4.5.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/37


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/599 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2020 година

за разрешаване на споразуменията и решенията относно планирането на производството в сектора на млякото и млечните продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 222 от него,

като има предвид, че:

(1)

Продължаващата пандемия от COVID-19 и въведените от държавите членки масови ограничения на движението на граждани доведоха до икономически сътресения в сектора на млякото и млечните продукти, а оттам — и до финансови затруднения и проблеми с паричните потоци за земеделските стопани.

(2)

Разпространението на болестта и въведените мерки ограничават наличието на работна ръка, което затруднява най-вече етапите на производство, събиране и преработване на млякото. Това причинява допълнителни трудности за сектора, тъй като преработвателната промишленост трябва не само да търси алтернативни решения за събиране на продължаващия добив на сурово мляко, но и да се справя с трудности в млекопреработвателните фабрики.

(3)

Наред с това задължителното затваряне на магазини, открити пазари, заведения за обществено хранене и хотели доведе до внезапно прекратяване на дейностите в сектора на хотелиерството и ресторантьорството, което предизвика значителни промени в моделите на търсене на мляко и млечни продукти. Търсенето от страна на потребителите се преориентира към основни хранителни продукти за сметка на специализирани млечни изделия. При нормални обстоятелства на сектора на хотелиерството и ресторантьорството се падат приблизително 10—20 % (в зависимост от продукта) от потреблението на мляко и млечни продукти, произвеждани в Съюза. В резултат на сегашната криза се наблюдава спад в търсенето на определени продукти от сектора на млякото и млечните продукти, предназначени за хотелиерството и ресторантьорството. Така например повече от половината от произведеното в Съюза сирене Mozzarella е предназначено за заведенията за обществено хранене. Спадът в търсенето от страна на сектора на хотелиерството и ресторантьорството не е компенсиран от ръста в потреблението на някои млечни продукти при търговията на дребно.

(4)

Същевременно закупчиците на мляко и млечни продукти в Съюза и на световния пазар прекратяват договори и бавят сключването на нови договори в очакване на по-нататъшно понижаване на цените. Износът на мляко и млечни продукти е засегнат и от логистични проблеми, тъй като началото на пандемията от COVID-19 в Китай причини сериозно претоварване както на китайските пристанища, така и на пристанищата в други държави. Очаква се периодът на зачестено анулиране на курсовете на транспортните кораби да продължи поне до юни 2020 г., което ще доведе до недостиг на контейнери, значително нарастване на разходите за транспорт и отлагане на износните операции. Износът към трети държави обхваща около 15 % от общия обем на производството на мляко и млечни продукти в Съюза.

(5)

Поради посочените причини част от произведеното сурово мляко, чието количество надхвърля обичайното пазарно търсене, се преработва в дълготрайни и по-малко трудоемки продукти в насипно състояние и с дълъг срок на съхранение (например обезмаслено мляко на прах и масло). Много от производствените обекти в Съюза обаче не разполагат с капацитет да променят продуктовата си гама и са принудени да продължат да произвеждат млечни продукти, чието търсене е намаляло драстично.

(6)

Неравновесието между търсенето и предлагането предизвиква икономически сътресения в сектора на млякото и млечните продукти. В резултат на това неравновесие цените на едро на млечните продукти претърпяха значителен спад — най-вече от началото на март 2020 г. досега: при обезмасленото мляко на прах този спад е с 19 %, а при маслото — с 14 %. Значителното понижаване на цените засегна най-напред обезмасленото мляко на прах и маслото, тъй като излишъкът от сурово мляко в случаите, в които добивът надвиши търсенето, се преработва именно в тези продукти. Приблизителните изчисления, основаващи се на цените на обезмасленото мляко на прах и на маслото, сочат, че между началото на февруари и първата седмица на април еквивалентът на цената на едро на суровото мляко се е понижил с 24 %. Наблюдаваният тази пролет извънреден спад на цените се дължи на едновременното настъпване на промени в търсенето вследствие на мерките за ограничаване на движението на граждани и на сезонния пик в млекопроизводството. Очаква се цените на млякото и млечните продукти да претърпят още по-сериозен спад с увеличаването на млекопроизводството през пролетта и лятото, когато е активният производствен сезон в този сектор.

(7)

Вследствие на изложените по-горе обстоятелства сегашната ситуация може да се определи като период на сериозно пазарно неравновесие.

(8)

С цел да се подпомогнат усилията за постигане на баланс в сектора на млякото и млечните продукти в настоящия период на сериозно пазарно неравновесие е целесъобразно да се позволи сключването на споразумения и вземането на решения от страна на земеделските стопани, асоциациите на земеделски стопани, асоциациите на подобни асоциации, признатите организации на производители, асоциациите на признати организации на производители и признатите междубраншови организации. Тези споразумения и решения могат да включват колективно усилие на операторите, насочено към планиране на производството на сурово мляко в съответствие с променящите се модели на търсене.

(9)

С оглед на постигането на оптимално въздействие всяко споразумение или решение относно планирането на производството следва да бъде разрешено временно за шестмесечен период, който съвпада с пролетта и лятото, т.е. с активния производствен сезон в сектора на млякото и млечните продукти.

(10)

Тъй като сериозните пазарни смущения се наблюдават от началото на април 2020 г., шестмесечният период следва да започне от 1 април 2020 г.

(11)

В съответствие с член 222, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013 разрешение се предоставя, при условие че то не нарушава функционирането на вътрешния пазар и че споразуменията и решенията имат за цел единствено стабилизиране на сектора. Тези специални условия изключват споразуменията и решенията, които пряко или косвено водят до раздробяване на пазарите, до дискриминация въз основа на национална принадлежност или до фиксиране на цените. Ако споразуменията и решенията не отговарят на тези условия или вече не отговарят на тези условия, по отношение на тях се прилага член 101, параграф 1 от Договора.

(12)

Разрешението, предвидено в настоящия регламент, следва да обхваща територията на Съюза, тъй като сериозното неравновесие на пазара засяга целия Съюз.

(13)

За да бъдат държавите членки в състояние да преценят дали споразуменията и решенията не възпрепятстват функционирането на вътрешния пазар и дали имат за цел единствено стабилизиране на сектора на млякото и млечните продукти, на компетентните органи на държавата членка с най-голям дял от прогнозирания обем на производството на мляко, обхванат от тези споразумения или решения, включително на органите за защита на конкуренцията на въпросната държава членка, следва да бъде представена информация относно сключените споразумения и взетите решения и относно обема на производството и периода, за които се отнасят.

(14)

Предвид сериозното неравновесие на пазара и подготовката за най-натоварения сезон настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Без да се засягат разпоредбите на член 152, параграф 1а, член 209, параграф 1 и член 210, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, в продължение на шестмесечен период, започващ на 1 април 2020 г., на земеделските стопани, асоциациите на земеделски стопани, асоциациите на подобни асоциации, признатите организации на производители, асоциациите на признати организации на производители и признатите междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти се разрешава да сключват споразумения и да вземат общи решения относно планирането на обема на суровото мляко, което ще бъде произведено.

Член 2

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че посочените в член 1 споразумения и решения не възпрепятстват доброто функциониране на вътрешния пазар и имат за цел единствено стабилизиране на сектора на млякото и млечните продукти.

Член 3

Географският обхват на разрешението е територията на Съюза.

Член 4

1.   Непосредствено след сключването на споразуменията или вземането на решенията, посочени в член 1, съответните земеделски стопани, асоциации на земеделски стопани, асоциации на подобни асоциации, признати организации на производители, асоциации на признати организации на производители и признати междубраншови организации съобщават за тези споразумения или решения на компетентните органи на държавата членка с най-голям дял от прогнозирания обем на производството на мляко, обхванат от тези споразумения или решения, като посочват следното:

а)

прогнозата за обхванатия обем на производството;

б)

очаквания период на прилагане.

2.   Не по-късно от 25 дни след края на шестмесечния период, посочен в член 1, съответните земеделски стопани, асоциации на земеделски стопани, асоциации на подобни асоциации, признати организации на производители, асоциации на признати организации на производители и признати междубраншови организации съобщават действителния обем на производството, обхванат от споразуменията или решенията, на компетентните органи, посочени в параграф 1 от настоящия член.

3.   Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията (2) държавите членки уведомяват Комисията за следното:

а)

не по-късно от пет дни след края на всеки едномесечен период — за споразуменията и решенията, които са им били съобщени по време на този период в съответствие с параграф 1;

б)

не по-късно от 30 дни след края на шестмесечния период, посочен в член 1 — за извършения преглед на споразуменията и решенията, приложени по време на този период.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията (ОВ L 171, 4.7.2017 г., стр. 113).