4.5.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 140/21


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/595 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2020 година

за предоставяне на помощ за частно складиране на овче и козе месо и за предварително определяне на нейния размер

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 18, параграф 2 и член 223, параграф 3, буква в) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (2), и по-специално член 4, параграф 2, буква б) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (3), и по-специално член 62, параграф 2, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Поради масовите ограничения на движението, въведени от държавите членки с цел справяне с продължаващата пандемия от COVID-19, бяха сериозно засегнати продажбите на някои категории продукти от овче и козе месо — например кланични трупове от агнета и кози на възраст под 12 месеца — към сектора на хотелиерството и ресторантьорството.

(2)

Вследствие на това се наблюдава рязък спад в търсенето на някои продукти от овче и козе месо. Това изправя сектора на овчето и козето месо пред смущения на пазара, дължащи се на неравновесието между търсенето и предлагането. Тази ситуация оказва значително отрицателно въздействие върху маржовете в сектора и излага на риск финансовата жизнеспособност на земеделските стопани в Съюза. Ако не бъдат предприети мерки срещу тези смущения на пазара, се очаква цените на продуктите от овче и козе месо в Съюза да спаднат и натискът за допълнителното им намаляване да продължи.

(3)

Наблюдаваното в момента неравновесие между търсенето и предлагането на пазарите на овче и козе месо може да бъде намалено чрез складирането на кланични трупове на овце и кози на възраст под 12 месеца, които при други обстоятелства биха били предназначени за сектора на хотелиерството и ресторантьорството.

(4)

Масовите ограничения на движението, въведени от държавите членки с цел справяне с продължаващата пандемия от COVID-19, засегнаха също наличието на работна ръка в кланиците и съоръженията за преработка на храни и намалиха транспортния и логистичния капацитет.

(5)

За да се смекчат настоящите трудности на пазара, и по-специално да се намали неравновесието между търсенето и предлагането, което от своя страна оказва натиск за намаляване на цените на всички продукти от овче и козе месо, е целесъобразно да се предостави помощ за частно складиране на прясно или охладено месо от животни от рода на овцете и козите на възраст под 12 месеца.

(6)

Правилата относно предоставянето на помощ за частно складиране са определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията (4) и в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията (5). Разпоредбите на посочените два регламента следва да се прилагат и по отношение на помощта за частно складиране на прясно или охладено месо от животни от рода на овцете и козите на възраст под 12 месеца, освен ако в настоящия регламент е предвидено друго.

(7)

Размерът на помощта следва да бъде определен предварително, за да се осигури бърза и гъвкава оперативна система. Съгласно член 4 от Регламент (ЕС) № 1370/2013 предварително определената помощ за частно складиране следва да се основава на разходите за складиране и на други пазарни елементи от значение. Целесъобразно е да се определи помощ за целия период на складиране въз основа на разходите за поставяне и изваждане от склад и разходите на ден за хладилно съхранение, както и частично обезщетение за загубата на стойност при трансформацията на прясно или охладено овче и козе месо в замразено.

(8)

За да бъде ефективна и да има реално въздействие върху пазара, помощта за частно складиране следва да се предоставя само за продукти, които все още не са поставени в склад. В този контекст е уместно да се определи периодът на складиране.

(9)

От съображения за административна ефективност и опростяване следва да се определи минималното количество на продуктите, включени във всяко заявление.

(10)

Следва да се определи обезпечение, с което да се удостовери сериозността на заявлението и да се гарантира, че мярката ще окаже желаното въздействие върху пазара.

(11)

Възможно е мерките, въведени в отговор на пандемията от COVID-19, да окажат влияние върху съответствието с изискванията за проверки на място във връзка с помощта за частно складиране съгласно член 60 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240. Целесъобразно е на държавите членки, засегнати от тези мерки, да се предостави възможност за гъвкавост, като се удължи периодът за извършване на проверките на внасянето на склад или като вместо тези проверки се използват други подходящи доказателства и не се прилага изискването за извършване на внезапни проверки. Поради това за целите на настоящия регламент е уместно да се позволи дерогация от определени разпоредби на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.

(12)

В член 42, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 се предвижда, че държавите членки следва да уведомяват Комисията за допустимите заявления веднъж седмично. За да се осигури прозрачност, наблюдение и правилно управление на наличните суми за помощта, както и ефективно управление на схемата, е необходимо уведомленията да се подават по-често.

(13)

С цел да се постигне незабавно въздействие върху пазара и да се спомогне за стабилизирането на цените, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   В настоящия регламент се предвижда помощ за частно складиране на прясно или охладено месо от животни от рода на овцете и козите на възраст под 12 месеца, както е посочено в член 17, първа алинея, буква и) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 (наричана по-долу „помощта“).

2.   Прилагат се Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, освен ако в настоящия регламент е предвидено друго.

Член 2

Продукти, отговарящи на условията

1.   Списъкът на продуктите, отговарящи на условията за предоставяне на помощ, се съдържа в приложението.

2.   За да отговаря на условията за предоставяне на помощ, месото трябва да е в добро състояние, с подходящо пазарно качество и да е с произход от Съюза. Продуктът трябва да отговаря на изискванията, определени в раздел III от приложение VI към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238.

3.   Помощ се отпуска само за количества прясно или охладено месо, които все още не са поставени в склад.

Член 3

Подаване и допустимост на заявленията

1.   Заявленията за помощ могат да се подават, считано от 7 май 2020 г.

2.   Всяко заявление трябва да се отнася до продуктите, изброени в приложението, като се посочва съответният код по КН.

3.   Минималното допустимо количество за всяко заявление е 5 тона.

Член 4

Размер на помощта и период на складиране

1.   Съответният размер на помощта за всеки период на складиране е посочен в приложението.

2.   Складирането по договор приключва в деня, предхождащ деня на изваждането на продуктите от склада.

3.   Помощта може да бъде предоставена само ако периодът на складирането по договор е 90, 120 или 150 дни.

Член 5

Обезпечение

Когато се подава заявление за помощ за продукти, отговарящи на условията за помощ, обезпечението, изисквано в съответствие с член 4, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238, е в размер на 100 EUR на тон.

Член 6

Проверки

1.   Чрез дерогация от член 60, параграфи 1 и 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, когато поради мерките, въведени с цел преодоляване на пандемията от COVID-19 (наричани по-долу „мерките“), разплащателната агенция не е в състояние да извършва своевременно проверките, посочени в член 60, параграфи 1 и 2 от същия регламент, съответната държава членка може:

а)

да удължи срока, посочен в член 60, параграф 1, първа алинея, с не повече от 30 дни след отмяната на мерките, за да извърши съответните проверки; или

б)

през периода на прилагане на мерките да замени съответните проверки с използването на подходящи доказателства, включително на геомаркирани снимки или други доказателства в електронен формат.

2.   Чрез дерогация от член 60, параграф 3, първа алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, когато поради въведените мерки разплащателната агенция не е в състояние да извършва внезапни проверки на място, тя не е длъжна да извършва този вид проверки в периода на прилагане на мерките.

Член 7

Уведомления за количествата, обхванати от заявлението

Чрез дерогация от член 42, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 държавите членки уведомяват Комисията за количествата продукти, за които е подадено допустимо заявление, и свързаната с тях информация, както следва:

а)

всеки понеделник не по-късно от 12:00 часа (брюкселско време) — за количествата на продуктите, за които са подадени допустими заявления в четвъртък и петък от предходната седмица;

б)

всеки четвъртък не по-късно от 12:00 часа (брюкселско време) — за количествата на продуктите, за които са подадени допустими заявления в понеделник, вторник и сряда от същата седмица.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията от 18 май 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 15).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 71).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на продуктите, отговарящи на условията за предоставяне на помощ, посочен в член 2, параграф 1, и съответен размер на помощта за всеки период на складиране съгласно член 4, параграф 1

Код на продуктите по митническата номенклатура (код по КН)

Описание на продуктите

Размер на помощта за всеки период на складиране

(EUR/тон)

90 дни

120 дни

150 дни

1

2

3

4

5

ex 0204 10 00

Цели и половин трупове от агнета на възраст под 12 месеца, пресни или охладени

866

890

915

ex 0204 50 11

Цели и половин трупове от кози на възраст под 12 месеца, пресни или охладени