31.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 99/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/460 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 30 март 2020 година

за изменение на регламенти (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 508/2014 във връзка със специални мерки за мобилизиране на инвестиции в системите на здравеопазване на държавите членки и в други сектори на техните икономики в отговор на избухването на COVID-19 (Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 и членове 177 и 178 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Държавите членки са засегнати по безпрецедентен начин от последиците от избухването на COVID-19. Настоящата криза, засягаща общественото здраве, възпрепятства растежа в държавите членки, което от своя страна утежнява ситуацията със сериозния недостиг на ликвидност, дължащ се на внезапното и значително нарастване на нуждите от публични инвестиции в техните системи на здравеопазване и в други сектори на техните икономики. Това доведе до изключителна ситуация, за справяне с която са необходими специални мерки.

(2)

От жизненоважно значение е липсата на ликвидност и публични средства в държавите членки да не възпрепятства инвестициите по програми, подпомагани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд (наричани заедно по-долу „фондовете“) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), които са нужни за борба с избухването на COVID-19.

(3)

За да се отговори на последиците от кризата, засягаща общественото здраве, ЕФРР следва, когато е необходимо, да предоставя подкрепа за финансирането на оборотния капитал в малките и средни предприятия (МСП) като временна мярка за осигуряване на ефективен отговор на кризата, засягаща общественото здраве.

(4)

За да се отговори на последиците от кризата, засягаща общественото здраве, инвестиционният приоритет на ЕФРР за укрепване на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите следва да обхваща инвестициите в продукти и услуги, необходими за укрепване на капацитета за реагиране при кризи в областта на здравните услуги.

(5)

За да се осигури повече гъвкавост при отговора на избухването на COVID-19, държавите членки следва да разполагат с повече гъвкавост при изпълнението на програмите и следва да се предвиди опростена процедура за промени в оперативните програми, която не изисква решение на Комисията. Следва да бъде изяснена информацията, която трябва да бъде предоставена на Комисията относно такива промени.

(6)

За да се отговори на последиците от кризата, засягаща общественото здраве, финансовите инструменти, които се финансират от фондовете, следва също така да предоставят подкрепа под формата на оборотен капитал на МСП, когато е необходимо, като временна мярка за осигуряване на ефективен отговор на кризата, засягаща общественото здраве.

(7)

За да се отговори незабавно на последиците от кризата, засягаща общественото здраве, разходите за операции за укрепване на капацитета за реагиране при кризи следва да бъдат допустими, считано от 1 февруари 2020 г.

(8)

За да се гарантира, че държавите членки разполагат с достатъчно финансови средства за незабавното извършване на необходимите инвестиции, е целесъобразно Комисията да не издава нареждания за събиране на вземания за сумите, които подлежат на събиране от държавите членки, във връзка с годишните отчети, представени през 2020 г. Държавите членки следва да използват сумите, които не са събрани, за да ускорят инвестициите, които са свързани с кризата, предизвикана от избухването на COVID-19, и които са допустими съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) и съгласно правилата за отделните фондове.

(9)

Сумите, които не са събрани през 2020 г., следва да бъдат уравнени или за тях следва да бъдат издадени нареждания за събиране на вземания при приключването на програмите.

(10)

За да се отговори на последиците от кризата, засягаща общественото здраве, ЕФМДР следва да подпомага взаимоспомагателните фондове и застраховането на запасите, за да се гарантират доходите на рибарите и производителите на аквакултури, пострадали от кризата, засягаща общественото здраве.

(11)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно да се отговори на последиците от кризата, засягаща общественото здраве, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците на предложеното действие, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(12)

Предвид неотложния характер на необходимата подкрепа настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(13)

Поради избухването на COVID-19 и неотложната необходимост от справяне със свързаната с болестта криза, засягаща общественото здраве, е уместно да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към ДЕС, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

(14)

Поради това регламенти (ЕС) № 1301/2013 (3), (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (4) следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) № 1301/2013

Регламент (ЕС) № 1301/2013 се изменя, както следва:

1)

В член 3, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Освен това ЕФРР може да предоставя подкрепа за финансирането на оборотния капитал в МСП, когато това е необходимо, като временна мярка за осигуряване на ефективен отговор на криза, засягаща общественото здраве.“;

2)

Член 5, точка 1, буква б) се заменя със следното:

„б)

насърчаване на инвестициите на предприятията в НИД, разработване на връзки и взаимодействие между предприятията, центровете за научноизследователска и развойна дейност и сектора на висшето образование, по-специално насърчаване на инвестициите в разработването на продукти и услуги, трансфера на технологии, социалната иновация, екоиновациите и приложенията за публични услуги, стимулирането на търсенето, изграждането на мрежи, клъстерите и отворените иновации посредством интелигентна специализация и подпомагане на технологичните и приложните научни изследвания, пилотни линии, действия за одобрение на продуктите на начален етап, усъвършенствани производствени възможности и пилотно производство, по-специално в ключови базови технологии, както и разпространението на технологии с общо предназначение, както и насърчаване на инвестициите, необходими за укрепване на капацитета за реагиране при кризи в областта на здравните услуги;“.

Член 2

Изменения на Регламент (ЕС) № 1303/2013

Регламент (ЕС) № 1303/2013 се изменя, както следва:

1)

В член 30 се добавя следният параграф :

„5.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, за програмите, получили подкрепа от ЕФРР, Кохезионния фонд и ЕСФ, държавата членка може да прехвърли по време на програмния период сума в размер до 8 % от разпределените средства за даден приоритет към 1 февруари 2020 г. и не повече от 4 % от бюджета на програмата към друг приоритет на същия фонд за същата програма.

Тези прехвърляния не засягат предходни години. Те се разглеждат като незначителни и не изискват решение на Комисията за изменение на програмата. Те обаче трябва да отговарят на всички регулаторни изисквания и се одобряват предварително от мониторинговия комитет. Държавата членка нотифицира на Комисията коригираните финансови таблици.“;

2)

В член 37, параграф 4 се добавя следната алинея:

„Финансовите инструменти могат също така да предоставят подкрепа под формата на оборотен капитал за МСП, ако е необходимо като временна мярка за осигуряване на ефективен отговор на криза, засягаща общественото здраве.“;

3)

В член 65, параграф 10 се добавя следната алинея:

„Чрез дерогация от параграф 9, разходите за операции за укрепване на капацитета за реагиране при кризи в контекста на избухването на COVID-19 са допустими, считано от 1 февруари 2020 г.“;

4)

Член 96, параграф 10 се заменя със следното:

„10.   Без да се засяга член 30, параграф 5, Комисията, чрез актове за изпълнение, приема решение за одобряване на всички елементи, включително всички бъдещи изменения, на оперативната програма, които попадат в обхвата на настоящия член, с изключение на елементите, попадащи в обхвата на параграф 2, първа алинея, буква б), подточка vi), буква в), подточка v) и буква д), параграфи 4 и 5, параграф 6, букви а) и в) и параграф 7, за които държавите членки продължават да носят отговорност.“;

5)

В член 139, параграф 7 се добавят следните алинеи:

„Чрез дерогация от първа алинея, Комисията не издава нареждания за събиране за сумите, които подлежат на събиране от държавата членка, във връзка с отчетите, представени през 2020 г. Сумите, които не са събрани, се използват, за да се ускорят инвестициите, които са свързани с кризата, предизвикана от избухването на COVID-19, и които са допустими съгласно настоящия регламент и правилата за отделните фондовете.

Сумите, които не са събрани, се уравняват или се събират при приключването.“

Член 3

Изменения на Регламент (ЕС) № 508/2014

Регламент (ЕС) № 508/2014 се изменя, както следва:

1)

Член 35 се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

„Взаимоспомагателни фондове за кризи, засягащи общественото здраве, неблагоприятни климатични явления и екологични инциденти“;

б)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   ЕФМДР може да подпомага взаимоспомагателни фондове, които изплащат на рибари парични обезщетения за имуществени щети, причинени от кризи, засягащи общественото здраве, неблагоприятни климатични явления или екологични инциденти, или за разходи за операции за спасяване на рибари или риболовни кораби при произшествие в морето в хода на техните риболовни дейности.“;

в)

параграфи 5 и 6 се заменят със следното:

„5.   Държавите членки определят правилата за създаване и управление на взаимоспомагателните фондове, по-специално за предоставяне на компенсаторни плащания и за условията за допустимост на рибарите за такива обезщетения в случай на кризи, засягащи общественото здраве, неблагоприятни климатични явления, екологични инциденти или произшествия в морето, посочени в параграф 1, както и за управлението и мониторинга за спазването на тези правила. Държавите членки гарантират, че в правилата на фондовете са предвидени санкции в случай на небрежност от страна на рибаря.

6.   Настъпването на посочените в параграф 1 кризи, засягащи общественото здраве, неблагоприятни климатични явления, екологични инциденти или произшествия в морето трябва да бъде официално признато от компетентния орган на съответната държава членка.“;

г)

параграф 8 се заменя със следното:

„8.   Участието по параграф 1 се предоставя единствено за покриването на щетите, причинени от кризи, засягащи общественото здраве, неблагоприятни климатични явления, екологични инциденти или произшествия в морето, които възлизат на повече от 30 % от годишния оборот на съответното предприятие, изчислен въз основа на средния оборот на предприятието от предходните три календарни години.“;

2)

В член 57, параграф 1 се добавя следната буква:

„д)

кризи, засягащи общественото здраве.“

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 март 2020 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Позиция на Европейския парламент от 26 март 2020 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 30 март 2020 г.

(2)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(3)  Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и относно специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289).

(4)  Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149 20.5.2014 г., стр. 1).