17.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/405 НА КОМИСИЯТА

от 16 март 2020 година

за определяне на механизмите относно докладите за качеството и тяхното съдържание, които трябва да се предават съгласно Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета относно интегрирана статистика за земеделските стопанства

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 (1), и по-специално член 11, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1091 се изисква държавите членки да предават на Комисията доклади за качеството, в които се описва статистическият процес за всяка референтна година, и се дава възможност на Комисията да приема актове за изпълнение за установяване на практическите механизми относно докладите за качеството и тяхното съдържание.

(2)

Необходимо е да се предвидят общите характеристики във връзка с качеството при докладването с оглед на обмена на данни и метаданни, свързани с качеството.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

С настоящия регламент се установяват практическите механизми относно докладите за качеството и тяхното съдържание, които държавите членки предават на Комисията (Евростат) съгласно Регламент (ЕС) 2018/1091.

Член 2

Докладите за качеството по член 1 съдържат информация за критериите за качество и статистическите понятия, определени в приложението към настоящия регламент. В тях се указват и всички случаи на неспазване на тези критерии за качество.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 март 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 200, 7.8.2018 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Доклади за качеството — критерии за качество и статистически понятия

а)    Докладите за качеството трябва да включват информация за всички критерии за качество, предвидени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009, както следва:

1.   ОТНОСИМОСТ

а)

описание на ползвателите, съответните им потребности и обосновка на тези потребности;

б)

процедури за оценка на удовлетвореността на ползвателите и за получаване на статистически резултати;

в)

степен, в която са налични необходимите статистически данни.

2.   ТОЧНОСТ

а)

оценка на точността, в която са обобщени отделните компоненти на масивите от данни;

б)

описание на извадковите грешки;

в)

описание на другите грешки.

3.   АКТУАЛНОСТ И НАВРЕМЕННОСТ

а)

период между описаното събитие или явление и наличността на данните („актуалност“);

б)

период между целевата дата за предоставяне на данните и действителната дата на предоставяне („навременност“).

4.   ДОСТЪПНОСТ И ЯСНОТА

а)

условия и средства, за да могат ползвателите да получат и използват данните, например съобщения за пресата, публикации, онлайн бази данни или достъп до микроданни;

б)

условия и средства, за да могат ползвателите да тълкуват данните, например документация за методологията и управлението на качеството.

5.   СЪПОСТАВИМОСТ

а)

степен на съпоставимост между статистическите данни от различни географски райони;

б)

степен на съпоставимост между статистическите данни във времето.

6.   СЪГЛАСУВАНОСТ

а)

степен, в която статистическите данни са съвместими с данните, получени от други източници (съгласуваност между предметни области);

б)

степен, в която статистическите данни са съвместими в рамките на даден масив от данни (вътрешна съгласуваност).

б)    Държавите членки трябва да докладват също за:

1.   УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

а)

внедрените системи и създадените рамки за управление на качеството на статистическите продукти и процеси;

б)

оценките, които извършват на качеството на данните.

2.   РЕВИЗИЯ НА ДАННИТЕ

а)

политиката във връзка с ревизията и ако е приложимо, причините за ревизиране на валидираните данни, например нови източници на данни, нови методи или друга съответна информация;

б)

датите, значимостта и мащабът на ревизиите.

в)    В съответствие с член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1091 докладите за качеството трябва да съдържат информация за статистическия процес, в частност използваната методология и рамка за изготвяне на извадки, както следва:

1.   СТАТИСТИЧЕСКО ПРЕДСТАВЯНЕ

Следните аспекти на разпространените данни, които могат да бъдат представени под формата на таблици, графики или карти:

а)

описание на данните;

б)

система за класификация;

в)

секторен обхват;

г)

статистически понятия и определения;

д)

статистическа единица;

е)

статистическа съвкупност;

ж)

референтна област (географски обхват);

з)

времеви обхват (период, за който са налични данните);

и)

референтен период (обхванат от доклада период);

й)

мерна единица.

2.   СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА

Следните аспекти на всички извършени във връзка с данните операции, за да се извлече нова информация:

а)

рамка за изготвяне на извадки;

б)

план за извадките (ако е относимо);

в)

изходни данни;

г)

честота на събирането на данни;

д)

начин на събиране на данните, включително, ако е относимо, въпросниците (на английски език);

е)

валидиране на данните;

ж)

компилиране на данните;

з)

корекция.

3.   ПОЛИТИКА ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Правила за разпространение на данните на национално ниво.

4.   ЧЕСТОТА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Честотата, с която се разпространяват данните на национално ниво.

г)    Съгласно статистическите принципи по член 2, параграф 1, букви а), д) и е) от Регламент (ЕО) № 223/2009 държавите членки трябва да докладват за:

1.   ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ МАНДАТ

а)

правните актове или другите споразумения за определяне на отговорността и правомощията за събиране, обработка и разпространение на статистическите данни;

б)

процедурите за обмен на данни и координация между субектите, изготвящи статистическите данни.

2.   ПОВЕРИТЕЛНОСТТА

а)

законодателните мерки или другите официални процедури, възпрепятстващи неразрешеното оповестяване на данни, в резултат на което пряко или непряко би могло да се идентифицира отделно физическо лице или стопански субект;

б)

правилата за третиране на микроданните и агрегираните данни, за да се осигури статистическата поверителност и за да се предотврати неразрешеното оповестяване.

3.   РАЗХОДИТЕ И ТЕЖЕСТТА

а)

разходите и тежестта във връзка със събирането и изготвянето на статистическия продукт;

б)

тежестта за респондентите;

в)

средната продължителност на интервютата в стопанствата (ако е възможно и относимо в зависимост от начина на събиране на данните).