4.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/351 НА КОМИСИЯТА

от 28 февруари 2020 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на лимонена киселина (E 330) в какаови и шоколадови продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба.

(2)

Този списък може да се актуализира в съответствие с общата процедура, посочена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2), по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

(3)

Съгласно приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 лимонената киселина (E 330) е разрешена добавка в храните в категория храни 05.1 „Какаови и шоколадови продукти, обхванати от Директива 2000/36/ЕО“ с максимално количество на употреба 5 000 mg/kg

(4)

На 6 март 2018 г. беше подадено заявление за изменение на условията за използване на лимонена киселина (Е 330), съдържаща се в категория храни 05.1 „Какаови и шоколадови продукти, обхванати от Директива 2000/36/ЕО“, като максималното количество на употреба се увеличи на 10 000 mg/kg за млечен шоколад. Впоследствие на държавите членки беше предоставен достъп до заявлението съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1331/2008.

(5)

Когато се използва като стабилизатор в какаовата маса, съдържаща високи нива на полифеноли, лимонената киселина (E 330) намалява pH и реагира с част от полифенолите, като засилва цвета на какаовата маса и ѝ придава розов оттенък, придружен с кисел вкус на ягодоплодни. Розовият оттенък и киселият вкус на ягодоплодни са все още разпознаваеми в крайния продукт, т.е. шоколада. Заявлението показва, че понастоящем разрешеното максимално количество от 5000 mg/kg не е достатъчно, за да се получи желаният розов оттенък и киселият вкус на ягодоплодни, което се постига с максимално количество от 10 000 mg/kg. Що се отнася до реакцията между лимонената киселина (Е 330) и полифенолите, необходимо е постоянно съотношение на лимонената киселина (Е 330) към какаовата маса, така че по-голямото количество на употреба на лимонената киселина (Е 330) означава увеличение на общата суха какаова маса в крайния продукт. Следователно този краен продукт ще съответства на определението за млечен шоколад, установено в приложение I към Директива 2000/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3).

(6)

Съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 Комисията трябва да изиска становището на Европейския орган за безопасност на храните, за да актуализира списъка на Съюза на добавките в храните, установен в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008, освен когато не съществува вероятност въпросната актуализация да има отражение върху човешкото здраве.

(7)

Безопасността на лимонената киселина (Е 330) беше оценена през 1990 г. от Научния комитет по храните, който посочва нейния допустим дневен прием като „неопределен“ (4). Терминът „неопределен“ се използва, когато, въз основа на наличните токсикологични, биохимични и клинични данни, общият дневен прием на дадено вещество — от естественото му наличие и от настоящата(ите) му употреба(и) в храни в количества, необходими за постигането на желания технологичен ефект — не представлява опасност за здравето.

(8)

Лимонената киселина (E 330) е добавка в храните, разрешена в редица храни в съответствие с приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008. Не се очаква повишаването на максималното количество до 10 000 mg/kg в млечен шоколад да окаже значително въздействие върху общата експозиция.

(9)

Тъй като разрешаването на употребата на лимонeна киселина (Е 330) с максимално количество 10 000 mg/kg в млечен шоколад изисква актуализация на списъка на Съюза, за която не съществува вероятност да има отражение върху човешкото здраве, не е необходимо да се изисква становището на Органа.

(10)

Следователно е целесъобразно да се разреши употребата на лимонена киселина (E 330) с максимално количество 10 000 mg/kg в млечен шоколад.

(11)

Поради това приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 следва да бъде съответно изменено.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 февруари 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1).

(3)  Директива 2000/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2000 г. относно какаовите и шоколадовите продукти, предназначени за консумация от човека (ОВ L 197, 3.8.2000 г., стр. 19).

(4)  Доклади на Научния комитет по храните, Двадесет и пета серия, 1991 г., стр. 13 (Reports of the Scientific Committee for Food, Twenty-fifth series, 1991, p. 13) (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scf_reports_25.pdf)


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част Д от приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008, в категория храни 05.1 „Какаови и шоколадови продукти, обхванати от Директива 2000/36/ЕО“, след вписването за E 330 се вмъква следното ново вписване:

 

„E 330

Лимонена киселина

10 000

 

само млечен шоколад“