17.2.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 43/72


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/208 НА КОМИСИЯТА

от 14 февруари 2020 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 29/2009 за определяне на изисквания за услугите по осъществяване на линия за предаване на данни за Единното европейско небе

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (1), и по-специално член 44, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 29/2009 на Комисията (2) за определяне на изисквания за услугите по осъществяване на линия за предаване на данни за Единното европейско небе изисква използването на специфични оперативни методи, свързани с обмена на данни между бордовото и наземното оборудване. Тези оперативни методи трябва да се прилагат по един и същ начин, за да се гарантира оперативната съвместимост и непрекъснатостта на операциите.

(2)

EUROCAE ED-120 „Стандарт за изискванията към безопасността и работата на услугите по осъществяване на линия за предаване на данни при въздушния трафик в континенталното въздушно пространство“ бе преразгледан неотдавна с цел премахване на всяко позоваване на съобщението въздух—земя (DM) 89 „MONITORING [unit name] [frequency]“, както се изисква в подкрепа на операциите по осъществяване на линия за предаване на данни. Настоящото позоваване на ED-120, включено в Регламент (ЕО) № 29/2009, вече не е подходящо, за да отрази развитието на стандартите и оперативните принципи и да подкрепи операцията по осъществяване на линия за предаване на данни на сертифицирано въздухоплавателно средство с увеличени функционални възможности за УВД.

(3)

Следователно минималните технически стандарти, определени в Регламент (ЕО) № 29/2009, които операторите на въздухоплавателни средства трябва да спазват, следва да бъдат съответно изменени.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 127, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1139,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 29/2009 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 февруари 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 29/2009 на Комисията от 16 януари 2009 г. за определяне на изисквания за услугите по осъществяване на линия за предаване на данни за Единното европейско небе (ОВ L 13, 17.1.2009 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III към Регламент (ЕО) № 29/2009 точка 11 се заменя със следното:

„11.

Eurocae ED-120, Стандарт за изискванията към безопасността и работата на услугите по осъществяване на линия за предаване на данни при въздушния трафик в континенталното въздушно пространство, публикуван през май 2004 г., включващ:

а)

за операторите:

промяна 1, публикувана през април 2007 г., и промяна 2, публикувана през октомври 2007 г., или

промяна 1, публикувана през април 2007 г., промяна 2, публикувана през октомври 2007 г., и промяна 3, публикувана през септември 2019 г.;

б)

за доставчиците на ATS:

промяна 1, публикувана през април 2007 г., промяна 2, публикувана през октомври 2007 г., и промяна 3, публикувана през септември 2019 г.“