24.1.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 20/17


КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

Приет от Пленарната Асамблея на 5 Декември 2019 г.

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално членове 2 и 3 от него,

като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 300 и членове от 305 до 307 от него,

като взе предвид Правилника за дейността на Европейския комитет на регионите („Комитетът“),

като има предвид, че членовете на Комитета са представители на регионални и местни власти или заемат изборна длъжност в местен или регионален орган на самоуправление, или носят политическа отговорност пред изборен орган,

като има предвид, че членството в Комитета произтича от активен местен или регионален мандат и не представлява заетост, както и че членовете получават само фиксирани пътни и заседателни надбавки и им се възстановяват транспортните разноски,

като има предвид, че членовете на Комитета упражняват своите функции при пълна независимост, като действат в общ интерес на Европейския съюз и на европейската общественост,

като имат предвид, че без да се засягат действащите разпоредби на Правилника за дейността, e подходящо определени задължения, произтичащи от споменатите разпоредби, да залегнат в Кодекс за поведение,

Комитетът реши да приеме следния Кодекс за поведение на членовете на Комитета, който те подписват в началото на мандата си:

Член 1

Приложно поле

Настоящият Кодекс за поведение се прилага по отношение на поведението на членовете и заместниците при изпълнението на възложените им от Комитета задължения. Всяко позоваване на членовете да се чете като позоваване и на заместниците.

В случай на твърдения за неправомерно поведение на служители спрямо членове на Комитета се прилагат съответните правила за служителите (1). В такъв случай съответният член уведомява генералния секретар.

Член 2

Принципи

Членовете на Комитета изпълняват възложените им задължения независимо, безпристрастно, почтено, прозрачно, с достойнство и при зачитане на многообразието.

Член 3

Независимост

Членовете са напълно независими при изпълнението на възложените им задължения в името на общия интерес на Съюза и не са обвързани от никакви задължителни инструкции съгласно член 300, параграф 4 от ДФЕС.

Член 4

Безпристрастност и конфликти на интереси

1.   Членовете изпълняват възложените им задължения в обществения интерес и безпристрастно, като се въздържат от получаването или искането на каквито и да било преки или косвени ползи или възнаграждения.

2.   Членовете избягват всяка ситуация, която би могла да породи конфликт на интереси. Конфликт на интереси съществува, когато даден член има личен интерес, който би могъл неправомерно да повлияе на изпълнението на неговите/нейните задължения като член. Конфликт на интереси не е налице, когато член извлича полза единствено поради принадлежността си към населението като цяло или към голяма категория лица. Конфликт на интереси не е налице, когато член извършва дейност, например участието в управленски орган на дружество, като част от изпълнението на своите публични задължения.

3.   Всеки член, който смята, че е изложен на конфликт на интереси, взема незабавно необходимите мерки, за да го отстрани, в съответствие с принципите и разпоредбите на настоящия Кодекс за поведение. Ако не е в състояние да разреши конфликта на интереси, членът докладва писмено за това на председателя и на генералния секретар.

Член 5

Почтеност

1.   Членовете изпълняват възложените им задължения в обществения интерес и почтено, без да искат, приемат или получават преки или косвени ползи или възнаграждения в замяна на някакво конкретно поведение в обхвата на своята работа и съзнателно се стремят да избягват всякакви ситуации, които биха могли да доведат до подкупи, корупция или оказване на неправомерно влияние.

2.   Членовете не осъществяват заплатени професионални дейности по лобиране, които имат пряко отношение към процеса на вземане на решения в Съюза. Представителството на регионалните или местните интереси не се счита за лобиране.

3.   Членовете винаги се считат за изпълняващи функциите си като членове на Комитета, когато участват в заседанията на органите на Комитета, в мероприятия, провеждани в неговите помещения, в прояви, провеждани извън неговите помещения, но подпомагани от него съгласно собствените му правила, и при събития, на които представляват Комитета.

4.   При изпълнението на функциите си на членове на Комитета членовете се въздържат от приемане на подаръци или подобни облаги, различни от тези на приблизителна стойност, по-малка от 100 евро, поднесени в знак на любезност. Членовете могат да приемат подаръци с приблизителна стойност над 100 евро, поднесени в знак на любезност, при условие че тези подаръци бъдат предадени на Генералния секретариат при следващото участие в заседание в Комитета след получаването им. Председателят решава дали тези подаръци, както и подаръците на същата стойност, връчени на него/нея лично, стават собственост на Комитета или се даряват на подходяща благотворителна организация. Генералният секретариат води регистър на тези подаръци. Във всички случаи членовете трябва да спазват националните, регионалните и местните правила за приемане на подаръци, които са приложими за тях, включително и правилата, определящи максималната стойност на подаръците.

5.   Членовете спазват отнасящите се към тях финансови правила на Комитета, по-специално правилата за възстановяване на транспортните разноски и изплащане на фиксираните пътни и заседателни надбавки.

Член 6

Прозрачност и деклариране на финансови интереси

1.   При изпълнение на възложените им задължения членовете действат по прозрачен начин и приветстват легитимния обществен контрол за спазването на принципите, определени в настоящия Кодекс за поведение.

2.   В случай че законодателството на национално или поднационално равнище предвижда задължение за подаване на декларация за финансовите интереси, членовете на Комитета носят лична отговорност за предаването на председателя, в срок от 60 дни от встъпването им в длъжност, на заявление, че са представили публична декларация за финансови интереси на компетентния орган на своята държава членка, заедно с уеб връзка към публичната декларация, в съответствие с приложимото законодателство на национално или поднационално равнище, във връзка с изборната длъжност или длъжността с политическа отговорност, въз основа на която са били назначени за член. Членовете носят лична отговорност за точността на тази уеб връзка и уведомяват председателя за всяка промяна в уеб връзката до края на месеца след настъпването ѝ.

3.   В случай че законодателството на национално или поднационално равнище не предвижда задължение за подаване на публична декларация за финансови интереси, членовете носят лична отговорност за представяне пред председателя на декларация, като използват формуляра, съдържащ се в Приложението към настоящия Кодекс за поведение. В тази декларация се посочва всеки субект, в който членът има пряк финансов интерес, за който логично може да се счита, че може да породи конфликт на интереси, ако този член трябва да участва в изготвянето на решение или позиция на Комитета, засягащи този субект. Счита се, че член има пряк финансов интерес в субект, ако притежава конкретно финансово участие в неговия капитал, което му/ѝ дава значително влияние върху неговото управление.

4.   Членовете уведомяват председателя за всяка промяна в декларираното в изпълнение на параграф 3 до края на месеца, следващ настъпването ѝ.

5.   Комитетът предоставя на обществеността по леснодостъпен начин информацията, предоставена на председателя в изпълнение на настоящия член.

6.   Ако получи информация, въз основа на която прецени, че декларацията, подадена от член в изпълнение на параграф 2 или 3, е до голяма степен неточна или неактуална, председателят може да поиска от члена да коригира декларацията и да информира Бюрото за резултата.

7.   Докладчиците предоставят на Генералния секретариат списък на всички заинтересовани страни, с които са проведени консултации по въпроси, свързани с предмета на тяхното становище. Генералният секретариат архивира този списък, който може да бъде направен публично достояние при поискване.

Член 7

Достойнство и уважение към многообразието

1.   При изпълнение на възложените им задължения членовете

а)

се държат професионално и се въздържат от обиден или дискриминационен език или поведение, в съответствие с член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

б)

демонстрират в поведението си към всяко лице в Комитета или участник в някоя от неговите прояви, достойнство, учтивост и уважение и не проявяват предразсъдъци или дискриминация;

в)

се въздържат от подбудителство или от насърчаване — чрез думите или действията си — на служители или други членове на Комитета да нарушават, заобикалят или пренебрегват принципите, установени в настоящия Кодекс за поведение или в друго действащо законодателство, нито толерират такова поведение;

г)

имат за цел да гарантират, доколкото носят отговорност за това в Комитета, и с необходимата дискретност, че всякакви разногласия или конфликти, възникващи в рамките на Комитета или по време на някоя от неговите прояви, се разрешават бързо, справедливо и ефективно, включително като своевременно отговарят на всички твърдения за тормоз (психологически или сексуален).

2.   При прилагането на настоящия Кодекс за поведение се използва определението за тормоз, дадено в член 12а от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и както е тълкувано в практиката на Съда на Европейския съюз („Съда“):

„Психически тормоз“ означава всяко непристойно поведение, извършено в определен период, което се повтаря или е системно и включва физическо действие, неприличен език в устна или писмена форма, жестове или други действия, които са преднамерени и които могат да уронят човешкото достойнство или физическото и психическото равновесие на всеки човек.

„Сексуален тормоз“ означава сексуално ориентирано поведение, което е нежелано от лицето, към което е насочено, и което има за цел или резултат да засегне въпросното лице или да предизвика страх, враждебност, унижение или неудобство. Сексуалният тормоз се третира като дискриминация, основана на пола.

Член 8

Прилагане на Кодекса за поведение

1.   Председателят и членовете на Комитета гарантират, че настоящият Кодекс за поведение се спазва и прилага добросъвестно и при надлежно зачитане на принципа на пропорционалност.

2.   Ако прецени, че даден член може да е нарушил настоящия Кодекс за поведение, председателят, подпомаган от генералния секретар, може да разгледа обстоятелствата по сигнала за нарушение. Ако след изслушване на съответния член и след като го/я покани да представи писмено становище, председателят заключи, че съответният член е нарушил Кодекса за поведение и след като се консултира с първия заместник-председател, председателя на Комисията по финансови и административни въпроси, председателя на националната делегация на съответния член и председателя на политическата група на съответния член, председателят приема мотивирано решение, в което определя санкция, и уведомява съответния член за това.

3.   Ако председателят е лицето, което може да е нарушило настоящия Кодекс за поведение, първият заместник-председател поема функциите, възложени на председателя по параграф 2, и един заместник-председател от политическа група и национална делегация, различни от политическата група и националната делегация на първия заместник-председател, поема функциите, възложени на първия заместник-председател в същия параграф.

4.   Санкцията може да се състои в прилагане на една или няколко от следните мерки:

а)

порицание, със или без публикуване;

б)

временно спиране от участие в дейности на Комитета за период от една седмица до шест месеца;

в)

при нарушаване на задълженията за поверителност — ограничаване на правата за достъп до поверителна информация за срок до една година;

г)

забрана на члена да бъде избиран на мандатна длъжност в Комитета, да бъде определян за докладчик или да участва в официална делегация, а ако членът вече заема тези длъжности — освобождаване от тях.

5.   Мерките, предвидени в параграф 4, букви б) и в), могат да бъдат удвоени в случай на повторни нарушения.

6.   Съответният член може да подаде жалба по вътрешен ред до Бюрото в двуседмичен срок от съобщаването на мотивираното решение по параграф 2. Тази жалба води до спиране на прилагането на предвидената в мотивираното решение санкция. Не по-късно от четири месеца след подаването на жалбата, Бюрото, с мнозинство от членовете си, издава мотивирано решение, с което се отменя, потвърждава или изменя мотивираното решение на председателя. Ако с решението си Бюрото потвърди решението на председателя, то може да се позове на мотивите на председателя. Ако отменя или изменя решението на председателя обаче, в решението си Бюрото посочва своите мотиви. Бюрото уведомява съответния член за взетото мотивирано решение.

7.   Съответният член може да предяви иск за отмяна пред Съда в срок от два месеца от уведомяването за мотивираното решение на Бюрото съгласно член 263 от ДФЕС.

Член 9

Прилагане на Кодекса за поведение в случай на предполагаем тормоз над служител от член на Комитета

1.   Чрез дерогация от член 8 настоящият член се прилага за случаи на предполагаем тормоз над служител от страна на член на Комитета. „Служител“ означава длъжностно лице, срочно нает служител, договорно нает служител, временно заместващ служител, командирован национален експерт или стажант.

2.   За всеки нов петгодишен мандат на Комитета се създава Консултативен съвет по въпросите на тормоза („Консултативният съвет“), съставен от шестима членове. Бюрото предлага председателя и двама други членове измежду членовете на Комисията по финансови и административни въпроси. Генералният секретар предлага двама членове измежду служителите. Комитетът на персонала предлага един член. Председателят на Комитета назначава председателя и членовете, като спазва баланс на представителството на мъже и жени. В случай че член на Консултативния съвет загуби статута си на член на Комитета или на служител, възможно най-бързо се предлага и назначава нов член. Ако член на Консултативния съвет е един от участниците в случая, по време на процедурата неговото/нейното участие се преустановява временно и възможно най-бързо се предлага и назначава нов член временно. Консултативният съвет взема решения с обикновено мнозинство, с присъствието на най-малко петима членове, а в случай на равен брой гласове председателят има решаващ глас. Консултативният съвет работи при пълна автономност, независимост и поверителност и работата му е поверителна. В своята дейност Консултативният съвет се подпомага от Генералния секретариат на Комитета. Генералният секретариат подпомага Консултативния съвет при пълна поверителност. Всяко нарушение на тази поверителност подлежи на разследване от страна на председателя и може да доведе до подходящи последици за засегнатото лице.

3.   Служителите, които считат, че са жертва на тормоз от страна на член на комитета по смисъла на член 12а от Правилника за длъжностните лица, могат да подадат искане за съдействие съгласно член 24 от Правилника или по аналогия съгласно член 11 (първа алинея) или член 81 от Условията за работа на другите служители. Временно заместващите служители, командированите национални експерти и стажантите могат да подадат искане за съдействие въз основа на член 31 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Преди да подаде искането, съответният служител може да се свърже неофициално със своя орган по назначаването, всеки член на Консултативния съвет или Генералния секретариат на Комитета.

4.   При получаване на искането, посочено в параграф 3, органът по назначаването информира Консултативния съвет и дава указания на компетентната служба на Генералния секретариат да извърши предварително проучване на предполагаемите факти, за да определи дали са налице на пръв поглед (prima facie) доказателства за тормоз. В срок от 30 работни дни след получаване на искането отговорният отдел представя на Консултативния съвет и на органа по назначаването предварително проучване, което се основава на искането и, когато е уместно, на евентуалните писмени изявления на предложените свидетели, както и на информацията, получена от съответните служби на Генералния секретариат. Ако според предварителното проучване не са налице достатъчно prima facie доказателства за тормоз, органът по назначаването, съгласувано с Консултативния съвет, се консултира с отдел „Правни въпроси“ и дава на съответния служител възможността да бъде изслушан, преди да вземе решение въз основа на член 24 от Правилника за длъжностните лица. Ако според предварителното проучване има достатъчно prima facie доказателства за тормоз, случаят се отнася до Консултативния съвет.

5.   Консултативният съвет провежда подробно разследване по всеки от отнесените до него случаи. Консултативният съвет изпраща на съответния член на Комитета резюме на твърденията срещу него/нея. Съответният член на Комитета получава разумен срок, който не може да бъде по-кратък от 15 работни дни, за да представи бележките си. След изтичането на този срок съответният служител получава резюме на бележките на съответния член на Комитета. Консултативният съвет преценява дали трябва да бъдат изслушани свидетели или трети лица и дали е необходимо допълнително разследване. Служителят и членът на Комитета получават резюме на всички свидетелски показания, а Консултативният съвет ги изслушва поотделно преди да приеме доклада, посочен в параграф 6.

6.   Въз основа на предварителния анализ, извършен от съответния отдел на Генералния секретариат, и проведеното от него подробно разследване, Консултативният съвет приема доклад и го изпраща на председателя на Комитета и на съответния служител и съответния член на Комитета. Докладът се състои от: i) резюме на твърденията на съответния служител; ii) резюме на разследването, включително бележките на съответния член на Комитета и на всички изслушани свидетели; iii) оценка на фактите и доказателствата, включително на свидетелските показания; iv) заключенията относно това дали е налице или не тормоз; и v) когато е целесъобразно, препоръка относно санкцията, която да бъде наложена, всякакви други последващи действия или и двете. Когато е целесъобразно, в доклада се вписва всяко мнение на малцинството.

7.   С оглед на доклада на Консултативния съвет и след изслушване на съответния член на Комитета председателят на Комитета, след като се консултира с първия заместник-председател, председателя на Комисията по финансови и административни въпроси, председателя на националната делегация на съответния член, както и председателя на политическата група на съответния член, издава мотивирано решение относно това дали е налице или не тормоз, в което може да е предвидена санкция в съответствие с член 8, параграф 4. Ако с решението си председателят подкрепя заключенията в доклада на Консултативния съвет, той може да се позове на обосновката в доклада. Ако обаче се отклонява от заключенията на доклада, в решението си председателят посочва своите мотиви. Председателят съобщава мотивираното си решение на съответния служител и съответния член на Комитета и уведомява за него Консултативния съвет и органа по назначаването.

8.   Съответният член може да предяви иск за отмяна пред Съда в срок от два месеца от уведомяването за мотивираното решение на председателя съгласно член 263 от ДФЕС.

9.   С оглед на мотивираното решение на председателя и след консултация с отдел „Правни въпроси“ органът по назначаването взема окончателно решение по искането за съдействие. Ако в мотивираното си решение председателят установи, че е налице тормоз, органът по назначаването взема решение относно действията, които трябва да бъдат предприети в подкрепа на жертвата на тормоза. Ако в мотивираното си решение председателят установи, че не е налице тормоз, и органът по назначаването възнамерява да отхвърли искането за съдействие, той предлага на съответния служител възможност да бъде изслушан предварително. Всяко умишлено невярно или подвеждащо искане за съдействие може да доведе до дисциплинарно производство срещу съответния служител.

10.   Ако председателят е лицето, което може да е засегнато от твърденията за тормоз, първият заместник-председател поема функциите, възложени на председателя по параграфи 2, 7 и 9, и един заместник-председател от политическа група и национална делегация, различни от политическата група и националната делегация на първия заместник-председател, поема функциите, възложени на първия заместник-председател в параграф 7.

11.   Органът по назначаването може във всеки един момент да вземе решение за приемането на временни мерки, които могат да включват конкретно разрешение на съответния служител да работи у дома си или в Комитета, но далече от съответния член, или да му разреши отпуска. Органът по назначаването информира Консултативния съвет за приетите мерки, като посочва необходимостта от информиране на съответния член на Комитета.

Член 10

Сътрудничество с националните съдебни органи

1.   Ако предполагаемото нарушение може да представлява престъпление, председателят информира за това съответните национални органи в съответните държави членки.

2.   Комитетът изцяло оказва сътрудничество на съответните национални органи.

Член 11

Влизане в сила

Настоящият Кодекс за поведение влиза в сила на 26 януари 2020 г.


(1)  Служителите се подчиняват основно на Правилника за длъжностните лица, Условията за работа на другите служители и правилата за прилагане, приети от Комитета.


Допълнение

ПУБЛИЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ

(представя се само при липса на публична декларация съгласно националното или поднационалното законодателство)

ФАМИЛНО ИМЕ:

СОБСТВЕНО ИМЕ:

Нямам пряк финансов интерес по смисъла на член 6, параграф 3 от Кодекса за поведение.

Имам пряк финансов интерес по смисъла на член 6, параграф 3 от Кодекса за поведение в следните образувания:

Декларирам, че горепосочените данни са верни и пълни.

Дата:

Подпис: