23.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 435/1


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/2184 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 декември 2020 година

относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека

(преработена)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 98/83/ЕО на Съвета (4) е била неколкократно и съществено изменяна (5). Поради необходимостта от допълнителни изменения и с оглед постигане на яснота посочената директива следва да бъде преработена.

(2)

С Директива 98/83/ЕО беше създадена правната рамка за опазване на здравето на човека от вредните последици от замърсяването на водата, предназначена за консумация от човека, посредством гарантиране на нейната безопасност и чистота. Изпълнението на тази цел следва да е заложено и в настоящата директива и чрез нея следва да се подобрява достъпът до такива води за всички в Съюза. С оглед на това е необходимо да се определят на равнището на Съюза минималните изисквания, на които следва да отговарят използваните за тази цел води. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че водата, предназначена за консумация от човека, не съдържа микроорганизми, паразити и всякакви други вещества, чиито брой или концентрация в някои случаи представляват потенциална опасност за здравето на човека, както и че тази вода отговаря на посочените минимални изисквания.

(3)

Необходимо е от приложното поле на настоящата директива да бъдат изключени натуралните минерални води и водите, които са лекарствени продукти, тъй като тези видове води са обхванати съответно от директиви 2009/54/ЕО (6) и 2001/83/ЕО (7) на Европейския парламент и на Съвета. Директива 2009/54/ЕО обаче се отнася както до натуралните минерални, така и до изворните води, като само първата категория следва да бъде изключена от приложното поле на настоящата директива. Съгласно член 9, параграф 4, трета алинея от Директива 2009/54/ЕО изворните води следва да са в съответствие с настоящата директива, а по отношение на микробиологичните изисквания изворните води следва да са в съответствие с Директива 2009/54/ЕО. Водата, предназначена за консумация от човека, която е бутилирана или затворена в контейнери с цел продажба или се използва в производството, приготовлението или обработката на храни, по принцип следва да продължава да отговаря на настоящата директива до мястото на определяне на съответствието, а именно крана, а след това следва да се счита за храна, ако е предназначена за или основателно се очаква да бъде приемана от хора, в съответствие с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (8).

Освен това стопанските субекти в областта на храните, които имат свои собствени водоизточници и ги използват за целите на стопанската си дейност, следва да могат да бъдат освободени от настоящата директива, при условие че изпълняват съответните задължения, по специално по отношение на принципите на анализа на опасностите и контрола в критични точки и коригиращите действия съгласно съответното законодателство на Съюза в областта на храните. Стопанските субекти в областта на храните, които имат свои собствени водоизточници и действат като водоснабдителни дружества, следва да спазват настоящата директива по същия начин както всички други водоснабдителни дружества.

(4)

След приключването на европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (наричана по-нататък „инициативата Right2Water“) Комисията постави началото на обща за целия Европейски съюз обществена консултация и извърши оценка на Директива 98/83/ЕО в рамките на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT). В резултат на тези действия стана ясно, че се налага актуализиране на някои разпоредби на посочената директива. Бяха определени четири области, в които са необходими подобрения — те обхващат списъка на стойностите на показателите за оценка на качеството, ограниченото използване на подход, основаващ се на оценка на риска, неточната формулировка на разпоредбите относно информацията за потребителите и различията между системите за одобряване на материалите, които влизат в контакт с вода, предназначена за консумация от човека, и последствията от тези различия за здравето на човека. Освен това фактът, че част от населението, и в частност маргинализираните групи, не разполага с достъп до вода, предназначена за консумация от човека, беше определен като конкретен проблем в рамките на инициативата Right2Water като той също така съответства на ангажимента по цел 6 от целите за устойчиво развитие (ЦУР) от Програмата на Обединените нации до 2030 г. за устойчиво развитие.

Последният установен проблем е свързан с липсата на осведоменост за течовете, дължащи се на недостатъчни инвестиции за поддръжка и подновяване на водоснабдителната инфраструктура, както се посочва и в специалния доклад № 12/2017 от 5 юли 2017 г. на Европейската сметна палата — „Прилагане на Директивата за питейната вода: качеството на водата и достъпът до нея са подобрени в България, Унгария и Румъния, но нуждите от инвестиции остават значителни“.

(5)

През 2017 г. регионалната служба на Световната здравна организация (СЗО) за Европа извърши подробен преглед на списъка с параметри и параметрични стойности, съдържащ се в Директива 98/83/ЕО, с цел да се установи дали е необходимо адаптирането на този списък в контекста на научно-техническия прогрес. Предвид резултатите от този преглед следва да се предвидят мерки за контрол по отношение на чревните патогени и Legionella и следва да се добавят шест химични показателя или групи показатели. С оглед на други неотдавнашни научни становища и съгласно принципа на предпазливостта, по отношение на четири от шестте нови показателя или групи показатели следва да се установят стойности на показателите, които са по-строги в сравнение с предложените от СЗО, но същевременно остават реалистични. За един от новите показатели броят на представителните вещества следва да бъде намален и стойността - адаптирана. Стойността за хрома все още е предмет на преглед от страна на СЗО и поради това следва да се прилага преходен период от 15 години, преди да бъде въведена по-строга стойност. Освен това СЗО препоръча три представителни съединения, нарушаващи функциите на ендокринната система, могат да се разглеждат като референтни за оценяване на наличието на съединения, нарушаващи функциите на ендокринната система и ефикасността на тяхното пречистване, когато е необходимо, със стойности 0,1 μg/l за бисфенол А, 0,3 μg/l за нонилфенол и 1 ng/l за бета-естрадиол.

Въз основа на становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) от 2015 г. обаче беше решено, че едно от тези три съединения, бисфенол А, следва да бъде добавено към настоящата директива с основана на здравето стойност на показателя 2,5 μg/l. Освен това към списъка за наблюдение, който ще бъде създаден от Комисията съгласно настоящата директива, следва да се добавят нонилфенол и бета-естрадиол.

(6)

Във връзка с оловото СЗО препоръча настоящата стойност на показателя да бъде запазена, но отбеляза, че концентрациите следва да бъдат толкова занижени, колкото е разумно да се постигне. Поради това следва да е възможно настоящата стойност 10 μg/l да бъде запазена в продължение на 15 години след датата на влизане в сила на настоящата директива. Най-късно до края на този преходен период стойността на показателя за оловото следва да бъде 5 μg/l. Освен това, тъй като съществуващите оловни тръби в домовете и сградите продължават да бъдат нерешен проблем, а държавите членки не винаги имат необходимите правомощия да налагат подмяната на тези тръби, стойността 5 μg/l следва да продължи да бъде пожелателна, що се отнася до задълженията, свързани с вътрешните разпределителни системи. За всички нови материали обаче, които влизат в контакт с вода, предназначена за консумация от човека, независимо дали се използват във водоснабдителни или вътрешни разпределителни системи, и които трябва да бъдат разрешени в съответствие с настоящата директива, стойността 5 μg/l следва да се прилага при крана.

(7)

С цел да се отговори на нарастващата обществена загриженост за въздействието на нововъзникващи съединения, като например съединения, нарушаващи функциите на ендокринната система, фармацевтични продукти и пластмасови микрочастици, върху здравето на човека чрез използване на вода, предназначена за консумация от човека, и за да се вземат предвид нововъзникващите съединения във веригата на доставка, в настоящата директива следва да се въведе механизъм на списъка за наблюдение. Механизмът на списъка за наблюдение ще направи възможно да се реагира на нарастващата загриженост по динамичен и гъвкав начин. Той също така ще даде възможност за последващо придобиване на нови знания относно значението на тези нововъзникващи съединения за здравето на човека, както и на нови знания относно най-подходящите подходи и методики за контрол. Този механизъм на списъка за наблюдение за водата, предназначена за консумация от човека, е част от действията в отговор на различните политики на Съюза, изложени в съобщението на Комисията от 11 март 2019 г.„Стратегически подход на Европейския съюз към фармацевтичните продукти в околната среда“, съобщението на Комисията от 7 ноември 2018 г.„Към всеобхватна рамка на Европейския съюз за нарушителите на функциите на ендокринната система“ и заключенията на Съвета от 26 юни 2019 г.„Към стратегия на Съюза за устойчива политика в областта на химикалите“.

(8)

СЗО препоръча също така прилагането на по-малко строги стойности за три показателя и изключването на пет показателя от списъка с показатели и стойности на показателите, съдържащ се в Директива 98/83/ЕО. Не всички от тези промени обаче се смятат за необходими, тъй като въведеният с Директива (ЕС) 2015/1787 на Комисията (9) подход, основаващ се на оценка на риска, позволява на водоснабдителните дружества да премахнат даден показател от списъка на показателите с цел той да бъде контролиран при определени условия. Съоръженията за пречистване, с които се осигурява спазване на тези стойности на показателите, вече са изградени.

(9)

Стойностите на показателите, установени в настоящата директива, се основават на наличните научни знания и на принципа на предпазливостта и са избрани, за да се гарантира, че водата, предназначена за консумация от човека, може да бъде консумирана безопасно през целия живот, като по този начин се осигурява висока степен на защита на здравето на човека.

(10)

Следва да се постигне баланс, за да се предотвратят рисковете както от микробиологично, така и от химично естество, и за тази цел, с оглед на бъдещото преразглеждане на стойностите на показателите, установяването на стойности на показателите за водата, предназначена за консумация от човека, следва да се основава на съображения, свързани с общественото здраве, и на метод за оценка на риска.

(11)

Индикативните показатели нямат пряко въздействие върху общественото здраве. Те обаче са важни като средства за определяне на начина на функциониране на съоръженията за добив и разпределение на водата, предназначена за консумация от човека, и за оценяване на качеството на водата. Тези показатели могат да помогнат за установяване на нередности в пречистването на водата и играят важна роля за повишаване и поддържане на доверието на потребителите в качеството на водата. Поради това държавите членки следва да осигурят тези показатели да бъдат контролирани.

(12)

Когато е необходимо за опазване на здравето на човека на територията на държавите членки, те следва да са длъжни въз основа на принципа на предпазливостта да установят стойности за допълнителни показатели, които не са посочени в приложение I.

(13)

Наличието на безопасна вода, предназначена за консумация от човека, предполага не само липсата на вредни микроорганизми и вещества, но и известно количество естествени минерали и основни елементи, като се има предвид, че дългосрочната консумация на деминерализирана вода или вода с много ниско съдържание на основни елементи като калций и магнезий може да застраши здравето на човека. Наличието на определено количество от тези минерали е жизненоважно и за да се гарантира, че водата, предназначена за консумация от човека, не е нито агресивна, нито корозивна, и за да се подобри нейният вкус. В зависимост от местните условия би могло да се разгледа и възможността за минимални концентрации на тези минерали в омекотената или деминерализирана вода.

(14)

В Директива 98/83/ЕО не бяха застъпени в достатъчна степен превантивното планиране по отношение на безопасността и елементите, които зависят от риска. Първите елементи на подход, основаващ се на оценка на риска, бяха въведени през 2015 г. с Директива (ЕС) 2015/1787, позволявайки на държавите членки да правят дерогации от въведените от тях програми за контрол, при условие че се извършват надеждни оценки на риска, които могат да се основават на Насоките на СЗО за качеството на питейната вода („насоките на СЗО“). Насоките на СЗО, с които се установява подход за прилагане на т.нар. „планове за безопасност на водите“, включително за малките общности, както и стандарт EN 15975-2, отнасящ се до безопасността при доставянето на питейна вода, са международно признати принципи, на които се основават добиването и разпределението на водата, предназначена за консумация от човека, както и контролът и анализът на показателите на тази вода. Тези първи елементи на подхода, основаващ се на оценка на риска, следва да бъдат запазени в настоящата директива.

(15)

С цел да се гарантира, че тези елементите на подхода, основаващ се на оценка на риска, въведен с Директива (ЕС) 2015/1787, не се ограничават само до аспектите на контрола, да се осигури насочване на необходимото време и ресурси към съответните рискове и икономически ефективните мерки при източника на замърсяване и да се избегне извършването на анализи на нямащи отношение въпроси и инвестирането на усилия в тях, е целесъобразно да се въведе цялостен, основан на риска подход към безопасността на водите, обхващащ цялата водоснабдителна верига — от водосборния район, водочерпенето, пречистването, съхранението и разпределението до мястото на определяне на съответствието. Този подход следва да се основава на придобитите знания и на действията, осъществени в рамките на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10), и следва да отчита по-ефективно въздействието на изменението на климата върху водните ресурси. Този подход, основаващ се на оценка на риска, следва да се състои от три компонента. Първо — идентифициране на опасностите, свързани с водосборните райони, за местата за водочерпене („оценка на риска и управление на риска по отношение на водосборните райони за местата за водочерпене на вода, предназначена за консумация от човека“) в съответствие с Насоките на СЗО и Наръчника относно плана за безопасност на водите. Второ — възможност за водоснабдителното дружество да адаптира контрола към основните рискове и да предприеме необходимите мерки за управление на установените рискове по водоснабдителната верига — водочерпене, пречистване, съхранение и разпределение на водите („оценка на риска и управление на риска за водоснабдителната система“). Трето — оценка на потенциалните рискове, произтичащи от вътрешните разпределителни системи, като например Legionella или олово („оценка на риска за вътрешните разпределителни системи“), със специален акцент върху приоритетните обекти. Тези оценки следва да се подлагат на редовно преразглеждане предвид, inter alia, заплахите от екстремни метеорологични явления, свързани с изменението на климата, известните промени в човешката дейност във вододайната зона или евентуалните инциденти, засягащи водоизточника. Подходът, основаващ се на оценка на риска, следва да осигурява постоянен обмен на информация между компетентните органи и водоснабдителните дружества.

(16)

С цел да се намали потенциалната административна тежест за водоснабдителните дружества, които доставят между 10 m3 и 100 m3 средно на ден или обслужват между 50 и 500 души, държавите членки следва да могат да освободят тези водоснабдителни дружества от извършването на оценка на риска за водоснабдителната система, при условие че се извършва редовен контрол в съответствие с настоящата директива. По изключение прилагането на подхода, основаващ се на оценка на риска, следва да се приспособи към специфичните ограничения за морските плавателни съдове, които обезсоляват вода и превозват пътници. Регистрираните в Съюза морски съдове спазват международната правна уредба, когато плават в международни води. Следва да се гарантира, че се отдава приоритет на съществуващите международни норми или международно признати стандарти, като например програмата за ВиК на корабите, разработена от Службата за обществено здраве на САЩ, които са по-подробни и по-строги и се прилагат за кораби, плаващи в международни води.

(17)

Оценката на риска и управлението на риска по отношение на водосборните райони за местата за водочерпене следва да се подчиняват на цялостен подход и да са насочени към намаляване на равнището на пречистване, което се изисква при добиването на вода, предназначена за консумация от човека — например чрез намаляване на натиска, причиняващ замърсяване или риск от замърсяване на водните тела, които се използват за черпене на такава вода. За целта държавите членки следва да определят характеристиките на водосборните райони на местата за водочерпене и да идентифицират опасностите и опасните събития, които биха могли да причинят влошаване на качеството на водата, като възможните източници на замърсяване, свързани с тези водосборни райони.

Когато е необходимо с оглед на идентифицирането на опасностите, държавите членки следва да извършват контрол на замърсителите, които те определят за важни, като например нитрати, пестициди или фармацевтични продукти, определени в съответствие с Директива 2000/60/ЕО, или поради тяхното естествено наличие във вододайната зона, като например в случай на арсен, или поради информация от водоснабдителните дружества, като например относно внезапно повишаване на концентрацията на даден показател в необработената вода. Когато повърхностните води се използват за вода, предназначена за консумация от човека, държавите членки следва да обърнат специално внимание при своята оценка на риска на пластмасовите микрочастици и веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, като например Нонилфенол и Бета-естрадиол, и при необходимост да изискват от водоснабдителните дружества също да контролират и, когато е необходимо да извършат пречистване на тези и други показатели, включени в списъка за наблюдение, ако се считат за потенциална опасност за здравето на човека. Въз основа на оценката на риска по отношение на водосборните райони за мястото (местата) за водочерпене, следва да се предприемат мерки за управление с цел предотвратяване или контролиране на установените рискове, така че да се осигури качеството на водата, предназначена за консумация от човека. Когато държава членка установи, чрез идентифициране на опасностите или опасните събития, че даден показател не присъства в определени водосборни райони на местата за водочерпене, като например защото това вещество никога не се появява в подземните или повърхностните водни обекти, тази държава членка следва да уведоми съответните водоснабдителни дружества и следва да може да им позволи да намалят честотата на контрола за този показател или да премахнат този показател от списъка на подлежащи на контрол показатели, без да извършват оценка на риска за водоснабдителната система.

(18)

В съответствие с Директива 2000/60/ЕО държавите членки са длъжни да идентифицират водните тела, които се използват за черпене на вода, предназначена за консумация от човека, да им извършват контрол и да предприемат необходимите мерки, с които се предотвратява влошаването на тяхното качество, с цел да се намали равнището на пречистване, изисквано при добиването на води, годни за консумация от човека. За да се избегне дублиране на задълженията, при идентифицирането на опасностите и опасните събития държавите членки следва да използват наличните резултати от мониторинга, представителни за водосборните райони, получени съгласно членове 7 и 8 от Директива 2000/60/ЕО или друго приложимо законодателство на Съюза. Независимо от това, в случаите, когато такива данни от мониторинг не са налични, може да се въведе контрол на съответните показатели, вещества или замърсители, за да се спомогне за определянето на характеристиките на водосборните райони и да се направи оценка на потенциалните рискове. Този контрол следва да бъде въведен, като се вземат предвид местните обстоятелства и източници на замърсяване.

(19)

Спазването на стойностите на показателите, установени в настоящата директива за целите на оценката на качеството на водата, предназначена за консумация от човека, трябва да бъде гарантирано на мястото, където водата излиза от крановете, обикновено използвани за вода, предназначена за консумация от човека. Качеството на тези води може обаче да бъде повлияно от вътрешните разпределителни системи. СЗО отбелязва, че от всички патогени, предавани чрез водата, най-голяма тежест за здравеопазването в Европейския съюз се причинява от бактерията Legionella. Заразата се предава посредством системите за гореща вода чрез вдишване — например при вземане на душ, от което следва, че рискът е тясно свързан с вътрешните разпределителни системи. Тъй като налагането на едностранно задължение за контрол на този патоген във всички частни и обществени обекти би довело до неоправдано високи разходи, по-подходящо решение е да се извършва оценка на риска за вътрешните разпределителни системи. Тази оценка на риска следва също така да обхваща потенциалните рискове, които произтичат от продуктите и материалите в контакт с вода, предназначена за консумация от човека. Ето защо, inter alia, оценката на риска за вътрешните разпределителни системи следва да включва контрол на приоритетните обекти, определени от държавите членки, като например болници, лечебни заведения, домове за възрастни хора, детски заведения, училища, образователни институции, места за настаняване, ресторанти, барове, спортни обекти и търговски центрове, развлекателни и изложбени обекти, места за лишаване от свобода и къмпинги, като се прави оценка на рисковете, произтичащи от вътрешните разпределителни системи и свързаните с тях продукти и материали. Въз основа на тази оценка на риска държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, inter alia, въвеждането на подходящи мерки за контрол и управление, като например при наличието на огнища на заболяване, в съответствие с Насоките на СЗО, и че миграцията на потенциално вредни вещества от строителни продукти, не представляват опасност за здравето на човека.

(20)

Съдържащите се в Директива 98/83/ЕО разпоредби за гарантиране на качеството на пречистването, оборудването и материалите не доведоха до създаването на унифицирани хигиенни изисквания по отношение на продуктите в контакт с вода, предназначена за консумация от човека. В резултат на това се прилагат одобрения на продуктите на национално равнище с вариращи изисквания в различните държави членки. Това затруднява и оскъпява усилията на производителите да предлагат своите продукти на пазара в целия Съюз, а също така е скъпоструващо и за държавите членки. Освен това за потребителите и водоснабдителните дружества е по-трудно да разберат дали продуктите отговарят на здравните изисквания. Установяването на хармонизирани минимални изисквания в настоящата директива за материалите, които влизат в контакт с вода, предназначена за консумация от човека, ще допринесе за постигането на еднакво равнище на здравна защита в целия Съюз, както и за по-добро функциониране на вътрешния пазар. Освен това в Регламент (ЕС) № 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета (11) се определя общ за целия Съюз механизъм за надзор на пазара по отношение на продуктите с цел да се гарантира, че на пазара на Съюза се предоставят само продукти, съответстващи на изисквания, които осигуряват високо ниво на защита на обществените интереси, като здраве и безопасност в общ смисъл, здравословни и безопасни условия на труд, защита на потребителите, опазване на околната среда и обществена сигурност. В същия регламент се посочва, че ако бъде прието ново законодателство на Съюза за хармонизация, в него ще трябва да се уточни дали Регламент (ЕС) № 2019/1020 също се прилага към това законодателство. С цел да се гарантира, че могат да бъдат предприети подходящи мерки за надзор на пазара по отношение на продукти, които все още не са обхванати от Регламент (ЕС) № 2019/1020, но които ще бъдат засегнати от настоящата директива, е целесъобразно да се предвиди прилагането на посочения регламент за тези продукти.

(21)

Естеството на материалите, които влизат в контакт с вода, предназначена за консумация от човека, може да окаже въздействие върху качеството на тези води чрез миграцията на потенциално вредни вещества, чрез благоприятстване на микробния растеж или чрез повлияване на мириса, цвета или вкуса на тези води. При оценката на Директива 98/83/ЕО беше установено, че разпоредбите относно гарантирането на качеството на пречистването, оборудването и материалите съдържат твърде голяма правна гъвкавост, което води до различни национални системи в Съюза за одобряване на материалите, които влизат в контакт с вода, предназначена за консумация от човека. Поради това е необходимо да се определят по-конкретни минимални хигиенни изисквания за материалите, предназначени да бъдат използвани за водочерпене, пречистване, съхранение или разпределение на вода, предназначена за консумация от човека, в нови инсталации или в съществуващи инсталации в случай на ремонт или преустройство, с цел да се гарантира, че те не застрашават нито пряко, нито косвено здравето на човека, нямат негативно влияние върху цвета, мириса или вкуса на водата, не благоприятстват микробния растеж във водата и не водят до проникване на замърсители във водата на равнища, които са по-високи от необходимото с оглед на преследваната цел. За тази цел с настоящата директива следва да се определят специфични минимални хигиенни изисквания по отношение на материалите, като се създадат методики за изпитване и приемане на изходни вещества, състав или съставки, европейски положителни списъци на изходните вещества, състав и съставки, методи и процедури за добавяне на изходни вещества, състав или съставки към европейските положителни списъци или преразглеждане на тяхното включване в него, както и процедури и методи за изпитване и приемане на крайните материали, използвани в продукт, произведен от комбинация от изходни вещества, състав или съставки, включени в европейските положителни списъци.

За да не се възпрепятстват иновациите, Комисията следва да гарантира, че тези процедури са пропорционални и не създават ненужна тежест върху икономическите оператори, по-специално за малките и средни предприятия. Доколкото е възможно, тези процедури следва да бъдат приведени в съответствие със съществуващото законодателство на Съюза, за да се избегне двойна тежест, задължаваща икономическите оператори да извършват различни оценки на съответствието за един и същ продукт.

(22)

Европейските положителни списъци представляват списъци на изходни вещества, състав или съставки, в зависимост от вида на материалите, а именно органични, циментови, метални, емайли и керамични или други неорганични материали, за които е разрешено да се използват за производството на материали, и тези списъци следва да включват, когато е целесъобразно, условията за тяхното използване и границите на миграция. За включването на дадено изходно вещество, състав или съставка в европейските положителни списъци следва да се изисква оценка на риска за самото изходно вещество, състав или съставка, както и съответните примеси и предвидимите продукти от реакцията и разграждането при употребата по предназначение. Оценката на риска от заявителя или националния орган следва да обхваща рисковете за здравето, произтичащи от евентуалната миграция при най-лошите предвидими условия на употреба или от токсичността. Въз основа на оценката на риска европейските положителни списъци следва, ако е необходимо, да определят спецификации за изходното вещество, състава или съставките и ограничения на употребата, количествени ограничения или граници на миграция за изходното вещество, състав или съставка, възможните примеси и реакционни продукти или съставки, за да се гарантира безопасността на крайния материал, който трябва да се използва за продукт в контакт с вода, предназначена за консумация от човека.

За целите на изготвянето на първите европейски положителни списъци на Европейската агенция по химикалите, създадена с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (12) (ECHA), следва да се представят националните положителни списъци на изходните вещества, състави и съставки или други национални разпоредби, методиките, които водят до създаването на такива национални списъци и разпоредби, както и съпътстващите оценки на риска за всяко от изходните вещества, състави и съставки. Въз основа на това ECHA следва да препоръча на Комисията обобщени списъци. ECHA следва да преразгледа и представи своевременно становище за веществата, съставите и съставките, включени в първия европейски положителен списък, за да може Комисията да преразгледа списъците до 15 години след приемането им. С цел актуализиране на европейските положителни списъци ECHA следва да предоставя становища относно включването или изключването на вещества, състави или съставки.

(23)

За да се улесни унифицираното изпитване за съответствие на продуктите с изискванията на настоящата директива, Комисията следва да изиска от Европейския комитет по стандартизация (CEN) да разработи стандарти за унифицирано изпитване и за оценка на продуктите в контакт с вода, предназначена за консумация от човека. При съставянето и актуализирането на европейските положителни списъци Комисията следва да гарантира, че всички съответни актове или мандати за стандартизация, които приема съгласно друго законодателство на Съюза, отговарят на настоящата директива.

(24)

Освен това, не по-късно от девет години след крайната дата за транспониране на настоящата директива, функционирането на системата, въведена с настоящата директива, следва да се преразгледа, за да се прецени дали защитата на здравето на човека е гарантирана в целия Съюз и дали е осигурено по подходящ начин функционирането на вътрешния пазар по отношение на продуктите в контакт с вода, предназначена за консумация от човека, като се използват одобрени материали. Освен това следва да се прецени дали са необходими други законодателни предложения по тези въпроси, като по-специално се вземат предвид резултатите от оценките на регламенти (ЕО) № 1935/2004 (13) и (ЕС) № 305/2011 (14) на Европейския парламент и на Съвета.

(25)

Продукти в контакт с вода, предназначена за консумация от човека, следва да се състоят от материал или комбинация от материали, одобрени в съответствие с настоящата директива. Настоящата директива обаче разглежда само здравните и хигиенните аспекти на материалите и веществата, използвани в продуктите, по отношение на тяхното въздействие върху качеството на водата, предназначена за консумация от човека, и правилата за изпитване за съответствие и контрол на качеството на крайните продукти. В нея не се разглеждат други изисквания, като правила за изразяване на ефективността на продуктите или правила относно структурната безопасност, които могат да бъдат регламентирани или да произтичат от законодателството на Съюза за хармонизация, като например Регламент (ЕС) № 305/2011 или Регламент (ЕС) 2016/426 на Европейския парламент и на Съвета (15). Съвместното съществуване на аспекти, свързани с риска за здравето и хигиената, които се хармонизират съгласно настоящата директива, и аспекти, свързани с безопасността или с други рискове, разгледани в законодателството на Съюза за хармонизация, няма да създаде конфликти, при условие че няма припокриване между съответно обхванатите рискове. Би могло да има потенциален конфликт между Регламент (ЕС) № 305/2011 и настоящата директива предвид това, че избягването на отделянето на опасни вещества в питейната вода или вещества, които имат друго отрицателно въздействие върху питейната вода, е посочено в приложение I към Регламент (ЕС) № 305/2011 като едно от основните изисквания към строежите. Това припокриване обаче няма да се реализира, ако по силата на Регламент (ЕС) № 305/2011 не е издаден мандат за стандартизация по отношение на здравните и хигиенните аспекти на продуктите в контакт с вода, предназначена за консумация от човека.

(26)

Необходимо е да се осигури ефикасност при вземането на решения, координацията и управлението на равнището на Съюза на техническите, научните и административните аспекти на настоящата директива, свързани с материалите, които влизат в контакт с вода, предназначена за консумация от човека. ECHA следва да изпълнява задачите, посочени в настоящата директива, по отношение на оценката на вещества и състави за материали, които влизат в контакт с вода, предназначена за консумация от човека. Следователно Комитетът за оценка на риска на ECHA, създаден съгласно член 76, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, следва да улеснява изпълнението на някои задачи, възложени на ECHA с настоящата директива, като предоставя становища.

(27)

За пречистването на необработената вода би могло да се използват химикали за пречистване и филтърни средства с цел получаване на вода, която е подходяща за консумация от човека. Химикалите за пречистване и филтърните средства обаче могат да представляват риск за безопасността на водата, предназначена за консумация от човека. Следователно процедурите за пречистване и дезинфекция на вода, предназначена за консумация от човека, следва да гарантират използването на химикали за пречистване и на филтърни средства, които са ефективни, безопасни и добре управлявани, за да се избегнат неблагоприятни последици за здравето на потребителите. Поради това следва да се направи оценка на химикалите за пречистване и на филтърните средства по отношение на техните характеристики, хигиенни изисквания и чистота и те следва да не се използват повече от необходимото, за да се избегнат рискове за здравето на човека. Химикалите за пречистване и филтърните средства следва да не благоприятстват микробния растеж с изключение на случаите, когато това се прави преднамерено, като например за да се благоприятства микробната денитрификация.

Държавите членки следва да гарантират качеството на химикалите за пречистване и на филтърните средства, без да се засяга Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (16) и като се използват съществуващите европейски стандарти, когато има такива. От съществено значение е да се гарантира, че всеки продукт, както и контейнерите с химични реагенти и филтърни средства, които са в контакт с вода, предназначена за консумация от човека, при пускане на пазара носят ясно четлива и незаличима маркировка, която информира потребителите, водоснабдителните дружества, монтажниците, органите и регулаторите, че продуктът е годен за употреба в контакт с води, предназначени за консумация от човека. Освен това в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на държавите членки е позволено да ограничават или забраняват употребата на биоциди в общественото снабдяване с питейна вода, включително при индивидуални доставки.

(28)

С цел да се сведе до минимум евентуалното съдържание на олово във водата, предназначена за консумация от човека, изработените от олово компоненти във вътрешните разпределителни системи могат да бъдат сменени, по-специално в случай на ремонт или преустройство на съществуващи инсталации. Тези компоненти следва да бъдат заменени с материали, които отговарят на минималните изисквания по отношение на материалите, които влизат в контакт с вода, предназначена за консумация от човека, съгласно предвиденото в настоящата директива. За да се ускори този процес, държавите членки следва да обмислят и, когато е уместно, да предприемат мерки за смяна на изработените от олово компоненти в съществуващите вътрешни разпределителни системи, ако това е икономически и технически осъществимо.

(29)

Всяка държава членка следва да гарантира изготвянето на програми за контрол, с които се проверява дали водата, предназначена за консумация от човека, отговаря на изискванията на настоящата директива. По-голямата част от контрола, който трябва да се упражнява за целите на настоящата директива, ще се извършва от водоснабдителните дружества. Тези предприятия следва да разполагат с известна гъвкавост при контролирането на показатели във връзка с оценката и управлението на рисковете за водоснабдителната система. Когато не може да бъде установено наличието на даден показател, водоснабдителните дружества следва да разполагат с възможността да намалят честотата на контрола или изцяло да преустановят контрола на този показател. Спрямо повечето показатели следва да се извърши оценка и управление на рисковете за водоснабдителната система. При все това за постоянните показатели следва да се извършва системен контрол с определена минимална честота. В настоящата директива се определят най-вече разпоредби относно честотата на контрола за целите на проверките на съответствието, като броят на разпоредбите относно контрола за оперативни цели е ограничен. По преценка на водоснабдителните дружества може да се наложи извършването на допълнителен контрол за оперативни цели, за да се гарантира правилното функциониране на пречистването на водите. Този допълнителен контрол следва да се извършва по преценка на водоснабдителните дружества. В това отношение водоснабдителните дружества могат да използват Насоките на СЗО и Наръчника относно плана за безопасност на водите.

(30)

Всички водоснабдителни дружества, включително малките водоснабдителни дружества, следва да въведат подхода, основаващ се на оценка на риска, тъй като при оценката на Директива 98/83/ЕО бяха установени недостатъци в неговото прилагане от страна на тези водоснабдителни дружества, като в някои случаи тези недостатъци се дължат на разходите за извършване на ненужни дейности за контрол. При въвеждането на подхода, основаващ се на оценка на риска, следва да се отчитат опасенията относно сигурността.

(31)

В случай на неспазване на изискванията, наложени с настоящата директива, съответната държава членка следва незабавно да потърси причините и да гарантира възможно най-бързо предприемане на необходимите коригиращи действия с оглед да се възстанови качеството на доставяната вода. В случаите, когато водоснабдяването представлява потенциална опасност за здравето на човека, то следва да бъде забранено или ограничено. Освен това, в случай на неспазване на минималните изисквания по отношение на стойностите, свързани с микробиологичните и химичните показатели, държавите членки следва да разглеждат това неспазване като потенциална опасност за здравето на човека, с изключение на случаите, когато то се счита за незначително. В случаите, когато са необходими коригиращи действия, за да се възстанови качеството на водата, предназначена за консумация от човека, в съответствие с член 191, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) следва да се даде предимство на мерките, които решават проблема при източника.

(32)

На държавите членки следва да се разреши да продължат да допускат, при определени условия и в надлежно обосновани обстоятелства, някои дерогации от настоящата директива, като във връзка с това е необходимо да се даде съответна нормативна рамка за тези дерогации, при условие че те не представляват потенциална опасност за здравето на човека и че не съществува друг разумен начин за поддържане на доставката на водата, предназначена за консумация от човека, в съответния район. Тези дерогации следва да бъдат ограничени до конкретни случаи. Дерогациите, предоставени от държавите членки в съответствие с Директива 98/83/ЕО, които са все още приложими към крайната дата за транспониране на настоящата директива, следва да продължат да се прилагат до тяхното изтичане и следва да се подновят в съответствие с настоящата директива само когато втората дерогация все още не е предоставена.

(33)

Комисията, в своето съобщение от 19 март 2014 г. относно европейската гражданска инициатива „Водата и санитарно-хигиенните условия са човешко право! Водата е обществено благо, а не стока!“ прикани държавите членки да осигурят достъп до минимално водоснабдяване за всички граждани в съответствие с препоръките на СЗО. Тя също така се ангажира да продължи „да подобрява достъпа до безопасна питейна вода за цялото население чрез политики в областта на околната среда“. Този призив е съобразен с ЦУР № 6 и свързаната с нея цел „за осигуряване на всеобщ и равен достъп за всички хора до безопасна питейна вода с достъпна цена“. За да разгледат аспектите, свързани с достъпа до вода, които са свързани с нейното качество и наличност, и като част от отговора на инициативата Right2Water и с цел да се подпомогне прилагането на принцип № 20 от Европейския стълб на социалните права, в който се посочва, че „всеки има право на достъп до основни услуги с добро качество, включително водоснабдяване“, държавите членки следва да се занимаят с въпроса относно достъпа до вода на национално равнище, като им се предостави известна свобода на действие по отношение на конкретния вид мерки, които ще приложат. Това следва да се осъществява чрез действия, насочени към подобряване на достъпа на всички хора до вода, предназначена за консумация от човека, по-специално чрез инсталиране на оборудване — както на открито, така и в закрити помещения на обществени места, когато това е технически осъществимо, и може да се постигне и чрез действия, насочени към насърчаване на използването на чешмяна вода, например чрез насърчаване на безплатното предоставяне на вода, предназначена за консумация от човека в обществени администрации и обществени сгради, или безплатно, или срещу заплащане на ниска такса за обслужване, за клиенти в ресторанти, столови и във връзка с кетъринг услуги.

(34)

Съюзът и държавите членки се ангажираха, в рамките на съответните си компетентности, за постигане на ЦУР, като същевременно признават основната отговорност на държавите членки за предприемането на последващи действия и за прегледа на национално, регионално и глобално равнище на напредъка по тези цели. Някои от ЦУР и правото на вода не попадат в рамките на политиката на Съюза в областта на околната среда или на социалната политика на Съюза, която е ограничена и с допълващ характер. Като се отчитат ограниченията на компетентността на Съюза, все пак е уместно да се гарантира, че трайният ангажимент на държавите членки към правото на вода е да бъде в съответствие с настоящата директива, при спазване на принципа на субсидиарност. Във връзка с това, понастоящем държавите членки полагат значителни усилия за подобряване на достъпа до вода, предназначена за консумация от човека. Освен това Протоколът „Вода и здраве“ на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации („ИКЕ на ООН“) и Регионалния офис на СЗО за Европа към Конвенцията от 1992 г. за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера, по който много държави членки също са страни, е насочен към защита на здравето на човека чрез по-добро управление на водите и намаляване на свързаните с водата заболявания. Държавите членки могат да използват ръководствата, разработени в рамките на обхвата на посочения протокол, за да направят оценка на политическата среда и на изходното положение по отношение на достъпа до вода и да определят необходимите действия за подобряване на равния достъп за всички до водата, предназначена за консумация от човека.

(35)

В своята Резолюция от 8 септември 2015 г. относно действията, предприети вследствие на европейската гражданска инициатива „Right2Water (17), Европейският парламент призова държавите членки да обърнат специално внимание на нуждите на уязвимите групи в обществото. Специфичното положение на културните малцинства, като например ромите и пътуващите общности, независимо дали водят уседнал начин на живот или не, и по-специално фактът, че те не разполагат с достъп до вода, предназначена за консумация от човека, беше признато също така в съобщението на Комисията от 2 април 2014 г.„Доклад за изпълнението на Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите“ и в Препоръката на Съвета от 9 декември 2013 г. относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки. Предвид този общ контекст е целесъобразно държавите членки да обърнат особено внимание на уязвимите и маргинализираните групи, като предприемат необходимите мерки, за да подобрят достъпа до вода, предназначена за консумация от човека, на тези групи. Без да се засяга правото на държавите членки да определят тези групи, важно е тези групи да обхващат като минимум бежанците, номадските общности, бездомните хора и културните малцинства като ромите и пътуващите общности, независимо дали водят уседнал начин на живот или не. Мерките за подобряване на достъпа на вода, по отношение на които държавите членки имат свобода на действие, могат да включват предоставянето на алтернативни водоснабдителни системи, като например индивидуални пречиствателни устройства, снабдяването с вода чрез използване на танкери, като камиони и цистерни, и осигуряването на необходимата инфраструктура за лагерите.

(36)

С цел да се повиши осведомеността на потребителите за последиците от потреблението на вода, те следва да получават информация по лесно достъпен начин, например върху фактурите или посредством „смарт“ приложение, относно обема на консумираната годишно вода, промените в потреблението, сравнение със средното потребление на домакинствата, когато такава информация е на разположение на водоснабдителното дружество, както и цената за литър вода, предназначена за консумация от човека, с което да се позволи сравнението с цената на бутилираната вода.

(37)

В Седмата програма за действие за околната среда до 2020 г. — „Да живеем добре в пределите на нашата планета“ (18), се изисква обществеността да има достъп до ясна информация относно околната среда на национално равнище. В Директива 98/83/ЕО се предвижда само пасивен достъп до информация, т.е. държавите членки трябва да гарантират единствено нейното наличие. Поради това тези разпоредби следва да бъдат заменени, за да се гарантира, че потребителите имат онлайн достъп до актуална информация по лесен за ползване и персонализиран начин. При обосновано искане потребителите следва да могат да искат достъп до тази информация по друг начин.

(38)

Актуалната информация, която се предоставя съгласно настоящата директива, следва да включва резултатите от програмите за контрол, информация за вида на извършваното пречистване и дезинфекция на водата, информация за превишаване на стойностите на показателите, които са от значение за здравето на човека, съответната информация за оценката и управлението на рисковете за водоснабдителната система, съвети за това как да се намали потреблението на вода и да се избегнат рисковете за здравето, дължащи се на застояли води, както и допълнителни данни, които могат да са полезни за обществеността — например относно показателите като желязо, твърдост и минерално съдържание, които често оказват влияние върху възприятията на потребителите за качеството на чешмяната вода. Освен това, за да се отговори на интересите на потребителите по въпросите, свързани с водите, потребителите следва да имат достъп, при поискване, до наличните данни за минали периоди относно резултатите от контрола и превишаванията.

(39)

Във връзка с водоснабдителните дружества, които доставят най-малко 10 000 m3 на ден или които обслужват най-малко 50 000 души, на потребителите следва също така да се осигури онлайн достъп до допълнителна информация относно, inter alia, ефикасността на функционирането, дела на течовете, структурата на собствеността и тарифната структура.

(40)

С предоставянето на потребителите на по-релевантна информация и с подобряването на прозрачността следва да се цели повишаване на доверието на гражданите в доставяната им вода, както и в услугите във връзка с водите, като това следва да доведе да увеличено използване на чешмяна вода като вода, предназначена за консумация от човека, което би могло да допринесе за намаляване на използването на пластмаси и на пластмасовите отпадъци, както и на емисиите на парникови газове, и да окаже положително въздействие върху смекчаването на последиците от изменението на климата и върху околната среда като цяло.

(41)

Благодарение на подобряването на техниките за контрол делът на течовете става все по-видим. За да се подобри ефективността на водоснабдителната инфраструктура, включително за да се избегне прекомерно използване на оскъдните източници на вода, предназначена за консумация от човека, всички държави членки следва да правят оценка на нивата на течовете на вода, ако те са над определен праг.

(42)

Целта на Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (19) е да се гарантира правото на достъп до информация за околната среда в държавите членки в съответствие с Конвенцията от Орхус от 1998 г. за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (20) (наричана по-нататък „Конвенцията от Орхус“). Конвенцията от Орхус включва всестранни задължения, свързани както с предоставянето при поискване на информация за околната среда, така и с активното разпространяване на такава информация. Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (21) също има широк обхват, включващ обмена на пространствена информация, включително на набори от данни относно различни въпроси, свързани с околната среда. Разпоредбите на настоящата директива, отнасящи се до достъпа до информация и договореностите за обмен на данни следва да допълват посочените директиви, а не да създават отделен правен режим. Поради това разпоредбите в настоящата директива относно предоставянето на информация на обществеността и информация относно контрола върху изпълнението следва да се прилагат, без да се засягат директиви 2003/4/ЕО и 2007/2/ЕО.

(43)

В Директива 98/83/ЕО не бяха определени задължения за докладване за малките водоснабдителни дружества. С цел да се коригира този пропуск и да се отговори на потребността от информация относно изпълнението и съответствието следва да се въведе нова система в настоящата директива, при която държавите членки са длъжни да създадат набори от данни, съдържащи единствено целесъобразни данни (отнасящи се например до превишаването на стойностите на показателите и инциденти с определена важност), които те редовно актуализират и предоставят на Комисията и на Европейската агенция за околна среда („ЕАОС“). По този начин би следвало да се гарантира възможно най-малка административната тежест за всички субекти. За да се осигури наличието на подходяща инфраструктура за обществен достъп, докладване и обмен на данни между публичните органи, държавите членки следва да се погрижат спецификациите на данните да се основават на Директива 2007/2/ЕО и актовете за нейното прилагане.

(44)

Данните, докладвани от държавите членки, са необходими не само за целите на проверките на съответствието — те също така са от определящо значение за способността на Комисията да извършва наблюдение и оценка на настоящата директива във връзка със заложените в нея цели, с което да се подпомогнат бъдещите оценки на настоящата директива в съответствие с точка 22 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (22). Във връзка с това е необходимо наличието на целесъобразни данни, позволяващи по-добра оценка на ефикасността, ефективността, важността и добавената стойност за Съюза на настоящата директива, поради което следва да се осигури съществуването на подходящи механизми за докладване, които да се използват и като показатели при бъдещите оценки на настоящата директива.

(45)

Съгласно точка 22 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество Комисията следва да извърши оценка на настоящата директива в рамките на определен срок от датата, определена за нейното транспониране. Тази оценка следва да се основава на натрупания опит, на събраните при прилагането на настоящата директива данни, на наличните препоръки на СЗО, както и на съответните научни, аналитични и епидемиологични данни.

(46)

Настоящата директива е съобразена с основните права и с принципите, признати с Хартата на основните права на Европейския съюз. По-конкретно нейната цел е да насърчава принципите, отнасящи се до здравеопазването, достъпа до услуги от общ икономически интерес, опазването на околната среда и защитата на потребителите.

(47)

Ефективността на настоящата директива и нейната цел за опазване на здравето на човека в контекста на политиката на Съюза в областта на околната среда изисква физическите и юридическите лица или, когато е уместно, надлежно създадените от тях организации, да могат да се позовават на нея в съдебни производства, а националните съдилища да могат да вземат предвид настоящата директива като елемент от правото на Съюза, за да могат, inter alia, да преразглеждат решенията на национален орган при необходимост. Освен това съгласно установената съдебна практика на Съда на ЕС относно принципа на лоялното сътрудничество, залегнал в член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), съдилищата на държавите членки са тези, които трябва да гарантират съдебната защита на правата на лицата съгласно правото на Съюза. Освен това член 19, параграф 1 от ДЕС изисква от държавите членки да предвидят правните средства, необходими за осигуряването на ефективна съдебна защита в областите, обхванати от правото на Съюза.

Това е особено валидно, когато целта на съответната директива е опазване на здравето на човека от вредните последици от замърсяването на водата, предназначена за консумация от човека. В допълнение, в съответствие с Конвенцията от Орхус членове на заинтересованата общественост следва да разполагат с достъп до правосъдие, така че да защитят правото си на живот в околна среда, която допринася за здравето на човека и за неговото благосъстояние. С Решение (ЕС) 2018/881 на Съвета (23) към Комисията беше отправено искане да извърши до 30 септември 2019 г. проучване и, ако е целесъобразно с оглед на резултатите от проучването, до 30 септември 2020 г. да представи предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета (24) с цел да се предприемат действия по констатациите на Комитета за преглед на съответствието с разпоредбите на Конвенцията от Орхус по дело ACCC/C/2008/32. Комисията представи проучването в определения срок, като в съобщението си от 11 декември 2019 г. относно Европейският зелен пакт заяви, че „ще предложи преразглеждане на Регламента относно Орхуската конвенция с цел подобряване на достъпа до административен и съдебен контрол на равнище ЕС за гражданите и неправителствените организации, които имат опасения относно законосъобразността на решенията, които имат въздействие върху околната среда“. Важно е Комисията да предприеме и действия за подобряване на достъпа до правосъдие за гражданите и за НПО пред националните съдилища във всички държави членки.

(48)

С оглед адаптирането на настоящата директива към научно-техническия прогрес, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за определяне на праг на течовете, определяне на процедурата за оценяване на съответствието на продуктите в контакт с вода, предназначена за консумация от човека, установяване на процедура за подаване на заявления до ECHA за включване или изключване на изходни вещества, състав или съставки от европейските положителните списъци, установяване на маркировка за продуктите в контакт с вода, приемане на методика за измерване на пластмасовите микрочастици, изменение на приложение III и изменение на стойността на показателя за бисфенол А в приложение I, част Б. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат съобразени с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при изготвянето на делегирани актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като експертите на тези две институции имат редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегирани актове. Наред с това, след приемането на Директива 2013/51/Евратом на Съвета (25), посочените в бележка 10 от част В на приложение I към Директива 98/83/ЕО правомощия за определяне на честотата на контрол и на методите на контрол за радиоактивни вещества вече не са актуални, поради което следва да бъдат заличени. Правомощията, посочени във втората алинея на част А от приложение III към Директива 98/83/ЕО, които се отнасят до изменения на директивата, вече не са необходими и следва да бъдат заличени.

(49)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за приемане на методики за изпитване и приемане на изходни вещества, състав и съставки, европейски положителни списъци на изходните вещества, състави и съставки и на процедурите и методите за изпитване и приемане на крайните материали, изработени от тези изходни вещества, състав и съставки. Изпълнителни правомощия следва да се предоставят на Комисията и за приемането на формáта и начините на представяне на информацията, която се предоставя от държавите членки и се обобщава от ЕАОС, както и за изготвяне и актуализиране на списък за наблюдение. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (26).

(50)

Без да се засяга Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (27), държавите членки следва да определят правила относно санкциите, приложими при нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното изпълнение. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и превантивни.

(51)

С цел водоснабдителните дружества да разполагат с пълен набор от данни, когато започнат да прилагат оценката на риска и управлението на риска за водоснабдителната система, за новите показатели следва да се въведе преходен период от три години. Това ще позволи на държавите членки да извършат идентифицирането на опасности и опасни събития по време на първите три години след крайната дата за транспониране на настоящата директива, като по този начин се предоставят данни на водоснабдителните дружества относно тези нови показатели и се избегне ненужният контрол от водоснабдителните дружества, ако се установи, че даден показател не трябва да се контролира повече от първото идентифициране на опасности и опасни събития. По време на тези първи три години водоснабдителните дружества следва обаче да извършат оценка на риска за водоснабдителната система, или да използват съществуващите оценки на риска, които вече са извършени съгласно Директива (ЕС) 2015/1787 за показателите, предвидени в приложение I към Директива 98/83/ЕО, тъй като при влизането в сила на настоящата директива вече ще има данни за тези показатели.

(52)

В Директива 2013/51/Евратом се определят специални разпоредби за контрол на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека. Поради това в настоящата директива не следва да се определят стойности на показателите за радиоактивност.

(53)

Тъй като целите на настоящата директива — а именно опазването на здравето на човека и подобряването на достъпа до вода, предназначена за консумация от човека, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а по-скоро, поради обхвата и последиците от действието, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(54)

Задължението за транспониране на настоящата директива в националното законодателство следва да бъде ограничено до разпоредбите, които представляват изменение по същество в сравнение с предходните директиви. Задължението за транспониране на разпоредбите, които не са изменени, произтича от предходните директиви.

(55)

Настоящата директива следва да не засяга задълженията на държавите членки по отношение на сроковете за транспониране в националното законодателство на директивите, посочени в приложение VI, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Цели

1.   Настоящата директива се отнася до качеството на водата, предназначена за консумация от човека, за всички в Съюза.

2.   Целите на директивата са опазването на здравето на човека от вредните последици от замърсяването на водата, предназначена за консумация от човека, като се гарантира нейната безопасност и чистота, и подобряването на достъпа до вода, предназначена за консумация от човека.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1)

„вода, предназначена за консумация от човека“ означава:

а)

всички води в естествено или пречистено състояние, предназначени за пиене, за готвене, за приготвяне на хранителни продукти или за всякакви други домакински цели както в обществени, така и в частни обекти, независимо от техния произход и независимо от това дали са доставени чрез водоснабдителна мрежа, с автоцистерна или с кораб цистерна, бутилирани или в контейнери, включително изворни води;

б)

всички води, използвани в предприятията за производство на храни за производството, преработката, консервирането или продажбата на продукти или на вещества, предназначени за консумация от човека;

2)

„вътрешна разпределителна система“ означава системата от тръбопроводи, съединителни части и приспособления, инсталирани между крановете, обикновено използвани за вода, предназначена за консумация от човека, както в обществени, така и в частни обекти, и разпределителната мрежа, но само в случай че водоснабдителното дружество в качеството си на такова дружество съгласно приложимото национално законодателство не носи отговорност за нея;

3)

„водоснабдително дружество“ означава субект, доставящ вода, предназначена за консумация от човека;

4)

„приоритетни обекти“ означава големи недомакински обекти с множество потребители, които са потенциално изложени на рискове, свързани с водата, по-конкретно големи обекти за обществено ползване, както са определени от държавите членки;

5)

„предприятие за производство на храни“ означава предприятие за производство на храни по смисъла на определението в член 3, точка 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002;

6)

„стопански субект в хранителната промишленост“ означава стопански субект в хранителната промишленост съгласно определението в член 3, точка 3 от Регламент (ЕО) № 178/2002;

7)

„опасност“ означава биологичен, химичен, физически или радиологичен агент във водата или друг аспект в състоянието на водата, който би могъл да навреди на здравето на човека;

8)

„опасно събитие“ означава събитие, което въвежда опасности в системата за снабдяване с вода, предназначена за консумация от човека, или не успява да отстрани тези опасности оттам;

9)

„риск“ означава комбинация от вероятността от възникване на опасно събитие и сериозността на последствията, в случай на настъпване на опасността и на опасното събитие в системата за снабдяване с вода, предназначена за консумация от човека;

10)

„изходно вещество“ означава преднамерено добавено вещество за производството на органични материали или на смеси за циментови материали;

11)

„състав“ означава химическият състав на метали, емайл, керамични или други неорганични материали.

Член 3

Освобождавания

1.   Настоящата директива не се прилага за:

а)

натуралните минерални води, признати като такива от отговорния орган, както е посочен в Директива 2009/54/ЕО; или

б)

водите, които са лекарствени продукти по смисъла на Директива 2001/83/ЕО.

2.   Морските плавателни съдове, които обезсоляват вода, превозват пътници и действат като водоснабдителни дружества, се подчиняват единствено на разпоредбите на членове 1—6 и членове 9, 10, 13 и 14 от настоящата директива и съответните приложения към нея.

3.   Държавите членки могат да освобождават от настоящата директива:

а)

водата, предназначена изключително за тези цели, за които компетентните органи са установили, че качеството на водата няма никакво влияние, пряко или косвено, върху здравето на съответните потребители;

б)

водата, предназначена за консумация от човека, произлизащи от индивидуален източник, който доставя средно по-малко от 10 m3 дневно или снабдява по-малко от 50 души, освен ако те се доставят в рамките на търговска или обществена дейност.

4.   Държавите членки, които ползват възможността за освобождаване, предвидена в параграф 3, буква б), гарантират, че съответното население е информирано за такава възможност за освобождаване и са взети всички възможни мерки за опазване здравето на човека от вредните последици от замърсяването на водата, предназначена за консумация от човека. Освен това, когато се окаже, че съществува потенциална опасност за здравето на човека, произтичаща от качеството на тези води, съответното население трябва бързо да получи подходящи съвети.

5.   Държавите членки могат да освободят стопанските субекти в областта на храните от настоящата директива по отношение на водите, които се използват за специфичните цели на предприятията за производство на храни, ако компетентните национални органи смятат, че качеството на тези води не може да повлияе върху безопасността на крайния хранителен продукт и при условие че при водоснабдяването на тези предприятия за производство на храни се изпълняват съответните задължения, по-специално съгласно процедурите относно принципите на анализа на опасностите и контрола в критични точки и коригиращите действия съгласно съответното законодателство на Съюза в областта на храните.

Държавите членки гарантират, че производителите на вода, предназначена за консумация от човека, която е бутилирана или затворена в контейнери, отговарят на членове 1—5 и на приложение I, части A и Б.

Минималните изисквания, предвидени в приложение I, част А, обаче не се прилагат за изворните води, посочени в Директива 2009/54/ЕО.

6.   Водоснабдителните дружества, доставящи средно на ден по-малко от 10 m3 или обслужват по-малко от 50 души в рамките на търговска или обществена дейност, са предмет само на членове 1—6 и членове 13, 14 и 15 от настоящата директива и на съответните ѝ приложения.

Член 4

Общи задължения

1.   Без да се засягат задълженията, които произтичат от правото на Съюза, държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че водата, предназначена за консумация от човека, е безопасна и чиста. За постигане на минималните изисквания на настоящата директива водата, предназначена за консумация от човека, е безопасна и чиста, ако е спазено всяко от следните изисквания:

а)

тази вода не съдържа микроорганизми, паразити и всякакви други вещества, чиито брой или концентрация представляват потенциална опасност за здравето на човека;

б)

тази вода съответства на минималните изисквания, определени в приложение I, части А, Б и Г;

в)

държавите членки са предприели всички други необходими мерки за съответствие с членове 5—14.

2.   Държавите членки гарантират, че взетите мерки за прилагане на настоящата директива се основават на принципа на предпазливостта и по никакъв начин не водят, пряко или косвено, до влошаване на настоящото качество на водата, предназначена за консумация от човека, нито до увеличаване на замърсяването на водите, използвани за добиването на вода, предназначена за консумация от човека.

3.   В съответствие с Директива 2000/60/ЕО държавите членки гарантират, че оценката на мащаба на течовете на тяхна територия и на потенциала за подобрения на намаляването на течовете се извършва чрез използване на рейтинговия метод на индекса за течове в инфраструктурата (ИТИ) или друг подходящ метод. При тази оценка се вземат предвид съответните здравни, екологични, технически и икономически аспекти и обхваща най-малко водоснабдителните дружества, доставящи най-малко 10 000 m3 на ден или обслужващи най-малко 50 000 души.

Резултатите от оценката се съобщават на Комисията до 12 януари 2026 г.

До 12 януари 2028 г. Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 21, за да допълни настоящата директива, за определяне на праг, основан на ИТИ или друг подходящ метод, над който държавите членки представят план за действие. Този делегиран акт се разработва, като се използват оценките на държавите членки и средния дял на течовете за Съюза, определен въз основа на тези оценки.

До две години от приемането на делегирания акт, посочен в трета алинея, държавите членки с дял на течовете над прага, определен в делегирания акт, представят на Комисията план за действие за определяне на набор от мерки, които да бъдат предприети за намаляване на техния дял на течовете.

Член 5

Стандарти за качество

1.   По отношение на показателите, посочени в приложение I, държавите членки определят стойностите, които са приложими за водата, предназначена за консумация от човека.

2.   Стойностите на показателите, определени съгласно параграф 1 от настоящия член, не са по-малко строги от стойностите, посочени в части А, Б и В и Г от приложение I. Що се отнася до показателите, посочени в част В от приложение I, стойностите се определят единствено за целите на контрола и за гарантиране на спазване на изискванията, определени в член 14.

3.   Държавите членки определят стойности на допълнителните показатели, които не са включени в приложение I, когато това се налага с оглед на опазването на здравето на човека на тяхната национална територия или на част от нея. Определените стойности отговарят най-малко на изискванията на член 4, параграф 1, буква а).

Член 6

Място на определяне на съответствието

1.   Мястото на определяне на съответствието на посочените в приложение I, части А и Б показатели със стойностите на показателите, определени съгласно член 5, е както следва:

а)

за водата, предназначена за консумация от човека, доставяна чрез разпределителна мрежа — на мястото, където в даден обект или в сграда те излизат от крановете, които обикновено се ползват за консумация от човека;

б)

за водата, предназначена за консумация от човека, доставяна чрез автоцистерна или кораб цистерна — на мястото, където водата излиза от автоцистерната или от кораба цистерна;

в)

за водата, предназначена за консумация от човека, бутилирана или затворена в контейнери, на мястото, където водата се бутилира или затваря в контейнери;

г)

за водата, предназначена за консумация от човека, използвана в предприятие за производство на храни, на мястото, където водата се използва в предприятието.

2.   Що се отнася до водата, предназначена за консумация от човека, която е в обхвата на параграф 1, буква а) от настоящия член, се смята, че държавите членки са изпълнили задълженията си по настоящия член и по член 4 и член 14, параграф 2, когато може да се установи, че неспазването на стойностите на показателите, определени по силата на член 5, се дължи на вътрешната разпределителна система или на нейната поддръжка, без да се засяга член 10 по отношение на приоритетните обекти.

3.   Когато се прилага параграф 2 от настоящия член и съществува риск водата, предназначена за консумация от човека, която е в обхвата на параграф 1, буква а), да не съответства на стойностите на показателите, определени в съответствие с член 5, държавите членки следят:

а)

да бъдат взети подходящи мерки за намаляване или за премахване на риска от неспазване на стойностите на показателите, като например се дават съвети на собствениците за евентуални коригиращи действия, които те могат да предприемат, и ако е необходимо, да бъдат взети други мерки като подходящи съоръжения за пречистване, за да се променят естеството или свойствата на водите, преди да бъдат доставени, така че да се намали или премахне рискът от неспазване на стойностите на показателите след доставката; и

б)

съответните потребители да бъдат надлежно информирани и съветвани за евентуални допълнителни коригиращи действия, които те трябва да предприемат.

Член 7

Подход към безопасността на водата, основаващ се на оценка на риска

1.   Държавите членки гарантират, че по отношение на снабдяването с вода, предназначена за консумация от човека, както и по отношение на нейното пречистване и разпределение, се прилага подход, основаващ се на оценка на риска, който да обхваща цялата водоснабдителна верига — от водосборния район, водочерпенето, пречистването, съхранението и разпределението на водите до мястото на определяне на съответствието, посочено в член 6.

Подходът, основаващ се на оценка на риска, обхваща следните елементи:

а)

оценка на риска и управление на риска по отношение на водосборните райони за местата за черпене на вода, предназначена за консумация от човека, в съответствие с член 8;

б)

оценка на риска и управление на риска за всяка водоснабдителна система, като се включват водочерпенето, пречистването, съхранението и разпределението на водата, предназначена за консумация от човека, до мястото на доставка, извършвани от водоснабдителните дружества в съответствие с член 9; и

в)

оценка на риска за вътрешните разпределителни системи в съответствие с член 10;

2.   Държавите членки могат да адаптират прилагането на основания на оценката на риска подход, без да накърняват целта на настоящата директива по отношение на качеството на водата, предназначена за консумация от човека, и здравето на потребителите, когато са налице особени ограничения, дължащи се на географски обстоятелства, като например отдалеченост или ограничен достъп до зоната за водоснабдяване.

3.   Държавите членки гарантират, че съществува ясно и подходящо разпределение на отговорностите между заинтересованите страни, както е определено от държавите членки, за прилагането на основания на анализ на риска подход. Това разпределение на отговорностите е съобразено с тяхната институционална и правна рамка.

4.   Първоначалните оценка на риска и управление на риска от водосборните райони за местата за водочерпене на вода, предназначена за консумация от човека, се извършват в срок до 12 юли 2027 г. Оценката на риска и управлението на риска се преразглеждат през редовни интервали от време, които не надхвърлят шест години, като се отчита изискването, предвидено в член 7 от Директива 2000/60/ЕО, и при необходимост се актуализират.

5.   Първоначалните оценка на риска и управление на риска за водоснабдителната система се извършват до 12 януари 2029 г. Оценката на риска и управлението на риска се преразглеждат през редовни интервали от време, които не надхвърлят шест години, и при необходимост се актуализират.

6.   Първоначалната оценка на риска за вътрешната разпределителна система се извършва в срок до 12 януари 2029 г. Тази оценка на риска се преразглежда на всеки шест години и при необходимост се актуализира.

7.   Сроковете, посочени в параграфи 4, 5 и 6, не възпрепятстват държавите членки да осигурят предприемането на мерки във възможно най-кратък срок, когато рисковете са идентифицирани и оценени.

Член 8

Оценка на риска и управление на риска по отношение на водосборните райони за места за черпене на вода, предназначена за консумация от човека

1.   Без да се засягат членове 4 и 8 от Директива 2000/60/ЕО, държавите членки гарантират, че се извършват оценка на риска и управление на риска по отношение на водосборните райони за места за водочерпене на вода, предназначена за консумация от човека.

2.   Държавите членки гарантират, че оценката на риска съдържа следните елементи:

а)

характеристика на водосборните райони за места за водочерпене, включително:

i)

идентифициране и картографиране на водосборните райони за места за водочерпене;

ii)

картографиране на предпазните зони, когато тези зони са установени в съответствие с член 7, параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО;

iii)

географски данни на всички места за водочерпене във водосборните райони; като се има предвид, че посочените данни са с потенциално чувствителен характер, по-специално в контекста на общественото здраве и обществената сигурност, държавите членки гарантират, че тези данни са защитени и се съобщават единствено на компетентните органи и водоснабдителните дружества;

iv)

описание на земеползването, оттока и процесите на захранване на водосборните райони на места за водочерпене;

б)

идентифициране на опасностите и опасните събития във водосборните райони за места за водочерпене и оценката на риска, който те могат да представляват за качеството на водата, предназначена за консумация от човека; при оценката на риска се оценяват възможните рискове, които могат да причинят влошаване на качеството на водите в такава степен, че да може да представляват риск за здравето на човека;

в)

подходящ контрол на повърхностните или подземните води или и двете във водосборните райони за места за водочерпене или в необработените води на съответните показатели, вещества или замърсители, избрани от следното:

i)

показателите в части А и Б от приложение I, или установени в съответствие с член 5, параграф 3 от настоящата директива;

ii)

замърсителите на подземни води в приложение I към Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (28), и замърсителите и показателите на замърсяване, за които държавите членки са установили прагови стойности в съответствие с приложение II към същата директива;

iii)

приоритетните вещества и някои други замърсители в приложение I към Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (29);

iv)

специфични за речните басейни замърсители, установени от държавите членки в съответствие с Директива 2000/60/ЕО;

v)

други имащи отношение замърсители на водата, предназначена за консумация от човека, определени от държавите членки въз основа на информацията, събрана в съответствие с буква б) от настоящата алинея;

vi)

вещества с естествен произход, които могат да представляват потенциална опасност за здравето на човека чрез използване на водата, предназначена за консумация от човека;

vii)

вещества и съединения, включени в списъка за наблюдение, установен в съответствие с член 13, параграф 8 от настоящата директива.

За целите на първа алинея, буква а) държавите членки могат да използват информацията, събрана в съответствие с членове 5 и 7 от Директива 2000/60/ЕО.

За целите на първа алинея, буква б) държавите членки могат да използват прегледа на въздействието на човешките дейности, извършван в съответствие с член 5 от Директива 2000/60/ЕО, и информацията относно значителните видове натиск, събирана в съответствие с точки 1.4, 1.5 и 2.3—2.5 от приложение II към посочената директива.

От първа алинея, буква в), точки i)—vii) държавите членки избират за контрол показателите, веществата или замърсителите, които се приемат за целесъобразни за контрол предвид опасностите или опасните събития, идентифицирани съгласно първа алинея, буква б) или предвид информацията, предоставена от водоснабдителните дружества в съответствие с параграф 3.

За целите на подходящия контрол, както е посочено в първа алинея, буква в), включително за откриване на нови вещества, които са вредни за здравето на човека чрез използване на водата, предназначена за консумация от човека, държавите членки могат да използват контрола, извършван в съответствие с членове 7 и 8 от Директива 2000/60/ЕО, или друго законодателство на Съюза, което се отнася до водосборните райони за места за водочерпене.

3.   Водоснабдителните дружества, които извършват контрол на водосборните райони за места за водочерпене или на техните необработени води, са длъжни да уведомяват компетентните органи за тенденциите и за необичайните бройки или концентрации на контролираните показатели, вещества или замърсители.

4.   Въз основа на резултата от оценката на риска, извършена в съответствие с параграф 2, държавите членки гарантират, че се вземат следните мерки за управление на риска с оглед предотвратяване или контрол на установените рискове, според случая, като се започва от превантивните мерки:

а)

определяне и прилагане на превантивни мерки във водосборните райони за места за водочерпене в допълнение към предвидените или предприети мерки в съответствие с член 11, параграф 3, буква г) от Директива 2000/60/ЕО, когато е необходимо да се гарантира качеството на водата, предназначена за консумация от човека; по целесъобразност тези превантивни мерки се включват в програмите от мерки, посочени в член 11 от посочената директива; по целесъобразност държавите членки гарантират, че замърсителите, в сътрудничество с водоснабдителните дружества и други съответни заинтересовани страни, предприемат такива превантивни мерки в съответствие с Директива 2000/60/ЕО;

б)

определяне и прилагане на смекчаващи мерки във водосборните райони за места за водочерпене в допълнение към предвидените или предприети мерки в съответствие с член 11, параграф 3, буква г) от Директива 2000/60/ЕО, когато е необходимо да се гарантира качеството на водата, предназначена за консумация от човека; по целесъобразност тези мерки се включват в програмите от мерки, посочени в член 11от посочената директива; по целесъобразност държавите членки гарантират, че замърсителите, в сътрудничество с водоснабдителните дружества и други съответни заинтересовани страни, предприемат такива смекчаващи мерки в съответствие с Директива 2000/60/ЕО;

в)

осигуряване на подходящ контрол на показатели, вещества или замърсители в повърхностните или подземните води, или и двете, във водосборните райони за места за водочерпене или в необработените води, които могат да представляват риск за здравето на човека чрез консумацията на вода или да доведат до неприемливо влошаване на качеството на водата, предназначена за консумация от човека, и които не са били взети под внимание при контрола, извършен в съответствие с членове 7 и 8 от Директива 2000/60/ЕО; по целесъобразност този контрол се включва в програмите за контрол, посочени в член 8 от посочената директива;

г)

оценка на необходимостта от създаване или приспособяване на предпазните зони за подземните и повърхностните води, както е посочено в член 7, параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО и всички други съответни зони.

Държавите членки гарантират, че ефективността на всяка от мерките, посочени в настоящия параграф, се преразглежда през подходящи интервали от време.

5.   Държавите членки гарантират, че водоснабдителните дружества и компетентните органи имат достъп до информацията, посочена в параграфи 2 и 3. По-специално, съответните водоснабдителни дружества имат достъп до получените резултати от контрола по параграф 2, първа алинея, буква в).

Въз основа на информацията, посочена в параграфи 2 и 3, държавите членки могат:

а)

да изискат от водоснабдителните дружества да извършват допълнителен контрол или пречистване на някои показатели;

б)

да позволят на водоснабдителните дружества да намалят честотата на контрола за даден показател или да изключат даден показател от списъка на показателите, които трябва да бъдат контролирани от водоснабдителното дружество в съответствие с член 13, параграф 2, буква а), без да е необходимо да извършват оценка на риска за водоснабдителната система, при условие че:

i)

показателят не е основен показател по смисъла на приложение II, част Б, точка 1, и

ii)

няма разумно предвидим фактор, който е вероятно да предизвика влошаване на качеството на водата, предназначена за консумация от човека.

6.   Когато на водоснабдителното дружество е позволено да намали честотата на контрола за даден показател или да отстрани даден показател от списъка на показателите, които трябва да бъдат контролирани, както е посочено в параграф 5, втора алинея, буква б), държавите членки гарантират, че се извършва подходящ контрол на тези показатели при прегледа на оценката на риска и управлението на риска по отношение на водосборните райони за места за водочерпене, в съответствие с член 7, параграф 4.

Член 9

Оценка на риска и управление на риска за водоснабдителната система

1.   Държавите членки гарантират, че оценката на риска и управлението на риска за водоснабдителната система се извършват от водоснабдителното дружество.

2.   Държавите членки гарантират, че при оценката на риска за водоснабдителната система:

а)

се вземат под внимание резултатите от оценката на риска и управлението на риска по отношение на водосборните райони за места за водочерпене, извършени в съответствие с член 8;

б)

се включва описание на водоснабдителната система от мястото на водочерпене, пречистване, съхранение и разпределение на водите до мястото на снабдяване; и

в)

се идентифицират опасностите и опасните събития във водоснабдителната система и се включва оценка на риска, който те могат да представляват за здравето на човека чрез използването на вода, предназначена за консумация от човека, като се отчитат рисковете, произтичащи от изменението на климата, течовете и течовете от тръби.

3.   Въз основа на резултата от оценката на риска, извършена в съответствие с параграф 2 държавите членки гарантират, че са предприети следните мерки за управление на риска:

а)

определяне и прилагане на мерки за контрол за предотвратяване и смекчаване на установените рискове във водоснабдителната система, които могат да влошат качеството на водата, предназначена за консумация от човека;

б)

определяне и прилагане на мерки за контрол във водоснабдителната система, в допълнение към мерките, предвидени или предприети в съответствие с член 8, параграф 4 от настоящата директива или съгласно член 11, параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО, за смекчаване на риска, произтичащ от водосборните райони за места за водочерпене, които могат да влошат качеството на водата, предназначена за консумация от човека;

в)

изпълнение на програма за оперативен контрол, отнасяща се единствено до водоснабдяването, в съответствие с член 13;

г)

гарантиране, че когато подготовката или разпределението на водата, предназначена за консумация от човека, включва дезинфекция, ефикасността на прилаганата дезинфекция се проверява, че всяко замърсяване със субпродуктите на дезинфекцията се задържа на възможно най-ниско ниво, без дезинфекцията да се влошава, а всяко замърсяване с химикали от дезинфекцията се задържа на възможно най-ниско ниво и всякакви вещества, които остават във водата, не застрашават изпълнението на общите задължения, посочени в член 4;

д)

проверка дали материалите, химикалите за пречистване и филтърните средства, които влизат в контакт с вода, предназначена за консумация от човека, които се използват във водоснабдителната система, са в съответствие с членове 11 и 12.

4.   Въз основа на резултатите от оценката на риска за водоснабдителната система, извършена в съответствие с параграф 2, държавите членки:

а)

дават възможност да се намали честотата на контрола за даден показател или да се изключи даден показател от списъка на показателите, които трябва да бъдат контролирани, с изключение на основните показатели, посочени в приложение II, част Б, точка 1, ако компетентният орган е убеден, че това не влошава качеството на водата, предназначена за консумация от човека:

i)

въз основа на наличието на даден показател в необработените води, в съответствие с оценката на риска по отношение на водосборните райони за места за водочерпене, както е посочено в член 8, параграфи 1 и 2;

ii)

когато даден показател може да възникне само в резултат от използването на определено съоръжение за пречистване или дезинфекционен метод и когато тази техника или метод не се използва от водоснабдителното дружество; или

iii)

въз основа на спецификациите, определени в приложение II, част В.

б)

правят необходимото списъкът на показателите, които трябва да бъдат контролирани във водата, предназначена за консумация от човека в съответствие с член 13, да бъде разширен или честотата на контрола да бъде увеличена:

i)

въз основа на наличието на даден показател в необработена вода, в съответствие с оценката на риска по отношение на водосборните райони за места за водочерпене, както е посочено в член 8, параграфи 1 и 2; или

ii)

въз основа на спецификациите, определени в приложение II, част В.

5.   Оценката на риска за водоснабдителната система се отнася до показателите, изброени в приложение I, части А, Б и В показателите, определени в съответствие с член 5, параграф 3, и веществата или съединенията, включени в списъка за наблюдение, установен в съответствие с член 13, параграф 8.

6.   Държавите членки могат да освободят водоснабдителните дружества, които доставят между 10 m3 и 100 m3 на ден или обслужват между 50 и 500 души, от изискването за извършване на оценка на риска и управление на риска за водоснабдителната система, при условие че компетентният орган е убеден, че това не влошава качеството на водата, предназначена за консумация от човека.

В случай на такова освобождаване освободените водоснабдителни дружества извършват редовен контрол в съответствие с член 13.

Член 10

Оценка на риска за вътрешните разпределителни системи

1.   Държавите членки гарантират извършването на оценка на риска за вътрешните разпределителни системи. Тази оценка на риска се състои от следните елементи:

а)

общ анализ потенциалните рискове, свързани с вътрешните разпределителни системи и със съответните продукти и материали, както и дали тези потенциални рискове оказват влияние върху качеството на водата на мястото, където тя изтича от крановете, които обикновено се използват за вода, предназначена за консумация от човека; този общ анализ не включва анализ на отделните свойства; и

б)

контрол на изброените в приложение I, част Г показатели в обектите, в които са идентифицирани особени рискове по отношение на качеството на водите и здравето на човека по време на общия анализ, извършен съгласно буква а).

По отношение на Legionella или олово държавите членки могат да решат да съсредоточат контрола, посочен в първа алинея, буква б), върху приоритетни обекти.

2.   Когато въз основа на общия анализ, извършен съгласно параграф 1, първа алинея, буква а), държавите членки заключат, че е налице риск за здравето на човека, произтичащ от вътрешните разпределителни системи или от свързани с тях продукти и материали, или когато контролът, извършен в съответствие с параграф 1, първа алинея, буква б) показва, че не са спазени стойностите на показателите, посочени в приложение I, част Г, държавите членки гарантират, че са предприети подходящи мерки за премахване или намаляване на риска от несъответствие със стойностите на показателите, посочени в приложение I, част Г.

По отношение на Legionella тези мерки са насочени най-малко към приоритетните обекти.

3.   За да се намалят рисковете, свързани с вътрешното разпределение във всички вътрешни разпределителни системи, държавите членки гарантират, че всички изброени по-долу мерки са взети предвид и че тези мерки, които се считат за подходящи, са предприети:

а)

насърчават собствениците на обществени и частни обекти да извършват оценка на риска за вътрешната разпределителна система;

б)

информират потребителите и собствениците на обществени и частни обекти за мерките, насочени към премахване или намаляване на риска от несъответствие със стандартите за качество на водата, предназначена за консумация от човека, във вътрешната разпределителна система;

в)

предоставят на потребителите съвети относно условията за консумация и употреба на водата, предназначена за консумация от човека, и относно възможните действия, с които да се избегне повторното възникване на риска;

г)

насърчават обучения за водопроводчици и други специализирани кадри в сферата на вътрешните разпределителни системи и монтажа на строителни продукти и материали, които влизат в контакт с вода, предназначена за консумация от човека;

д)

по отношение на Legionella гарантират въвеждането на ефективни и пропорционални на риска мерки за контрол и управление с оглед на предотвратяването и елиминирането на евентуални огнища на болестта; и

е)

по отношение на оловото, ако е икономически и технически осъществимо, прилагат мерки за замяна на компонентите, изработени от олово, в съществуващите вътрешни разпределителни системи.

Член 11

Минимални хигиенни изисквания по отношение на материалите, които влизат в контакт с вода, предназначена за консумация от човека

1.   За целите на член 4 държавите членки гарантират, че материалите, които са предназначени за използване в нови инсталации или в случай на ремонт или преустройство — в съществуващи инсталации за водочерпене, пречистване, съхранение или разпределение на вода, предназначена за консумация от човека и които влизат в контакт с такава вода:

а)

не застрашават пряко или косвено опазването на здравето на човека, както е предвидено в настоящата директива;

б)

нямат негативно влияние върху цвета, мириса или вкуса на водата;

в)

не благоприятстват микробния растеж;

г)

не водят до проникване на замърсители във водата на равнища, които са по-високи от необходимото с оглед на предназначението на материала.

2.   За осигуряване на еднаквото прилагане на параграф 1 Комисията приема актове за изпълнение за установяване на конкретни минимални хигиенни изисквания за материалите, които влизат в контакт с водата, предназначена за консумация от човека, въз основа на принципите, посочени в приложение V. С тези актове за изпълнение се установява:

а)

до 12 януари 2024 г., методики за изпитване и приемане на изходни вещества, състави и съставки, които да бъдат включени в европейски положителни списъци на изходни вещества, състав или съставки, включително границите на специфичната миграция и научните предпоставки, свързани с веществата или материалите;

б)

до 12 януари 2025 г., въз основа на списъци, включващи срока на годност, съставени от ECHA, европейски положителни списъци на изходни вещества, състав или съставки за всяка група от материали, а именно органични, циментови, метални, емайли и керамични или други неорганични материали, за които е разрешено да се използват за производството на материали или продукти в контакт с вода, предназначена за консумация от човека, включително, когато е целесъобразно, условията за тяхното използване и границите на миграция, които трябва да са определени въз основа на методологиите, приети съгласно буква а) от настоящата алинея, и като се вземат предвид параграфи 3 и 4;

в)

до 12 януари 2024 г., процедури и методи за изпитване и приемане на крайни материали, използвани в продукт, изработен от материали или комбинации от изходни вещества, състав или съставки от европейските положителни списъци, включително:

i)

идентифициране на съответните вещества и други показатели, като например мътност, вкус, аромат, цвят, общо съдържание на органичен въглерод, освобождаване на неочаквани вещества и благоприятстване на микробния растеж, които да се изпитват в миграционните води;

ii)

методи за изпитване на въздействието върху качеството на водата, като се вземат предвид всички приложими европейски стандарти;

iii)

критерии за успешно или неуспешно преминаване на изпитването, като се вземат предвид, inter alia, коефициентите за преобразуване на свързани с миграцията на веществата в очакваните нива при крана, и условията на прилагане или използване, когато е уместно.

Актовете за изпълнение, предвидени в настоящия параграф, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22.

3.   Първите европейски положителни списъци, които трябва да се приемат в съответствие с параграф 2, първа алинея, буква б), се основават, inter alia, на съществуващите национални положителни списъци, други съществуващи национални разпоредби, както и на оценките на риска, довели до създаването на тези национални списъци. За тази цел държавите членки уведомяват ECHA за всички съществуващи национални положителни списъци, други разпоредби и налични документи за оценка до 12 юли 2021 г.

В европейския положителен списък на изходните вещества за органичните материали се взема предвид списъкът, изготвен от Комисията съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 1935/2004.

4.   Европейските положителни списъци съдържат единствено изходни вещества, състав или съставки, които са разрешени за употреба, както е посочено в параграф 2, първа алинея, буква б).

Европейските положителни списъци съдържат срокове на годност въз основа на препоръка на ECHA. Сроковете на годност се определят по-специално въз основа на опасните свойства на веществата, качеството на базисните оценки на риска и степента, в която те са актуални. Европейските положителни списъци могат да съдържат и преходни разпоредби.

Въз основа на становищата на ECHA, посочени в параграф 6, Комисията редовно преразглежда и актуализира, когато е необходимо, актовете за изпълнение, посочени в параграф 2, първа алинея, буква б), в съответствие с последните научни и технологични достижения.

Първото преразглеждане приключва до 15 години след приемането на първия европейски положителен списък.

Комисията гарантира, че всички съответни актове, или мандатите за стандартизация, които приема съгласно друго законодателство на Съюза, отговарят на настоящата директива.

5.   За целите на включването или изключването на изходни вещества, състав или съставки от европейските положителни списъци икономическите оператори или съответните органи подават заявления до ECHA.

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 21, за да допълни настоящата директива, за да определи процедурата, включително изискванията за информация, за подаване на заявления. Процедурата гарантира, че заявленията се придружават от оценки на риска и че икономическите оператори или съответните органи предоставят необходимата информация за оценката на риска в специален формат.

6.   Комитетът за оценка на риска на ECHA, създаден съгласно член 76, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, приема становище относно всяко заявление, подадено съгласно параграф 5, в срок, който е определен в делегираните актове, посочени в същия параграф. В тези делегирани актове могат също да бъдат включени допълнителни процедурни разпоредби относно процеса на подаване на заявления и предоставянето на становища от Комитета за оценка на риска на ECHA.

7.   Държавите членки проверяват дали продуктите, одобрени в съответствие със специфичните минимални хигиенни изисквания, предвидени в параграф 2, отговарят на изискванията, посочени в параграф 1.

Държавите членки гарантират, че само продукти в контакт с вода, предназначена за консумация от човека, която използва крайни материали, одобрени в съответствие с настоящата директива, могат да бъдат пускани на пазара за целите на настоящата директива.

Това не изключва възможността държавите членки в съответствие с член 193 от ДФЕС да приемат по-строги предпазни мерки за използването на крайни материали при специфични или надлежно обосновани обстоятелства, по-специално когато специфичното местно качество на необработените води налага това. Комисията се нотифицира за такива мерки.

Регламент (ЕС) 2019/1020 се прилага за продуктите, обхванати от настоящия член.

8.   Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 21, за да допълни настоящата директива, като определи подходящата процедура за оценяване на съответствието, приложима за продукти, обхванати от настоящия член, въз основа на модулите от приложение II към Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (30). Когато определя коя процедура за оценяване на съответствието трябва да се използва, Комисията гарантира съответствието с целите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящата директива, като взема предвид принципа на пропорционалност. За тази цел Комисията приема за отправна точка системата 1+ за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели, посочена в приложение V към Регламент (ЕС) № 305/2011, или приблизително еквивалентна процедура, освен когато това би било непропорционално. Делегираните актове, посочени в настоящия параграф, съдържат също така правила за определяне на органи за оценяване на съответствието, когато такива участват в съответните процедури за оценяване на съответствието.

9.   До приемането на актовете за изпълнение, посочени в параграф 2, държавите членки имат право да запазят или да приемат национални мерки относно конкретни минимални хигиенни изисквания за материалите, посочени в точка 1, при условие че тези мерки отговарят на правилата от ДФЕС.

10.   В съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета (31) Комисията изисква от една или няколко европейски организации за стандартизация да изготвят европейски стандарт за унифицирано изпитване и оценка на продуктите в контакт с вода, предназначена за консумация от човека, за да се улесни спазването на настоящия член.

11.   Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 21, за да допълни настоящата директива, като установи хармонизирани спецификации за видима, ясно четлива и незаличима маркировка, която да се използва, за да се посочи, че продуктите в контакт с вода, предназначена за консумация от човека, са в съответствие с настоящия член.

12.   Не по-късно от 12 януари 2032 г. Комисията, въз основа по-конкретно на придобития опит от прилагането на регламенти (ЕС) № 1935/2004 и (ЕС) № 305/2011, прави преглед на функционирането на системата, както е посочено в настоящия член, и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, в който оценява дали:

а)

здравето на човека по отношение на въпросите, обхванати от настоящата директива, е защитено в достатъчна степен в целия Съюз;

б)

дали е осигурено правилното функциониране на вътрешния пазар по отношение на продуктите в контакт с вода, предназначена за консумация от човека;

в)

дали съществува необходимост от допълнителни законодателни предложения по въпросите, обхванати от настоящия член.

Член 12

Минимални изисквания за химикалите за пречистване и филтърните средства, които влизат в контакт с вода, предназначена за консумация от човека

1.   За целите на член 4 държавите членки гарантират, че химикалите за пречистване и филтърните средства, които влизат в контакт с вода, предназначена за консумация от човека:

а)

не застрашават пряко или косвено опазването на здравето на човека, както е предвидено в настоящата директива;

б)

нямат негативно влияние върху цвета, мириса или вкуса на водата;

в)

не благоприятстват непреднамерено микробния растеж;

г)

не замърсяват водата на равнища, които са по-високи от необходимото с оглед на преследваната цел.

2.   За националното изпълнение на изискванията на настоящия член се прилагат съответно разпоредбите на член 4, параграф 2.

3.   Съгласно параграф 1 от настоящия член, и без да се засяга Регламент (ЕС) № 528/2012 и чрез използване на съответните европейски стандарти за специфични химикали за пречистване или филтърни средства, държавите членки гарантират, че чистотата на химикалите за пречистване и на филтърните средства е преминала оценка и качеството на тези химикали и филтърни средства е гарантирано.

Член 13

Контрол

1.   Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират извършването на редовен контрол на качеството на водата, предназначена за консумация от човека, в съответствие с настоящия член и приложение II, части А и Б, с цел да се провери дали водата, предлагана на потребителите, отговаря на изискванията на настоящата директива, и по-специално на стойностите на показателите, определени в съответствие с член 5. Взетите проби от вода, предназначена за консумация от човека, трябва да са представителни за качеството ѝ в течение на цялата година.

2.   За изпълнение на задълженията, наложени по силата на параграф 1, в съответствие с приложение II, част A се изготвят подходящи програми за контрол на всяка вода, предназначена за консумация от човека. Тези програми за контрол се отнасят единствено до водоснабдяването и в тях се отчитат резултатите от оценката на риска по отношение на водосборните райони за места за водочерпене и за водоснабдителните системи, и се състоят от следните елементи:

а)

наблюдение на показателите, изброени в приложение I, части А, Б и В, и на показателите, определени в съответствие с член 5, параграф 3, в съответствие с приложение II, и когато се извършва оценка на риска за водоснабдителната система, в съответствие с член 9 и приложение II, част В, освен ако държава членка реши, че един от тези показатели може да бъде изключен от списъка на показателите, които трябва да бъдат контролирани, в съответствие с член 8, параграф 5, втора алинея, буква б) или член 9, параграф 4, буква а);

б)

контрол на показателите, посочени в приложение I, част Г, за целите на оценката на риска за вътрешните разпределителни системи, както е предвидено в член 10, параграф 1, буква б);

в)

контрол на веществата и съединенията, включени в списъка за наблюдение, в съответствие с параграф 8, пета алинея от настоящия член;

г)

контрол за целите на идентифицирането на опасностите и опасните събития, както е предвидено в член 8, параграф 2, първа алинея, буква в);

д)

оперативен контрол, извършван в съответствие с приложение II, част А, точка 3.

3.   Пунктовете за пробовземане се определят от компетентните органи и са съобразени със съответните изисквания, предвидени в приложение II, част Г.

4.   Държавите членки спазват спецификациите за анализ на показателите, посочени в приложение III, в съответствие със следните принципи:

а)

могат да се използват други методи за анализ освен определените в приложение III, част A, при условие че е възможно да се докаже, че получените резултати са най-малкото толкова достоверни, колкото получените по определените в приложение III, част A методи, като на Комисията се предоставя цялата необходима информация относно тези методи и тяхната еквивалентност;

б)

за показателите, посочени в приложение III, част Б, може да се използва всеки метод за анализ, доколкото той отговаря на изискванията, определени в посочената част от приложението.

5.   Държавите членки гарантират, че във всеки отделен случай се извършва допълнителен контрол на веществата и микроорганизмите, за които не е определена никаква стойност на показател в съответствие с член 5, ако има основания да се предполага, че техния брой или концентрации представляват потенциална опасност за здравето на човека.

6.   До 12 януари 2024 г. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 21, за да допълва настоящата директива с методика за измерване на пластмасовите микрочастици с оглед на включването им в списъка за наблюдение, посочен в параграф 8 от настоящия член, след като бъдат изпълнени условията по същия параграф.

7.   До 12 януари 2024 г. Комисията установява технически насоки по отношение на методите за анализ на контрола на пер- и полифлуороалкилирани вещества по показателите „общо PFAS“ и „сума на PFAS“, включително границите на откриване, стойностите на показателите и честотата на пробовземането.

8.   Комисията приема актове за изпълнение, за да изготви и актуализира списък за наблюдение, който обхваща вещества или съединения, свързани с опасения на обществеността или научната общност за здравето („списък за наблюдение“), като фармацевтични продукти, съединения, нарушаващи функциите на ендокринната система, и пластмасови микрочастици.

Веществата и съединенията се добавят към списъка за наблюдение, когато има вероятност да се намират във вода, предназначена за консумация от човека, и могат да представляват потенциален риск за здравето на човека. За тази цел Комисията се основава по-специално на научните изследвания на СЗО. Прибавянето на всяко ново вещество или съединение е надлежно обосновано в съответствие с членове 1 и 4.

Бета-естрадиол и нонилфенол се включват в първия списък за наблюдение с оглед на вредното им действие върху ендокринната система и риска, който представляват за здравето на човека. Първият списък за наблюдение се приема до 12 януари 2022 г.

В списъка за наблюдение се посочва ориентировъчна стойност за всяко вещество или съединение и когато е необходимо — възможен метод за анализ, който не води до прекомерни разходи.

Държавите членки въвеждат изисквания за контрол по отношение на потенциалното наличие на веществата или съединенията, които са включени в списъка за наблюдение, в съответните точки от веригата на снабдяване с вода, предназначена за консумация от човека.

За тази цел държавите членки могат да вземат предвид информацията, събрана съгласно член 8, параграфи 1, 2 и 3 от настоящата директива, и могат да използват данните от контрола, събрани в съответствие с директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО и други приложими законодателни актове на Съюза, за да се избегне дублиране на изискванията за контрол.

Резултатите от контрола се включват в набора от данни, създадени в съответствие с член 18, параграф 1, буква б), заедно с резултатите от контрола, извършен съгласно член 8, параграф 2, буква в).

Когато вещество или съединение, включено в списъка за наблюдение, е установено съгласно член 8, параграф 2 или пета алинея от настоящия параграф в концентрации, надвишаващи ориентировъчните стойности, определени в списъка за наблюдение, държавите членки гарантират, че следните мерки са разгледани и че тези мерки, които се считат за подходящи, са предприети:

а)

превантивни мерки, смекчаващи мерки или подходящ контрол във водосборните райони за места водочерпене, или за необработените води, както е посочено в член 8, параграф 4, първа алинея, букви а), б) и в);

б)

изискване водоснабдителните дружества да извършват контрол на тези вещества или съединения в съответствие с член 8, параграф 5, втора алинея, буква а);

в)

изискване водоснабдителните дружества да проверят дали пречистването е адекватно за постигане на ориентировъчната стойност, и при необходимост — оптимизиране на пречистването; и

г)

коригиращи действия в съответствие с член 14, параграф 6, когато държавите членки сметнат, че това е необходимо за опазване на здравето на човека.

Актовете за изпълнение, предвидени в настоящия параграф, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22.

Член 14

Коригиращи действия и ограничения за използване

1.   Държавите членки гарантират, че в случай на неспазване на стойностите на показателите, определени в съответствие с член 5, се извършва незабавно проучване с оглед да се установи причината за това.

2.   Ако въпреки взетите мерки за изпълнение на задълженията, наложени от член 4, параграф 1, водата, предназначена за консумация от човека, не съответства на стойностите на показателите, определени в съответствие с член 5, и без да се засяга член 6, параграф 2, съответната държава членка следи за това, необходимите мерки за отстраняване да бъдат взети възможно най-бързо с оглед да се възстанови качеството на водата и дава приоритет на тяхното прилагане, като взема предвид, inter alia, степента, в която съответната стойност на показателя е била превишена, и свързаната с нея потенциална опасност за здравето на човека.

В случай на несъответствие със стойностите на показателите, определени в приложение I, част Г, коригиращите действия включват мерките, посочени в член 10, параграф 3.

3.   Независимо дали има отклонение от стойностите на показателите държавите членки гарантират, че снабдяването с вода, предназначена за консумация от човека, която представлява потенциална опасност за здравето на човека, се забранява или че използването на такава вода се ограничава, както и че се предприемат всички други коригиращи действия за опазване на здравето на човека.

Неспазването на минималните изисквания по отношение на стойностите на показателите, определени в приложение I, части А и Б, се разглежда от държавите членки като потенциална опасност за здравето на човека, освен в случаите, когато компетентният орган счита, че неспазването на стойността на показателя е маловажно.

4.   В случаите, описани в параграфи 2 и 3, когато несъответствието със стойностите на показателите се счита за потенциална опасност за здравето на човека, държавите членки незабавно предприемат всяка от следните мерки:

а)

уведомяват всички засегнати потребители за потенциалната опасност за здравето на човека и за причината за нея, за надвишаването на дадена стойност на показател и за предприетите коригиращи действия, включително забрана, ограничение или друго действие;

б)

предоставят и редовно актуализират необходимите съвети към потребителите относно условията за консумация и използване на водата, като обръщат специално внимание на групите от населението с увеличен риск за здравето, свързан с водите; и

в)

уведомяват потребителите, след като се установи, че вече не съществува потенциална опасност за здравето на човека, и ги информират за възстановяването на нормалното водоснабдяване.

5.   Компетентните органи или другите съответни инстанции решават кои действия в съответствие с параграф 3 да бъдат предприети, като преценяват риска за здравето на човека, произтичащ от прекъсване на снабдяването или ограничение за използване на водата, предназначена за консумация от човека.

6.   В случай на неспазване на стойностите на показателите или на спецификациите, предвидени в приложение I, част В, държавите членки проверяват дали това неспазване представлява риск за здравето на човека. Те вземат мерки за отстраняване, за да се възстанови качеството на водата, предназначена за консумация от човека, когато това е необходимо за опазване здравето на човека.

Член 15

Дерогации

1.   При надлежно обосновани обстоятелства държавите членки могат да предвидят дерогации от стойностите на показателите, определени в приложение I, част Б или определени в съответствие с член 5, параграф 3, до максимална стойност, която трябва да се определи от тях, при условие че нито една дерогация не представлява потенциална опасност за здравето на човека и доколкото не съществува друг разумен начин за запазване на снабдяването с вода, предназначена за консумация от човека, в съответния район. Посочените дерогации се ограничават до следното:

а)

нов водосборен район за черпене на вода, предназначена за консумация от човека;

б)

нов източник на замърсяване, установен във водосборния район за черпене на вода, предназначена за консумация от човека, или новооткрити или установени показатели; или

в)

непредвидена и изключителна ситуация в съществуващ водосборен район за черпене на вода, предназначена за консумация от човека, която може да доведе до временно ограничено превишаване на стойностите на показателите.

Дерогациите, посочени в първа алинея, са възможно най-ограничени във времето и не надхвърлят срок от три години. След изтичането на срока на дерогациите държавите членки правят преглед, за да установят дали е постигнат достатъчен напредък.

При изключителни обстоятелства държава членка може да допусне втора дерогация по отношение на първа алинея, букви а) и б). Когато държава членка има намерение да допусне посочената втора дерогация, тя съобщава на Комисията резултатите от изготвения отчет, както и мотивите, които обосновават нейното решение да предостави втора дерогация. Продължителността на посочената втора дерогация не превишава три години.

2.   Всяка дерогация, предоставена в съответствие с параграф 1, съдържа следните сведения:

а)

мотивите за дерогацията;

б)

съответния показател, резултатите от предишен контрол и максимално допустимата стойност на показателя, предвидена съгласно тази дерогация;

в)

географската зона, количеството вода, доставяно ежедневно, съответното население и евентуалното отражение върху съответните стопански субекти в хранителната промишленост;

г)

подходяща програма за контрол, предвиждаща, според случая, по-чести проверки;

д)

резюме на плана за необходимите мерки за отстраняване, включващ график на дейностите, оценка на разходите и разпоредби по отчетността; и

е)

продължителността на дерогацията.

3.   Ако компетентните органи преценят, че неспазването на стойността на показателя е маловажно и че мерките за отстраняване, взети в съответствие с разпоредбите на член 14, параграф 2, позволяват да се разреши проблема в срок от 30 дни, сведенията, предвидени в параграф 2 от настоящия член, не трябва да се посочват в дерогацията.

В този случай компетентните органи или другите съответни инстанции трябва да определят в дерогацията само максимално допустимата стойност за съответния показател и дадения срок за разрешаване на проблема.

4.   Прибягването до параграф 3 повече не е възможно, когато някоя стойност на показателя, приложима към дадено водоснабдяване, не е била спазвана в продължение на повече от 30 дни общо през последните 12 месеца.

5.   Всяка държава членка, която е прибягвала до предвидените в настоящия член дерогации, гарантира, че засегнатото от тези дерогации население е информирано бързо и по подходящ начин за дерогацията и за съпътстващите условия. Освен това държавата членка гарантира предоставянето на съвети при необходимост на специални групи от населението, за които дерогацията може да представлява особен риск.

Посочените в първа алинея задължения не се прилагат в случаите, посочени в параграф 3, освен ако компетентните органи не решат друго.

6.   Настоящият член не се прилага за водата, предназначена за консумация от човека, предлагана в бутилки или в контейнери.

Член 16

Достъп до вода, предназначена за консумация от човека

1.   Без да се засягат член 9 от Директива 2000/60/ЕО и принципите на субсидиарност и пропорционалност, като същевременно отчитат местните, регионалните и културните перспективи и условия за водоразпределението, държавите членки предприемат необходимите мерки за подобряване или поддържане на достъпа на всички хора до вода, предназначена за консумация от човека, и по-специално на уязвимите и маргинализираните групи, определени от държавите членки.

За тази цел държавите членки:

а)

идентифицират хората без достъп или с ограничен достъп до вода, предназначена за консумация от човека, включително уязвимите и маргинализираните групи, както и причините за липсата на такъв достъп;

б)

оценяват възможностите за подобряване на достъпа за тези хора;

в)

информират тези хора за възможностите за свързване към разпределителната мрежа или за алтернативните начини за достъп до вода, предназначена за консумация от човека; и

г)

предприемат мерки, които считат за необходими и подходящи за осигуряване на достъп до вода, предназначена за консумация от човека, за уязвимите и маргинализираните групи.

2.   За да се насърчи използването на чешмяна вода, предназначена за консумация от човека, държавите членки гарантират, че на обществени места се инсталира оборудване както на открито, така и в закрити помещения, когато това е технически осъществимо, по начин, пропорционален на необходимостта от такива мерки и като се отчитат специфичните местни условия, като климат и география.

Държавите членки могат също така да предприемат следните мерки, за да се насърчи използването на чешмяна вода, предназначена за консумация от човека:

а)

повишаване на осведомеността за най-близкото оборудване на открито или в закрити помещения;

б)

организиране на кампании за информиране на гражданите относно качеството на такава вода;

в)

насърчаване на снабдяването на публичните администрации и обществените сгради с такава вода;

г)

насърчаване на предоставянето на такава вода безплатно или срещу заплащане на ниска такса за обслужване, за клиенти в ресторанти, столови и при услугите в сферата на кетъринга.

3.   Държавите членки гарантират, че необходимата помощ за компетентните органи, определена от държавите членки, се улеснява с оглед на изпълнението на мерките, посочени в настоящия член.

Член 17

Информация за обществеността

1.   Държавите членки гарантират публикуването на подходяща и актуална информация за качеството на водата, предназначена за консумация от човека, в съответствие с приложение IV, като се съобразяват с приложимите правила за защита на данните.

2.   Държавите членки гарантират, че всички лица, снабдени с вода, предназначена за консумация от човека, получават редовно, най-малко веднъж годишно и в най-подходящата и лесно достъпна форма, например на фактурите или посредством цифрови средства, като интелигентни приложения, без да се налага да я изискват, следната информация:

а)

информация за качеството на водата, предназначена за консумация от човека, включително индикативните показатели;

б)

цената на литър или кубичен метър на доставяната вода, предназначена за консумация от човека;

в)

количеството вода, употребено от домакинството — най-малко за всяка година или период на фактуриране, заедно с годишните тенденции на потреблението на домакинството, ако е технически осъществимо и ако водоснабдителното дружество разполага с тази информация;

г)

сравнение на годишното потребление на вода на домакинството със средното потребление на домакинствата, когато е приложимо съгласно буква в);

д)

връзка към уебсайта, на който е публикувана информацията, посочена в приложение IV.

3.   Параграфи 1 и 2 не засягат прилагането на директиви 2003/4/ЕО и 2007/2/ЕО.

Член 18

Информация относно контрола върху изпълнението

1.   Без да се засягат разпоредбите на директиви 2003/4/ЕО и 2007/2/ЕО, държавите членки, със съдействието на ЕАОС:

а)

в срок до 12 януари 2029 г. създават набор от данни, съдържащ информация относно мерките, предприети за подобряване на достъпа до и насърчаване на използването на водата, предназначена за консумация от човека в съответствие с член 16, и относно дела на населението, имащо достъп до такива води, като впоследствие този набор от данни се актуализира на всеки шест години; това не включва бутилираните води или водите в контейнери;

б)

в срок до 12 юли 2027 г. създават и актуализират на всеки шест години набор от данни, който съдържа информация относно оценката на риска и управлението на риска по отношение на водосборните райони за места за водочерпене, извършени в съответствие с член 8, и в срок до 12 януари 2029 г. създават и актуализират на всеки шест години — набор от данни, който съдържа информация относно оценката на риска за вътрешните разпределителни системи, извършена в съответствие с член 10, и включва следните елементи:

i)

информация за водосборните райони на местата за водочерпене съгласно член 8, параграф 2, първа алинея, буква а);

ii)

резултатите от контрола, извършен съгласно член 8, параграф 2, първа алинея, буква в) и член 10, параграф 1, първа алинея, буква б); и

iii)

кратка информация относно мерките, предприети съгласно член 8, параграф 4 и член 10, параграфи 2 и 3, включително информация относно вида на предприетите мерки и напредъка, постигнат съгласно член 10, параграф 3, буква е);

в)

в случаите на превишаване на стойностите на показателите, определени в приложение I, части А и Б, създават и впоследствие ежегодно актуализират набор от данни, съдържащ резултатите от контрола, събрани в съответствие с членове 9 и 13, и информация за коригиращите действия, предприети в съответствие с член 14;

г)

създават и впоследствие ежегодно актуализират набор от данни, съдържащ информация относно инциденти, свързани с вода, предназначена за консумация от човека, които са причинили потенциален риск за здравето на човека — без значение дали е било установено несъответствие със стойностите на показателите — който потенциален риск е продължил повече от 10 последователни дни и е засегнал най-малко 1 000 души, включително причините за тези инциденти и коригиращите действия, предприети в съответствие с член 14; и

д)

създават и впоследствие ежегодно актуализират набор от данни, съдържащ информация относно всички предоставени дерогации в съответствие с член 15, параграф 1, в това число информацията, посочена в член 15, параграф 2.

Когато е възможно, за представяне на наборите от данни, посочени в първа алинея, се използват услугите за пространствени данни, както са определени в член 3, параграф 4 от Директива 2007/2/ЕО.

2.   Държавите членки гарантират, че Комисията, ЕАОС и Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията имат достъп до наборите от данни, посочени в параграф 1.

3.   ЕАОС публикува и актуализира общ за Съюза преглед въз основа на данните, които държавите членки събират редовно или при поискване от страна на Комисията.

Общият за Съюза преглед включва, според случая, показатели за осъществените дейности, резултатите и въздействието от настоящата директива, обзорни карти за целия Съюз и обзорни доклади за държавите членки.

4.   Комисията може да приема актове за изпълнение, в които се уточняват формáтът и начините на представяне на информацията, предоставяна в съответствие с параграфи 1 и 3, включително подробни изисквания относно показателите, обзорните карти за целия Съюз и обзорните доклади за държавите членки, посочени в параграф 3. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22.

5.   Държавите членки могат да прилагат дерогация от настоящия член на някое от основанията, посочени в член 13, параграф 1 от Директива 2007/2/ЕО.

Член 19

Оценка

1.   В срок до 12 януари 2035 г. Комисията извършва оценка на настоящата директива. Наред с останалото оценката се основава на следните елементи:

а)

опита, натрупан при прилагането на настоящата директива;

б)

наборите от данни от държавите членки, създадени в съответствие с член 18, параграф 1, и общите за Съюза прегледи, изготвени от ЕАОС в съответствие с член 18, параграф 3;

в)

целесъобразните научни, аналитични и епидемиологични данни;

г)

препоръките на СЗО, когато такива са налице.

2.   При извършването на оценката Комисията обръща особено внимание на следните аспекти:

а)

посочения в член 7 подход, основаващ се на оценка на риска;

б)

разпоредбите, свързани с посочения в член 16 достъп до вода, предназначена за консумация от човека;

в)

разпоредбите относно информацията, предоставяна на обществеността съгласно член 17 и приложение IV.

3.   Не по-късно от 12 януари 2029 г., а след това по целесъобразност, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно потенциалните заплахи за източниците на вода, предназначена за консумация от човека, поради пластмасови микрочастици, фармацевтични продукти и, при необходимост, други нововъзникващи замърсители, както и относно свързаните с това съответни потенциални рискове за здравето.

Член 20

Преразглеждане и изменение на приложенията

1.   Най-малко на всеки пет години Комисията преразглежда приложения и I и II в контекста на научно-техническия прогрес, както и основания на риска подход на държавите членки към безопасността на водите, съдържащ се в набора от данни, създаден в съответствие с член 18, и когато е целесъобразно, прави законодателно предложение за изменение на настоящата директива.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21 за изменение на приложение III, когато е необходимо, за да бъде адаптирано към научно-техническия прогрес.

На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегирани актове в съответствие с член 21 за изменение на стойността на показателя на бисфенол А от приложение I, част Б, доколкото това е необходимо за нейното адаптиране към научно-техническия прогрес, най-вече въз основа на текущия преглед, извършван от ЕОБХ.

Член 21

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 3, член 11, параграф 5 член 11, параграф 8, член 11, параграф 11, член 13, параграф 6 и член 20, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 12 януари 2021 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 3, член 11, параграф 5, член 11, параграф 8, член 11, параграф 11, член 13, параграф 6 и член 20, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като Комисията приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 3, член 11, параграф 5, член 11, параграф 8, член 11, параграф 11, член 13, параграф 6 и член 20, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 22

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат разпоредбите на член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта за акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 23

Санкции

Държавите членки установяват система от санкции, приложими при нарушение на национални разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, и вземат всички мерки, необходими за осигуряване на прилагането им. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки нотифицират до 12 януари 2023 г. на Комисията тези разпоредби и мерки, и я нотифицират незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 24

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с членове 1—18, член 23 и с приложения I—V най-късно до 12 януари 2023 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Те включват също така уточнение, че позоваванията в съществуващите законови, подзаконови и административни разпоредби на директивата, отменена с настоящата директива, се считат за позовавания на настоящата директива. Условията и редът на позоваване и формулировката на уточнението се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки предоставят на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 25

Преходен период

1.   До 12 януари 2026 г. държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че водата, предназначена за консумация от човека, отговаря на стойностите на показателите, определени в приложение I, част Б, за бисфенол А, хлорат, хлорит, халооцетни киселини, микроцистин-LR, общо PFAS, сума на PFAS и уран.

2.   До 12 януари 2026 г., водоснабдителните дружества няма да са задължени да осъществят контрол на водата, предназначена за консумация от човека, в съответствие с член 13 за показателите, изброени в параграф 1 от настоящия член.

Член 26

Отмяна

1.   Директива 98/83/ЕО, изменена с посочените в приложение VI, част А актове, се отменя, считано от 13 януари 2023 г., без да се засягат задълженията на държавите членки по отношение на сроковете за транспониране в националното законодателство на директивите, посочени в приложение VI, част Б.

Позоваванията на отменената директива се смятат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствията в приложение VII.

2.   Дерогациите, предоставяни от държавите членки в съответствие с член 9, параграф 1 от Директива 98/83/ЕО, които остават приложими към 12 януари 2023 г., продължават да се прилагат до изтичане на срока им. Те могат да бъдат подновявани в съответствие с член 15 от настоящата директива само когато втора дерогация все още не е предоставена. Правото да се поиска от Комисията трета дерогация в съответствие с член 9, параграф 2 от Директива 98/83/ЕО продължава да се прилага за втори дерогации, които са все още приложими към 12 януари 2021 г.

Член 27

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 28

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2020 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

M. ROTH


(1)  ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 107.

(2)  ОВ C 361, 5.10.2018 г., стр. 46.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 28 март 2019 г. (все още непубликуванa в Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене на 23 октомври 2020 г. (все още непубликуванa в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 15 декември 2020 г. (все още непубликуванa в Официален вестник).

(4)  Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32).

(5)  Вж. приложение VI, част А.

(6)  Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води, (ОВ L 164, 26.6.2009 г., стр. 45).

(7)  Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).

(8)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изискванията към законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

(9)  Директива (ЕС) 2015/1787 на Комисията от 6 октомври 2015 г. за изменение на приложение II и приложение III към Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 260, 7.10.2015 г., стр. 6).

(10)  Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 (ОВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(13)  Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4).

(14)  Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5).

(15)  Регламент (ЕС) 2016/426 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно уредите, захранвани с газово гориво, и за отмяна на Директива 2009/142/ЕО (ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 99).

(16)  Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).

(17)  ОВ C 316, 22.9.2017 г., стр. 99.

(18)  Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“ (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171).

(19)  Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).

(20)  ОВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 4.

(21)  Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).

(22)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(23)  Решение (ЕС) 2018/881 на Съвета от 18 юни 2018 г. за отправяне на искане до Комисията да представи проучване относно възможностите на Съюза за предприемане на действия по констатациите на Комитет за преглед на съответствието с разпоредбите на Орхуската конвенция по дело ACCC/C/2008/32 и, ако е целесъобразно с оглед на резултатите от проучването, предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1367/2006 (ОВ L 155, 19.6.2018 г., стр. 6).

(24)  Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13).

(25)  Директива 2013/51/Евратом на Съвета от 22 октомври 2013 г. за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека (ОВ L 296, 7.11.2013 г., стр. 12).

(26)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(27)  Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право (ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 28).

(28)  Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им (ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 19).

(29)  Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 84).

(30)  Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82).

(31)  Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТОЙНОСТИТЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

Част А

Микробиологични показатели

Показател

Стойност на показателя

Единица

Забележки

Чревни ентерококи

0

брой/100 ml

За бутилираните води или за водите в контейнери единицата мярка е брой/250 ml

Escherichia coli (Е. coli)

0

брой/100 ml

За бутилираните води или за водите в контейнери единицата мярка е брой/250 ml

Част Б

Химични показатели

Показател

Стойност на показателя

Единица

Забележки

Акриламид

0,10

μg/l

Стойността на показателя 0,10 μg/l се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

Антимон

10

μg/l

 

Арсен

10

μg/l

 

Бензен

1,0

μg/l

 

Бензо[a]пирен

0,010

μg/l

 

Бисфенол А

2,5

μg/l

 

Бор

1,5

mg/l

Стойността на показателя 2,4 mg/l се прилага в случаите, когато обезсоляването на вода е основният водоизточник на съответната водоснабдителна система или в региони, където геоложките условия могат да доведат до високи нива на бор в подземните води.

Бромати

10

μg/l

 

Кадмий

5,0

μg/l

 

Хлорати

0,25

mg/l

Стойността на показателя 0,70 mg/l се прилага в случаите, когато даден метод за дезинфекция, който генерира хлорати, по-специално хлорен диоксид, се използва за дезинфекция на водата, предназначена за консумация от човека. Когато е възможно и без да се нарушава дезинфекцията държавите членки се стараят да постигнат по-ниска стойност. Този показател се измерва само ако се използват такива методи за дезинфекция.

Хлорити

0,25

mg/l

Стойността на показателя 0,70 mg/l се прилага в случаите, когато даден метод за дезинфекция, който генерира хлорити, по-специално хлорен диоксид, се използва за дезинфекция на водата, предназначена за консумация от човека.

Когато е възможно и без да се нарушава дезинфекцията държавите членки се стараят да постигнат по-ниска стойност.

Този показател се измерва само ако се използват такива методи за дезинфекция.

Хром

25

μg/l

Срокът за постигане на съответствие със стойността на показателя 25 μg/l е не по-късно от 12 януари 2036 г. Дотогава стойността на показателя за хром е 50 μg/l.

Мед

2,0

mg/l

 

Цианиди

50

μg/l

 

1,2-дихлорoетан

3,0

μg/l

 

Епихлорохидрин

0,10

μg/l

Стойността на показателя 0,10 μg/l се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

Флуориди

1,5

mg/l

 

Халооцетни киселини

60

μg/l

Този показател се измерва само в случаите, когато методите за дезинфекция, които могат да генерират халооцетни киселини, се използват за дезинфекция на водата, предназначена за консумация от човека. Това е сумата от следните пет представителни вещества: монохлоро-, дихлоро- и трихлорооцетна киселина и моно- и дибромооцетна киселина.

Олово

5

μg/l

Срокът за постигане на съответствие със стойността на показателя 5 μg/l е не по-късно от 12 януари 2036 г. Дотогава стойността на показателя за олово е 10 μg/l.

 

 

 

След тази дата стойността на показателя 5 μg/l трябва да бъде достигната поне на мястото на захранване на вътрешната разпределителна мрежа.

За целите на член 11, параграф 2, първа алинея, буква б) се прилага стойността на показателя от 5 μg/l при крана.

Живак

1,0

μg/l

 

Микроцистин-LR

1,0

μg/l

Този показател се измерва само в случай на потенциален цъфтеж във водоизточника (увеличаване на гъстотата на цианобактериалните клетки или потенциала за образуване на цъфтеж).

Никел

20

μg/l

 

Нитрати

50

mg/l

Държавите членки гарантират спазване на условието, според което [нитрати]/50 + [нитрити]/3 ≤ 1 (концентрацията в mg/l за нитратите (NO3) и за нитритите (NO2) e посочена в квадратни скоби), и съответствие със стойността на показателя0,10 mg/l за нитритите за водите на изхода на пречиствателните инсталации.

Нитрити

0,50

mg/l

Държавите членки гарантират спазване на условието, според което [нитрати]/50 + [нитрити]/3 ≤ 1 (концентрацията в mg/l за нитратите (NO3) и за нитритите (NO2) e посочена в квадратни скоби), и съответствие със стойността на показателя 0,10 mg/l за нитритите за водите на изхода на пречиствателните инсталации.

Пестициди

0,10

μg/l

„Пестициди“ означава:

органични инсектициди,

органични хербициди,

органични фунгициди,

органични нематоциди,

органични акарициди,

органични алгициди,

органични родентициди,

органични слимициди,

сродни продукти (inter alia, регулатори на растежа)

и техните метаболити, както са определени в член 3, точка 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета  (1), за които се счита, че са от значение за водата, предназначена за консумация от човека.

Смята се, че пестицидният метаболит е от значение за водата, предназначена за консумация от човека, ако има основание да се приеме, че притежава присъщи свойства, сравними с тези на изходното вещество по отношение на неговата пестицидна целева активност, или че самият той или неговите преработени продукти пораждат риск за здравето на потребителите.

 

 

 

Стойността на показателя 0,10 μg/l се прилага за всеки отделен пестицид.

Стойността на показателя за алдрин, диелдрин, хептахлор и хептахлорепоксид е 0,030 μg/l.

Държавите членки определят ориентировъчна стойност за управление на наличието на съответните метаболити на пестициди във водата, предназначена за консумация от човека.

Само пестицидите, чието наличие е възможно в дадено водоснабдяване, трябва да бъдат контролирани.

Въз основа на данните, докладвани от държавите членки, Комисията може да създаде база данни на пестицидите и техните съответни метаболити, като се вземе предвид евентуалното им наличие във водата, предназначена за консумация от човека.

Пестициди общо

0,50

μg/l

„Пестициди общо“ означава сумата от всички установени и измерени отделни пестициди в рамките на процедурата за контрол.

общо PFAS

0,50

μg/l

„общо PFAS“ означава съвкупността от пер- и полифлуороалкилирани вещества.

Тази стойност на показателя се прилага само след като бъдат разработени технически насоки за контрол на този показател в съответствие с член 13, параграф 7. След това държавите членки могат да решат да използват един или и двата показателя „общо PFAS“ или „сума на PFAS“.

Сума на PFAS

0,10

μg/l

„Сумата на PFAS“ означава сумата от пер- и полифлуороалкилирани вещества, които се считат за проблемни по отношение на водата, предназначена за консумация от човека, изброени в приложение III, част Б, точка 3. Това е подгрупата на веществата от „общо PFAS“, които съдържат перфлуороалкилирана част с три или повече въглеродни атома (т.е. –CnF2n-, n ≥ 3) или перфлоралкилетерна част с два или повече въглеродни атома (т.е. –CnF2nOCmF2m–, n и m ≥ 1).

Полициклични ароматни въглеводороди

0,10

μg/l

Сума от концентрациите на следните определени съединения: бензо[b]флуорантен, бензо[k]флуорантен, бензо[ghi]перилен и индено[1,2,3-cd]пирен.

Селен

20

μg/l

За региони, в които геоложките условия могат да доведат до високи нива на селен в подземните води, се прилага стойност на показателя от 30 μg/l.

Тетрахлороетен и трихлороетен

10

μg/l

Сумата от концентрациите на тези два показателя.

Трихалометани (ТХМ) общо

100

μg/l

Когато е възможно и без да се нарушава дезинфекцията държавите членки се стараят да постигнат по-ниска стойност на показателя.

Това е сумата от концентрациите на следните определени съединения: хлороформ, бромоформ, дибромохлорометан и бромодихлорометан.

Уран

30

μg/l

 

Винилхлорид

0,50

μg/l

Стойността на показателя 0,50 μg/l се отнася за остатъчната концентрация на мономери във водата, изчислена съобразно спецификациите за максимална миграция на съответния полимер в контакт с вода.

Част В

Индикативни показатели

Показател

Стойност на показателя

Единица

Забележки

Алуминий

200

μg/l

 

Амониев йон

0,50

mg/l

 

Хлориди

250

mg/l

Водите не трябва да бъдат корозивни.

Clostridium perfringens, включително спори

0

бройf /100 ml

Този показател се измерва, ако оценката на риска покаже, че това е подходящо.

Цвят

Приемлива за потребителите, без необичайна промяна

 

 

Електропроводимост

2 500

μS cm-1 при 20 °C

Водите не трябва да бъдат агресивни.

Концентрация на водородни йони

≥ 6,5 и ≤ 9,5

Единици рН

Водите не трябва да бъдат агресивни.

За бутилираните води или за водите в контейнери минималната стойност може да се намали до 4,5 единици рН. За бутилираните води или за водите в контейнери, природно богати или изкуствено обогатени с въглероден диоксид, минималната стойност може да бъде по-ниска.

Желязо

200

μg/l

 

Манган

50

μg/l

 

Мирис

Приемлива за потребителите, без необичайна промяна

 

 

Окисляемост

5,0

mg/l O2

Този показател не се измерва, ако показателят Общ органичен въглерод (ТОС) е анализиран.

Сулфати

250

mg/l

Водите не трябва да бъдат корозивни.

Натрий

200

mg/l

 

Вкус

Приемлива за потребителите, без необичайна промяна

 

 

Съдържание на колонии при 22 °C

Без необичайна промяна

 

 

Колиформени бактерии

0

Брой/100 ml

За бутилираните води или за водите в контейнери единицата мярка е броят/250 ml.

Общ органичен въглерод (TOC)

Без необичайна промяна

 

Този показател не се измерва за водоснабдяване с дебит под 10 000 м3 дневно.

Мътност

Приемлива за потребителите, без необичайна промяна

 

 

Водите не следва да бъдат агресивни или корозивни. Това се отнася особено за води, които са в процес на обработка (деминерализиране, омекотяване, електромембранна обработка, обратна осмоза и др.).

Когато водата, предназначена за консумация от човека, е получена от обработка, при която е значително деминерализирана или омекотена, може да се добавят калциеви и магнезиеви соли за нейното кондициониране, за да се намали всяко възможно отрицателно въздействие върху здравето, както и да се намали корозионният или агресивен характер на водата, и за да се подобри вкусът. Минималната концентрация на калций и магнезий или общо разтворените твърди вещества в омекотени или деминерализирани води може да се установи, като се вземат предвид характеристиките на водата при влизането ѝ в тези процеси.

Част Г

Показатели от значение за оценката на риска за вътрешните разпределителни системи

Показател

Стойност на показателя

Единица

Забележки

Legionella

< 1 000

CFU/l

Тази стойност на показателя се задава за целите на членове 10 и 14. Могат да се обмислят действия, предвидени в посочените членове, дори и стойността да е по-ниска от стойността на показателя, напр. в случаи на инфекции и огнища на заболяване. В тези случаи източникът на инфекцията следва да бъде потвърден, а видовете Legionella— идентифицирани.

Олово

10

μg/l

Тази стойност на показателя се задава за целите на членове 10 и 14.

Държавите членки следва да положат максимални усилия за постигане на по-ниската стойност от 5 μg/l до 12 януари 2036 г.


(1)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

КОНТРОЛ

Част А

Общи цели и програми за контрол на водата, предназначена за консумация от човека

1.

Изготвените в съответствие с член 13, параграф 2 програми за контрол на водата, предназначена за консумация от човека, трябва да:

а)

да удостоверяват, че прилаганите мерки за контролиране на рисковете за здравето на човека по цялата водоснабдителна верига — от вододайната зона през пречистването и съхранението до разпределението — действат ефективно и че водата, предназначена за консумация от човека, в мястото на определяне на съответствието, е здравословна и чиста;

б)

да осигуряват информация относно качеството на водата, доставяна за консумация от човека, така че да може да се докаже, че се спазват задълженията по член 4 и стойностите на показателите, определени в съответствие с член 5;

в)

да идентифицират най-подходящите начини за намаляване на риска за здравето на човека.

2.

Изготвените в съответствие с член 13, параграф 2 програми за контрол съдържат един от следните елементи или комбинация от тях:

а)

събиране и лабораторен анализ на отделни водни проби;

б)

измервания, документирани чрез постоянен процес на контрол.

Също така програмите за контрол могат да се състоят от:

а)

инспекции на документацията за функционалността и ремонтния статус на оборудването;

б)

инспекции на вододайната зона, както и на съоръженията за пречистване, съхранение и разпределение, без да се накърняват изискванията за контрол, предвидени в член 8, параграф 2, първа алинея, буква в) и член 10, параграф 1, първа алинея, буква б).

3.

Програмите за контрол трябва също така да включват програми за оперативен контрол, който осигурява бърз преглед на оперативните резултати и на проблемите, свързани с качеството на водите, и позволява своевременното предприемане на предварително планирани коригиращи действия. Тези програми за оперативен контрол се отнасят единствено до водоснабдяването и в тях се отчитат резултатите от идентифицирането на опасностите и опасните събития и оценката на риска за водоснабдителната система, като целта им е да се потвърди ефективността на всички мерки за контрол на водочерпенето, пречистването, разпределението и съхранението.

Програмата за оперативен контрол включва контрола на показателя „мътност“ на водоснабдителната станция с цел редовен контрол на ефикасността на физическото пречистване чрез процеси на филтриране, в съответствие с референтните стойности и честотата, посочени в следната таблица (не е приложимо за подземните води, когато мътността е причинена от желязо и манган):

Работен показател

Референтна стойност

Мътност

0,3 NTU в 95 % от пробите и нито една, надвишаваща 1 NTU

Обем (m3) вода, разпределяна или добивана ежедневно в зоната на водоснабдяване

Минимална честота на пробовземане и анализ

≤ 1 000

За седмица

> 1 000 до ≤ 10 000

Всеки ден

> 10 000

Постоянно

Програмата за оперативен контрол включва и контрол на следните показатели в необработената вода с цел контрол на ефикасността на процесите на обработка срещу микробиологични рискове:

Работен показател

Референтна стойност

Единица

Забележки

Соматични колифаги

50 (за необработената вода)

Образуващи плака единици (PFU)/100 ml

Този показател се измерва, ако оценката на риска покаже, че това е подходящо. Ако в необработените води е установен в концентрации > 50 PFU/100 ml, следва да бъде анализиран след последователните етапи на обработка, за да се определи коефициентът на отстраняване (log) от бариерите на място и да се оцени дали рискът от проникване на патогенни вируси се държи под контрол в достатъчна степен.

4.

Държавите членки осигуряват непрекъснат процес на преразглеждане на програмите за контрол, както и тяхното актуализиране или потвърждаване поне веднъж на всеки шест години.

Част Б

Основни показатели и честотa на пробовземането

1.

Списък на показателите

Група А

Контролът върху следните показатели (група А) се извършва в съответствие с честотите, определени в таблица 1 в точка 2:

а)

Escherichia coli (E. coli), чревни ентерококи, колиформни бактерии, брой колонии при 22 °C, цвят, мътност, вкус, мирис, pH и електропроводимост;

б)

други показатели, за които в програмата за контрол е установено, че са от значение, в съответствие с член 5, параграф 3, и когато е целесъобразно — чрез оценката на риска за водоснабдителната система, както е определено в член 9 и приложение II, част В.

При съответни специфични обстоятелства, към показателите от група А се добавят следните показатели:

а)

амониев йон и нитрити, ако се използва дезинфекция с хлорамин;

б)

алуминий и желязо, ако се използват като химикали за пречистване на водата.

Escherichia coli (E. coli) и чревните ентерококи се считат за основни показатели и честотата на контрола им не може да бъде намаляван поради оценката на риска за водоснабдителната система в съответствие с член 9 и част В от настоящото приложение. Те винаги се контролират поне с честотата, посочена в таблица 1 от точка 2.

Група Б

За да се определи дали има съответствие с всички стойности на показателите, зададени в настоящата директива, всички други показатели, които не са анализирани в група А и са определени съгласно член 5, с изключение на показателите в приложение I, част Г, се контролират най-малко с честотата, посочена в таблица 1 на точка 2, освен ако бъде определена различна честота на пробовземане въз основа на оценката на риска за водоснабдителната система, извършена в съответствие с член 9 и част В от настоящото приложение.

2.

Честота на пробовземането

Таблица 1. Минимална честота на пробовземане и анализ за контрол за съответствието

Обем вода, разпределяна или добивана ежедневно в зоната на водоснабдяване

(вж. забележки 1 и 2) m3

Показател от група А

Брой проби годишно

Показател от група Б

Брой проби годишно

 

< 10

> 0 (вж. забележка 4)

> 0 (вж. забележка 4)

≥ 10

≤ 100

2

1 (вж. забележка 5)

> 100

≤ 1 000

4

1

> 1 000

≤ 10 000

4 за първите 1000 m3/d

+ 3 за всеки допълнителни 1 000 m3/d и за съответния остатък от общия обем

(вж. забележка 3)

1 за първите 1 000 m3/d

+ 1 за всеки допълнителни 4 500 m3/d и за съответния остатък от общия обем

(вж. забележка 3)

> 10 000

≤ 100 000

3 за първите 10 000 m3/d

+ 1 за всеки допълнителни 10 000 m3/d и за съответния остатък от общия обем

(вж. забележка 3)

> 100 000

 

12 за първите 100 000 m3/d

+ 1 за всеки допълнителни 25 000 m3/d и за съответния остатък от общия обем

(вж. забележка 3)

Забележка 1:

Зона на водоснабдяване е определена географска зона, в която водата, предназначена за консумация от човека, произлиза от един или няколко източника и в рамките на която качеството на водата може да се смята за приблизително еднакво.

Забележка 2:

Водните обеми са средни обеми, изчислени за календарна година. За определяне на минималната честота държавите членки могат вместо водния обем да използват броя на населението в зоната на водоснабдяване, на базата на консумация 200 l/жител дневно.

Забележка 3:

Посочената честота се изчислява както следва: напр. 4 300 m3/ден = 16 проби за показателите от група А (четири за първите 1 000 m3/ден + 12 за останалите 3 300 m3/d).

Забележка 4:

За водоснабдителните дружества, на които не е предоставено освобождаване по силата на член 3, параграф 3, буква б), държавите членки определят минимална честота на пробовземането за показателите от групи А и Б, при условие че най-малко веднъж годишно се извършва контрол на основните показатели.

Забележка 5:

Държавите членки могат да намалят честотата на пробовземането, при условие че всички показатели, определени в съответствие с член 5, се контролират поне веднъж на шест години и се контролират в случаите, когато е включен нов водоизточник във водоснабдителната система или при промени в тази система, в резултат на които се очаква потенциално неблагоприятно въздействие върху качеството на водата.

Част В

Оценка на риска и управление на риска за водоснабдителната система

1.

Въз основа на оценката на риска за водоснабдителната система съгласно член 9 трябва да бъде направено съответно разширение на списъка на показателите, обхванати от контрола, и увеличаване на честотите на пробовземане, посочени в част Б, в случай че е изпълнено някое от следните условия:

а)

списъкът на показателите или честотите, определени в настоящото приложение, не е достатъчен, за да бъдат изпълнени задълженията, наложени по член 13, параграф 1;

б)

необходим е допълнителен контрол за целите по член 13, параграф 5;

в)

необходимо е да се осигурят гаранциите, зададени в част А, точка 1, буква а);

г)

необходимо е да се увеличи честотата на пробовземането съгласно член 8, параграф 4, първа алинея, буква а).

2.

В следствие на оценката на риска за водоснабдителната система е възможно да бъде направено съответното ограничаване на списъка на показателите, обхванати от контрола, и на честотите на пробовземане, определени в част Б, в случай че е изпълнено всяко едно от следните условия:

а)

мястото и честотата на пробовземане са определени в зависимост от произхода на съответния показател, както и от променливостта и дългосрочната тенденция за съответната концентрация, като се вземе под внимание посоченото в член 6;

б)

по отношение на намаляването на минималната честота на пробовземане за даден показател, всички резултати от пробите, вземани през редовни интервали от време в течение на поне три години от пунктове за пробовземане, които са представителни за цялата зона на водоснабдяване, са под 60 % от стойността на показателя;

в)

по отношение на изключването на даден показател от списъка на подлежащите на контрол показатели, всички резултати от пробите, вземани през редовни интервали от време в течение на поне три години от пунктове за пробовземане, които са представителни за цялата зона на водоснабдяване, са под 30 % от стойността на показателя;

г)

по отношение на изключването на даден показател от списъка на подлежащите на контрол показатели решението се основава на резултата от оценката на риска, като се отчитат резултатите от контрола на източниците на вода, предназначена за консумация от човека, и се потвърждава опазването на здравето на човека от вредните последици от замърсяването на водата, предназначена за консумация от човека, както е посочено в член 1;

д)

по отношение на намаляването на честотата на пробовземане за даден показател или изключването на даден показател от списъка на подлежащите на контрол показатели, оценката на риска потвърждава, че няма разумно предвидим фактор, който би предизвикал влошаване на качеството на водата, предназначена за консумация от човека.

Когато резултатите от контрола, показващи, че са изпълнени условията, определени в точка 2, букви б)—д), са на разположение към 12 януари 2021 г., тези резултати могат да се използват от тази дата за адаптиране на контрола след оценката на риска за водоснабдителната система от същата дата.

Когато корекциите от контрола вече са изпълнени след оценка на риска за водоснабдителната система в съответствие, inter alia, с приложение II, част В от Директива 98/83/ЕО, държавите членки могат да предвидят възможността за потвърждаване на валидността им, без да се изисква контрол съгласно точка 2, букви б) и в) от пунктовете за пробовземане, които са представителни за цялата зона на водоснабдяване, за нов интервал от поне три години.

Част Г

Методи и пунктове за пробовземане

1.

Пунктовете за пробовземане се определят така, че да се осигури спазване на член 6, параграф 1. По отношение на разпределителните водоснабдителни мрежи съответната държава членка може да взема проби за определянето на съответни показатели съответно от зоната на водоснабдяване или при пречиствателните станции, ако може да се докаже, че не би могло да има неблагоприятна промяна на измерената стойност на въпросните показатели. Доколкото е възможно, броят на пробите трябва да е равномерно разпределен във времето и пространството.

2.

Пробовземането от мястото на определяне на съответствието отговаря на следните изисквания:

а)

пробите за определяне на съответствието за някои химични показатели, по-специално съдържанието на мед, олово и никел, се вземат при крана на потребителя, без предварително източване на водата. Взема се случайна проба през деня с обем един литър. Като алтернативна възможност държавите членки могат да използват методи с фиксирано време на престояване на водата, които по-добре отразяват тяхната национална ситуация, като например средния седмичен прием от потребителите, при условие че това не води до по-малко случаи на констатирано несъответствие в сравнение с метода на използване на случайни проби през деня;

б)

пробите за съответствие на микробиологичните показатели на мястото на определяне на съответствието се вземат и обработват в съответствие със стандарт EN ISO 19458, цел на пробовземане Б.

3.

Пробите за Legionella във вътрешните разпределителни системи се вземат на рискови места за разпространението на Legionella, места, представителни за системна експозиция на Legionella, или на двете. Държавите членки създават насоки за методите за пробовземане на Legionella.

4.

Пробовземането от разпределителната мрежа, с изключение на пробовземането при крановете на потребителите, трябва да е в съответствие със стандарт ISO 5667-5. Пробите за определяне на микробиологични показатели се вземат и третират в съответствие със стандарт EN ISO 19458, цел на пробовземане А.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА АНАЛИЗ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ

Държавите членки гарантират, че методите за анализ, използвани за целите на контрола и доказването на съответствие с настоящата директива, с изключение на мътността, са валидирани и документирани в съответствие със стандарт EN ISO/IEC 17025 или с други еквивалентни международно възприети стандарти. Държавите членки гарантират, че лабораториите или наети от лабораториите подизпълнители прилагат практиките на системите за управление на качеството в съответствие със стандарт EN ISO/IEC 17025 или други еквивалентни международно признати стандарти.

За целите на оценяване на еквивалентността на алтернативни методи спрямо методите, посочени в настоящото приложение, държавите членки могат да използват стандарт EN ISO 17994, установен като стандарт за еквивалентността на микробиологичните методи, или стандарт EN ISO 16140, или всички други подобни международно възприети протоколи, за да определят еквивалентността на методи, базиращи се на принципи, различни от култивирането, които са извън обхвата на стандарт EN ISO 17994.

При отсъствие на метод за анализ, който да отговаря на определените в част Б критерии за минимално метрологично качество, държавите членки гарантират, че контролът се провежда в съответствие с най-добрите налични техники, които не водят до прекомерни разходи.

Част А

Микробиологични показатели, за които са определени методи за анализ

Методите за анализ за микробиологичните показатели са:

а)

Escherichia coli (E. coli) и колиформeни бактерии (EN ISO 9308-1 или EN ISO 9308-2);

б)

чревни ентерококи (EN ISO 7899-2);

в)

брой колонии или хетеротрофни микроорганизми при 22 °C (EN ISO 6222);

г)

Clostridium perfringens, включително спори (EN ISO 14189);

д)

Legionella (EN ISO 11731 за съответствие със стойността, посочена в приложение I, част Г);

за контрола на проверката въз основа на риска и с цел допълване на методите за култивиране могат да се използват и други методи, като ISO/TS 12869, методи за бързо култивиране, методи, различни от култивирането, и методи, основани на молекулното тегло, по-специално qPCR;

е)

соматични колифаги;

за оперативния контрол може да се използва приложение II, част А, EN ISO 10705-2 и EN ISO 10705-3.

Част Б

Химични и индикаторни показатели, за които са специфицирани характеристики за метрологично качество

1.   Химични и индикаторни показатели

За определените в таблица 1 от настоящото приложение показатели използваният метод за анализ трябва най-малко да може да послужи за измерване на концентрации, равни на стойността на показателя с праг на количествено определяне, както е дефиниран в член 2, точка 2 от Директива 2009/90/ЕО на Комисията (1), в размер равен или по-малък от 30 % от съответната стойност на показателя и неопределеност на измерването, както е посочено в таблица 1 от настоящото приложение. Резултатът се изразява с използване на поне същия брой значещи цифри колкото има в стойността на показателя, посочена в част Б и част В от приложение I към настоящата директива.

Посочената в таблица 1 неопределеност на измерването не се използва като допълнителен допустим интервал към определените в приложение I стойности на показателите.

Таблица 1. Минимално метрологично качество, изразено чрез характеристиката „неопределеност на измерването“

Показатели

Неопределеност на измерването

(вж. забележка 1)

Процент от стойността на показателя (освен за pH)

Забележки

Алуминий

25

 

Амониев йон

40

 

Акриламид

30

 

Антимон

40

 

Арсен

30

 

Бензо[a]пирен

50

Вж. забележка 2

Бензен

40

 

Бисфенол А

50

 

Бор

25

 

Бромати

40

 

Кадмий

25

 

Хлориди

15

 

Хлорати

40

 

Хлорити

40

 

Хром

30

 

Мед

25

 

Цианиди

30

Вж. забележка 3

1,2-дихлорoетан

40

 

Епихлорохидрин

30

 

Флуориди

20

 

Халооцетни киселини

50

 

pH концентрация на водородни йони

0,2

Вж. забележка 4

Желязо

30

 

Олово

30

 

Манган

30

 

Живак

30

 

Микроцистин-LR

30

 

Никел

25

 

Нитрати

15

 

Нитрити

20

 

Окисляемост

50

Вж. забележка 5

Пестициди

30

Вж. забележка 6

PFAS

50

 

Полициклични ароматни въглеводороди

40

Вж. забележка 7

Селен

40

 

Натрий

15

 

Сулфати

15

 

Тетрахлороетен

40

Вж. забележка 8

Трихлороетен

40

Вж. забележка 8

Трихалометани — общо

40

Вж. забележка 7

Общ органичен въглерод (TOC)

30

Вж. забележка 9

Мътност

30

Вж. забележка 10

Уран

30

 

Винилхлорид

50

 

2.   Забележки към таблица 1

Забележка 1

:

Неопределеността на измерването е неотрицателен показател, характеризиращ дисперсията на количествените стойности, приписани на измерваната величина и базиращи се на използваната информация. Критерият за метрологично качество по отношение на неопределеността на измерването (k = 2) е даден като процент от стойността на показателя или която и да е по-строга стойност. Неопределеността на измерването се оценява спрямо нивото на стойността на показателя, освен ако е посочено нещо друго.

Забележка 2

:

Ако не може да бъде достигната предписаната стойност на неопределеността на измерването, следва да бъде избрана най-добрата налична техника (с горна граница до 60 %).

Забележка 3

:

Методът трябва да позволява да се откриват цианиди под всякакви форми.

Забележка 4

:

Стойността на неопределеността на измерването е изразена в pH единици.

Забележка 5

:

Референтен метод: EN ISO 8467.

Забележка 6

:

Стойностите на характеристиките за метрологично качество за отделните пестициди са индикативни. За редица пестициди е възможно да се постигнат ниски стойности на неопределеност на измерването, дори до 30 %, но за някои пестициди могат да бъдат допуснати по-високи стойности — до 80 %.

Забележка 7

:

Така посочените характеристики за метрологично качество се отнасят за отделните вещества, за които в приложение I, част Б е посочена стойност 25 % от стойността на показателя.

Забележка 8

:

Така посочените характеристики за метрологично качество се отнасят за отделните вещества, за които в приложение I, част Б е посочена стойност 50 % от стойността на показателя.

Забележка 9

:

Неопределеността на измерването следва да се оценява при ниво на общия органичен въглерод 3 mg/l. За установяване на неопределеността на метода на изпитване следва да се използват EN 1484 — указания за определяне на общ органичен въглерод и на разтворен органичен въглерод.

Забележка 10

:

Неопределеността на измерването следва да се оценява при ниво 1,0 NTU (нефелометрични единици за мътност) в съответствие със стандарт EN ISO 7027 или друг еквивалентен стандартен метод.

3.   Сума на PFAS

Следните вещества се анализират въз основа на техническите насоки, разработени в съответствие с член 13, параграф 7:

Перфлуорбутанова киселина (PFBA)

Перфлуорпентанова киселина (PFPA)

Перфлуорхексанова киселина (PFHxА)

Перфлуорхептанова киселина (PFHpA)

Перфлуороктанова киселина (PFOА)

Перфлуорононанова киселина (PFNA)

Перфлуородеканова киселина (PFDA)

Перфлуороундеканова киселина (PFUnDA)

Перфлуорододеканова киселина (PFDoDA)

Перфлуоротридеконова киселина (PFTrDA)

Перфлуоробутансулфонова киселина (PFBS)

Перфлуорпентaнcyлфонова киселина (PFPS)

Перфлуорхексансулфонова киселина (PFHxS)

Перфуорхептансулфонова киселина (PFHpS)

Перфлуороктансулфонова киселина (PFOS)

Перфлуорононансулфонова киселина (PFNS)

Перфлуородекансулфонова киселина (PFDS)

Перфлуороундекансулфонова киселина

Перфлуорододекансулфонова киселина

Перфлуоротридекансулфонова киселина

Тези вещества се подлагат на контрол, когато при оценката на риска и управлението на риска по отношение на водосборния(те) райони за местата за водочерпене, извършени в съответствие с член 8, се стигне до заключението, че тези вещества е вероятно да бъдат налични в дадено водоснабдяване.


(1)  Директива 2009/90/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за определяне, съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на технически спецификации за химически анализ и мониторинг на състоянието на водите (ОВ L 201, 1.8.2009 г., стр. 36).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

На потребителите се осигурява онлайн достъп до информацията в следните точки по лесен за ползване и персонализиран начин и при обосновано искане потребителите могат да получат достъп до тази информация по друг начин:

1)

идентифициране на съответното водоснабдително дружество, на площта и броя на хората, на които се доставя вода, и метода на производство на вода, включително обща информация за използваните видове пречистване и дезинфекция на водата; държавите членки могат да прилагат дерогация от това изискване в съответствие с член 13, параграф 1 от Директива 2007/2/ЕО;

2)

най-актуалните резултати от контрола на показателите, посочени в приложение I, части А, Б и В, в това число честотата на контрола на пробовземането, както и стойността на показателя, определена в съответствие с член 5; резултатите от контрола не трябва да са по-стари от една година, освен когато честотата на контрола, определена с настоящата директива, позволява друго;

3)

информация за следните показатели, които не са посочени в приложение I, част В, и свързаните с тях стойности:

а)

твърдост;

б)

минерали, аниони/катиони, разтворени във вода:

калций — Ca;

магнезий — Mg;

калий — K;

4)

в случай на потенциална опасност за здравето на хората, определена от компетентните органи или от други имащи отношение органи след превишаване на стойностите на показателите, определени в съответствие с член 5 — информация относно потенциалната опасност за здравето на човека и свързаните с нея съвети за здравеопазване и потребление или хипервръзка, осигуряваща достъп до такава информация;

5)

релевантна информация за оценката на риска за водоснабдителната система;

6)

съвети за потребителите, включително за това как да се намали потреблението на вода, по целесъобразност, как водата да се използва отговорно според местните условия и как да се избегнат рисковете за здравето, дължащи се на застояли води;

7)

за водоснабдителните дружества, които доставят най-малко 10 000 m3 на ден или които обслужват най-малко 50 000 души, годишна информация относно:

а)

цялостното функциониране на водоснабдителната система, що се отнася до ефективността и дела на течовете, когато тази информация стане налична и най-късно на датата, посочена в член 4, параграф 3, втора алинея;

б)

структурата на собствеността на водоснабдителното дружество;

в)

когато разходите се възстановяват чрез тарифна система, информация относно структурата на тарифата за кубичен метър вода, включително постоянните и променливите разходи и разходите, свързани с мерките за целите на член 16, когато такива мерки са били предприети от водоснабдителните дружества;

г)

когато са налични, обобщение и статистически данни относно жалбите на потребители, получени от водоснабдителните дружества по въпроси от обхвата на настоящата директива;

8)

при обосновано искане на потребителите се предоставя достъп до данни за минали периоди до 10 години назад по отношение на информацията по точки 2 и 3, ако такива са налични и не по-рано от 13 януари 2023 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРИНЦИПИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕТОДОЛОГИИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 11

Групи материали

1.

Органични материали

Органичните материали се изработват само от:

а)

изходни вещества, включени в европейския положителен списък на изходните вещества, който Комисията изготвя в съответствие с член 11, параграф 2, първа алинея, буква б); и

б)

вещества, за които не е възможно те и реакционните им продукти да са налични във водата, предназначена за консумация от човека, на нива над 0,1 μg/l, освен ако за специфични вещества е необходима по-ограничителна стойност поради тяхната токсичност.

Органичните материали се изпитват в съответствие с таблица 1 съгласно методите за изпитване, посочени в съответните европейски стандарти или, при липса на такива, международно или национално признат метод, и отговарят на предвидените в тях изисквания. За тази цел резултатите от изпитването по отношение на миграцията на веществото се преобразуват в очакваните нива при крана.

2.

Метални материали

Използват се само метални материали, включени в европейския положителен списък на съставите, който Комисията изготвя в съответствие с член 11, параграф 2, първа алинея, буква б). Спазват се ограниченията, посочени в европейския положителен списък по отношение на състава на тези материали, тяхното използване за определени продукти и самото използване на тези продукти.

Металните материали се изпитват в съответствие с таблица 1 съгласно методите за изпитване, посочени в съответните европейски стандарти или, при липса на такива, международно или национално признат метод, и отговарят на предвидените в тях изисквания.

3.

Циментови материали

Циментовите материали се произвеждат само от едно или повече от следните:

а)

органични съставки, включени в европейския положителен списък на съставките, който Комисията изготвя в съответствие с член 11, параграф 2, първа алинея, буква б);

б)

органични съставки, за които не е възможно съставките и техните реакционни продукти да са налични във водата, предназначена за консумация от човека, на нива над 0,1 μg/l; или

в)

неорганични съставки.

Циментносвързаните материали се изпитват в съответствие с таблица 1 съгласно методите за изпитване, посочени в съответните европейски стандарти или, при липса на такива, международно или национално признат метод, и отговарят на предвидените в тях изисквания. За тази цел резултатите от изпитването по отношение на миграцията на веществото се преобразуват в очакваните нива при крана.

4.

Емайли и керамични материали

Емайлите и керамичните материали се произвеждат само от изходните вещества, от европейския положителен списък на състави, който Комисията изготвя в съответствие с член 11, параграф 2, първа алинея, буква б), след извършване на оценка на елементите, използвани в състава на тези материали.

Емайлите и керамичните материали се изпитват в съответствие с таблица 1 съгласно методите за изпитване, посочени в съответните европейски стандарти или, при липса на такива, международно или национално признат метод, и отговарят на предвидените в тях изисквания. За тази цел резултатите от изпитването по отношение на миграцията на веществото се преобразуват в очакваните нива при крана.

5.

Изключения за оценяване на материалите, използвани в незначителни и сглобени компоненти

За сглобени продукти: незначителните компоненти, части и материали се описват подробно, а изпитването се намалява съответно. За тази цел „незначителни“ се отнася до степента на влияние върху качеството на водата, предназначена за консумация от човека, което не изисква пълно изпитване.

Таблица 1. Изпитвания, свързани с видовете материали

Критерии

Органични (вж. забележка 1)

Метални (вж. забележка 2)

Циментови

Емайли и керамични материали

Европейски положителни списъци

 

 

 

 

Европейски положителен списък на изходни вещества органични материали

X

N.N.

X

N.N.

Европейски положителен списък на приетите метални състави

N.N.

X

N.N.

N.N.

Европейски положителен списък на съставките — циментови материали

N.N.

N.N.

X

N.N.

Европейски положителен списък на съставите за емайли и керамични материали

N.N.

N.N.

N.N.

X

Органолептични изпитвания

 

 

 

 

Мирис и вкус

X

N.N.

X

N.N.

Цвят и мътност

X

N.N.

X

N.N.

Общи хигиенни оценки

 

 

 

 

Извличане на общ органичен въглерод

X

N.N.

X

N.N.

Повърхностни остатъчни вещества (метали)

N.N.

X

N.N.

N.N.

Изпитване на миграцията

 

 

 

 

Съответни показатели в настоящата директива

X

X

X

X

MTCtap на PL вещества

X

N.N.

X (вж. забележка 3)

N.N.

Неочаквани вещества (GC-MS)

X

N.N.

X (вж. забележка 3)

N.N.

Съответствие със списъците на съставите

N.N.

X

N.N.

X

Благоприятстване на микробния растеж

X

N.N.

X (вж. забележка 3)

N.N.

N.N.:

Не е необходимо

MTCtap:

Максимална допустима концентрация при крана (получена или въз основа на становището на ECHA за целите на включването на веществото в европейския положителен списък, или въз основа на граница на специфична миграция съгласно Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията () и като се има предвид 10 % коефициент на разпределение и потребление на вода от 2 l на ден

GCMS:

Газова хроматография — масспектрометрия (скринингов метод)

Забележка 1:

Специфични изключения, които следва да се определят в съответствие с точка 5 от настоящото приложение.

Забележка 2:

Металите не подлежат на органолептично изпитване, тъй като по принцип се приема, че ако са спазени стойностите на показателите, посочени в приложение I, няма вероятност да възникнат органолептични проблеми.

Забележка 3:

В зависимост от наличието на органични вещества в състава.


(1)  Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 г. относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ОВ L 12, 15.1.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Част А

Директива, подлежаща на отмяна, със списък на последователните нейни изменения

(посочена в член 26)

Директива 98/83/ЕО на Съвета

(ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32).

 

Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

Само точка 29 от приложение II

Регламент (ЕО) № 596/2009 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 14).

Само точка 2.2 от приложението

Директива (ЕС) 2015/1787 на Комисията

(ОВ L 260, 7.10.2015 г., стр. 6).

 

Част Б

Срокове за транспониране в националното законодателство

(посочени в член 26)

Директива

Срок за транспониране

98/83/ЕО

25 декември 2000 г.

(ЕС) 2015/1787

27 октомври 2017 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 98/83/ЕО

Настоящата директива

Член 1

Член 1

Член 2, точка 1

Член 2, точка 1

Член 2, точка 2

Член 2, точка 2

Член 2, точки 3—11

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 4

Член 3, параграфи 5 и 6

Член 4, параграфи 1 и 2

Член 4, параграфи 1 и 2

Член 4, параграф 3

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7

Член 8

Член 9

Член 10

Член 11

Член 12

Член 7, параграф 1

Член 13, параграф 1

Член 7, параграф 2

Член 13, параграф 2, встъпителни думи

Член 13, параграф 2, точки a)—д)

Член 7, параграф 3

Член 13, параграф 3

Член 7, параграф 4

Член 7, параграфи 5 и 6

Член 13, параграфи 4 и 5

Член 13, параграфи 6—8

Член 8, параграф 1

Член 14, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 14, параграф 2, първа алинея

Член 14, параграф 2, втора алинея

Член 8, параграф 3

Член 14, параграф 3, първа алинея

Член 14, параграф 3, втора алинея

Член 8, параграф 4

Член 14, параграф 5

Член 8, параграф 5

Член 8, параграф 6

Член 14(6)

Член 8, параграф 7

Член 14(4), встъпителни думи, буква а)

Член 14, параграф 4, букви б) и в)

Член 9 параграф 1, първо изречение

Член 15, параграф 1, първа алинея, встъпителни думи

Член 15, параграф 1, първа алинея, букви а)—в)

Член 9, параграф 1, второ изречение

Член 15, параграф 1, втора алинея

Член 9, параграф 1, трето изречение

Член 15, параграф 1, трета алинея

Член 9, параграф 2

Член 9, параграфи 3—6

Член 15, параграфи 2—5

Член 9, параграф 7

Член 18, параграф 1, буква д)

Член 9, параграф 8

Член 15, параграф 6

Член 16

Член 10

Член 11

Член 20

Член 12

Член 22

Член 13, параграф 1

Член 17, параграф 1

Член 17, параграфи 2 и 3

Член 13, параграфи 2—6

Член 18, параграф 1, първа алинея, букви а)—г)

Член 18, параграф 1, втора алинея

Член 18, параграфи 2—5

Член 19

Член 21

Член 23

Член 25

Член 14

Член 15

Член 16

Член 26

Член 17

Член 24

Член 18

Член 27

Член 19

Член 28

Приложение I, част A

Приложение I, част A

Приложение I, част Б

Приложение I, чaст Б

Приложение I, част В

Приложение I, част В

Приложение I, част Г

Приложение II, част A, точки 1 и 2

Приложение II, част А, точки 1 и 2

Приложение II, част A, точка 3

Приложение II, част А, точка 3

Приложение II, част A,точка 4

Приложение II, част А, точка 4

Приложение II, част Б, точка 1

Приложение II, част Б, точка 2

Приложение II, част Б, точка 1

Приложение II, част Б, точка 3

Приложение II, част Б, точка 2

Приложение II, част В

Приложение II, част В

Приложение II, част Г, точки 1 и 2

Приложение II, част Г, точки 1 и 2

Приложение II, част Г, точка 3

Приложение II, част Г, точка 3

Приложение II, част Г, точка 4

Приложение III, първа алинея

Приложение III, първа алинея

Приложение III, втора алинея

Приложение III, втора алинея

Приложение III, трета алинея

Приложение III, част A, първа и втора алинеи

Приложение III, част A, трета алинея, букви а)—е)

Приложение III, част A

Приложение III, част Б, точка 1, първа алинея

Приложение III, част Б, точка 1, първа алинея

Приложение III, част Б, точка 1, втора алинея

Приложение III, част Б, точка 1, трета алинея и таблица 1

Приложение III, част Б, точка 1, втора алинея и таблица 1

Приложение III, част Б, точка 1, таблица 2

Приложение III, част Б, точка 2

Приложение III, част Б, точка 2

Приложение III, част Б, точка 3

Приложение IV

Приложение V

Приложение VII

Приложение IV

Приложение V

Приложение VI