25.11.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 396/1


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/1756 НА СЪВЕТА

от 20 ноември 2020 година

за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на идентифицирането на данъчно задължените лица в Северна Ирландия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 113 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

На 31 януари 2020 г. Обединеното кралство се оттегли от Европейския съюз въз основа на Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия („Споразумението за оттегляне“). В Споразумението за оттегляне е предвиден преходен период, който приключва на 31 декември 2020 г. До посочената дата разпоредбите на правото на Съюза в областта на данъка върху добавената стойност („ДДС“) продължават да се прилагат по отношение на Обединеното кралство и на неговата територия. След изтичането на посочения преходен период разпоредбите на правото на Съюза в областта на ДДС вече няма да се прилагат по отношение на Обединеното кралство или на неговата територия.

(2)

Независимо от това, в съответствие с член 8 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия („Протоколът“), който е неделима част от Споразумението за оттегляне, разпоредбите на правото на Съюза в областта на ДДС, както е посочено в приложение 3 към Протокола относно стоките, продължават да се прилагат в Северна Ирландия (3) след преходния период, за да се избегне създаването на „твърда“ граница между Ирландия и Северна Ирландия.

(3)

Поради това спрямо данъчно задължените лица и някои данъчно незадължени юридически лица ще се прилагат разпоредби на правото на Съюза в областта на ДДС за сделки със стоки в Северна Ирландия, докато спрямо тях ще се прилагат разпоредбите на законодателството на Обединеното кралство относно ДДС за всички други сделки в Обединеното кралство, включително по отношение на Северна Ирландия.

(4)

За правилното функциониране на системата на Съюза за ДДС е от съществено значение да се предостави отделен идентификационен номер по ДДС на всяко данъчно задължено лице, което извършва доставки на стоки в Северна Ирландия и всяко данъчно задължено лице, или данъчно незадължено юридическо лице, което извършва вътреобщностни придобивания на стоки, както е посочено в член 214, параграф 1, букви а), б) и в) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета (4), или на данъчно задължено лице с оглед на използването на незадължителните специални режими за данъчно задължени лица, извършващи дистанционни продажби на стоки.

(5)

Поради това в Северна Ирландия следва да бъдат въведени отделни идентификационни номера по ДДС, със специфичен префикс, за да се направи разграничение между данъчно задължените лица и данъчно незадължените юридически лица, за чиито сделки със стоки, намиращи се в Северна Ирландия, се прилагат разпоредбите на правото на Съюза в областта на ДДС, от една страна, и лицата, извършващи други сделки, за които те са идентифицирани за целите на ДДС в Обединеното кралство.

(6)

По правило префиксите на идентификационните номера по ДДС в Съюза се основават на двубуквен код по стандарт ISO 3166 — alpha 2, с който може да се идентифицира издалата го държава членка. Северна Ирландия обаче няма специфичен код по посочената система, но в ISO се предвижда възможност за използване на X кодове за територии, които нямат специфичен код. Поради това е целесъобразно да се предложи код „XI“ за Северна Ирландия.

(7)

Поради това Директива 2006/112/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В член 215 от Директива 2006/112/ЕО се добавя следната алинея:

„Префиксът „XI“ се използва за Северна Ирландия“.

Член 2

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 31 декември 2020 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2020 година.

За Съвета

Председател

M. ROTH


(1)  Становище на 11 ноември 2020 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище на 29 октомври 2020 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  При спазване на демократичното съгласие в Северна Ирландия за продължаване на прилагането на членове 5 — 10, посочени в член 18, параграф 1 от Протокола.

(4)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).