5.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/125


ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/365 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2019 година

за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на олово в припой и покрития за клеми, използвани в някои ръчно преносими двигатели с вътрешно горене

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (1), и по-специално член 5, параграф 1, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2011/65/ЕС се изисква държавите членки да гарантират, че електрическото и електронното оборудване, което е пуснато на пазара, не съдържа опасните вещества, изброени в приложение II към същата директива. Това изискване не се прилага за освободените приложения, изброени в приложение III към Директива 2011/65/ЕС.

(2)

Категориите електрическо и електронно оборудване, за които се прилага Директива 2011/65/ЕС, са изброени в приложение I към същата директива.

(3)

Оловото е ограничено вещество, включено в приложение II към Директива 2011/65/ЕС.

(4)

С Делегирана директива 2014/72/ЕС (2) Комисията предостави освобождаване от ограничението за употребата на олово в припой и покрития за клеми на електрически и електронни компоненти и покрития за печатни платки, използвани в модулите на запалването и други електрически и електронни системи за управление на двигатели, които по технически причини трябва да бъдат монтирани направо върху коляновия вал или в картера или в цилиндъра на ръчно преносими двигатели с вътрешно горене (класове SH:1, SH:2, SH:3 от Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3)) („освобождаването“), като тези приложения бяха включени в приложение III към Директива 2011/65/ЕС. Освобождаването за категории 1—7 и 10 изтичаше на 31 декември 2018 г., в съответствие с член 5, параграф 2, втора алинея от посочената директива.

(5)

На 30 юни 2017 г. Комисията получи заявление за подновяване на освобождаването за категории 6 и 11 („искането за подновяване“), което е в рамките на срока, определен в член 5, параграф 5 от Директива 2011/65/ЕС. В съответствие с посочената разпоредба освобождаването остава валидно до приемането на решение относно искането за подновяване.

(6)

Оценката на искането за подновяване включваше провеждането на консултации със заинтересованите страни в съответствие с член 5, параграф 7 от Директива 2011/65/ЕС.

(7)

Оловото е често използван легиращ елемент в материала, употребяван като припой, с цел контролиране на точката на топене. Бяха извършени успешни изпитвания на алтернативни материали, които да заменят ограниченото вещество. Необходимо е обаче допълнително време, за да се потвърди надеждността на несъдържащите олово продукти.

(8)

В момента на пазара не съществуват несъдържащи олово алтернативи, които да осигурят достатъчна степен на надеждност за приложенията, обхванати от освобождаването.

(9)

Поради липсата на надеждни алтернативи понастоящем замяната или премахването на оловото е практически неосъществимо от научна и техническа гледна точка за някои ръчно преносими двигатели с вътрешно горене. Поради това е целесъобразно освобождаването да бъде подновено. Подновяването на освобождаването е в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (4) и поради това не се намалява степента на опазване на околната среда и на здравето, постановена в него.

(10)

Освобождаването за категории 1—7, 10 и 11 следва да бъде подновено до 31 март 2022 г., в съответствие с член 4, параграф 3 и член 5, параграф 2, първа алинея от Директива 2011/65/ЕС. С оглед на резултатите от продължаващите усилия за намиране на надежден заместител, е малко вероятно продължителността на освобождаването да има неблагоприятни последици за иновациите.

(11)

За категории 8 и 9 съществуващото освобождаване продължава да бъде валидно за посочените в член 5, параграф 2, втора алинея от Директива 2011/65/ЕС срокове. От съображения за правна яснота датите на изтичане на срока следва да бъдат посочени в приложение III към същата директива.

(12)

Поради това Директива 2011/65/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение III към Директива 2011/65/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 март 2021 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от 1 април 2021 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2019 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.

(2)  Делегирана директива 2014/72/ЕС на Комисията от 13 март 2014 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в припой и покрития за клеми за електрически и електронни компоненти и покрития за печатни платки, използвани в модулите на запалването и други електрически и електронни системи за управление на двигатели (ОВ L 148, 20.5.2014 г., стр. 78).

(3)  Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1997 г. за сближаване законодателствата на държавите членки във връзка с мерките за ограничаване емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника (ОВ L 59, 27.2.1998 г., стр. 1). Директива 97/68/ЕО бе отменена с Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, за изменение на регламенти (ЕС) № 1024/2012 и (ЕС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/ЕО (ОВ L 252, 16.9.2016 г., стр. 53).

(4)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикали (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III към Директива 2011/65/ЕС вписването по точка 41 се заменя със следното:

„41

Оловото в припой и покрития за клеми на електрически и електронни компоненти и покрития за печатни платки, използвани в модулите на запалването и други електрически и електронни системи за управление на двигатели, които по технически причини трябва да бъдат монтирани направо върху коляновия вал или в картера или в цилиндъра на ръчно преносими двигатели с вътрешно горене (класове SH:1, SH:2, SH:3 от Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*1))

Прилага се за всички категории и изтича на:

31 март 2022 г. за категории 1—7, 10 и 11;

21 юли 2021 г. за изделия от категории 8 и 9, различни от медицински изделия за инвитро диагностика и промишлени прибори за контрол и управление;

21 юли 2023 г. за медицински изделия за инвитро диагностика от категория 8;

21 юли 2024 г. за промишлени прибори за контрол и управление от категория 9.


(*1)  Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1997 г. за сближаване законодателствата на държавите членки във връзка с мерките за ограничаване емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника (ОВ L 59, 27.2.1998 г., стр. 1).“