5.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/112


ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/361 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2019 година

за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на шествалентен хром като антикорозионна добавка в охлаждащата система от въглеродна стомана в абсорбционни хладилници

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (1), и по-специално член 5, параграф 1, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2011/65/ЕС се изисква държавите членки да гарантират, че електрическото и електронното оборудване, което е пуснато на пазара, не съдържа опасните вещества, изброени в приложение II към същата директива. Това изискване не се прилага за освободените приложения, изброени в приложение III към Директива 2011/65/ЕС.

(2)

Категориите електрическо и електронно оборудване, за които се прилага Директива 2011/65/ЕС, са изброени в приложение I към същата директива.

(3)

Шествалентният хром е ограничено вещество, включено в приложение II към Директива 2011/65/ЕС.

(4)

В приложение III към Директива 2011/65/ЕС е включено освобождаване от ограничението за употребата на шествалентен хром като антикорозионна добавка в охлаждащата система от въглеродна стомана в абсорбционни хладилници до 0,75 % тегловно съдържание в охлаждащия разтвор („освобождаването“). За категории 1—7 и 10 освобождаването изтичаше на 21 юли 2016 г., в съответствие с член 5, параграф 2, втора алинея от посочената директива.

(5)

На 20 януари 2015 г. Комисията получи заявление за подновяване на освобождаването („искането за подновяване“), което е в рамките на срока, определен в член 5, параграф 5 от Директива 2011/65/ЕС. В съответствие с посочената разпоредба освобождаването остава валидно до приемането на решение относно искането за подновяване.

(6)

Оценката на искането за подновяване включваше провеждането на консултации със заинтересованите страни в съответствие с член 5, параграф 7 от Директива 2011/65/ЕС. Оценката, при която бяха взети предвид решенията на Комисията относно разрешения за пускане на пазара и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (2), доведе до заключението, че настоящото освобождаване по отношение на категории 1—7 и 10 трябва да се раздели на две подчасти с формулировка, която ясно да отразява научния и техническия напредък по отношение на заместването на шествалентния хром, което се различава в зависимост от вида на приложението.

(7)

Шествалентният хром (Cr(VI)) действа като антикорозионна добавка в охлаждащата система от въглеродна стомана в абсорбционни хладилници. Той се използва за създаване на слой върху вътрешната повърхност на стоманените тръби, който да ги предпазва от охлаждащия разтвор, съдържащ корозивен амоняк.

(8)

За приложенията с входна мощност ≥ 75 W и за системите, работещи изцяло с неелектрически подгреватели (съответстващи на приложения с използване на високотемпературни нагреватели), които са обхванати от настоящото освобождаване, замяната или премахването на шествалентния хром все още е практически неосъществимо от научна и техническа гледна точка поради липсата на надеждни заместители. Освобождаването за тези приложения е в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3) и поради това не намалява степента на опазване на околната среда и здравето, постановена в него.

(9)

Поради това е целесъобразно да се предостави поисканото подновяване за приложенията с използване на високотемпературни нагреватели до 21 юли 2021 г., в съответствие с член 4, параграф 3 и член 5, параграф 2, втора алинея от Директива 2011/65/ЕС. С оглед на резултатите от продължаващите усилия за намиране на надежден заместител, е малко вероятно продължителността на освобождаването да има неблагоприятни последици за иновациите.

(10)

За приложенията с входна мощност < 75 W (съответстващи на приложения с използване на нискотемпературни нагреватели), които понастоящем са обхванати от освобождаването, условията за подновяване, определени в член 5, параграф 1 от Директива 2011/65/ЕС, вече не са изпълнени и поради това искането за подновяване следва да бъде отхвърлено. В съответствие с член 5, параграф 6 от посочената директива освобождаването за тези приложения следва да изтече 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива.

(11)

За категории 8, 9 и 11 съществуващото освобождаване продължава да бъде валидно за посочените в член 5, параграф 2, втора алинея от Директива 2011/65/ЕС срокове. От съображения за правна яснота датите на изтичане на срока следва да бъдат посочени в приложение III към същата директива.

(12)

Поради това Директива 2011/65/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение III към Директива 2011/65/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 март 2021 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от 1 април 2021 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2019 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.

(2)  Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (ОВ C 48, 15.2.2017 г., стр. 9).

(3)  Регламент (EО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикали (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III към Директива 2011/65/ЕС вписването по точка 9 се заменя със следното:

„9

Шествалентен хром като антикорозионна добавка в охлаждащата система от въглеродна стомана в абсорбционни хладилници до 0,75 % тегловно съдържание в охлаждащия разтвор

Прилага се за категории 8, 9 и 11 и изтича на:

21 юли 2021 г. за изделия от категории 8 и 9, различни от медицински изделия за инвитро диагностика и промишлени прибори за контрол и управление;

21 юли 2023 г. за медицински изделия за инвитро диагностика от категория 8;

21 юли 2024 г. за промишлени прибори за контрол и управление от категория 9, и за категория 11.

9, а) - I

До 0,75 % тегловно съдържание на шествалентен хром, използван като антикорозионна добавка в охлаждащия разтвор на охлаждащите системи от въглеродна стомана в абсорбционни хладилници (включително минибарове), проектирани да работят изцяло или отчасти с електрически подгревател със средна използвана входна мощност < 75 W при постоянни експлоатационни условия

Прилага се за категории 1—7 и 10 и изтича на 5 март 2021 г.

9, a) - II

До 0,75 % тегловно съдържание на шествалентен хром, използван като антикорозионна добавка в охлаждащия разтвор на охлаждащите системи от въглеродна стомана в абсорбционни хладилници:

проектирани да работят изцяло или отчасти с електрически подгревател със средна използвана входна мощност ≥ 75 W при постоянни експлоатационни условия;

проектирани да работят изцяло с неелектрически подгревател.

Прилага се за категории 1—7 и 10 и изтича на 21 юли 2021 г.“