30.10.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 362/20


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/1582 НА СЪВЕТА

от 23 октомври 2020 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на срещите на страните по Споразумението за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан (наричано по-нататък „споразумението“) беше сключено от Съюза с Решение (ЕС) 2019/407 на Съвета (1). Очаква се споразумението да влезе в сила по-късно тази година.

(2)

Срещата на страните отговаря за приемането на мерки, предназначени да гарантират прилагането на споразумението, за да се постигне целта за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан чрез прилагането на предпазни мерки за опазване и управление като част от дългосрочна стратегия за опазване на морските екосистеми в добро състояние и за гарантиране на опазването и устойчивото използване на рибните запаси. Мерките могат да придобият обвързващ характер по отношение на Съюза.

(3)

В Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) се предвижда задължение за Съюза да гарантира, че дейностите, свързани с риболова и аквакултурите, са екологично устойчиви в дългосрочен план и се управляват по начин, който съответства на целите за постигане на икономически и социални ползи и ползи за заетостта, както и за осигуряване на продоволственото снабдяване. В него също така се посочва, че Съюзът трябва да прилага подхода на предпазливост към управлението на рибарството, като целта е да се гарантира, че експлоатацията на морските биологични ресурси осигурява възстановяването и поддържането на популациите на улавяните видове над нивата, позволяващи максимален устойчив улов. Наред с това в регламента се предвижда задължение за Съюза да предприема мерки за опазване и управление въз основа на най-добрите налични научни становища, да оказва подкрепа при развитието на научните познания и становища, постепенно да премахне изхвърлянето на улов и да насърчава методи за риболов, които допринасят за по-селективен риболов, за избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов, както и за риболов, който има слабо въздействие върху морските екосистеми и рибните ресурси. Освен това Регламент (ЕС) № 1380/2013 изрично предвижда, че Съюзът трябва да прилага тези цели и принципи при осъществяването на своите външни отношения в областта на рибарството.

(4)

Както се посочва в заключенията на Съвета от 19 ноември 2019 г. относно океаните и моретата, включително Арктическия регион, съвместното съобщение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия „Интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика“ и заключенията на Съвета от 24 март 2017 г. относно „Международно управление на океаните: приносът на ЕС за отговорното управление на океаните“, подкрепата за споразумението и евентуалното създаване на регионална организация за управление на рибарството или договореност за риболова в открито море в Арктическия регион е важна цел за Съюза с оглед опазването на арктическата околна среда и осигуряването на устойчиво развитие в Арктическия регион и около него на основата на международното сътрудничество.

(5)

Целесъобразно е да се установи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза на срещата на страните по споразумението за периода 2020—2024 г., тъй като мерките за опазване и управление съгласно споразумението ще бъдат обвързващи за Съюза и могат да окажат съществено въздействие върху съдържанието на неговото законодателство, а именно регламенти (ЕО) № 1005/2008 (3) и (ЕО) № 1224/2009 (4) на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(6)

Предвид ограничените познания и характера на рибните ресурси в зоната на споразумението и произтичащата от това необходимост в позицията на Съюза да бъдат взети под внимание някои нови обстоятелства, включително новата научна и друга важна информация, представена преди или по време на срещите на страните, следва да бъдат установени процедури във връзка с ежегодното уточняване на позицията на Съюза за периода 2020—2024 г., които са съобразени с принципа на лоялно сътрудничество между институциите на Съюза, залегнал в член 13, параграф 2 от Договора за Европейския съюз.

(7)

Настоящото решение може да бъде последвано на по-късен етап от допълнително отделно решение на Съвета относно започването на преговори за създаване на една или повече допълнителни регионални или подрегионални организации за управление на рибарството или договорености в открито море на Арктическия регион,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза на срещите на страните по споразумението за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан (наричано по-нататък „споразумението“), е в съответствие с принципите и насоките относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза на срещи на страните по споразумението (6).

Член 2

Преди всяка среща на страните по споразумението, когато този орган има за задача да приема решения с правно действие за Съюза, трябва да бъдат предприети необходимите действия, така че в позицията, която ще бъде изразена от името на Съюза, да бъде взета под внимание най-актуалната научна и друга важна информация, предадена на Комисията, в съответствие с принципите и насоките, определени в член 1.

За тази цел и въз основа на посочената информация Комисията представя на Съвета достатъчно рано преди всяка среща на страните по споразумението документ, съдържащ елементите във връзка с предложеното уточняване на позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза, за обсъждане и одобряване на детайлите по нея.

Ако по време на срещата на страните по споразумението не е възможно да се постигне споразумение, включително на място, въпросът трябва да бъде отнесен до Съвета или до подготвителните му органи, за да може новите елементи да бъдат отразени в позицията на Съюза.

Член 3

Позицията на Съюза, посочена в член 1, се оценява и при необходимост се преразглежда от Съвета по предложение на Комисията най-късно за срещата на страните по споразумението през 2025 г.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 23 октомври 2020 година

За Съвета

Председател

S. SCHULZE


(1)  Решение (ЕС) 2019/407 от 4 март 2019 г. относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан (ОВ L 73, 15.3.2019 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(3)  Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (ОВ ЕС L 347, 28.12.2017 г., стр. 81).

(6)  Вж. док. ST 11439/20 на http://register.consilium.europa.eu.