3.8.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 250/121


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1146 НА КОМИСИЯТА

от 31 юли 2020 година

за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956 по отношение на хармонизираните стандарти за определени битови уреди, термични предпазители (сигнализатори), оборудване в кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни услуги, автоматични прекъсвачи, дъгогасителни устройства и оборудване за електродъгово заваряване, съединители за инсталации, предназначени за постоянно свързване в неподвижни инсталации, силови трансформатори, реактори, захранващи блокове и комбинации от тях, кондуктивни зареждащи системи за превозни средства с електрическо задвижване, кабелни връзки и кабелни системи за електрически инсталации, апарати във веригите за управление, комутационни елементи във веригите за управление, аварийно и евакуационно осветление, електронни вериги, използвани с осветители, и разрядни лампи

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 10, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 12 от Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2) се счита, че електрическите съоръжения, които отговарят на хармонизираните стандарти или части от тях, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, са в съответствие с целите, свързани с безопасността, указани в член 3 от посочената директива и определени в приложение I към нея, които са обхванати от тези хармонизирани стандарти или части от тях.

(2)

С писмо M/511 от 8 ноември 2012 г. Комисията отправи искане към Европейския комитет за стандартизация (CEN), Европейския комитет за стандартизация в електротехниката (Cenelec) и Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) за предоставяне на първия пълен списък на заглавията на хармонизираните стандарти и за изготвяне, преразглеждане и приключване на работата по хармонизираните стандарти за електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, в подкрепа на Директива 2014/35/ЕС. Целите, свързани с безопасността, посочени в член 3 от Директива 2014/35/ЕС и определени в приложение I към посочената директива, не са се променили от момента на отправяне на искането до CEN, Cenelec и ETSI.

(3)

Въз основа на искане M/511 CEN и Cenelec изготвиха следните хармонизирани стандарти и техни изменения: EN 50620:2017 и EN 50620:2017/A1:2019 за кабели за зареждане на електрически превозни средства; EN IEC 60947-9-1:2019 за дъгогасителни устройства; и EN 61643-31:2019 за устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение.

(4)

Въз основа на искане M/511 CEN и Cenelec преразгледаха следните стандарти, данните за които са публикувани в серия С на Официален вестник на Европейския съюз със съобщение на Комисията (2018/C 326/02) (3): EN 60691:2003; EN 60728-11:2010; EN 60934:2001; EN 60974-2:2013; EN 60974-3:2014; EN 60974-5:2013; EN 60974-7:2013; EN 61535:2009; EN 61558-1:2005; EN 61851-1:2011; и EN 62275:2015. Това доведе до приемането на следните хармонизирани стандарти и изменения към тях: EN 60691:2016 и EN 60691:2016/A1:2019 за термични предпазители (сигнализатори); EN 60728-11:2017 и EN 60728-11:2017/A11:2018 за оборудване в кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни услуги; EN IEC 60934:2019 за автоматични прекъсвачи за съоръжения (CBE); EN IEC 60947-9-1:2019 за дъгогасителни устройства; EN IEC 60974-2:2019, EN IEC 60974-3:2019, EN IEC 60974-5:2019 и EN IEC 60974-7:2019 за съоръжения за електродъгово заваряване; EN IEC 61535:2019 за съединители за инсталации, предназначени за постоянно свързване в неподвижни инсталации; EN IEC 61558-1:2019 силови трансформатори, реактори, захранващи блокове и комбинации от тях; EN IEC 61851-1:2019 за кондуктивни зареждащи системи за превозни средства с електрическо задвижване; и EN IEC 62275:2019 за кабелни връзки за електрически инсталации.

(5)

Въз основа на искане M/511 CEN и Cenelec измениха следните стандарти, данните за които са включени в приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956 на Комисията (4): EN 60335-1:2012; и EN 60335-2-4:2010. Това доведе до приемането на следните изменени хармонизирани стандарти: EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019 и EN 60335-1:2012/A14:2019 за битови и подобни електрически уреди; и EN 60335-2-4:2010/A2:2019 за центрофуги за пране. CEN и Cenelec измениха и следните стандарти, данните за които са публикувани в серия C на Официален вестник на Европейския съюз със съобщение (2018/C 326/02): EN 60335-2-5:2015; EN 60335-2-7:2010; EN 60335-2-12:2003; EN 60335-2-13:2010; EN 60335-2-17:2013; EN 60335-2-35:2016; EN 60335-2-47:2003; EN 60335-2-48:2003; EN 60335-2-49:2003; EN 60335-2-52:2003; EN 60335-2-61:2003; EN 60335-2-66:2003; EN 60335-2-84:2003; EN 60335-2-87:2002; EN 60335-2-98:2003; EN 60947-5-4:2003; EN 61347-2-7:2012; EN 61347-2-11:2001; EN 61386-1:2008; и EN 62035:2014. Това доведе до приемането на следните изменени хармонизирани стандарти: EN 60335-2-5:2015/A11:2019 за съдомиялни машини; EN 60335-2-7:2010/A2:2019 за перални машини; EN 60335-2-12:2003/A2:201 и EN 60335-2-12:2003/A11:2019 за затоплящи плотове и подобни уреди; EN 60335-2-13:2010/A1:2019 за фритюрници, тигани и подобни уреди; EN 60335-2-17:2013/A11:2019 за одеяла, възглавници, облекла и подобни гъвкави нагревателни уреди; EN 60335-2-35:2016/A1:2019 за проточни водонагреватели; EN 60335-2-47:2003/A2:2019 за тенджери за варене с търговско предназначение; EN 60335-2-48:2003/A2:2019 за електрически грилове и тостери с търговско предназначение; EN 60335-2-49:2003/A2:2019 за електрически уреди с търговско предназначение за запазване на храна и съдове топли; EN 60335-2-52:2003/A12:2019 за уреди за хигиена на устата; EN 60335-2-61:2003/A11:2019 за акумулиращи отоплителни уреди; EN 60335-2-66:2003/A11:2019 за нагреватели за водни легла; EN 60335-2-84:2003/A2:2019 за електрически тоалетни; EN 60335-2-87:2002/A2:2019 за електрически уреди за зашеметяване на животни; EN 60335-2-98:2003/A11:2019 за овлажнители за въздуха; EN 60947-5-4:2003/A1:2019 за апарати и комутационни елементи във веригите за управление; EN 61347-2-7:2012/A1:2019 за аварийно и евакуационно осветление; EN 61347-2-11:2001/A1:2019 за различни електронни вериги, използвани с осветители; EN 61386-1:2008/A1:2019 за тръбни системи за полагане на кабели и проводници; и EN 62035:2014/A1:2019 за разрядни лампи.

(6)

Заедно със CEN и Cenelec Комисията извърши оценка на съответствието на тези хармонизирани стандарти и техните изменения с искане M/511.

(7)

Хармонизиран стандарт EN 50620:2017, изменен с EN 50620:2017/A1:2019, EN IEC 60947-9-1:2019, EN 61643-31:2019, EN 60691:2003, EN 60728-11:2010, EN 60934:2001, EN 60974-2:2013, EN 60974-3:2014, EN 60974-5:2013, EN 60974-7:2013, EN 61535:2009, EN 61558-1:2005, EN 61851-1:2011, EN 62275:2015, EN 669-1:2018, EN 60335-1:2012, изменен с EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019 и EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 60335-2-4:2010, изменен с EN 60335-2-4:2010/A2:2019, EN 60335-2-5:2015, изменен с EN 60335-2-5:2015/A11:2019, EN 60335-2-7:2010, изменен с EN 60335-2-7:2010/A2:2019, EN 60335-2-12:2003, изменен с EN 60335-2-12:2003/A11:2019, EN 60335-2-13:2010, изменен с EN 60335-2-13:2010/A1:2019, EN 60335-2-17:2013, изменен с EN 60335-2-17:2013/A11:2019, EN 60335-2-35:2016, изменен с EN 60335-2-35:2016/A1:2019, EN 60335-2-47:2003, изменен с EN 60335-2-47:2003/A2:2019, EN 60335-2-48:2003, изменен с EN 60335-2-48:2003/A2:2019, EN 60335-2-49:2003, изменен с EN 60335-2-49:2003/A2:2019, EN 60335-2-52:2003, изменен с EN 60335-2-52:2003/A12:2019, EN 60335-2-61:2003, изменен с EN 60335-2-61:2003/A11:2019, EN 60335-2-66:2003, изменен с EN 60335-2-66:2003/A11:2019, EN 60335-2-84:2003, изменен с EN 60335-2-47:2003/A2:2019, EN 60335-2-87:2002, изменен с EN 60335-2-87:2002/A2:2019, EN 60335-2-98:2003, изменен с EN 60335-2-98:2003/A11:2019, EN 60947-5-4:2003, изменен с EN 60947-5-4:2003/A1:2019, EN 61347-2-7:2012, изменен с EN 61347-2-11:2001, EN 61386-1:2008, изменен с EN 61386-1:2008/A1:2019, и EN 62035:2014, изменен с EN 62035:2014/A1:2019, и изменени или коригирани с други стандарти, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, отговарят на целите, свързани с безопасността и посочени в Директива 2014/35/ЕС, които са предназначени да обхванат. Следователно е целесъобразно да се публикуват данните за тези стандарти в Официален вестник на Европейския съюз, заедно с данните за съответните стандарти, които ги изменят или коригират.

(8)

В приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956 се изброяват данните за хармонизираните стандарти, които осигуряват презумпция за съответствие с Директива 2014/35/ЕС. За да се гарантира, че данните за хармонизираните стандарти, изготвени в подкрепа на Директива 2014/35/ЕС, са изброени в един акт, данните за тези стандарти следва да се включат в Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956.

(9)

Освен това CEN и Cenelec изготвиха следния проект на поправка, с който се въвеждат технически корекции на следните съществуващи стандарти, данните за които са публикувани в серия C на Официален вестник на Европейския съюз със съобщение (2018/C 326/02): EN 60669-1:2018/AC:2018-11 за коригиране на хармонизирания стандарт EN 60669-1:2018 за превключватели за битови и подобни неподвижни електрически инсталации; EN 61439-3:2012/AC:2019-04 за коригиране на хармонизирания стандарт EN 61439-3:2012 за разпределителни табла, предназначени за монтаж в места, където при тяхното използване имат достъп неквалифицирани лица/DBO/; EN 61557-9:2015/AC:2017-02 за коригиране на хармонизирания стандарт EN 61557-9:2015 за устройства за изолация на дефектни клетки в IT системи; и EN 62026-3:2015/AC:2019-12 за коригиране на хармонизирания стандарт EN 62026-3:2015 за интерфейси между комутационни апарати за ниско напрежение и контролери (CDIs) Мрежа апарати. За да се гарантира правилното и последователно прилагане на хармонизираните стандарти, данните за които са публикувани, е целесъобразно да се включат данните за тези хармонизирани стандарти заедно с данните за поправката в Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956, което предоставя в приложение I към него данните за хармонизираните стандарти, осигуряващи презумпция за съответствие с Директива 2014/35/ЕС.

(10)

Следователно е необходимо да се заличат данните за следните хармонизирани стандарти от серия C на Официален вестник на Европейския съюз, като се има предвид, че те са преразгледани, изменени или коригирани, заедно с данните за всички стандарти за изменение или коригиране към тях, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз: EN 60691:2003, EN 60728-11:2010, EN 60934:2001, EN 60974-2:2013, EN 60974-3:2014, EN 60974-5:2013, EN 60974-7:2013, EN 61535:2009, EN 61558-1:2005, EN 61851-1:2011, EN 62275:2015, EN 669-1:2018, EN 61439-3:2012, EN 61557-9:2015, EN 62026-3:2015, EN 60335-1:2012, EN 60335-2-4:2010, EN 60335-2-5:2015, EN 60335-2-7:2010, EN 60335-2-12:2003, EN 60335-2-13:2010, EN 60335-2-17:2013, EN 60335-2-35:2016, EN 60335-2-47:2003, EN 60335-2-48:2003, EN 60335-2-49:2003, EN 60335-2-52:2003, EN 60335-2-61:2003, EN 60335-2-66:2003, EN 60335-2-84:2003, EN 60335-2-87:2002, EN 60335-2-98:2003, EN 60669-1:2018, EN 60947-5-4:2003, EN 61347-2-7:2012, EN 61347-2-11:2001, EN 61386-1:2008 и EN 62035:2014. В приложение II към Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956 са посочени данните за хармонизираните стандарти в подкрепа на Директива 2014/35/ЕС, които са заличени от Официален вестник на Европейския съюз. Следователно е целесъобразно данните за тях да бъдат включени в посоченото приложение.

(11)

Също така е необходимо да се заличат данните за хармонизирани стандарти EN 60335-1:2012 и EN 60335-2-4:2010, заедно с данните за всички стандарти за изменение или коригиране към тях, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, от серия L на Официален вестник на Европейския съюз, при условие че те са изменени. Следователно е целесъобразно тези данни да бъдат заличени от приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956.

(12)

За да се даде достатъчно време на производителите да се подготвят за прилагане на хармонизирани стандарти EN 50620:2017, EN 50620:2017/A1:2019, EN IEC 60947-9-1:2019, EN 61643-31:2019, EN 60691:2003, EN 60728-11:2010, EN 60934:2001, EN 60974-2:2013, EN 60974-3:2014, EN 60974-5:2013, EN 60974-7:2013, EN 61535:2009, EN 61558-1:2005, EN 61851-1:2011, EN 62275:2015, EN 669-1:2018, EN 60335-1:2012, изменен с EN 60335-1:2012/A1:2019, EN 60335-1:2012/A2:2019 и EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 60335-2-4:2010, изменен с EN 60335-2-4:2010/A2:2019, EN 60335-2-5:2015, изменен с EN 60335-2-5:2015/A11:2019, EN 60335-2-7:2010, изменен с EN 60335-2-7:2010/A2:2019, EN 60335-2-12:2003, изменен с EN 60335-2-12:2003/A11:2019, EN 60335-2-13:2010, изменен с EN 60335-2-13:2010/A1:2019, EN 60335-2-17:2013, изменен с EN 60335-2-17:2013/A11:2019, EN 60335-2-35:2016, изменен с EN 60335-2-35:2016/A1:2019, EN 60335-2-47:2003, изменен с EN 60335-2-47:2003/A2:2019, EN 60335-2-48:2003, изменен с EN 60335-2-48:2003/A2:2019, EN 60335-2-49:2003, изменен с EN 60335-2-49:2003/A2:2019, EN 60335-2-52:2003, изменен с EN 60335-2-52:2003/A12:2019, EN 60335-2-61:2003, изменен с EN 60335-2-61:2003/A11:2019, EN 60335-2-66:2003, изменен с EN 60335-2-66:2003/A11:2019, EN 60335-2-84:2003, изменен с EN 60335-2-47:2003/A2:2019, EN 60335-2-87:2002, изменен с EN 60335-2-87:2002/A2:2019, EN 60335-2-98:2003, изменен с EN 60335-2-98:2003/A11:2019, EN 60947-5-4:2003, изменен с EN 60947-5-4:2003/A1:2019, EN 61347-2-7:2012, изменен с EN 61347-2-11:2001, EN 61386-1:2008, изменен с EN 61386-1:2008/A1:2019, EN 62035:2014, изменен с EN 62035:2014/A1:2019, EN 61439-3:2012, коригиран с EN 61439-3:2012/AC:2019-04, EN 61557-9:2015, коригиран с EN 61557-9:2015/AC:2017-02, EN 62026-3:2015, коригиран с EN 62026-3:2015/AC:2019-12, и EN 60669-1:2018, коригиран с EN 60669-1:2018/AC:2018-11, и изменени или коригирани с други стандарти, данните за които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, е необходимо да се отложи заличаването на данните за хармонизирани стандарти EN 60335-1:2012, EN 60335-2-4:2010, EN 60335-2-5:2015, EN 60335-2-7:2010, EN 60335-2-12:2003, EN 60335-2-13:2010, EN 60335-2-17:2013, EN 60335-2-35:2016, EN 60335-2-47:2003, EN 60335-2-48:2003, EN 60335-2-49:2003, EN 60335-2-52:2003, EN 60335-2-61:2003, EN 60335-2-66:2003, EN 60335-2-84:2003, EN 60335-2-87:2002, EN 60335-2-98:2003, EN 60669-1:2018, EN 60947-5-4:2003, EN 61347-2-7:2012, EN 61347-2-11:2001, EN 61386-1:2008 и EN 62035:2014, заедно с данните за всички стандарти, които ги изменят или коригират, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

(13)

Хармонизиран стандарт EN 50178:1997 беше ревизиран от CEN и Cenelec. Това доведе до приемането на стандарт EN 62477-1:2012 и неговото изменение, EN 62477-1:2012/A11:2014. Със съобщение на Комисията (2016/C 249/03) (5) данните за стандарт EN 62477-1:2012 и неговото изменение, EN 62477-1:2012/A11:2014, бяха публикувани в серия C на Официален вестник на Европейския съюз и данните за стандарт EN 50178:1997 бяха включени в колоната на заменените стандарти, без обаче да се посочва преходна дата на прекратяване на презумпцията за съответствие. В това съобщение данните за стандарт EN 50178:1997 също се появиха в колоната на публикуваните стандарти. В Съобщение (2018/C 326/02) са публикувани и двете, данните за стандарт EN 62477-1:2012 и неговото изменение, EN 62477-1:2012/A11:2014, и за стандарт EN 50178:1997, без да се посочва, че стандарт EN 50178:1997 е бил заменен. Като се има предвид несигурността по отношение на заличаването на данните за стандарт EN 50178:1997 от серия C на Официален вестник на Европейския съюз, е необходимо да се включат данните за EN 50178:1997 в приложение II към Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956, в което са изброени данните за хармонизираните стандарти, изготвени в подкрепа на Директива 2014/35/ЕС, които са заличени от серия C.

(14)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956 следва да бъде съответно изменено.

(15)

Съответствието с хармонизиран стандарт осигурява презумпция за съответствие със съответните съществени изисквания, включително с целите, свързани с безопасността, определени в законодателството на Съюза за хармонизация, считано от датата на публикуване на данните за този стандарт в Официален вестник на Европейския съюз. Поради това настоящото решение следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1956 се изменя в съответствие с приложение I към настоящото решение.

Член 2

Приложение II към Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1956 се изменя в съответствие с приложение II към настоящото решение.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването си в Официален вестник на Европейския съюз.

Точка (1) от приложение I се прилага от 3 февруари 2022 г.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.

(2)  Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 357).

(3)  Съобщение на Комисията (2018/C 326/02) във връзка с прилагането на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ C 326, 14.9.2018 г., стр. 4).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956 на Комисията от 26 ноември 2019 г. относно изготвените в подкрепа на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета хармонизирани стандарти за електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ L 306, 27.11.2019 г., стр. 26).

(5)  Съобщение на Комисията (2016/C 249/03) във връзка с прилагането на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ C 249, 8.7.2016 г., стр. 62).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956 се изменя, както следва:

(1)

редове 2 и 3 се заличават;

(2)

вмъква се следният ред 2а:

„2а

EN 60335-1:2012

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-1:2012/A1:2019

EN 60335-1:2012/A2:2019

EN 60335-1:2012/A14:2019“

(3)

вмъква се следният ред 3a:

„3а

EN 60335-2-4:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-4: Специфични изисквания за центрофуги за пране

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

EN 60335-2-4:2010/A2:2019“

(4)

добавят се следните редове:

Данни за стандарта

„28.

EN 50620:2017

Електрически кабели. Кабели за зареждане на електрически превозни средства

EN 50620:2017/А1:2019

29.

EN 60335-2-5:2015

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-5: Специфични изисквания за съдомиялни машини

EN 60335-2-5:2015/A11:2019

30.

EN 60335-2-7:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-7: Специфични изисквания за перални машини

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

EN 60335-2-7:2010/A2:2019

31.

EN 60335-2-12:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-12: Специфични изисквания за затоплящи плотове и подобни уреди

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

EN 60335-2-12:2003/A2:2019

EN 60335-2-12:2003/A11:2019

32.

EN 60335-2-13:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-13: Специфични изисквания за фритюрници, тигани и подобни уреди

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

EN 60335-2-13:2010/А1:2019

33.

EN 60335-2-17:2013

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-17: Специфични изисквания за одеяла, възглавници, облекла и подобни гъвкави нагревателни уреди

EN 60335-2-17:2013/A11:2019

34.

EN 60335-2-35:2016

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-35: Специфични изисквания за проточни водонагреватели

EN 60335-2-35:2016/А1:2019

35.

EN 60335-2-47:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-47: Специфични изисквания за тенджери за варене с търговско предназначение

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

EN 60335-2-47:2003/A2:2019

36.

EN 60335-2-48:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-48: Специфични изисквания за електрически грилове и тостери с търговско предназначение

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

EN 60335-2-48:2003/A2:2019

37.

EN 60335-2-49:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-49: Специфични изисквания за електрически уреди с търговско предназначение за запазване на храна и съдове топли

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

EN 60335-2-49:2003/A2:2019

38.

EN 60335-2-52:2003

Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-52: Специфични изисквания за уреди за хигиена на устата

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

EN 60335-2-52:2003/A12:2019

39.

EN 60335-2-61:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-61: Специфични изисквания за акумулиращи отоплителни уреди

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

EN 60335-2-61:2003/A11:2019

40.

EN 60335-2-66:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-66: Специфични изисквания за нагреватели за водни легла

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

EN 60335-2-66:2003/A11:2019

41.

EN 60335-2-84:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-84: Специфични изисквания за електрически тоалетни

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

EN 60335-2-84:2003/A2:2019

42.

EN 60335-2-87:2002

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-87: Специфични изисквания за електрически уреди за зашеметяване на животни

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

EN 60335-2-87:2002/A2:2019

43.

EN 60335-2-98:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-98: Специфични изисквания за овлажнители за въздуха

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

EN 60335-2-98:2003/A11:2019

44.

EN 60669-1:2018

Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания

EN 60669-1:2018/AC:2018-11

45.

EN 60691:2016

Термичен предпазител (сигнализатор). Изисквания и ръководство за приложение

EN 60691:2016/A1:2019

46.

EN 60728-11:2017

Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни услуги. Част 11: Безопасност

EN 60728-11:2017/A11:2018

47.

EN IEC 60934:2019

Автоматични прекъсвачи за съоръжения (АПС)

48.

EN 60947-5-4:2003

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-4: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Методи за оценяване на характеристиките на ниско енергийни контакти. Специални изпитвания

EN 60947-5-4:2003/A1:2019

49.

EN IEC 60947-9-1:2019

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 9-1: Активни системи за намаляване на повредите от дъга. Дъгогасителни устройства.

50.

EN IEC 60974-2:2019

Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 2: Системи за охлаждане с течност

51.

EN IEC 60974-3:2019

Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 3: Устройства за запалване и стабилизиране на дъга

52.

EN IEC 60974-5:2019

Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 5: Телоподаващи устройства

53.

EN IEC 60974-7:2019

Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 7: Заваръчни горелки

54.

EN 61347-2-7:2012

Устройства за управление на лампи. Част 2-7: Специфични изисквания за електронни устройства за управление, захранвани от батерии за аварийно и евакуационно осветление /автономни/

EN 61347-2-7:2012/А1:2019

55.

EN 61347-2-11:2001

Устройства за управление на лампи. Част 2-11: Специфични изисквания за различни електронни вериги, използвани с осветители

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

EN 61347-2-11:2001/А1:2019

56.

EN 61386-1:2008

Тръбни системи за полагане на кабели и проводници. Част 1: Общи изисквания

EN 61386-1:2008/A1:2019

57.

EN 61439-3:2012

Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 3: Разпределителни табла, предназначени за монтаж в места, където при тяхното използване имат достъп неквалифицирани лица/DBO/

EN 61439-3:2012/AC:2019-04

58.

EN IEC 61535:2019

Съединители за инсталации, предназначени за постоянно свързване в неподвижни инсталации

59.

EN 61557-9:2015

Електрическа безопасност в разпределителни системи за ниско напрежение до 1 000 V променливо напрежение и 1 500 V постоянно напрежение. Устройства за изпитване, измерване или наблюдение и контрол на мерките за защита. Част 9: Устройства за изолация на дефектни клетки в IТ системи

EN 61557-9:2015/AC:2017-02

60.

EN IEC 61558-1:2019

Безопасност на силови трансформатори, реактори, захранващи блокове и комбинации от тях. Част 1: Общи изисквания и изпитвания

61.

EN 61643-31:2019

Устройства за защита срещу отскоци на ниско напрежение. Част 31: Изисквания и методи за изпитване на устройства за защита срещу отскоци на напрежението за фотоволтаични инсталации

62.

EN IEC 61851-1:2019

Кондуктивни зареждащи системи за превозни средства с електрическо задвижване. Част 1: Общи изисквания

63.

EN 62026-3:2015

Комутационни апарати за ниско напрежение. Интерфейси между комутационни апарати за ниско напрежение и контролери (CDI). Част 3: Мрежа апарати

EN 62026-3:2015/AC:2019-12

64.

EN 62035:2014

Разрядни лампи (с изключение на луминесцентни лампи). Технически изисквания за безопасност

EN 62035:2014/A1:2019

65.

EN IEC 62275:2019

Кабелни системи за електрически инсталации. Кабелни връзки за електрически инсталации“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложение II към Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956 се добавят следните редове:

Данни за стандарта

Дата на заличаването

„29.

EN 60335-2-5:2015

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-5: Специфични изисквания за съдомиялни машини

3 февруари 2022 г.

30.

EN 60335-2-7:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-7: Специфични изисквания за перални машини

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

3 февруари 2022 г.

31.

EN 60335-2-12:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-12:

Специфични изисквания за затоплящи плотове и подобни уреди

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

3 февруари 2022 г.

32.

EN 60335-2-13:2010

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-13: Специфични изисквания за фритюрници, тигани и подобни уреди

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

3 февруари 2022 г.

33.

EN 60335-2-17:2013

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-17: Специфични изисквания за одеяла, възглавници, облекла и подобни гъвкави нагревателни уреди

3 февруари 2022 г.

34.

EN 60335-2-35:2016

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-35: Специфични изисквания за проточни водонагреватели

3 февруари 2022 г.

35.

EN 60335-2-47:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-47: Специфични изисквания за тенджери за варене с търговско предназначение

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

3 февруари 2022 г.

36.

EN 60335-2-48:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-48: Специфични изисквания за електрически грилове и тостери с търговско предназначение

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

3 февруари 2022 г.

37.

EN 60335-2-49:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-49: Специфични изисквания за електрически уреди с търговско предназначение за запазване на храна и съдове топли

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

3 февруари 2022 г.

38.

EN 60335-2-52:2003

Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-52: Специфични изисквания за уреди за хигиена на устата

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

3 февруари 2022 г.

39.

EN 60335-2-61:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-61: Специфични изисквания за акумулиращи отоплителни уреди

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

3 февруари 2022 г.

40.

EN 60335-2-66:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-66: Специфични изисквания за нагреватели за водни легла

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

3 февруари 2022 г.

41.

EN 60335-2-84:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-84: Специфични изисквания за електрически тоалетни

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

3 февруари 2022 г.

42.

EN 60335-2-87:2002

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-87: Специфични изисквания за електрически уреди за зашеметяване на животни

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

3 февруари 2022 г.

43.

EN 60335-2-98:2003

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-98: Специфични изисквания за овлажнители за въздуха

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

3 февруари 2022 г.

44.

EN 60669-1:2018

Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания

3 февруари 2021 г.

45.

EN 60691:2003

Термичен предпазител (сигнализатор). Изисквания и ръководство за приложение

EN 60691:2003/A1:2007

EN 60691:2003/A2:2010

3 февруари 2022 г.

46.

EN 60728-11:2010

Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни услуги. Част 11: Безопасност

3 февруари 2022 г.

47.

EN 60934:2001

Автоматични прекъсвачи за съоръжения (CBE)

EN 60934:2001/A1:2007

EN 60934:2001/A2:2013

3 февруари 2022 г.

48.

EN 60947-5-4:2003

Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-4: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Методи за оценяване на характеристиките на ниско енергийни контакти. Специални изпитвания

3 февруари 2022 г.

49.

EN 60974-2:2013

Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 2: Системи за охлаждане с течност

3 февруари 2022 г.

50.

EN 60974-3:2014

Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 3: Устройства за запалване и стабилизиране на дъга

3 февруари 2022 г.

51.

EN 60974-5:2013

Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 5: Подаващи устройства за тел

3 февруари 2022 г.

52.

EN 60974-7:2013

Съоръжения за електродъгово заваряване. Част 7: Заваръчни горелки.

3 февруари 2022 г.

53.

EN 61347-2-7:2012

Устройства за управление на лампи. Част 2-7: Специфични изисквания за електронни устройства за управление, захранвани от батерии за аварийно и евакуационно осветление /автономни/

3 февруари 2022 г.

54.

EN 61347-2-11:2001

Устройства за управление на лампи. Част 2-11: Специфични изисквания за различни електронни вериги, използвани с осветители

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

3 февруари 2022 г.

55.

EN 61386-1:2008

Тръбни системи за полагане на кабели и проводници. Част 1: Общи изисквания

3 февруари 2022 г.

56.

EN 61439-3:2012

Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 3: Разпределителни табла, предназначени за монтаж в места, където при тяхното използване имат достъп неквалифицирани лица/DBO/

3 февруари 2021 г.

57.

EN 61535:2009

Съединители за инсталации, предназначени за постоянно свързване в неподвижни инсталации

EN 61535:2009/A1:2013

3 февруари 2022 г.

58.

EN 61557-9:2015

Електрическа безопасност в разпределителни системи за ниско напрежение до 1 000 V променливо напрежение и 1 500 V постоянно напрежение. Устройства за изпитване, измерване или наблюдение и контрол на мерките за защита. Част 9: Устройства за изолация на дефектни клетки в IТ системи

3 февруари 2021 г.

59.

EN 61558-1:2005

Безопасност на силови трансформатори, захранващи блокове и подобни устройства. Част 1: Общи изисквания и изпитвания

EN 61558-1:2005/A1:2009

EN 61558-1:2005/AC:2006

3 февруари 2022 г.

60.

EN 61851-1:2011

Кондуктивни зареждащи системи за превозни средства с електрическо задвижване. Част 1: Общи изисквания

3 февруари 2022 г.

61.

EN 62026-3:2015

Комутационни апарати за ниско напрежение. Интерфейси между комутационни апарати за ниско напрежение и контролери (CDI). Част 3: Мрежа апарати

3 февруари 2021 г.

62.

EN 62035:2014

Разрядни лампи (с изключение на луминесцентни лампи). Технически изисквания за безопасност

3 февруари 2022 г.

63.

EN 62275:2015

Кабелни системи за електрически инсталации. Кабелни връзки за електрически инсталации

3 февруари 2022 г.

64.

EN 50178:1997

Електронна апаратура за употреба в силови уредби“