29.7.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 244/3


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/1109 НА СЪВЕТА

от 20 юли 2020 година

за изменение на директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995 по отношение на датите на транспониране и прилагане в отговор на пандемията от COVID-19

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 113 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2006/112/ЕО на Съвета (3) беше изменена с директиви (ЕС) 2017/2455 (4) и (ЕС) 2019/1995 на Съвета (5), с цел модернизирането на правната рамка на данъка върху добавената стойност (ДДС) при трансграничната електронна търговия между предприятия и потребители (B2C). По-голямата част от тези нови разпоредби трябва да се прилагат от 1 януари 2021 г.

(2)

На 30 януари 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви избухването на COVID-19 за извънредна ситуация за общественото здраве, будеща загриженост в международен план. На 11 март 2020 г. СЗО обяви избухването на COVID-19 за пандемия. Пандемията от COVID-19 засегна всички държави членки. Поради тревожното увеличаване на броя на случаите и липсата на ефективни средства за справяне с пандемията от COVID-19, които да са непосредствено на разположение, много държави членки обявиха извънредно положение на територията си.

(3)

Пандемията от COVID-19 представлява неочаквана и безпрецедентна извънредна ситуация, която засяга тежко всички държави членки и изисква от тях да предприемат незабавни действия на национално равнище за приоритетно справяне с продължаващата криза, като за целта преразпределят средства от други сфери. В резултат на настоящата криза няколко държави членки срещат трудности при завършването до 31 декември 2020 г. на разработването на информационните системи, необходими за прилагането от 1 януари 2021 г. на правилата, предвидени в директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995. Поради това няколко държави членки, както и пощенски оператори и оператори на куриерски услуги поискаха отлагане на датите на прилагане на директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995.

(4)

Като се имат предвид предизвикателствата, пред които са изправени държавите членки в борбата с кризата с COVID-19, и обстоятелството, че новите разпоредби се основават на принципа, че всички държави членки трябва да актуализират своите информационни системи, за да могат да прилагат правилата, предвидени в директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995 и да гарантират събирането и предаването на информация и плащания по изменените режими, е необходимо датите на транспониране и прилагане на посочените директиви да се отложат с шест месеца. Отлагането с шест месеца е целесъобразно, тъй като забавянето следва да бъде колкото е възможно най-малко, за да се сведат до минимум допълнителните бюджетни загуби за държавите членки.

(5)

С оглед на значителното въздействие на икономическите смущения и евентуалните допълнителни трудности, породени от пандемията от COVID-19, и за да се подпомогне правилното и навременно прилагане на новите правила за ДДС в областта на електронната търговия, Комисията би могла да работи в тясно сътрудничество със съответните държави членки за наблюдение на адаптирането на националните информационни системи и за предоставяне на техническа помощ, когато това е необходимо.

(6)

Поради това директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменения на Директива (ЕС) 2017/2455

Директива (ЕС) 2017/2455 се изменя, както следва:

1)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

Изменения на Директива 2006/112/ЕО, считано от 1 юли 2021 г.“;

б)

уводното изречение се заменя със следното:

„Считано от 1 юли 2021 г., Директива 2006/112/ЕО се изменя, както следва:“;

2)

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Изменение на Директива 2009/132/ЕО

Считано от 1 юли 2021 г., дял IV от Директива 2009/132/ЕО се заличава.“;

3)

В член 4 параграф 1 се изменя, както следва:

а)

втората алинея се заменя със следното:

„Държавите членки приемат и публикуват до 30 юни 2021 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с членове 2 и 3 от настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.“;

б)

четвъртата алинея се заменя със следното:

„Те прилагат разпоредбите, необходими, за да се съобразят с членове 2 и 3 от настоящата директива, считано от 1 юли 2021 г.“

Член 2

Изменения на Директива (ЕС) 2019/1995

Първата и втората алинея на член 2, параграф 1 от Директива (ЕС) 2019/1995 се заменят със следното:

„Държавите членки приемат и публикуват най-късно до 30 юни 2021 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от 1 юли 2021 г.“

Член 3

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 20 юли 2020 година.

За Съвета

Председател

M. ROTH


(1)  Становище от 10 юли 2020 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 10 юни 2020 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).

(4)  Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки (ОВ L 348, 29.12.2017 г., стр. 7).

(5)  Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от 21 ноември 2019 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки (ОВ L 310, 2.12.2019 г., стр. 1).