25.5.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/678 НА СЪВЕТА

от 18 май 2020 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет по ВИТС, създаден съгласно Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, във връзка с приемането на решение за уреждане на административните и организационните въпроси, свързани с работата на Апелативния съд

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В Решение (ЕС) 2017/37 на Съвета (1) се предвижда подписването от името на Европейския съюз на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна (2) („споразумението“). Споразумението беше подписано на 30 октомври 2016 г.

(2)

В Решение (ЕС) 2017/38 на Съвета (3) се предвижда временното прилагане на части от споразумението, включително създаването на Съвместния комитет по ВИТС. Споразумението се прилага временно от 21 септември 2017 г.

(3)

Съгласно член 26.3, параграф 1 от споразумението с цел постигане на целите на споразумението Съвместният комитет по ВИТС разполага с правомощия да взема решения по всички въпроси, когато това е предвидено в споразумението.

(4)

Съгласно член 26.3, параграф 2 от споразумението взетите от Съвместния комитет по ВИТС решения са задължителни за страните, при условие че са спазени всички необходими вътрешни изисквания и процедури, като страните са длъжни да изпълняват тези решения.

(5)

В съответствие с член 8.28, параграф 7 от споразумението Съвместният комитет по ВИТС приема решение, уреждащо административните и организационните въпроси, свързани с работата на Апелативния съд.

(6)

Поради това е целесъобразно да се установи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет по ВИТС въз основа на проекта на решение на Съвместния комитет по ВИТС относно Апелативния съд, за да се гарантира ефективното прилагане на споразумението,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет по ВИТС във връзка с приемането на решение за уреждане на административните и организационните въпроси, свързани с работата на Апелативния съд, се основава на проекта на решение на Съвместния комитет по ВИТС (4).

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на влизане в сила на споразумението.

Съставено в Брюксел на 18 май 2020 година.

За Съвета

Председател

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Решение (ЕС) 2017/37 на Съвета от 28 октомври 2016 г. за подписване, от името на Европейския съюз, на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна (ОВ L 11, 14.1.2017 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 11, 14.1.2017 г., стр. 23.

(3)  Решение (ЕС) 2017/38 на Съвета от 28 октомври 2016 г. за временно прилагане на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна (ОВ L 11, 14.1.2017 г., стр. 1080).

(4)  Вж. документ ST 6964/20 на http://register.consilium.europa.eu.