21.4.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/3


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/546 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

17 април 2020 година

относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки в контекста на епидемията от COVID-19

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (1), и по-специално точка 12 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Инструментът за гъвкавост е предназначен да позволи финансирането на ясно определени разходи, които не могат да се финансират в рамките на наличните тавани за една или повече функции.

(2)

Таванът за годишната сума, предоставена за Инструмента за гъвкавост, е 600 000 000 евро (по цени от 2011 г.), както е посочено в член 11 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (2), увеличен, когато е приложимо, със сумите, които не могат да се пренасят повече, предоставени в съответствие с параграф 1, втора алинея от същия член.

(3)

За да се отговори на предизвикателствата във връзка с епидемията от COVID-19, е необходимо да се мобилизират средства за спешно финансиране на подходящи мерки.

(4)

След като бяха разгледани всички възможности за преразпределение на бюджетните кредити под тавана за разходите по функция 3 (Сигурност и гражданство), е необходимо да се мобилизират средства по линия на Инструмента за гъвкавост, за да се допълнят финансовите средства, предвидени в общия бюджет на Съюза за 2020 финансова година, над тавана по функция 3 със сумата от 243 039 699 EUR за финансиране на незабавни мерки в контекста на епидемията от COVID-19. Тази сума допълва финансирането от Инструмента за гъвкавост, мобилизирано във връзка с коригиращ бюджет № 1 към общия бюджет на Съюза за 2020 г.

(5)

Въз основа на очаквания профил на плащанията бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизираните средства по линия на Инструмента за гъвкавост, следва да бъдат разпределени за две финансови години.

(6)

Настоящото решение е свързано с финансиране, включено в коригиращ бюджет № 2 към общия бюджет на Съюза за 2020 г. За да се осигури съгласуваност с този коригиращ бюджет, настоящото решение следва да се прилага от деня на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   За целите на общия бюджет на Съюза за финансовата 2020 година Инструментът за гъвкавост се мобилизира за осигуряване на сума в размер на 243 039 699 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения по функция 3 (Сигурност и гражданство).

Тази сума ще бъде използвана за финансирането на незабавни мерки за справяне с настоящата здравна криза в Европейския съюз, произтичаща от епидемията от COVID-19.

2.   Въз основа на очаквания профил на плащанията бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизираните средства по линия на Инструмента за гъвкавост, са както следва:

а)

123 950 247 EUR през 2020 г.;

б)

71 453 672 EUR през 2021 г.

в)

23 817 890 EUR през 2022 г.;

г)

23 817 890 EUR през 2023 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 17 април 2020 година.

Съставено в Брюксел на 17 април 2020 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).