8.4.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/18


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/511 НА СЪВЕТА

от 26 март 2020 година

за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2020 г. до 25 януари 2025 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 300, параграф 3 и член 305 от него,

като взе предвид Решение (ЕС) 2019/852 на Съвета от 21 май 2019 г. за определяне на състава на Комитета на регионите (1),

като взе предвид предложенията, направени от правителствата на Белгия, Германия и Малта,

като има предвид, че:

(1)

Член 300, параграф 3 от Договора предвижда, че Комитетът на регионите се състои от представители на регионалните и местните власти, които или са на изборна длъжност в рамките на дадена регионална или местна власт, или носят политическа отговорност пред изборен орган.

(2)

Член 305 от Договора предвижда членовете на Комитета на регионите и равен брой заместници да се назначават от Съвета за мандат от пет години в съответствие с предложенията, направени от всяка държава членка.

(3)

Мандатът на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите изтече на 25 януари 2020 г., поради което следва да бъдат назначени нови членове и заместник-членове.

(4)

На 10 декември 2019 г. Съветът прие Решение (ЕС) 2019/2157 (2). С това решение, за периода от 26 януари 2020 г. до 25 януари 2025 г., се назначават членовете и заместник-членовете, предложени от правителствата на Чешката република, Дания, Естония, Кипър, Латвия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Румъния, Словения, Словакия и Швеция. С Решение (ЕС) 2019/2157 за същия период се назначават също трима членове, предложени от правителството на Белгия, 21 членове и 20 заместник-членове, предложени от правителството на Германия, 8 членове и 8 заместник-членове, предложени от правителството на Ирландия, 16 членове и 16 заместник-членове, предложени от правителството на Испания, 10 членове и 14 заместник-членове, предложени от правителството на Италия, 4 членове и 4 заместник-членове, предложени от правителството на Малта, и 8 членове и 8 заместник-членове, предложени от правителството на Финландия. В Решение (ЕС) 2019/2157 не беше възможно да бъдат включени членовете и заместник-членовете, за които Съветът не е получил предложения от съответните държави членки преди 15 ноември 2019 г.

(5)

На 20 януари 2020 г. Съветът прие Решение (ЕС) 2020/102 (3). С това решение за периода от 26 януари 2020 г. до 25 януари 2025 г. се назначават членовете и заместник-членовете, предложени от правителствата на Гърция, Франция, Хърватия, Литва, Унгария и Португалия, както и четирима членове и четирима заместник-членове, предложени от правителството на Белгия, един член, предложен от правителството на България, един член и един заместник-член, предложени от правителството на Ирландия, един член и един заместник-член, предложени от правителството на Испания, 14 членове и 10 заместник-членове, предложени от правителството на Италия, както и 21 членове и 20 заместник-членове, предложени от правителството на Полша. В Решение (ЕС) 2020/102 не беше възможно да бъдат включени членовете и заместник-членовете, за които Съветът не е получил предложения от съответните държави членки преди 20 декември 2019 г.

(6)

На 3 февруари 2020 г. Съветът прие Решение (ЕС) 2020/144 (4). С това решение за периода от 26 януари 2020 г. до 25 януари 2025 г. се назначават четирима членове и четирима заместник-членове, предложени от правителството на Испания, и един член и един заместник-член, предложени от правителството на Финландия. В Решение (ЕС) 2020/144 не беше възможно да бъдат включени членовете и заместник-членовете, за които Съветът не е получил предложения от съответните държави членки преди 23 януари 2020 г.

(7)

Белгия предложи своите кандидати за оставащите ѝ места за членове и заместник-членове, Германия предложи свой кандидат за един заместник-член и Малта предложи свой кандидат за един член. Тези членове и заместник-членове следва да бъдат назначени за периода от 26 януари 2020 г. до 25 януари 2025 г. Поради това настоящото решение следва да се прилага със задна дата от 26 януари 2020 г.

(8)

Назначаването на останалите членове и заместник-членове, за които все още не са изпратени предложения до Съвета ще бъде направено на по-късен етап,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В Комитета на регионите се назначават за периода от 26 януари 2020 г. до 25 януари 2025 г.:

за членове — лицата, включени в списъка за съответната държава членка в приложение I;

за заместник-членове — лицата, включени в списъка за съответната държава членка в приложение II.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Прилага се от 26 януари 2020 г.

Съставено в Брюксел на 26 март 2020 година.

За Съвета

Председател

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  ОВ L 139, 27.5.2019 г., стр. 13.

(2)  Решение (ЕС) 2019/2157 на Съвета от 10 декември 2019 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2020 г. до 25 януари 2025 г. (ОВ L 327, 17.12.2019 г., стр. 78).

(3)  Решение (ЕС) 2020/102 на Съвета от 20 януари 2020 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2020 г. до 25 януари 2025 г. (ОВ L 20, 24.1.2020 г., стр. 2).

(4)  Решение (ЕС) 2020/144 на Съвета от 3 февруари 2020 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2020 г. до 25 януари 2025 г. (ОВ L 32, 4.2.2020 г., стр. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I - PRILOG I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη /Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden /Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Andries GRYFFROY

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Joke SCHAUVLIEGE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Willem-Frederik SCHILTZ

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Koen VANDENHEUVEL

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Karl VANLOUWE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

MALTA

Mr Anthony MIFSUD

Member of a Regional Executive: North Region


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ANNEX II - ANNEXE II - PRILOG II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed /Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji /Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków /Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Ms Karin BROUWERS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Allessia CLAES

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Steven COENEGRACHTS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jan DURNEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Council of the province of West-Vlaanderen

Mr Joris NACHTERGAELE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Yonnec POLET

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Berchem-Sainte-Agathe

Ms Annabel TAVERNIER

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jean-Luc VANRAES

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Uccle

DEUTSCHLAND

Mr Andreas DITTMANN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Landtag von Sachsen-Anhalt