3.4.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 103/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/491 НА КОМИСИЯТА

от 3 април 2020 година

за освобождаване от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г.

(нотифицирано под номер C(2020) 2146)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 г. за определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки (1), и по-специално член 53, първа алинея от нея във връзка с член 131 от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (2), и по-специално член 76, първа алинея от него във връзка с член 131 от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия,

като има предвид, че:

(1)

На 30 януари 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви масовото разпространение на COVID-19 за извънредна ситуация за общественото здраве, будеща загриженост в международен план. На 11 март 2020 г. СЗО обяви заболяването за пандемия. До настоящия момент COVID-19 е предизвикал инфекции във всички държави членки. Тъй като броят на случаите се увеличава застрашително, а средства за противодействие липсват, редица държави членки обявиха извънредно положение на своята територия.

(2)

С цел борба с последиците от пандемията от COVID-19 бяха отправени искания от Италия на 19 март 2020 г., от Франция на 21 март 2020 г., от Германия и Испания на 23 март 2020 г., от Австрия, Гърция, Естония, Кипър, Литва, Нидерландия, Полша, Португалия, Словения, Хърватия и Чехия на 24 март 2020 г., от Белгия, България, Дания, Ирландия, Латвия, Люксембург, Обединеното кралство, Румъния, Словакия, Унгария и Финландия на 25 март 2020 г., от Малта и Швеция на 26 март 2020 г., в които се настоява за освобождаване на внасяните стоки от вносни мита и данък върху добавената стойност (ДДС).

(3)

Пандемията от COVID-19 и породените от нея екстремни предизвикателства представляват бедствие по смисъла на глава XVII, раздел В от Регламент (ЕО) № 1186/2009 и дял VIII, глава 4 от Директива 2009/132/ЕО. Поради това е целесъобразно да се предостави освобождаване от вносни мита за стоките, които се внасят за целите, описани в член 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009, и освобождаване от ДДС за стоките, които се внасят за целите, описани в член 51 от Директива 2009/132/ЕО.

(4)

Държавите членки следва да информират Комисията за естеството и количеството на различните стоки, освободени от вносни мита и от ДДС с цел борба с последиците от пандемията от COVID-19, за организациите, които те са одобрили за разпределяне или за предоставяне на тези стоки, и за мерките, предприети за предотвратяване на използването на стоките за цели, различни от борбата с последиците от тази пандемия.

(5)

Като се имат предвид екстремните предизвикателства, пред които са изправени държавите членки, освобождаването от вносни мита и от ДДС следва да се предоставя за стоки, внесени от 30 януари 2020 г. насетне. То следва да остане в сила до 31 юли 2020 г. Преди изтичането на този период ще бъде направен преглед на ситуацията и — при необходимост — в консултация с държавите членки той може да бъде удължен.

(6)

На 26 март 2020 г. с държавите членки беше проведена консултация съгласно член 76 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 и член 53 от Директива 2009/132/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Стоки се освобождават от вносни мита по смисъла на член 2, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета и от данък върху добавената стойност (ДДС) при внос по смисъла на член 2, параграф 1, буква а) от Директива 2009/132/ЕО на Съвета, когато са изпълнени следните условия:

а)

стоките са предназначени за една от следните употреби:

i)

безвъзмездно разпределяне от органите и организациите, посочени в буква в), за лицата, които са засегнати или застрашени от пандемията от COVID-19 или които участват в борбата с нея;

ii)

безвъзмездно предоставяне за лицата, които са засегнати или застрашени от пандемията от COVID-19 или които участват в борбата с нея, като същевременно стоките остават собственост на органите и организациите, посочени в буква в);

б)

стоките отговарят на изискванията, определени в членове 75, 78, 79 и 80 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 и в членове 52, 55, 56 и 57 от Директива 2009/132/EО;

в)

стоките се внасят за допускане за свободно обращение от страна на или от името на държавни организации, включително държавни органи, публични органи и други органи, уредени от публичното право, или от страна на или от името на организации, одобрени от компетентните органи в държавите членки.

2.   Стоки също така се освобождават от вносни мита по смисъла на член 2, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета и от ДДС при внос по смисъла на член 2, параграф 1, буква а) от Директива 2009/132/ЕО, когато се внасят за допускане за свободно обращение от страна на или от името на агенции за предоставяне на помощ при бедствия, за да се посрещнат техните нужди през периода, в който предоставят помощ при бедствия на лицата, които са засегнати или застрашени от пандемията от COVID-19 или които участват в борбата с нея.

Член 2

Най-късно до 30 ноември 2020 г. държавите членки представят на Комисията следната информация:

а)

списък на организациите, одобрени от посочените в член 1, параграф 1, буква в) компетентни органи в държавите членки;

б)

информация относно естеството и количеството на различните стоки, освободени от вносни мита и от ДДС съгласно член 1;

в)

мерки, предприети за осигуряване на спазването на членове 78, 79 и 80 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 и на членове 55, 56 и 57 от Директива 2009/132/ЕО по отношение на стоките, попадащи в обхвата на настоящото решение.

Член 3

Член 1 се прилага за стоки, внесени през периода от 30 януари 2020 г. до 31 юли 2020 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 3 април 2020 година.

За Комисията

Paolo GENTILONI

Член на Комисията


(1)  OВ L 292, 10.11.2009 г., стр. 5

(2)  OВ L 324, 10.12.2009 г., стр. 23.