6.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/10


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2020/373 НА СЪВЕТА

от 5 март 2020 година

за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 5 март 2014 г. Съветът прие Решение 2014/119/ОВППС (1).

(2)

Въз основа на преглед на Решение 2014/119/ОВППС срокът на прилагане на ограничителните мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи следва да бъде удължен до 6 март 2021 г., вписванията за две лица следва да бъдат заличени, а информацията в приложението относно правото на защита и правото на ефективна съдебна защита следва да бъде актуализирана.

(3)

Поради това Решение 2014/119/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2014/119/ОВППС се изменя, както следва:

1)

в член 5 втората алинея се заменя със следното:

„Настоящото решение се прилага до 6 март 2021 г.“;

2)

приложението се изменя съгласно приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 март 2020 година.

За Съвета

Председател

T. ĆORIĆ


(1)  Решение 2014/119/ОВППС на Съвета от 5 март 2014 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна (ОВ L 66, 6.3.2014 г., стр. 26).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение 2014/119/ОВППС се изменя, както следва:

1)

в раздел „А. Списък на лицата, образуванията и органите, посочени в член 1“ вписванията за следните лица се заличават:

11.

Mykola Yanovych Azarov;

18.

Edward Stavytskyi;

2)

Раздел „Б. Право на защита и право на ефективна съдебна защита“ се заменя със следното:

„Б.

Право на защита и право на ефективна съдебна защита

Право на защита и право на ефективна съдебна защита съгласно Наказателно-процесуалния кодекс на Украйна

Член 42 от Наказателно-процесуалния кодекс на Украйна („Наказателно-процесуалния кодекс“) предвижда, че всяко лице, което е заподозряно или обвинено в рамките на наказателно производство, има право на защита и право на ефективна съдебна защита. Това включва: правото на лицето да бъде информирано за престъплението, в което е заподозряно или обвинено; правото да бъде изрично и своевременно информирано за правата му съгласно Наказателно-процесуалния кодекс; правото на защитник при първо поискване; правото да изисква предприемането на процесуални действия; и правото на оспорване на решения, действия и бездействия на следовател, прокурор и съдия-следовател. Член 306 от Наказателно-процесуалния кодекс предвижда, че жалбите срещу решения, действия или бездействия на следовател или прокурор трябва да се разглеждат от съдия-следовател от местен съд в присъствието на жалбоподателя или на неговия защитник или законен представител. Член 308 от Наказателно-процесуалния кодекс предвижда, че жалба във връзка с неспазването на разумен срок по време на досъдебното производство от следовател или прокурор може да бъде подадена пред висшестоящ прокурор и тя трябва да бъде разгледана в рамките на три дни от нейното подаване. Освен това в член 309 от Наказателно-процесуалния кодекс се посочва кои решения на съдия-следователите могат да бъдат обжалвани и се уточнява, че други решения могат да подлежат на съдебен контрол в хода на предварителното производство в съда. Освен това редица процесуални следствени действия могат да бъдат предприети само след постановление на съдия-следовател или съд (например изземване на имущество съгласно членове 167 – 175 и мерки за задържане съгласно членове 176 – 178 от Наказателно-процесуалния кодекс).

Прилагане на правото на защита и правото на ефективна съдебна защита по отношение на всяко от включените в списъка лица

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

Наказателното производство за присвояване на публични финансови средства или активи все още продължава.

Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-н Янукович са зачетени в хода на наказателното производство, на което Съветът се е позовал. Това е видно по-специално от писмата от 26 септември 2014 г. и 8 октомври 2014 г. за изпращането на писменото уведомление за подозрение, от информацията за това, че разрешение за задочно специално досъдебно производство е било дадено на 27 юли 2015 г., от редица съдебни решения, свързани с изземането на имущество, и от факта, че решението от 27 септември 2017 г. за суспендиране на наказателното производство е подлежало на обжалване. Освен това Съветът разполага с доказателства в преписката си, че на 30 септември 2019 г. е предоставена нова възможност за защита.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Наказателното производство за присвояване на публични финансови средства или активи все още продължава.

Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г‐н Zakharchenko са зачетени в хода на наказателното производство, на което се е позовал Съветът. За това свидетелстват по-специално решенията на съдия-следователя от 21 май 2018 г. и 23 ноември 2018 г., с които се дава разрешение за задържането на г‐н Zakharchenko с цел отвеждането му пред съда, за да участва в изслушване по искането за налагане на задържане като мярка за неотклонение. Освен това решението от 19 февруари 2019 г. за суспендиране на досъдебното производство подлежи на обжалване.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

Наказателното производство за присвояване на публични финансови средства или активи все още продължава.

Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г‐н Pshonka са зачетени в хода на наказателното производство, на което се е позовал Съветът. Това се доказва по-специално от факта, че на 22 декември 2014 г. е изпратено писмено уведомление за подозрение, от факта, че решението от 16 юни 2017 г. за суспендирането на наказателното производство е подлежало на обжалване и от решенията на съдия-следователя от 12 март 2018 г., 13 август 2018 г. и 5 септември 2019 г., с които се дава разрешение за задържането на г-н Pshonka с цел да бъде изправен пред съда, за да участва в разглеждането на искането за задържане под стража.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

Наказателното производство за присвояване на публични финансови средства или активи все още продължава.

Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-н Ratushniak са зачетени в хода на наказателното производство, на което се е позовал Съветът. За това свидетелстват по-специално решенията на съдия-следователя от 21 май 2018 г. и 23 ноември 2018 г., с които се дава разрешение за задържането на г‐н Ratushniak с цел изправянето му пред съда, за да участва в разглеждането на искането за налагане на задържане като мярка за неотклонение. Освен това решението от 19 февруари 2019 г. за суспендиране на досъдебното производство подлежи на обжалване.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Наказателното производство за присвояване на публични финансови средства или активи все още продължава.

Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-н Янукович са зачетени в хода на наказателното производство, на което Съветът се е позовал. За това свидетелстват по-специално редица решения на съда, отнасящи се до изземване на имущество и решението на съдия-следователя от 27 юни 2018 г. за отмяна на решението на прокуратурата, с което се отказва искането на защитата за прекратяване на разследването.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

Наказателното производство за присвояване на публични финансови средства или активи все още продължава.

Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г‐н Pshonka са зачетени в хода на наказателното производство, на което се е позовал Съветът. Това се доказва по-специално от факта, че на 29 декември 2014 г. е изпратено писмено уведомление за подозрение, от факта, че решението от 16 юни 2017 г. за суспендирането на наказателното производство е подлежало на обжалване и от решенията на съдия-следователя от 12 март 2018 г., 13 август 2018 г. и 5 септември 2019 г., с които се дава разрешение за задържането на г-н Pshonka с цел да бъде изправен пред съда, за да участва в разглеждането на искането за задържане под стража.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Наказателното производство за присвояване на публични финансови средства или активи все още продължава.

Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-н Kurchenko са зачетени в хода на наказателното производство, на което се е позовал Съветът. За това свидетелства по-специално решението на съдия-следователя от 7 март 2018 г., с което се дава разрешение за специално задочно разследване. Освен това защитата е уведомена за приключването на досъдебното производство на 28 март 2019 г. и ѝ е предоставен достъп за запознаване с материалите.

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Наказателното производство за присвояване на публични финансови средства или активи все още продължава.

Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-н Tabachnyk са зачетени в хода на наказателното производство, на което се е позовал Съветът. За това свидетелстват по-специално решението на съдия-следователя от 8 май 2018 г., с което се дава разрешение за задържането на г-н Tabachnyk с цел отвеждането му пред съда, за да участва в изслушване по искането за налагане на задържане като мярка за неотклонение.

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

Наказателното производство за присвояване на публични финансови средства или активи все още продължава.

Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-н Arbuzov са зачетени в хода на наказателното производство, на което се е позовал Съветът. За това свидетелстват по-специално писмото от 24 април 2017 г. относно изпращането на писменото уведомление за подозрение, решенията на съдия-следователя от 19 декември 2018 г., 18 март 2019 г. и 29 юли 2019 г., с което се уважава жалбата на защитата срещу бездействието на Главната прокуратура, решението на съдия-следователя от 10 август 2017 г., с което се дава разрешение за специално задочно разследване, както и решенията на съдия-следователя от 4 и 5 ноември 2019 г., с които се отхвърлят исканията на защитата за определяне на краен срок за приключване на досъдебното производство.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

Наказателното производство за присвояване на публични финансови средства или активи все още продължава.

Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-н Klymenko са зачетени в хода на наказателното производство, на което се е позовал Съветът. За това свидетелстват по-специално решенията на съдия-следователя от 1 март 2017 г. и от 5 октомври 2018 г., с които се дава разрешение за специално задочно разследване, решенията на съдия-следователя от 8 февруари 2017 г. и 19 август 2019 г., с които се предвижда превантивна мярка под формата на задържане под стража, както и фактът, че е в ход процесът на запознаване с материалите по наказателното производство от страна на защитата.“