27.2.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 58/51


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/265 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 27 ноември 2019 година

относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (1), и по-специално точка 12 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Инструментът за гъвкавост е предназначен да осигурява финансирането на ясно определени разходи, които не могат да се финансират в рамките на наличните тавани за една или повече функции.

(2)

Таванът на годишната сума, предоставена за Инструмента за гъвкавост, е в размер на 600 000 000 EUR (по цени от 2011 г.), както е посочено в член 11 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 (2) на Съвета, увеличен, когато е целесъобразно, с отпаднали суми, които са предоставени в съответствие с параграф 1, втора алинея от същия член.

(3)

За справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността е необходимо да се мобилизират значителни по размер допълнителни суми с цел спешно финансиране на такива мерки.

(4)

След като бяха разгледани всички възможности за преразпределяне на бюджетни кредити под тавана за разходите по функция 3 (Сигурност и гражданство), е необходимо да се мобилизира Инструментът за гъвкавост, за да се допълни финансирането, предвидено в общия бюджет на Съюза за 2020 финансова година, над тавана по функция 3 със 778 074 489 EUR с цел финансиране на мерки в сферата на миграцията, бежанците и сигурността.

(5)

Въз основа на очаквания профил на плащанията бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизираните средства по линия на Инструмента за гъвкавост, следва да бъдат разпределени за няколко финансови години.

(6)

За да се даде възможност за бързо усвояване на средствата, настоящото решение следва да се прилага от началото на 2020 финансова година,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Инструментът за гъвкавост се мобилизира за осигуряване на сума в размер на 778 074 489 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения по функция 3 (Сигурност и гражданство) за общия бюджет на Съюза за 2020 финансова година.

Сумата, посочена в първата алинея, ще се използва за финансирането на мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността.

2.   Въз основа на очаквания профил на плащанията бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизираните средства по линия на Инструмента за гъвкавост, са както следва:

а)

407 402 108 EUR през 2020 г.;

б)

312 205 134 EUR през 2021 г.;

в)

42 336 587 EUR през 2022 г.;

г)

16 130 660 EUR през 2023 г.

Конкретните суми на бюджетните кредити за плащания за всяка финансова година се разрешават в съответствие с годишната бюджетна процедура.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 1 януари 2020 г.

Съставено в Страсбург на 27 ноември 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

T. TUPPURAINEN


(1)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).