25.2.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 51/4


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/248 НА КОМИСИЯТА

от 21 февруари 2020 година

за определяне на технически насоки за инспектирането в съответствие с член 17 от Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2020) 889)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО (1), и по-специално член 22, параграф 1, буква в) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 17 от Директива 2006/21/ЕО се изисква да се извършват инспекции на всяко съоръжение за отпадъци, обхванато от член 7 на същата директива, за да се гарантира, че то отговаря на съответните условия на разрешителното. За да бъдат тези инспекции ефикасни и ефективни, компетентните органи следва да бъдат подходящо обезпечени с ресурси, да са независими от операторите на съответните съоръжения за отпадъци, да разполагат с необходимите функции и правомощия и да имат правото да изискват от операторите да ги подпомагат. Инспекционните дейности следва също така да включват сътрудничество и координация между националните органи, които отговарят за гарантирането на съответствието на съоръженията за отпадъци, попадащи под тяхната юрисдикция, с разпоредбите, определени в Директива 2006/21/ЕО.

(2)

За да бъдат инспекциите ефективни и проактивни, е целесъобразно те да се планират предварително посредством планове за инспекции, отразяващи рисковете, свързани със съответните съоръжения за отпадъци.

(3)

Тъй като съоръженията за отпадъци, обхванати от член 7 от Директива 2006/21/ЕО, включват съоръжения за отпадъци, които трябва да имат разрешително, и тъй като в член 7 се предвижда, че никое съоръжение за отпадъци не следва да работи без разрешително, е необходимо в плановете за инспекции да се вземат предвид тези съоръжения за отпадъци, които трябва да имат разрешително, но не притежават такова.

(4)

Държавите членки следва да запазят известна свобода на преценката при прилагането на насоките за инспекции с оглед на различните обстоятелства, свързани с всяко отделно съоръжение за отпадъци, за да се гарантира, че инспекциите са пропорционални на съответните рискове за околната среда и безопасността, присъщи на конкретното съоръжение за отпадъци.

(5)

За да се отговори на различните възможни случаи на неспазване на условията на разрешителните, следва да се предвиди разпоредба за редовните и извънредните инспекции, чрез които да се реагира на сериозни жалби, аварии, инциденти и случаи на неспазване на условията. Когато провеждат инспекциите, инспекторите следва да вземат предвид също и констатациите от инспекциите, извършени съгласно друго приложимо законодателство на ЕС, доколкото тези констатации може също да посочват евентуални проблеми с изискванията на разрешителното по член 7 от Директива 2006/21/ЕО.

(6)

С цел да се гарантира ефективността на инспекциите, е необходимо определена част от инспекционните дейности, по-специално от посещенията на място, да не се обявяват предварително.

(7)

За да може да се направят заключения от инспекционните дейности, по-специално от посещенията на място, и да се предостави емпирична основа за бъдещи инспекции и други свързани мерки, е важно всички инспекционни дейности да са надлежно документирани, включително чрез доклади за редовните посещения на място.

(8)

С цел ефективно осигуряване на спазването на условията на разрешителното е важно инспекциите да улесняват и благоприятстват всякакви допълнителни мерки в отговор на установено неспазване.

(9)

Предвид факта, че рисковете варират в зависимост от стадия на съществуване на съответните съоръжения за отпадъци, е необходимо техническите насоки да съдържат подробни разпоредби за различните етапи на жизнения цикъл на съоръженията за отпадъци, обхванати от член 7 от Директива 2006/21/ЕО.

(10)

Като се има предвид, че съоръженията за отпадъци от категория А пораждат потенциално по-високи рискове, е необходимо техническите насоки да включват специфични разпоредби по отношение на тези съоръжения.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 23, параграф 2 от Директива 2006/21/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Техническите насоки за инспектирането на съоръжения за отпадъци в съответствие с член 17 от Директива 2006/21/ЕО, посочени в приложението към настоящото решение, се приемат.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 21 февруари 2020 година.

За Комисията

Virginijus SINKEVIČIUS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ИНСПЕКЦИИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ

ЧАСТ А

Цели

В настоящите насоки се определят елементи, които трябва да се вземат предвид при инспекциите на съоръженията за отпадъци, обхванати от член 7 от Директива № 2006/21/ЕО, които трябва да се извършват от компетентните органи в съответствие с член 17 от посочената директива. Целта на тези инспекции е да се гарантира, че всяко съоръжение за отпадъци е получило необходимото разрешително и отговаря на неговите съответни условия. Инспекциите са свързани с различните етапи в жизнения цикъл на съоръженията за отпадъци.

Тези насоки се отнасят до общата рамка за извършване на инспекции (част В), акцента при инспекциите при всеки от различните етапи в жизнения цикъл на съоръженията за отпадъци (част Г) и специфичните елементи, свързани с инспекциите на съоръжения от категория А (част Д).

ЧАСТ Б

Определение

За целите на настоящите насоки „инспекция“ означава всички дейности, предприети от компетентен орган или от името на компетентен орган, имащи за цел да се гарантира, че съоръженията за отпадъци, обхванати от член 7 от Директива 2006/21/ЕО, отговарят на условията на разрешителното, което те са задължени да получат. Тези дейности могат да включват по-специално:

оценка на съответни въпроси, свързани с околната среда и безопасността, и на рисковете, произтичащи от съоръженията за отпадъци;

извършване на посещения на място с цел проверка на помещенията, условията на обекта, съответното оборудване, включително дали то се поддържа по подходящ начин, съответните документи и електронни данни, вътрешните мерки и системи, както и работните процеси;

провеждане на разговори със служители, работещи в съоръжението за отпадъци;

затвърждаване на знанията на операторите относно съответните правни изисквания и въздействието на техните дейности върху околната среда;

вземане на проби;

прилагане на техники за наблюдение на Земята и други форми на дистанционно наблюдение, включително тези с използване на датчици in situ, когато е целесъобразно;

проверка на самонаблюдението на операторите;

проверка на документи и електронни данни, включително на доклади на операторите, която не се извършва в рамките на посещение на място;

проверка на вътрешните мерки, системи и работни процеси на операторите, която не се извършва в рамките на посещение на място;

проверка на финансови гаранции или техен еквивалент;

записване на фактологична информация относно неспазването;

установяване на причините за констатирано неспазване, както и на възможните видове въздействия на това неспазване върху околната среда и здравето на човека;

описание на установено неспазване, по-специално на обстоятелствата (включително лицата), довели до това неспазване, с цел да се установи, доколкото е възможно, какви действия са необходими за гарантиране на спазването и да се създадат благоприятни условия за прилагането им, включително чрез сътрудничество и споделяне на констатациите от инспекциите с други съответни компетентни органи.

Инспекциите, включително посещенията на място, могат да бъдат редовни, т.е. извършвани като част от редовен набор от дейности, и извънредни, т.е. извършвани в отговор на сериозни жалби или с цел разследване на тежки аварии, инциденти и други случаи на неспазване на условията.

ЧАСТ В

Провеждане на подробни проверки, разследвания и събиране на информация

1.   Компетентни органи

Взема се предвид следното:

а)

наличието на компетентни органи, отговарящи за инспекциите, на цялата територия на държавата членка и за целия обхват на съоръженията за отпадъци, обхванати от член 7 от Директива 2006/21/ЕО;

б)

независимостта на компетентните органи и тяхната способност да изпълняват всички задачи, необходими за извършване на инспекциите;

в)

правомощията на компетентните органи да извършват инспекции, включително правото им да влизат в съоръженията и да проверяват съответните материални активи, документи и електронни данни;

г)

наличието на достатъчно ресурси, персонал и оборудване на разположение компетентните органи за извършването на инспекции;

д)

механизмите, с които разполагат компетентните органи, за сътрудничество и координация на действията с други съответни органи, по-специално с други органи с отговорности във връзка със спазването на условията на разрешителните, изисквани съгласно националното законодателство или законодателството на Съюза в областта на околната среда, което е приложимо или от значение за съоръжения, обхванати от член 7 от Директива 2006/21/ЕО;

е)

равнището на знанията, опита и компетентността, което трябва да имат инспекторите, за да извършват инспекциите, по-специално по отношение на проектирането, изграждането, експлоатацията и закриването на съоръжения за отпадъци;

ж)

организацията на обученията за актуализиране на знанията на инспекторите;

з)

необходимата помощ, която операторите трябва да предоставят на компетентните органи, за да могат те да извършват инспекциите, включително посещенията на място, вземането на проби и събирането на информацията, необходима за изпълнението на задълженията им в съответствие с член 17 от Директива 2006/21/ЕО.

Когато извършват инспекции, компетентните органи могат да бъдат подпомагани от независими експерти и да им делегират задачи в рамките на инспекцията, в съответствие с националното законодателство, при условие че експертите работят под надзора на компетентния орган. Компетентният орган определя минималните изисквания относно професионалната квалификация на експертите и преценява дали тези изисквания са изпълнени. Компетентният орган се уверява също така, че експертите нямат личен интерес от резултата на инспекцията.

2.   Организация на инспекциите

2.1.   Инспекционни планове

Взема се предвид следното:

а)

планирането на инспекциите чрез изготвяне на план или планове на подходящото административно равнище въз основа на обща оценка на съответните проблеми и рискове, свързани с околната среда и безопасността на съоръженията за отпадъци, и, когато вече има информация относно спазването, на обща оценка за степента на съответствие на съоръженията за отпадъци, работещи в зоната на планиране. Тези планове могат да бъдат интегрирани или комбинирани с други инспекционни планове, когато това се смята за целесъобразно;

б)

периодичният преглед и, когато е целесъобразно, актуализирането на инспекционния план или планове;

в)

включването в инспекционния план или планове на всяко съоръжение за отпадъци, обхванато от член 7 от Директива 2006/21/ЕО;

г)

включването във всеки инспекционен план на:

i)

обща оценка на съответните проблеми и рискове, свързани с околната среда и безопасността;

ii)

географския район, обхванат в инспекционния план;

iii)

списък на съоръженията за отпадъци, обхванати от инспекционния план, който притежава разрешително;

iv)

средствата за идентифициране на съоръженията за отпадъци, обхванати от член 7 от Директива 2006/21/ЕО, които работят без разрешително;

v)

процедури за извършване на редовни инспекции;

vi)

процедури за извършване на извънредни инспекции;

vii)

процедури за извършване на предварително обявени и необявени посещения на място;

viii)

когато е необходимо, механизми за сътрудничеството и координацията между различните компетентни органи, отговарящи за инспекциите, както и между тези органи и други органи, имащи роля в правоприлагането на режима на разрешителни, изисквани съгласно националното законодателство или законодателството на Съюза в областта на околната среда, което е приложимо или от значение за съоръженията за отпадъци, обхванати от член 7 от Директива 2006/21/ЕО;

ix)

информация за човешките, финансовите и други ресурси, необходими на компетентния орган за изпълнението на инспекционния план.

2.2.   Редовни инспекции

Взема се предвид следното:

а)

извършването на редовните инспекции на редовни интервали, определени въз основа на подходяща оценка на риска за съответното съоръжение за отпадъци;

б)

подходяща честота на посещенията на място, определена въз основа на подходяща оценка на риска на съответното съоръжение за отпадъци, при която са взети предвид и потенциално по-високите рискове на съоръженията от категория А;

в)

прилагането на следните критерии при оценката на риска на съоръженията за отпадъци:

i)

потенциалното и действителното въздействие на въпросните съоръжения върху човешкото здраве и околната среда, като се отчитат равнищата и видовете на емисиите, чувствителността на местната околна среда и рискът от аварии, описани по-подробно в най-добрите налични техники (НДНТ 5) от справочния документ за НДНТ за управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии (MWEI BREF) (1);

ii)

данните за спазването на изискванията през предходни периоди;

iii)

участието на оператора на съоръжението за отпадъци в системата за управление на околната среда (EMS), както е посочено в най-добрите налични техники (НДНТ) 1 от справочния документ за НДНТ за управлението на отпадъци от миннодобивните индустрии;

г)

когато е целесъобразно, вземане под внимание от страна на инспектора на съответните констатации от инспекции, извършени съгласно друго приложимо законодателство на Съюза;

д)

предоставяне на оператора, при предварително обявени посещения на място, на график на посещението и подробности за информацията и всякаква друга помощ, която ще бъде поискана от него.

е)

провеждане на разследване в случай на откриване на неспазване или риск от неспазване и, когато е целесъобразно, споделяне на резултатите с други органи, по-специално с оглед на:

i)

предоставяне на описание на неспазването или риска от неспазване, изясняване на неговите причини и въздействието му върху околната среда и човешкото здраве, и по-конкретно изясняване на обстоятелствата (включително на лицата), довели до неспазването;

ii)

предоставяне на фактологична база за улесняване и благоприятстване на подходящи реакции за преодоляване на установеното неспазване и предотвратяване на бъдещо неспазване, включително, когато е целесъобразно, чрез допълнителни инспекции, коригиращи мерки от страна на оператора, актуализиране на условията на разрешителното, временно преустановяване на действието на разрешителното или използване на санкции;

ж)

в случай на временно преустановяване на работата на дадено съоръжение за отпадъци поради неспазване на условията на разрешителното, предприемане на допълнителни инспекционни дейности с цел да бъдат постигнати екологичните и другите резултати, които е трябвало да бъдат гарантирани чрез условията на разрешителното.

2.3.   Извънредни инспекции

Взема се предвид следното:

а)

извършването на извънредни инспекции, включително посещения на място, възможно най-бързо, след като компетентният орган е получил сериозни жалби във връзка с неспазване на изискванията на разрешителното или по друг начин е узнал за сериозни аварии, инциденти или случаи на неспазване, независимо дали тези събития трябва да бъдат нотифицирани съгласно член 11, параграф 3 или член 12, параграф 6 от Директива 2006/21/ЕО, по-специално с оглед на:

i)

изясняване на причините за събитието, въздействието му върху околната среда и човешкото здраве, и по-специално изясняване на обстоятелствата (включително на лицата), довели до неспазването;

ii)

предоставяне на фактологична база за улесняване и благоприятстване на подходящи реакции за преодоляване на установеното неспазване и предотвратяване на бъдещи аварии, инциденти или случаи на неспазване, включително, когато е целесъобразно, чрез допълнителни инспекции, коригиращи мерки от страна на оператора, актуализиране на условията на разрешителното, временно преустановяване на действието на разрешителното или използване на санкции;

б)

при необходимост, вземане под внимание от страна на инспектора на съответните констатации от инспекции, извършени съгласно друго приложимо законодателство на Съюза;

в)

възможно най-бързо извършване на извънредните инспекции във връзка с издаването, подновяването или актуализирането на разрешителното и, когато е целесъобразно, преди това.

2.4.   Необявени посещения на място

Взема се предвид следното:

а)

предприемане на подходящ брой необявени посещения на място, по-специално когато те са свързани с установяването на проблеми или на рискове, или когато е необходимо да се реагира на спешна ситуация;

б)

доколкото е възможно, съобразяване на решенията за необявени посещения на място с опасенията за здравето, околната среда и безопасността, както и с евентуалната необходимост оперативният персонал на съоръжението за отпадъци да бъде на обекта.

3.   Документиране на инспекциите

3.1.   Документиране на инспекционните дейности, включително на посещенията на място

Взема се предвид следното:

а)

подходящото документиране на всички инспекционни дейности;

б)

изготвянето след всяко посещение на място в съоръжение за отпадъци, притежаващо разрешително, на доклад за посещението на място в писмена форма, който се съхранява във форма, позволяваща неговото идентифициране, в леснодостъпна и поддържана по подходящ начин база данни;

в)

включването в доклада за посещението на място най-малко на целта на инспекцията, събраните данни, информация и констатации, тяхната оценка и заключение дали съоръжението за отпадъци отговаря на съответните условия на разрешителното и дали е необходимо някакво последващо действие;

г)

приключването на доклада за посещението на място в срок от два месеца след посещението, освен ако по време на посещението на място са направени допълнителни сериозни констатации, в който случай може да се поиска друг срок;

д)

предоставянето на оператора, преди или след приключването на доклада за посещението на място, на възможност за представяне на коментари, когато е целесъобразно;

е)

наличието на публичен достъп до резултатите от посещението на място и, ако е целесъобразно, от други инспекционни дейности, в съответствие с Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2).

ЧАСТ Г

Акцент при инспекциите при различните етапи на жизнения цикъл на съоръженията за отпадъци

1.   Инспекции на нови съоръжения за отпадъци преди започването на операции по депониране

За целите на инспекцията се взема предвид следното:

а)

изпълнението на мерките, взети с цел да се сведе до минимум въздействието върху околната среда по време на експлоатацията и след закриването, включително, ако е необходимо, обработка на замърсените води и инфилтрата;

б)

съответствието на местоположението, проекта и конструкцията на съоръжението за отпадъци с посочените в разрешителното елементи, свързани с безопасността и опазването на околната среда;

в)

наличието на система за самонаблюдение и редовно наблюдение, за самоинспекции на операторите и планирано докладване на данните от наблюдението на компетентния орган, както и съдържанието и ефективността на тази система;

г)

изпълнението на мерките за управление, поддръжка и наблюдение, предвидени за гарантиране на физическата стабилност на съоръжението и предотвратяване на замърсяването или заразяването на почвата, въздуха, повърхностните или подпочвените води в краткосрочна и дългосрочна перспектива, както и за свеждане до възможния минимум на увреждането на ландшафта;

д)

наличието на достатъчно човешки ресурси и компетентността на персонала, отговарящ за управлението на околната среда и безопасността на съоръжението за отпадъци;

е)

адекватността на плана за закриване, посочен в член 5, параграф 3, буква е) от Директива 2006/21/ЕО;

ж)

адекватността на финансовата гаранция или нейния еквивалент по отношение на размера и формата, когато компетентният орган изисква финансова гаранция или неин еквивалент; дали класирането на съоръжението за отпадъци като съоръжение от категория A или извън категория А трябва да бъде преразгледано и проверено;

з)

спазването на всички други условия на разрешителното и всички други съответни изисквания, определени в Директива 2006/21/ЕО.

2.   Инспекции на съоръженията за отпадъци в експлоатация

За целите на инспекцията се взема предвид следното:

а)

неблагоприятните въздействия на съоръжението за отпадъци върху околната среда и човешкото здраве и мерките, предприети с цел да се сведе до минимум въздействието върху околната среда; по-специално пригодността на конструкцията, управлението и поддръжката на съоръжението за отпадъци за гарантиране на физическата му стабилност и предотвратяване на замърсяване или заразяване на почвата, въздуха, повърхностните или подпочвените води в краткосрочен и дългосрочен план, и за свеждане до възможния минимум на увреждането на ландшафта, както и по какъв начин тези ефекти съответстват на условията на разрешителното, а също информацията в оценката на въздействието върху околната среда, ако се изисква такава оценка;

б)

съответствието на количествата, характеристиките и класификацията на отпадъците, депонирани в съоръжението за отпадъци, с посочените в разрешителното елементи;

в)

съответствието на очаквания възникващ инфилтрат, включително на съдържанието на замърсители в инфилтрата, в депонираните отпадъци и във водния баланс на съоръжението за отпадъци с посочените в разрешителното елементи;

г)

структурни и оперативни промени на съоръжението за отпадъци: проверка на (1) управлението на водите, (2) качеството на геотехнически строителни дейности (например изграждане на повдигнат бент/насип), (3) управлението на геотехнически системи за безопасност (например повърхностни покрития, наблюдение на стабилността и безопасността), (4) количеството и характеристиките на депонираните отпадъци в сравнение с прогнозите в плана за управление на отпадъците, (5) възникващия инфилтрат, включително съдържанието на замърсител в него, в сравнение с прогнозите в плана за управление на отпадъците, (6) водния баланс на съоръжението за отпадъци в сравнение с прогнозите в плана за управление на отпадъците и (7) техниките, използвани за управление на околната среда и безопасността, и за наблюдение на околната среда, както и тяхната адекватност;

д)

приемането на мерки, препоръчани или наложени след предходни инспекции;

е)

свързаните с околната среда и безопасността одитни доклади и отчети, ако това се изисква от разрешителното;

ж)

резултати, пълнота, управление и показатели на програмата за самонаблюдение за редовен мониторинг и докладване на всички мониторингови данни, ако е приложимо, на компетентния орган;

з)

визуални аномалии на обекта;

и)

представителността на извадката и характеризирането на отпадъците от миннодобивната промишленост;

й)

ролите, отговорностите и компетентността на персонала, отговарящ за управлението на безопасността и околната среда на съоръжението за отпадъци, както и наличието на достатъчно човешки ресурси и обучения, предлагани на персонала;

к)

процедурите за уведомяване на компетентния орган за всякакви събития, които е вероятно да засегнат стабилността на съоръжението за отпадъци, както и за всякакви значителни неблагоприятни въздействия върху околната среда, установени в рамките на съответните процедури за контрол и наблюдение;

л)

адекватността на плана за закриване, посочен в член 5, параграф 3, буква е) от Директива 2006/21/ЕО, и спазването на постепенните мерки за закриване, определени в плана;

м)

адекватността на размера и формата на финансовата гаранция или нейния еквивалент по отношение на изчислените разходи за задълженията на оператора по разрешителното, включително за мерките по закриването и след закриването, както и за рехабилитацията на засегнатата земя, когато компетентният орган изисква финансова гаранция или неин еквивалент;

н)

класирането на съоръжение за отпадъци като съоръжение от категория А или извън категория A;

о)

спазването на всички други условия на разрешителното и всички други съответни изисквания, определени в Директива 2006/21/ЕО.

3.   Окончателна инспекция на място на съоръженията за отпадъци, в съответствие с член 12, параграф 3 от Директива 2006/21/ЕО

За целите на инспекцията се взема предвид следното:

а)

неблагоприятните въздействия на съоръжението за отпадъци върху околната среда и човешкото здраве и мерките, предприети с цел свеждане до минимум на тези въздействия след закриването, включително, ако е необходимо, обработването на замърсената вода и инфилтрата;

б)

изпълнението на плана за закриване, посочен в член 5, параграф 3, буква е) от Директива 2006/21/ЕО;

в)

рехабилитацията на земята, засегната от съоръжението за отпадъци;

г)

адекватността на плана и разпоредбите относно мерки за поддръжката, наблюдението, контрола и за корективни мерки на етапа след закриването на съоръжението за отпадъци, включително функционирането и адекватността на оборудването за наблюдение, надзор и контрол;

д)

адекватността на размера и формата на финансовата гаранция или нейния еквивалент по отношение на изчислените разходи за задълженията на оператора по разрешителното, включително за завършване на изпълнението на мерките по закриването и след закриването, както и за оставащата рехабилитация на засегнатата земя, когато компетентният орган изисква финансова гаранция или неин еквивалент;

е)

класирането на съоръжение за отпадъци като съоръжение от категория А или извън категория A;

ж)

спазването на всички други условия на разрешителното и всички други съответни изисквания, определени в Директива 2006/21/ЕО.

4.   Инспекции на съоръжения за отпадъци след закриването им, що се отнася до съоръжения, закрити след 1 май 2008 г.

За целите на инспекцията се взема предвид следното:

а)

неблагоприятните въздействия на съоръжението за отпадъци върху околната среда и човешкото здраве и мерките, предприети с цел свеждане до минимум на тези въздействия след закриването, включително, ако е необходимо, обработването на замърсените води и инфилтрата;

б)

съответствието между неблагоприятните въздействия, посочени в буква а), от една страна, и от друга — условията на разрешителното и информацията от оценката на въздействието върху околната среда, ако такава се изисква;

в)

съответствието на възникващия инфилтрат, включително на съдържанието на замърсители в инфилтрата, в депонираните отпадъци и във водния баланс на съоръжението за отпадъци (и, ако е необходимо, обработката на замърсените води и инфилтрат) с посочените в разрешителното елементи;

г)

изпълнението на плана за закриване, посочен в член 5, параграф 3, буква е) от Директива 2006/21/ЕО;

д)

адекватността на плана за закриване, посочен в член 5, параграф 3, буква е) от Директива 2006/21/ЕО, по-специално по отношение на необходимостта от допълнителни мерки за закриване и рехабилитация, въз основа на оценка на риска за околната среда и въздействието върху нея;

е)

рехабилитацията на земята, засегната от съоръжението за отпадъци; адекватността на плана и разпоредбите относно мерки за поддръжката, наблюдението, контрола и за корективни мерки на етапа след закриването на съоръжението за отпадъци, включително функционирането и адекватността на оборудването за наблюдение, надзор и контрол, както и на докладването на всички данни от наблюдението на компетентния орган;

ж)

процедурата за уведомяване на компетентния орган за всякакви събития или процеси, които е вероятно да засегнат стабилността на съоръжението за отпадъци, както и за всякакви значителни неблагоприятни въздействия върху околната среда, установени в рамките на съответните процедури за контрол и наблюдение;

з)

адекватността на размера и формата на финансовата гаранция или нейния еквивалент с изчислените разходи за задълженията по разрешителното, включително за завършване на изпълнението на мерките след закриването, корективните мерки и рехабилитацията на засегнатата земя, когато компетентният орган изисква финансова гаранция или неин еквивалент;

и)

класирането на съоръжение за отпадъци като съоръжение от категория А или извън категория A;

й)

спазването на всички други условия на разрешителното и всички други съответни изисквания, определени в Директива 2006/21/ЕО.

ЧАСТ Д

Допълнителни елементи за инспекциите на съоръжения за отпадъци от категория А

1.   Инспекция на бентове на съоръженията за отпадъци от категория А, съдържащи остатъци

В допълнение към съответните елементи, изброени в част Г, инспекторът взема следното предвид, когато инспекцията засяга бентове на съоръжения за отпадъци от категория А, съдържащи остатъци:

а)

вида и състоянието на защитата от ерозия;

б)

адекватността на хидроложкия проект, например воден баланс, налична надводна височина (вертикално разстояние (височина) между нормалното максимално равнище на функциониране на даден водоем и билото на бента);

в)

състава, състоянието и структурната цялост на плажа на хвостохранилището, например наличието на вдлъбнатини, плътността на остатъците, контрола на праховото съдържание;

г)

промени на билото и наклона на бента, установени при сравняване на настоящото състояние с проектното състояние;

д)

функционирането и състоянието на отводнителната система, нейното състояние и геотехнически структури (например геомембрани, бентове) и оборудване (например за наблюдение на структурата на бента);

е)

зони на изтичане и просмукване и количество на изтеклия материал;

ж)

всякакви установени щети;

з)

дървета и растителност върху бента.

2.   Инспекция на отвеждащи устройства на съоръженията за отпадъци от категория А, съдържащи остатъци

В допълнение към съответните елементи, изброени в част Г, инспекторът взема следното предвид, когато инспекцията засяга отвеждащи устройства на съоръжения за отпадъци от категория А, съдържащи остатъци, както и функционирането на тези отвеждащи съоръжения:

а)

адекватност на достъпа до отвеждащите тръбопроводи и точките на заустване;

б)

щети по конструкцията и контролното оборудване;

в)

течове през и около отвеждащите устройства;

г)

ерозия на изпускателния отвор;

д)

растителност в отвеждащите устройства или в близост до тях;

е)

оборудване за регулиране на отвеждането;

ж)

аварийни отвеждащи устройства;

з)

резервно електрозахранване;

и)

скорост на нарастване на количествата, отвеждани в хвостохранилището, и на свързаното с това нарастване на нивото на хвостохранилището (измерено в метри годишно);

й)

система за депониране на остатъците;

к)

система за управление на водите.

3.   Инспекции на съоръжения за отпадъци от категория А, съдържащи отпадъчни скали

В допълнение към съответните елементи, изброени в част Г, инспекторът взема следното предвид, когато инспекцията засяга съоръжения за отпадъци от категория А, съдържащи отпадъчни скали:

а)

атмосферните влияния върху скалите;

б)

качеството и количеството на просмукващата се вода;

в)

дали предприетите мерки за намаляване до минимум на въздействието върху околната среда, дължащо се на отпадъчни скали, са адекватни;

г)

правилността и ефективността на рекултивационните дейности въз основа на съответните правни задължения.


(1)  http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/jrc109657_mwei_bref_-_for_pubsy_online.pdf

(2)  Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).