18.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/81


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2165 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2019 година

за разрешаване, в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета, на промяна в спецификациите на новата храна масло от семена на кориандър, получено от Coriandrum sativum, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (1), и по-специално член 12 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) 2015/2283 се предвижда, че само новите храни, разрешени и включени в списъка на Съюза, могат да бъдат пускани на пазара в рамките на Съюза.

(2)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) 2015/2283 беше приет Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията (2) за изготвяне на списъка на Съюза на разрешените нови храни.

(3)

В съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) 2015/2283 Комисията взема решение за разрешаването и за пускането на пазара на Съюза на дадена нова храна и за актуализиране на списъка на Съюза.

(4)

С Решение за изпълнение 2014/155/ЕС на Комисията (3), в съответствие с Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (4), бе разрешено пускането на пазара на масло от семена на кориандър, получено от Coriandrum sativum, като нова хранителна съставка, която да се използва в хранителни добавки.

(5)

На 2 юли 2019 г. в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283 дружеството Ovalie Innovation („заявителят“) отправи до Комисията искане за промяна в спецификациите на масло от семена на кориандър, получено от Coriandrum sativum. Заявителят поиска намаляване на минималното съдържание на олеинова киселина от сегашните 8,0 % на 7,0 %.

(6)

Заявителят мотивира искането си с това, че промяната е необходима с цел да бъдат отразени естествените разлики в съдържанието на олеинова киселина растението Coriandrum sativum.

(7)

Комисията счита, че оценка на безопасността на настоящото заявление от страна на Европейския орган за безопасност на храните („Органа“) в съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2283 не е необходима. Олеиновата киселина е естественият основен компонент на маслиновото масло. Освен това тя присъства естествено в количества, идентични на предложените за новата храна, в множество други основни храни, които в продължение на дълги години се консумират безопасно.

(8)

Предложената промяна в количествата на олеиновата киселина в маслото от семена на кориандър, получено от Coriandrum sativum, не променя заключенията от оценката на безопасността, направена от Органа (5) в подкрепа на разрешението, издадено с Решение за изпълнение 2014/155/ЕС. Поради това е целесъобразно спецификациите на новата храна „масло от семена на кориандър, получено от Coriandrum sativum“ да бъдат изменени с предложените стойности за олеинова киселина.

(9)

Предоставената в заявлението информация дава достатъчно основания да се направи заключението, че предложените изменения в спецификациите на новата храна „масло от семена на кориандър, получено от Coriandrum sativum“, са в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

(10)

Поради това приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 следва да бъде съответно изменено.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Списъкът на Съюза на разрешените нови храни, предвиден в член 6 на Регламент (ЕС) 2015/2283 и включен в Регламент (ЕС) 2017/2470, в който се посочва новата храна „масло от семена на кориандър, получено от Coriandrum sativum“, се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2019 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията от 20 декември 2017 г. за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г., стр. 72).

(3)  Решение за изпълнение 2014/155/ЕС на Комисията от 19 март 2014 г. за разрешаване на пускането на пазара на масло от семена от кориандър като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 85, 21.3.2014 г., стр. 13).

(4)  Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1).

(5)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2013; 11(10):3422.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 вписването за „Масло от семена на кориандър, получено от Coriandrum sativum“ в таблица 2 (Спецификации) се заменя със следното:

‘Разрешена нова храна

Спецификации

Масло от семена на кориандър, получено от Coriandrum sativum

Описание/определение:

Маслото от семена на кориандър е масло, съдържащо глицериди на мастните киселини, което е произведено от семената на растението кориандър Coriandrum sativum L.

Леко жълт цвят, деликатен вкус.

CAS № 8008-52-4

Състав на мастните киселини:

Палмитинова киселина (C16:0): 2-5 %

Стеаринова киселина (C18:0): < 1,5 %

Петрозелинова киселина (цис-C18:1(n-12)): 60-75 %

Олеинова киселина (цис-C18:1(n-9)): 7-15 %

Линолова киселина (C18:2): 12-19 %

α-Линоленова киселина (C18:3): < 1,0 %

Трансмастни киселини: ≤ 1,0 %

Чистота:

Индекс на рефракция (20 °C): 1,466-1,474

Киселинност: ≤ 2,5 mg KOH/g

Пероксидно число (ПЧ): ≤ 5,0 meq/kg

Йодно число: 88—110 единици

Осапунително число: 179-200 mg KOH/g

Неосапуняеми вещества: ≤ 15 g/kg“’.