12.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/111


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2127 НА КОМИСИЯТА

от 10 октомври 2019 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на датата на прилагане на някои разпоредби на директиви 91/496/ЕИО, 97/78/ЕО и 2000/29/ЕО на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 149, параграф 2 и член 165, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета се установява рамката за официалния контрол и за други официални дейности, извършвани с цел проверка на правилното прилагане на законодателството на Съюза в областта на храните и фуражите. Тази рамка включва и официалния контрол, извършван по отношение на животни и стоки, въвеждани в Съюза от трети държави.

(2)

Считано от 14 декември 2019 г. директиви 91/496/ЕИО (2) и 97/78/ЕО (3) се отменят с Регламент (ЕС) 2017/625. Освен това с него се изменя Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета (4), като по този начин се отменя Директива 2000/29/ЕО на Съвета (5).

(3)

С цел да се предотврати евентуален правен вакуум в периода до приемането на изпълнителните и делегираните актове, свързани с уредените с член 47, параграф 2, член 48, член 51, параграф 1, букви б), в) и г), член 53, параграф 1, буква а), член 54, параграфи 1 и 3 и член 58, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625 въпроси, в Регламент (ЕС) 2017/625 се предвижда относимите разпоредби на директиви 91/496/ЕИО, 97/78/ЕО и 2000/29/ЕО на Съвета да продължат да се прилагат до 14 декември 2022 г., или до по-ранна дата, която се определя от Комисията. По отношение на Директива 2000/29/ЕО въпросната по-ранна дата се пада след датата на прилагане на Регламент (ЕС) 2017/625.

(4)

На основание член 53, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625 бе приет делегиран акт, с който се урежда официалния контрол на контролни пунктове, различни от граничните контролни пунктове. Въпросният акт ще се прилага от 14 декември 2019 г. Що се отнася до категориите пратки с растения, растителни продукти и други обекти, предмет на разпоредбата на член 47, параграф 1, буква а) от посочения регламент, обаче той ще стане приложим едва от 14 декември 2020 г. Оттук следва, че съответните разпоредби на Директива 2000/29/ЕО следва да продължат да се прилагат до 13 декември 2020 г.

(5)

На основание член 54, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/625 бе приет акт за изпълнение, с който се урежда честотата на проверките за идентичност и физическите проверки при въвеждането на животни и стоки в Съюза. Въпросният акт ще се прилага от 14 декември 2019 г. Що се отнася до категориите пратки с растения, растителни продукти и други обекти, предмет на разпоредбата на член 47, параграф 1, буква в) от посочения регламент, обаче той ще стане приложим едва от 14 декември 2022 г. Оттук следва, че съответните разпоредби на Директива 2000/29/ЕО следва да продължат да се прилагат до 13 декември 2022 г.

(6)

Наред с това, на основание член 47, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625 бе приет акт за изпълнение, в който се установява списък на животните и стоките, които следва да бъдат подлагани на систематичен официален контрол при въвеждането им в Съюза. По силата на Делегиран регламент (ЕС) 2019/478 на Комисията (6) съставните продукти бяха добавени към категориите, които следва да бъдат включени в списъка. Установените в Делегиран регламент (ЕС) 2019/625 на Комисията (7) изисквания за въвеждане в Съюза на такива продукти обаче ще започнат да се прилагат едва от 21 април 2021 г. Съществуващите изисквания за съставните продукти ще продължат да се прилагат до 20 април 2021 г. Оттук следва, че са необходими преходни мерки по отношение на разпоредбите на Директива 97/78/ЕО, които уреждат въпросите, предмет на разпоредбата на член 47, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625, свързани със съставните продукти.

(7)

На основание член 47, параграф 2, буква б) и член 58, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625 бяха приети актове за изпълнение, с които се уреждат съответно създаването на списък на стоките, спрямо които е приложимо временно увеличение на официалния контрол при въвеждането им в Съюза, и форматът на Единния здравен документ за въвеждане (ЕЗДВ). Тези актове ще се прилагат от датата на прилагане на Регламент (ЕС) 2017/625.

(8)

На основание член 48 и член 51, параграф 1, букви б), в) и г) от Регламент (ЕС) 2017/625 бяха приети делегирани актове, с които се уреждат освобождаванията от официален контрол на граничните контролни пунктове и установяването на специфични правила за транзита и претоварването. Тези актове ще се прилагат от датата на прилагане на Регламент (ЕС) 2017/625.

(9)

Поради това е целесъобразно Регламент (ЕС) 2017/625 да бъде съответно изменен.

(10)

Тъй като правилата, установени с настоящия акт, взаимно се преплитат и ще се прилагат заедно, целесъобразно е те да бъдат установени в един акт, а не в различни актове с многобройни препратки и произтичащи от това рискове от дублиране.

(11)

Тъй като Регламент (ЕС) 2017/625 и посочените по-горе делегирани регламенти и регламенти за изпълнение ще се прилагат от 14 декември 2019 г., настоящият регламент също следва да се прилага от тази дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕС) 2017/625

Регламент (ЕС) 2017/625 се изменя, както следва:

1.

Член 149, параграф 1 се заменя със следното:

 

„Относимите разпоредби на директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО, които уреждат въпросите, посочени в член 47, параграф 2, буква б), член 48, член 51, параграф 1, букви б), в) и г), член 53, параграф 1, буква а), член 54, параграфи 1 и 3 и член 58, буква а) от настоящия регламент, се прилагат вместо съответните разпоредби на настоящия регламент до 13 декември 2019 г.

 

Относимите разпоредби на Директива 97/78/ЕО, които уреждат въпросите, посочени в член 47, параграф 2, буква а) от настоящия регламент, свързани със съставни продукти, продължават да се прилагат вместо гореспоменатата съответстваща разпоредба до 20 април 2021 г.“

2.

Член 165, параграф 2 се заменя със следното:

 

„Във връзка с въпросите, уредени с Директива 2000/29/ЕО, разпоредбите на член 47, параграф 2, член 48, член 51, параграф 1, букви б), в) и г), и член 58, буква а) от настоящия регламент се прилагат от 15 декември 2019 г. вместо относимите разпоредби на посочената директива, чието прилагане се преустановява от същата дата.

 

Относимите разпоредби на Директива 2000/29/ЕО продължават да се прилагат във връзка с въпросите, уредени с разпоредбата на член 53, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, вместо последната разпоредба, до 13 декември 2020 г.

 

Относимите разпоредби на Директива 2000/29/ЕО продължават да се прилагат във връзка с въпросите, уредени с разпоредбите на член 54, параграфи 1 и 3 от настоящия регламент, вместо последните разпоредби, до 13 декември 2022 г.“

Член 2

Влизане в сила и прилагане на настоящия регламент

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 14 декември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 октомври 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1.

(2)  Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56).

(3)  Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9).

(4)  Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4).

(5)  Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/478 на Комисията от 14 януари 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на категориите на пратките, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове (ОВ L 82, 25.3.2019 г., стр. 4).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/625 на Комисията от 4 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за въвеждане в Съюза на пратки от определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека (ОВ L 131, 17.5.2019 г., стр. 18).