10.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/74


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2104 НА КОМИСИЯТА

от 29 ноември 2019 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с международни счетоводни стандарти 1 и 8

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (2) бяха приети някои международни стандарти и разяснения, действащи към 15 октомври 2008 г.

(2)

В рамките на проекта Усъвършенстване на предоставянето на информация за финансовото отчитане, който има за цел да подобри начина, по който информацията се съобщава на ползвателите на финансовите отчети, на 31 октомври 2018 г. Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува Дефиниция за същественост (Изменения на МСС 1 и МСС 8) с цел изясняване на дефиницията за същественост, за да се улеснят дружествата при преценката на съществеността и да се подобри целесъобразността на информацията, оповестявана в бележките към финансовите отчети.

(3)

След консултацията, проведена с Европейската консултативна група за финансова отчетност, Комисията стигна до заключението, че измененията на Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети и МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки отговарят на критериите за приемане, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.

(4)

Вследствие на измененията на МСС 1 и МСС 8 е необходимо да бъдат изменени също така МСС 10 Събития след края на отчетния период, МСС 34 Междинно финансово отчитане и МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 1126/2008 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Счетоводния регулаторен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 се изменя, както следва:

а)

МСС 1 Представяне на финансови отчети се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

б)

МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

в)

МСС 10 Събития след края на отчетния период се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

г)

МСС 34 Междинно финансово отчитане се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

д)

МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

Член 2

Дружествата прилагат измененията, посочени в член 1, най-късно от началната дата на своята първа финансова година, която започва на 1 януари 2020 г. или след тази дата.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Дефиниция за същественост

Изменения на МСС 1 и МСС 8

Изменения на МСС 1 Представяне на финансови отчети

Параграф 7 се изменя за предприятията, които са приели измененията от 2018 г. на препратките в МСФО към Концептуалната рамка, и се добавя параграф 139У.

ДЕФИНИЦИИ

7.

...

Същественост:

Дадена информация е съществена, ако с основание би могло да се очаква пропускането ѝ, неточното ѝ представяне или прикриването ѝ да окаже влияние върху решенията, които основните ползватели на финансови отчети с общо предназначение вземат въз основа на тези отчети, съдържащи финансова информация за конкретно отчитащо се предприятие.

Съществеността зависи от естеството или мащаба на информацията, или и от двете. Предприятието оценява дали информацията, самостоятелно или в комбинация с друга информация, е съществена в контекста на неговите финансови отчети, взети като цяло.

Прикриване на информация е налице, ако тя е съобщена по начин, който по отношение на основните ползватели на финансовите отчети би породил последици, сходни с тези от пропускането на информацията или неточното ѝ представяне. По-долу са дадени примери за обстоятелства, които могат да доведат до прикриване на съществена информация:

а)

информация относно съществен отчетен обект, сделка или друго събитие, която е оповестена във финансовите отчети, но е използван неопределен или неясен език;

б)

информация относно съществен отчетен обект, сделка или друго събитие, която е разпръсната из финансовите отчети;

в)

информация за различни отчетни обекти, сделки или други събития, която е обединена по неподходящ начин;

г)

информация за подобни отчетни обекти, сделки или други събития, която е разделена по неподходящ начин; както и

д)

разбираемостта на финансовите отчети е затруднена, тъй като съществената информация е прикрита от несъществена информация по такъв начин, че основният ползвател не е в състояние да определи коя информация е съществена.

За да се оцени доколко с основание може да се очаква информацията да окаже влияние върху решенията, взимани от основните ползватели на финансови отчети с общо предназначение, съдържащи информация за конкретно отчитащо се предприятие, е необходимо предприятието да вземе под внимание характеристиките на тези ползватели, като същевременно се отчетат и обстоятелствата, свързани със самото предприятие.

Много действащи и потенциални инвеститори, заемодатели и други кредитори не могат да изискват от отчитащите се предприятия директно да им предоставят информация и трябва да разчитат на финансовите отчети с общо предназначение, за да получат голяма част от необходимата им финансова информация. Следователно те са основните ползватели, към които са насочени финансовите отчети с общо предназначение. Финансовите отчети се изготвят за ползватели, които имат приемливо ниво на познания за стопанската и икономическата дейност и които ползват и анализират информацията с необходимата стриктност. Има случаи, в които дори добре осведоменият и стриктен ползвател може да има нужда от разясненията на консултант, за да разбере информация, представяща сложни икономически явления.

...

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

...

139У

С измененията на Дефиницията за същественост (изменения на МСС 1 и МСС 8), публикувани през октомври 2018 г., бяха изменени параграф 7 от МСС 1 и параграф 5 от МСС 8, а параграф 6 от МСС 8 беше заличен. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на 1 януари 2020 г. или след тази дата. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт.

Изменения на МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки

Параграф 5 се изменя за предприятията, които са приели измененията от 2018 г. на препратките в МСФО към Концептуалната рамка. Параграф 6 се заличава и се добавя параграф 54З.

ДЕФИНИЦИИ

5.

...

Дефиницията на понятието за същественост е дадена в параграф 7 от МСС 1 и се използва със същото значение в рамките на настоящия стандарт.

...

6.

[Заличен]

...

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

...

54З

С измененията на Дефиницията за същественост (изменения на МСС 1 и МСС 8), публикувани през октомври 2018 г., бяха изменени параграф 7 от МСС 1 и параграф 5 от МСС 8, а параграф 6 от МСС 8 беше заличен. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на 1 януари 2020 г. или след тази дата. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт.

Изменения на други МСФО и публикации

Изменения на МСС 10 Събития след края на отчетния период

Параграф 21 се изменя и се добавя параграф 23В.

Некоригиращи събития след края на отчетния период

21.

Ако некоригиращите събития, настъпили след края на отчетния период, са съществени, с основание би могло да се очаква неоповестяването да окаже влияние върху решенията, които основните ползватели на финансовите отчети с общо предназначение вземат въз основа на тези отчети, съдържащи финансова информация за конкретно отчитащо се предприятие. Следователно за всяка съществена категория некоригиращи събития, настъпили след края на отчетния период, предприятието трябва да оповести следната информация:

а)

естеството на събитието; както и

б)

оценката на финансовото му отражение, а ако такава оценка не може да бъде извършена – този факт се оповестява.

...

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

...

23В

С измененията на Дефиницията за „същественост“ (изменения на МСС 1 и МСС 8), публикувани през октомври 2018 г., беше изменен параграф 21. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на 1 януари 2020 г. или след тази дата. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт. Предприятието прилага тези изменения, когато прилага измененията на дефиницията за „същественост“ в параграф 7 от МСС 1 и параграфи 5 и 6 от МСС 8.

Изменения на МСС 34 Междинно финансово отчитане

Параграф 24 се изменя и се добавя параграф 58.

Същественост

...

24.

Дефиницията за съществена информация е дадена в МСС 1, като в него се изисква отделно оповестяване на съществените отчетни обекти, включително (например) преустановените дейности, а в МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки се изисква оповестяване на промените в счетоводните приблизителни оценки, грешките и промените в счетоводната политика. Двата стандарта не съдържат количествено представени насоки относно съществеността.

...

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

...

58.

С измененията на Дефиницията за „същественост“ (изменения на МСС 1 и МСС 8), публикувани през октомври 2018 г., беше изменен параграф 24. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на 1 януари 2020 г. или след тази дата. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт. Предприятието прилага тези изменения, когато прилага измененията на дефиницията за „същественост“ в параграф 7 от МСС 1 и параграфи 5 и 6 от МСС 8.

Изменения на МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи

Параграф 75 се изменя и се добавя параграф 104.

Преструктуриране

...

75.

Дадено решение за преструктуриране, взето от ръководството или от съвета за преструктуриране преди края на отчетния период, не поражда конструктивно задължение към края на отчетния период, освен ако преди края на отчетния период предприятието не е:

а)

започнало да изпълнява плана за преструктуриране; или

б)

обявило основните характеристики на плана за преструктуриране на засегнатите от него страни по достатъчно ясен начин, така че те да могат с основание да очакват, че предприятието ще извърши преструктурирането.

Ако предприятието започне да изпълнява план за преструктуриране или обяви основните характеристики на този план на засегнатите от него страни едва след края на отчетния период, се изисква оповестяване в съответствие с МСС 10 Събития след края на отчетния период, ако преструктурирането е съществено и с основание би могло да се очаква неоповестяването да окаже влияние върху решенията, които основните потребители на финансовите отчети с общо предназначение вземат въз основа на тези отчети, съдържащи финансова информация за конкретното отчитащо се предприятие.

...

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

...

104.

С измененията на Дефиницията за „същественост“ (изменения на МСС 1 и МСС 8), публикувани през октомври 2018 г., беше изменен параграф 75. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на 1 януари 2020 г. или след тази дата. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт. Предприятието прилага тези изменения, когато прилага измененията на дефиницията за „същественост“ в параграф 7 от МСС 1 и параграфи 5 и 6 от МСС 8.