14.8.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 267/5


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035 на Комисията от 28 юни 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за животновъдните обекти, в които се отглеждат сухоземни животни, и за люпилните и за проследимостта на определени отглеждани сухоземни животни и яйца за люпене

(Официален вестник на Европейския съюз L 314 om 5 декември 2019 г.)

На страница 134, в член 29 буква в)

вместо:

„в)

забележки относно пристигащите животни, направени по време на периода на изолация;“

да се чете:

„в)

констатациите относно пристигащите животни, направени по време на периода на изолация“.

На страница 134, в член 31 буква е)

вместо:

„е)

ако са налични — инструкции на компетентния орган във връзка със забележките, направени по време на периода на изолация или карантина.“

да се чете:

„е)

ако са налични — инструкции на компетентния орган във връзка с констатациите, направени по време на периода на изолация или карантина.“

На страница 134, в член 32 буква е)

вместо:

„е)

данни за изолацията или карантината на пристигащите животни и ако са налични — инструкции на компетентния орган във връзка с изолацията и карантината и със забележките, направени по време на периода на изолация или карантина.“

да се чете:

„е)

данни за изолацията или карантината на пристигащите животни и ако са налични — инструкции на компетентния орган във връзка с изолацията и карантината и с констатациите, направени по време на периода на изолация или карантина.“

На страница 162, в приложение I, част 7, точка 2 буква а)

вместо:

„а)

производството на земни пчели трябва да бъде изолирано от свързаните с него дейности на животновъдния обект и трябва да се извършва в съоръжения за летене, които са обезопасени срещу насекоми;“

да се чете:

„а)

производството на земни пчели трябва да бъде изолирано от свързаните с него дейности на животновъдния обект и трябва да се извършва в съоръжения, които са обезопасени срещу летящи насекоми;“.

На страница 165, в приложение II, част 2, точка 2.4, буква б) подточка iv)

вместо:

„iv)

пух или прах от инкубаторите и от стените на люпилнята.“

да се чете:

„iv)

пух или прах от люпилните шкафове и от стените на люпилнята.“

На страница 166, в приложение II, част 2, точка 2.5, буква б) подточка i)

вместо:

„i)

една сборна проба от пух и мекониум от пилета от всеки инкубатор;“

да се чете:

„i)

една сборна проба от пух и мекониум от пилета от всеки люпилен шкаф;“.

На страница 166, в приложение II, част 2, точка 2.5, буква б), подточка ii) първо и второ тире

вместо:

„—

или 10 пилета второ качество и 10 неизлюпени птичи зародиша от всяко стадо на произход, което се намира в инкубатора в деня на вземане на пробите;

или

20 пилета второ качество от всяко стадо на произход, което се намира в инкубатора в деня на вземане на пробите.“

да се четат:

„—

или 10 пилета второ качество и 10 неизлюпени птичи зародиша от всяко стадо на произход, което се намира в даден люпилен шкаф в деня на вземане на пробите;

или

20 пилета второ качество от всяко стадо на произход, което се намира в даден люпилен шкаф в деня на вземане на пробите.“

На страница 166, в приложение II, част 2, точка 2.6, буква б) подточка ii)

вместо:

„ii)

за проби (като неизлюпени птичи зародиши), при които се очаква конкурентната флора да бъде минимална, може да се използва неселективно предварително обогатяване, последвано от селективно обогатяване в соев бульон на Rappaport-Vassiliadis (RVS) или в тетратионатов бульон на Müller-Kauffmann с новобиоцин (MKTTn);“

да се чете:

„ii)

за проби (като неизлюпени птичи зародиши), при които се очаква конкурентната флора да бъде минимална, може да се използва неселективно предварително обогатяване, последвано от селективно обогатяване в соев бульон на Rappaport-Vassiliadis (RVS) или в бульон тетратионат-новобиоцин на Müller-Kauffmann (MKTTn);“.