4.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 313/34


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2028 НА КОМИСИЯТА

от 29 ноември 2019 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799 по отношение на таблиците за съотнасянето, в които се посочва съответствието между оценките на кредитния риск на агенциите за външна кредитна оценка и степените на кредитно качество, определени в Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (1), и по-специално член 136, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799 на Комисията (2) e определено съответствието между съответните кредитни оценки, издадени от агенция за външна кредитна оценка (АВКО), и степените на кредитно качество, определени в Регламент (ЕС) № 575/2013, част трета, дял II, глава 2, раздел 2 („таблици за съотнасяне“).

(2)

След последните изменения на приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799 на Комисията, които бяха въведени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/634 на Комисията (3), бяха променени количествените и качествените показатели, на които се основават кредитните оценки в някои таблици за съотнасянето в приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799. Освен това някои агенции за външна кредитна оценка (АВКО) са започнали да извършват кредитни оценки на нови пазарни сегменти, което е довело до използването на нови рейтингови скали и нови видове кредитни рейтинги. Поради това е необходимо да се актуализират таблиците за съотнасяне по отношение на съответните АВКО.

(3)

След приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/634 още една агенция за кредитен рейтинг беше регистрирана в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета (4). Като се има предвид, че съгласно разпоредбите на член 136, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се изисква изготвянето на таблица за съотнасянето за всяка агенция за външна кредитна оценка, е необходимо това да се направи и за тази новорегистрирана АВКО. Кредитните оценки, издавани от новорегистрираната АВКО, се изготвят въз основа на същата методология, прилагана от дружеството майка, което е АВКО от трета държава и за което вече е определена таблица за съотнасянето в приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799. Поради това е целесъобразно в този конкретен случай таблицата за съотнасянето за новорегистрираната АВКО да отразява таблицата, определена за тази АВКО от трета държава.

(4)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, предадени на Комисията съвместно от Европейския банков орган, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (наричани по-долу „европейските надзорни органи“).

(5)

Европейският банков орган проведе открити обществени консултации по проектите на технически стандарти за изпълнение, анализира потенциалните разходи и ползи, свързани с тях, и поиска становище от Групата на участниците от банковия сектор, създадената с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5), както и от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета, (6) и от Групата на участниците от сектора на застраховането и презастраховането, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (7),

(6)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799

Приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799 се заменя с текста, съдържащ се в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799 на Комисията от 7 октомври 2016 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на съотнасянето на кредитните оценки на агенциите за външна кредитна оценка за кредитния риск в съответствие с член 136, параграф 1 и член 136, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 275, 12.10.2016 г., стр. 3).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/634 на Комисията от 24 април 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799 по отношение на таблиците за съотнасянето, в които се посочва съответствието между оценките на кредитния риск на агенциите за външна кредитна оценка и степените на кредитно качество, определени в Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 105, 25.4.2018 г., стр. 14).

(4)  Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(6)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(7)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблици за съотнасянето за целите на член 16

Степен на кредитно качество

1

2

3

4

5

6

ACRA Europe, a.s (по-рано European Rating Agency, a.s.)

 

 

 

 

 

 

Глобална скала на дългосрочни рейтинги

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Глобална скала на краткосрочни рейтинги

S1

 

S2

S3, S4, NS

 

 

AM Best Europe Rating Services

 

 

 

 

 

 

Скала на дългосрочни кредитни рейтинги на емитенти

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s

Скала на дългосрочни рейтинги на емисии

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s

Скала на рейтинги за финансова стабилност

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Скала на краткосрочни рейтинги на емитенти

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

 

 

Скала на краткосрочни рейтинги на емисии

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4, d, s

 

 

ARC Ratings S.A.

 

 

 

 

 

 

Скала на средносрочни и дългосрочни рейтинги на емитенти

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Скала на средносрочни и дългосрочни рейтинги на емисии

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Скала на краткосрочни рейтинги на емитенти

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Скала на краткосрочни рейтинги на емисии

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

 

 

 

 

 

 

Скала на дългосрочни кредитни рейтинги

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Скала на краткосрочни рейтинги на предприятия

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management SL

 

 

 

 

 

 

Глобална рейтингова скала

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Banque de France

 

 

 

 

 

 

Глобална скала на дългосрочни кредитни рейтинги на емитенти

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

BCRA — Credit Rating Agency AD

 

 

 

 

 

 

Глобална скала на дългосрочни рейтинги

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Глобална скала на краткосрочни рейтинги

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Скала на дългосрочни рейтинги на дружества за пенсионно осигуряване

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Скала на краткосрочни рейтинги на дружества за пенсионно осигуряване

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Скала на дългосрочни рейтинги на пенсионни фондове

AAA pf, AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Скала на дългосрочни рейтинги на гаранционни фондове

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

Скала на краткосрочни рейтинги на гаранционни фондове

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

 

 

 

 

 

 

Международна скала на дългосрочни рейтинги на емитенти

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Международна скала на дългосрочни рейтинги на емисии

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Международна скала на дългосрочни рейтинги за финансова стабилност на застрахователи

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Международна скала на краткосрочни рейтинги на емитенти

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Международна скала на краткосрочни рейтинги на емисии

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Международна скала на краткосрочни рейтинги за финансова стабилност на застрахователи

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

 

 

 

 

 

 

Скала на дългосрочни рейтинги на предприятия

A1.1, A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Rating AG

 

 

 

 

 

 

Скала на дългосрочни рейтинги на емитенти

AAA, AA

A

 

BBB

BB

B, C, SD, D

Скала на дългосрочни рейтинги на емисии

AAA, AA

A

 

BBB

BB

B, C, D

Скала на краткосрочни рейтинги

L1

L2

 

L3, NEL, D

 

 

CRIF Ratings S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Скала на дългосрочни рейтинги на емитенти

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Скала на дългосрочни рейтинги на емисии

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Скала на краткосрочни рейтинги на емитенти

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Скала на краткосрочни рейтинги на емисии

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Dagong Europe Credit Rating Srl

 

 

 

 

 

 

Скала на дългосрочни кредитни рейтинги

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Скала на краткосрочни кредитни рейтинги

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings

 

 

 

 

 

 

Скала на дългосрочни рейтинги на задължения

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Скала на краткосрочни рейтинги за дългови инструменти и за ценни книжа

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5

 

 

Скала на рейтинги за финансова стабилност

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Egan-Jones Ratings Co.

 

 

 

 

 

 

Скала на дългосрочни кредитни рейтинги

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Скала на краткосрочни кредитни рейтинги

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

Euler Hermes Rating GmbH

 

 

 

 

 

 

Глобална скала на дългосрочни рейтинги

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

EuroRating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Глобална скала на дългосрочни рейтинги

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Рейтинги, определени от Fitch

 

 

 

 

 

 

Скала на дългосрочни рейтинги за неизпълнение на емитенти

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Корпоративни финансови задължения — скала на дългосрочни рейтинги

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Международна скала на дългосрочни рейтинги за финансова стабилност на застрахователи

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Скала на рейтинги на контрагенти по деривати

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Скала на краткосрочни рейтинги

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Скала на краткосрочни рейтинги за финансова стабилност на застрахователи

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

 

 

 

 

 

 

Глобална скала на дългосрочни рейтинги

AAA, AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

 

 

 

 

 

 

Глобална скала на дългосрочни рейтинги

HR AAA(G)/ HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Глобална скала на краткосрочни рейтинги

HR+1(G)/ HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP Group S.A

 

 

 

 

 

 

Глобална скала на дългосрочни рейтинги

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

INC Rating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Скала на дългосрочни кредитни рейтинги на емитенти

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

 

 

 

 

 

 

Скала на дългосрочни рейтинги на емитенти

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Скала на дългосрочни рейтинги на емисии

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Скала на краткосрочни рейтинги на емитенти

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Скала на краткосрочни кредитни рейтинги на емисии

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

 

 

 

 

 

 

Скала на дългосрочни кредитни рейтинги

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Скала на краткосрочни кредитни рейтинги

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe

 

 

 

 

 

 

Скала на дългосрочни кредитни рейтинги

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Скала на краткосрочни кредитни рейтинги

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Глобална скала на дългосрочни рейтинги

A1, A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

 

 

 

 

 

 

Глобална скала на дългосрочни рейтинги

Aaa, Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Глобална скала на краткосрочни рейтинги

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

QIVALIO SAS (по-рано Spread Research)

 

 

 

 

 

 

Глобална скала на дългосрочни рейтинги

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Глобална скала на краткосрочни рейтинги

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

 

 

 

 

 

 

Международна скала на кредитни рейтинги

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Международна скала на рейтинги за надеждност

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scope Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

Скала на дългосрочни рейтинги

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC,C, D

Скала на краткосрочни рейтинги

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

S&P Global Ratings Europe Limited

 

 

 

 

 

 

Скала на дългосрочни кредитни рейтинги на емитенти

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Скала на дългосрочни кредитни рейтинги на емисии

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Скала на рейтинги за финансова стабилност на застрахователи

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Скала на рейтинги на средната пазарна оценка

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Скала на краткосрочни кредитни рейтинги на емитенти

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Скала на краткосрочни кредитни рейтинги на емисии

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

The Economist Intelligence Unit Ltd

 

 

 

 

 

 

Скала на обхвата на рейтингите на държавния дълг

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D