5.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 315/134


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2017 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домакински съдомиялни машини и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 г. за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (1), и по-специално член 11, параграф 5 и член 16 от него,

като има предвид, че:

(1)

Според Регламент (ЕС) 2017/1369 Комисията е оправомощена да приема делегирани актове по отношение на етикетирането или преобразуването на скалата за етикетирането на продуктови групи, които имат значителен потенциал за икономии на енергия, а в някои случаи и на други ресурси.

(2)

Разпоредбите относно енергийното етикетиране на домакински съдомиялни машини бяха определени с Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010 на Комисията (2).

(3)

В Съобщение на Комисията СOM(2016)773 final (3) (Работен план за екопроектирането), изготвено от Комисията в изпълнение на член 16, параграф 1 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), са определени работните приоритети съгласно рамката за екопроектиране и енергийно етикетиране за периода 2016—2019 г. В работния план за екопроектирането са определени продуктовите групи, свързани с енергопотреблението, които трябва да бъдат считани за приоритетни при предприемането на подготвителни проучвания и евентуалното приемане на мерки за изпълнение, както и при прегледа на Регламент (ЕС) № 1016/2010 на Комисията (5) и Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010.

(4)

Мерките от работния план за екопроектирането имат прогнозен потенциал да допринесат за годишни икономии на крайното потребление от общо над 260 TWh през 2030 г., което съответства на намаляване на емисиите на парникови газове с приблизително 100 млн. тона годишно през 2030 г. Домакинските съдомиялни машини са една от продуктовите групи, посочени в работния план, с приблизителни годишни икономии на електроенергия от 2,1 TWh, което води до намаляване на емисиите на парникови газове с 0,7 млн.т. еквивалент на CO2 годишно, и очаквани икономии на вода от 16 млн. m3 през 2030 г.

(5)

Домакинските съдомиялни машини са сред продуктовите групи, посочени в член 11, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1369, за които Комисията следва да приеме делегиран акт за въвеждането на етикет с преобразувана скала от A до G.

(6)

Комисията преразгледа Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010, както това се изисква в член 7 от него и анализира техническите, екологичните и икономическите аспекти, както и въздействието от поведението на потребителите. Прегледът беше извършен в тясно сътрудничество със заинтересованите страни от Съюза и трети държави. Резултатите от прегледа бяха обявени публично и представени на консултативния форум, създаден с член 14 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(7)

Според заключението от прегледа е необходимо да се въведат преразгледани изисквания за енергийно етикетиране на домакински съдомиялни машини.

(8)

Небитовите съдомиялни машини имат различни характеристики и приложения. Те са предмет на други регулаторни актове, по-специално на Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6), и не следва да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент. Настоящият регламент за домакинските съдомиялни машини следва да се прилага по отношение на съдомиялни машини с едни и същи технически характеристики, независимо от параметрите на настройване, при които те се използват.

(9)

Екологичните аспекти на домакинските съдомиялни машини, които за целите на настоящия регламент са определени за важни, са консумацията на енергия и вода на етапа на използване, генерирането на отпадъци в края на жизнения цикъл, емисиите във въздуха и водата на етапа на производство вследствие на добива и преработването на суровините и на етапа на използване вследствие на консумацията на електроенергия.

(10)

От прегледа става ясно, че консумацията на електроенергия и вода от домакинските съдомиялни машини може допълнително да бъде намалена чрез прилагането на мерки за енергийно етикетиране, насочени към по-доброто разграничаване между продуктите. Това следва да стимулира доставчиците допълнително да подобряват енергийната и ресурсната ефективност на домакинските съдомиялни машини, като в същото време се ускори пренасочването на пазара към по-ефективни технологии.

(11)

Енергийното етикетиране на домакинските съдомиялни машини дава възможност на потребителите да вземат информирани решения за избор на уреди с по-висока енергийна и ресурсна ефективност. Разбирането и важността на информацията, която е предоставена върху етикета, са потвърдени чрез специално проучване сред потребителите в съответствие с член 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(12)

На домакинските съдомиялни машини, които се излагат на търговски панаири, следва да бъде поставен енергийният етикет, ако първата бройка от модела вече е била пусната на пазара или се пуска на пазара на търговския панаир.

(13)

Съответните продуктови параметри следва да се измерват чрез използване на надеждни, точни и възпроизводими методи. При тези методи следва да се отчитат признатите най-съвременни измервателни методи, включително, когато са налични, хармонизирани стандарти, приети от европейските органи по стандартизация, както са изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета. (7).

(14)

Като се отчита растежът на продажбите на продукти, свързани с енергопотреблението, чрез онлайн магазини и платформи за продажби по интернет, а не директно от доставчици, следва да се поясни, че доставчиците на услуги от онлайн магазини и платформи за продажби по интернет следва да бъдат отговорни за показването на предоставения от доставчика етикет в близост до цената. Те следва да информират доставчика за това задължение, но не следва да са отговорни за точността или съдържанието на предоставените етикет и продуктов информационен лист. По силата на член 14, параграф 1, буква б) от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8) за електронната търговия обаче такива интернет платформи за хостинг следва да действат експедитивно за отстраняване или блокиране на достъпа до информацията за въпросния продукт, ако са запознати с несъответствието (например липсващ, непълен или неточен етикет или продуктов информационен лист), например ако са информирани от органа за надзор на пазара. За доставчик, който продава директно на крайните потребители чрез собствения си уебсайт, са в сила задълженията за продажбите от разстояние, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, бяха обсъдени от консултативния форум и с експертите от държавите членки в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(16)

Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010 следва да бъде отменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   С настоящия регламент се въвеждат изисквания за етикетирането и предоставянето на допълнителна продуктова информация за домакински съдомиялни машини, захранвани от електрическата мрежа, включително за вградени домакински съдомиялни машини, и за домакински съдомиялни машини, захранвани от електрическата мрежа, които могат да бъдат захранвани и от акумулаторни батерии.

2.   Настоящият регламент не се прилага за:

а)

съдомиялни машини в обхвата на Директива 2006/42/ЕО;

б)

захранвани от акумулаторни батерии домакински съдомиялни машини, които могат да бъдат свързани към електрическата мрежа посредством преобразувател на променлив ток в постоянен ток, закупен отделно от домакинската съдомиялна машина.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„мрежа“ или „електрическа мрежа“ означава захранване от електроснабдителната мрежа с 230 (± 10 %) волта променливо напрежение с честота 50 Hz;

2)

„домакинска съдомиялна машина“ означава машина, която почиства и изплаква съдове и прибори за хранене и за която производителят е обявил в декларацията за съответствие, че съответства на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (9) или на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (10);

3)

„вградена домакинска съдомиялна машина“ означава домакинска съдомиялна машина, която е проектирана, изпитана и предлагана на пазара изключително с цел:

а)

монтиране в ниша или ограждане (отгоре, отдолу и отстрани) с панели;

б)

здраво закрепване към страничните, горната или долната страна на нишата или панелите; както и

в)

оборудване с неразделна заводска лицева част или с лицева част по желание на клиента.

4)

„място на продажба“ означава място, където домакинските съдомиялни машини се излагат или предлагат за продажба, дават се под наем или се предлагат на изплащане.

За целите на приложенията към настоящия регламент в приложение I са дадени допълнителни определения.

Член 3

Задължения на доставчиците

1.   Доставчиците гарантират, че:

а)

всяка домакинска съдомиялна машина се доставя с отпечатан етикет във формата, посочен в приложение III;

б)

параметрите на продуктовия информационен лист, посочени в приложение V, са въведени в продуктовата база данни;

в)

ако това бъде изрично поискано от търговеца, продуктовият информационен лист се предоставя на хартиен носител;

г)

съдържанието на техническата документация, определено в приложение VI, се въвежда в продуктовата база данни;

д)

във всички визуални реклами за конкретен модел домакинска съдомиялна машина се посочва класът на енергийна ефективност на този модел и спектърът от класове на енергийна ефективност от етикета в съответствие с приложение VII и приложение VIII;

е)

във всички технически рекламни материали, отнасящи се за конкретен модел домакинска съдомиялна машина, включително в интернет, в които са описани нейните специфични технически параметри, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел и спектърът от класове на енергийна ефективност от етикета в съответствие с приложение VII;

ж)

за всеки модел домакинска съдомиялна машина на търговците се предоставя електронен етикет във формата и с информацията, посочени в приложение III;

з)

за всеки модел домакинска съдомиялна машина на търговците се предоставя електронен продуктов информационен лист, съответстващ на изискванията в приложение V.

2.   Класът на енергийна ефективност и класът на излъчван въздушен шум са определени в приложение II и се изчисляват в съответствие с приложение IV.

Член 4

Задължения на търговците

Търговците гарантират, че:

а)

всяка домакинска съдомиялна машина на мястото на продажба, включително на търговски панаири, има етикет, предоставен от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1, буква а), като етикетът за уредите за вграждане се поставя по такъв начин, че да бъде ясно видим, а за всички домакински съдомиялни машини — по такъв начин, че да бъде ясно видим на външната предна или горна страна на домакинската съдомиялна машина;

б)

в случай на продажби от разстояние етикетът и продуктовият информационен лист се предоставят в съответствие с приложения VII и VIII;

в)

във всички визуални реклами за конкретен модел домакинска съдомиялна машина се посочва класът на енергийна ефективност на този модел и спектърът от класове на енергийна ефективност от етикета в съответствие с приложение VII;

г)

във всички технически рекламни материали, отнасящи се за конкретен модел домакинска съдомиялна машина, включително в интернет, в които са описани нейните специфични технически параметри, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел и спектърът от класове на енергийна ефективност от етикета в съответствие с приложение VII.

Член 5

Задължения на интернет платформите за хостинг

Когато доставчик на услуги за хостинг, посочен в член 14 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, разрешава директната продажба на домакински съдомиялни машини чрез своя интернет уебсайт, доставчикът на услуги осигурява показването на електронния етикет и електронния продуктов информационен лист, предоставени от търговеца, чрез механизъм за визуализиране в съответствие с разпоредбите на приложение VIII и информира търговеца за задължението да ги показва.

Член 6

Методи за измерване

Информацията, предоставя в съответствие с членове 3 и 4, трябва да е получена чрез надеждни, точни и възпроизводими измервателни и изчислителни методи, които са съобразени с признатите съвременни измервателни и изчислителни методи, определени в приложение IV.

Член 7

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Държавите членки прилагат процедурата за проверка, определена в приложение IX към настоящия регламент, когато извършват проверките с цел надзор върху пазара, посочени в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

Член 8

Преразглеждане

Комисията преразглежда настоящия регламент с оглед на техническия напредък и представя резултатите от това преразглеждане пред консултативния форум, включително, ако е целесъобразно, проект на предложение за промени, не по-късно от 25 декември 2025 г.

При преразглеждането се прави по-специално оценка на:

а)

потенциала за подобрение по отношение на консумацията на енергия, функционалните и екологичните характеристики на домакинските съдомиялни машини;

б)

ефективността на съществуващите мерки за постигането на промени в поведението на крайните потребители, а именно да купуват уреди и използват програми с по-висока енергийна и ресурсна ефективност;

в)

възможността да постигане на целите на кръговата икономика.

Член 9

Отмяна

Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010 се отменя, считано от 1 март 2021 г.

Член 10

Преходни мерки

От 25 декември 2019 г. до 28 февруари 2021 г. продуктовият фиш, който се изисква съгласно член 3, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010, може да бъде предоставян посредством продуктовата база данни, вместо да се предоставя на хартиен носител заедно с продукта. В такъв случай доставчикът гарантира, че при изрично искане на търговеца продуктовият фиш се предоставя на хартиен носител.

Член 11

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 март 2021 г. Независимо от това член 10 се прилага от 25 декември 2019 г., а член 3, параграф 1, букви а), б) и в) се прилагат от 1 ноември 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домакински съдомиялни машини (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 1).

(3)  Съобщение на Комисията. Работен план за екопроектирането за периода 2016—2019 г. (COM(2016)773 final, Брюксел, 30.11.2016 г.).

(4)  Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10).

(5)  Регламент (ЕС) № 1016/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на домакински съдомиялни машин (ОВ L 293, 11.11.2010 г., стр. 31).

(6)  Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24).

(7)  Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

(8)  Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

(9)  Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 357).

(10)  Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 62).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения, валидни за приложенията

Прилагат се следните определения:

1)

„индекс за енергийна ефективност“ (EEI) означава отношението на консумацията на енергия при програмата „есо“ към консумацията на енергия при стандартната програма;

2)

„консумация на енергия при програмата „еко“ (EPEC) означава консумацията на енергия от домакинска съдомиялна машина при програмата „есо“, изразена в киловатчасове за цикъл;

3)

„консумация на енергия при стандартната програма“ (SPEC) означава консумацията на енергия като база в зависимост от обявения капацитет на домакинската съдомиялна машина, изразена в киловатчасове за цикъл;

4)

„програма“ означава последователност от операции, които са определени предварително и са обявени от доставчика като подходящи за посочените степени на замърсяване или видове зареждане, или и за двете;

5)

„цикъл“ означава пълен процес на почистване, изплакване и подсушаване, както е определен за избраната програма, който включва серия от операции до преустановяването на всякаква дейност;

6)

код „бърз отговор“ (QR — quick response) означава матричен баркод, включен в енергийния етикет на даден модел на продукт, който съдържа връзка към информацията за този модел в публичната част на продуктовата база данни;

7)

„комплект“ (ps) означава набор от съдове и прибори за хранене за използване от едно лице, без да се включват приборите за сервиране;

8)

„прибори за сервиране“ означава изделия за приготвяне и сервиране на храна, които може да включват тенджери, купи за сервиране, ножове и прибори за сервиране и поднос;

9)

„обявен капацитет“ означава максималният брой на комплектите, заедно с приборите за сервиране, които могат да бъдат почистени, изплакнати и подсушени от домакинската съдомиялна машина за един цикъл, когато са заредени в нея в съответствие с инструкциите на доставчика;

10)

„консумация на вода при програмата „еко“ (EPWC) означава консумацията на вода от домакинска съдомиялна машина при програмата „есо“, изразена в литри за цикъл;

11)

„индекс за ефективност на почистване (IC) означава отношението на ефективността на почистване на дадена домакинска съдомиялна машина към ефективността на почистване на еталонна домакинска съдомиялна машина;

12)

„индекс за ефективност на подсушаване (ID) означава отношението на ефективността на подсушаване на дадена домакинска съдомиялна машина към ефективността на подсушаване на еталонна домакинска съдомиялна машина;

13)

„времетраене на програмата“ (Tt) означава времето, изтекло от стартирането на избраната програма, с изключение на програмирано от потребителя отлагане на старта, докато бъде указан краят на програмата и потребителят получи достъп до заредените съдове и прибори;

14)

„есо“ означава наименованието на програмата на домакинска съдомиялна машина, която е обявена от производителя като подходяща за почистването на нормално замърсени съдове и прибори за хранене и за която се отнася информацията от енергийния етикет и продуктовия информационен лист;

15)

„режим „изключен“ означава състояние, при което домакинската съдомиялна машина е свързана към захранващата електрическа мрежа, но не предлага никакви функции; следните състояния също се считат за режим „изключен“:

а)

състоянията, осигуряващи само индикация за режим „изключен“;

б)

състоянията, осигуряващи само функции, чиято цел е да осигурят електромагнитна съвместимост в съответствие с Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1);

16)

„режим на готовност“ означава състояние, при което домакинската съдомиялна машина е свързана към захранващата електрическа мрежа и предлага само следните функции, като това състояние може да продължи неопределено време:

а)

функция за повторно активиране или функция за повторно активиране и само индикация за това, че функцията за повторно активиране е задействана, и/или

б)

функция за повторно активиране посредством връзка към мрежа; и/или

в)

визуализиране на информация или състояние; и/или

г)

функция за откриване с цел предприемане на извънредни мерки;

17)

„мрежа“ означава комуникационна инфраструктура с топология от връзки, архитектура, включително физическите компоненти, принципи на организация, комуникационни процедури и формати (протоколи);

18)

„отложен старт“ означава състояние, при което потребителят е избрал определено отлагане на началото на цикъла на избраната програма;

19)

„гаранция“ означава всеки ангажимент от страна на търговец на дребно или на доставчик към потребителя да:

а)

се възстанови заплатената цена; или

б)

се заменят, ремонтират или обслужат домакинските съдомиялни машини по определен начин, ако не отговарят на спецификациите, определени в гаранционната карта или в съответната реклама;

20)

„механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление въз основа на друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителите на съдържание от интернет;

21)

„вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъп до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката върху друго изображение или набор от данни, преминаване с курсора на мишката върху тях или сензорноекранно им разширяване;

22)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екранът на таблет, комбиниран таблет или смартфон;

23)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни в приложения за гласов синтез.


(1)  Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 79).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

А.   Класове на енергийна ефективност

Класът на енергийна ефективност на дадена домакинска съдомиялна машина се определя въз основа на нейния индекс за енергийна ефективност (EEI) съгласно посоченото в таблица 1.

EEI на домакинска съдомиялна машина се изчислява съгласно приложение IV.

Таблица 1

Класове на енергийна ефективност

Клас на енергийна ефективност

Индекс за енергийна ефективност

A

EEI < 32

B

32 ≤ EEI < 38

C

38 ≤ EEI < 44

D

44 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 56

F

56 ≤ EEI < 62

G

EEI ≥ 62

Б.   Класове на излъчван въздушен шум

Класът на излъчван въздушен шум на дадена домакинска съдомиялна машина се определя на базата на излъчвания въздушен шум съгласно посоченото в таблица 2.

Таблица 2

Класове на излъчван въздушен шум

Клас на излъчван въздушен шум

Шум (dB(A)

A

n < 39

B

39 ≤ n < 45

C

45 ≤ n < 51

D

51 ≤ n


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Етикет

1.   ЕТИКЕТ

Image 1

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I.

код QR;

II.

име на доставчика или търговска марка;

III.

използван от доставчика идентификатор на модела;

IV.

скала с класове на енергийна ефективност от A до G;

V.

клас на енергийна ефективност, определен в съответствие с приложение II, точка А;

VI.

консумация на енергия при програмата „есо“ (EPEC) в kWh за 100 цикъла, закръглена до най-близкото цяло число;

VII.

обявен капацитет в стандартни комплекти за програмата „есо“;

VIII.

консумация на вода при програмата „есо“ (EPWC) в литри на цикъл, закръглена до първия знак след десетичната запетая;

IX.

времетраене на програмата „есо“ в часове:минути, закръглено до най-близката минута;

X.

излъчван въздушен шум, изразен в dB(A), спрямо 1 pW, и закръглен до най-близкото цяло число, както и клас на излъчвания въздушен шум, определен в съответствие с точка Б от приложение II;

XI.

номера на настоящия регламент, който е „2019/2017“.

2.   ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕТИКЕТА

Задължителното оформление на етикета е представено на фигурата по-долу.

Image 2

Като:

а)

етикетът трябва да е широк най-малко 96 mm и висок най-малко 192 mm. Когато етикетът се отпечатва в по-голям формат, съдържанието му се запазва с размери, които са пропорционални на спецификациите по-горе;

б)

фонът на етикета е 100 % бял;

в)

типографските шрифтове са Verdana и Calibri;

г)

размерите и спецификациите на елементите, от които е съставен етикетът, трябва да бъдат, както е посочено в оформлението на етикета за домакински съдомиялни машини;

д)

цветовете са по системата CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 0,70,100,0: 0 % синьозелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно;

е)

етикетът трябва да отговаря на всяко от изброените по-долу изисквания (номерирането е в съответствие с фигурата по-горе):

Image 3

цветовете на логото на ЕС са, както следва:

на фона: 100,80,0,0,

на звездите: 0,0,100,0;

Image 4

цветът на логото „energy“ е: 100,80,0,0;

Image 5

кодът QR е в 100 % черен цвят;

Image 6

името на доставчика е в 100 % черен цвят, а шрифтът е получер (удебелен) Verdana, 9 пункта;

Image 7

идентификаторът на модела е в 100 % черен цвят, а шрифтът е нормален Verdana, 9 пункта;

Image 8

скалата от A до G трябва да бъде, както следва:

буквите на скалата на енергийния клас са в 100 % бял цвят, а шрифтът е получер (удебелен) Calibri, 19 пункта; буквите са центрирани върху ос на 4,5 mm от лявата страна на стрелките,

цветовете на стрелките на скалата от A до G са, както следва:

Клас A: 100,0,100,0;

Клас B: 70,0,100,0;

Клас C: 30,0,100,0;

Клас D: 0,0,100,0;

Клас E: 0,30,100,0;

Клас F: 0,70,100,0;

Клас G: 0,100,100,0;

Image 9

вътрешните разделителни линии са с дебелина 0,5 пункта, а цветът е 100 % черен;

Image 10

буквата на класа на енергийна ефективност е в 100 % бял цвят, а шрифтът е получер (удебелен) Calibri, 33 пункта. Стрелката за класа на енергийна ефективност и съответната стрелка от скалата от А до G се разполагат така, че върховете им да бъдат подравнени. Буквата в стрелката за класа на енергийна ефективност е разположена в центъра на правоъгълната част на стрелката, която е със 100 % черен цвят;

Image 11

шрифтът на стойността на консумацията на енергия при програмата „есо“ за 100 цикъла е получер (удебелен) Verdana, 28 пункта; шрифтът на текста „kWh“ е нормален Verdana, 18 пункта; цифрата „100“ на пиктограмата, представляваща 100 цикъла, е с нормален шрифт Verdana, 14 пункта. Стойността и мерната единица са центрирани и в 100 % черен цвят;

Image 12

пиктограмите се изобразяват, както е посочено в оформленията на етикета и както следва:

редовете на пиктограмите са с дебелина 1,2 пункта, като те и текстовете (числата и мерните единици) са със 100 % черен цвят,

текстовете под пиктограмите са с получер (удебелен) шрифт Verdana, 16 пункта, а мерната единица е с нормален шрифт Verdana, 12 пункта, като те са центрирани под пиктограмите,

пиктограма за излъчвания въздушен шум: броят на децибелите във високоговорителя е с получер (удебелен) шрифт Verdana, 12 пункта, като мерната единица „dB“ е с нормален шрифт Verdana, 9 пункта; спектърът от класовете на шума (от A до D) се центрира под пиктограмата, като шрифтът на буквата на приложимия клас на шум е получер (удебелен) Verdana, 16 пункта, а шрифтът на другите букви за класовете на шума е нормален Verdana, 10 пункта;

Image 13

номерът на регламента е в 100 % черен цвят и с нормален шрифт Verdana, 6 пункта.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Измервателни методи и изчисления

За целите на съответствието и проверката за съответствие с изискванията на настоящия регламент измерванията и изчисленията се извършват, като се използват хармонизирани стандарти, чиито обозначителни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз, или с използване на други надеждни, точни и възпроизводими методи, които са съобразени с общопризнатите най-съвременни методи, и са в съответствие с разпоредбите, определени по-долу.

Консумацията на енергия, EEI, консумацията на вода, времетраенето на програмата, ефективността на почистване и подсушаване и излъчваният въздушен шум на даден модел домакинска съдомиялна машина се измерват и/или изчисляват с използване на програмата „есо“, като домакинската съдомиялна машина е заредена с обявения си капацитет. Консумацията на енергия, консумацията на вода, времетраенето на програмата и ефективността на почистване и подсушаване се измерват едновременно.

EPWC се изразява в литри на цикъл и се закръглява до първия знак след десетичната запетая.

Времетраенето на програмата „есо“ (Tt) се изразява в часове и минути и се закръглява до най-близката минута.

Излъчваният въздушен шум се измерва в dB(A) спрямо 1 pW и се закръглява до най-близкото цяло число.

1.   ИНДЕКС ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

За изчисляването на индекса за енергийна ефективност (EEI) за даден модел домакинска съдомиялна машина консумацията на енергия при програмата “есо” (EPEC) на домакинската съдомиялна машина се сравнява с консумацията на енергия при стандартната програма (SPEC).

а)

EEI се изчислява, както следва, и се закръглява до първия знак след десетичната запетая:

EEI = (EPEC/SPEC) × 100

където:

EPEC е консумацията на енергия при програмата „есо“ на домакинската съдомиялна машина, измерена в kWh/цикъл и закръглена до третия знак след десетичната запетая;

SPEC е консумацията на енергия при стандартната програма на домакинската съдомиялна машина.

б)

SPEC се изчислява в kWh/цикъл и се закръглява до третия знак след десетичната запетая, както следва:

1)

за домакински съдомиялни машини с обявен капацитет ps ≥ 10 и широчина > 50 cm:

SPEC = 0,025 × ps + 1,350

2)

за домакински съдомиялни машини с обявен капацитет ps ≤ 9 или широчина ≤ 50 cm:

SPEC = 0,090 × ps + 0,450

където ps е броят на комплектите.

2.   ИНДЕКС ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОЧИСТВАНЕ

За изчисляването на индекса за ефективност на почистване (IC) на даден модел домакинска съдомиялна машина, ефективността на почистване при програмата „есо“ се сравнява с ефективността на почистване на еталонна съдомиялна машина.

IC се изчислява, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

IC = exp (ln IC)

и

Formula

където:

CT,i е ефективността на почистване при програмата „есо“ на домакинската съдомиялна машина при изпитване на една пробна серия (i), закръглена до втория знак след десетичната запетая;

CR,i е ефективността на почистване на еталонната съдомиялна машина за една пробна серия (i), закръглена до втория знак след десетичната запетая;

n е броят на пробните серии.

3.   ИНДЕКС ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОДСУШАВАНЕ

За изчисляването на индекса за ефективност на подсушаване (ID) на даден модел домакинска съдомиялна машина, ефективността на подсушаване при програмата „есо“ се сравнява с ефективността на подсушаване на еталонна съдомиялна машина.

ID се изчислява, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

ID = exp (ln ID)

и

Formula

където:

ID,i е индексът за ефективност на подсушаване при програмата „есо“ на домакинската съдомиялна машина при изпитване на една пробна серия (i);

n е броят на комбинираните пробни серии на почистване и подсушаване.

ID,i се изчислява, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

ln ID,i = ln (DT,i/DR,t)

където:

DT,i е средната стойност на ефективността на подсушаване при програмата „есо“ на домакинската съдомиялна машина при изпитване на една пробна серия (i), закръглена до втория знак след десетичната запетая;

DR,t е целевата стойност на ефективността на подсушаване на еталонната съдомиялна машина, закръглена до втория знак след десетичната запетая.

4.   РЕЖИМИ С НИСКА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ

Измерва се консумацията на енергия в режим „изключен“ (Po), в режим на готовност (Psm) и, когато е приложимо, в режим на отложен старт (Pds). Измерените стойности се изразяват във W и се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

По време на измерванията на консумацията на енергия в режимите с ниска консумация на енергия се проверява и записва следното:

наличието или отсъствието на показване на информация;

наличието или отсъствието на активиране на мрежова връзка.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Продуктов информационен лист

Информацията, част от продуктовия информационен лист на домакинските съдомиялни машини в съответствие с член 3, параграф 1, буква б), се въвежда в продуктовата база данни от доставчика в съответствие с таблица 3.

В ръководството за потребителя или в друга документация, предоставяна с продукта, ясно е посочена хипервръзката към модела в продуктовата база данни под формата на URL или код QR или чрез посочване на регистрационния номер на продукта.

Таблица 3

Съдържание, подредба и формат на продуктовия информационен лист

Име на доставчика или търговска марка:

Адрес на доставчика  (2) :

Идентификатор на модела:

Основни параметри на продукта:

Параметър

Стойност

Параметър

Стойност

Обявен капацитет (1) (ps)

x

Размери в cm

Височина

x

Широчина

x

Дълбочина

x

EEI (1)

x,x

Клас на енергийна ефективност (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Индекс за ефективност на почистване (1)

x,xx

Индекс за ефективност на подсушаване (1)

x,xx

Консумация на енергия в kWh [на цикъл] въз основа на програмата „есо“ при използване на студена вода. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът.

x,xxx

Консумация на вода в литри [на цикъл] въз основа на програмата „есо“. Реалната консумация на вода ще зависи от начина, по който се използва уредът и от твърдостта на водата.

x,x

Времетраене на програмата (1) (часове:минути)

x:xx

Вид

[вградена/самостоятелна]

Излъчван въздушен шум (1) (dB(A) при нулево ниво 1 pW)

x

Клас на излъчван въздушен шум (1)

[A/B/C/D] (3)

Режим „изключен“ (W)

x,xx

Режим на готовност (W)

x,xx

Режим на отложен старт (W) (ако е приложимо)

x,xx

Мрежови режим на готовност (W) (ако е приложимо)

x,xx

Минимален срок на гаранцията, предлагана от доставчика  (2) :

Допълнителна информация:

Адрес на уебсайта на доставчика, където се намира информацията от точка 6 от приложение II към Регламент (ЕС) 2019/2022 (1)  (2):


(1)  За програмата „есо“.

(2)  Промените в тези точки не се считат от значение за целите на член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(3)  Ако продуктовата база данни автоматично генерира окончателното съдържание на това поле, доставчикът не въвежда посочените данни.

(1)  Регламент (ЕС) 2019/2022 на Комисията от 1 октомври 2019 г. за определяне на изисквания за екопроектиране на домакински съдомиялни машини в съответствие с Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1016/2010 на Комисията (вж. страница 267 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Техническа документация

1.   

Техническата документация, посочена в член 3, параграф 1, буква г), включва:

а)

информацията, посочена в приложение V;

б)

информацията, посочена в таблица 4; тези стойности се считат за обявените стойности за целите на процедурата за проверка, посочена в приложение IX;

Таблица 4

Информация, която трябва да бъде включена в техническата документация

ПАРАМЕТЪР

МЕРНА ЕДИНИЦА

СТОЙНОСТ

Консумация на енергия при програмата „есо“ (EPEC), закръглена до третия знак след десетичната запетая

kWh/цикъл

X,XXX

Консумация на енергия при стандартната програма (SPEC), закръглена до третия знак след десетичната запетая

kWh/цикъл

X,XXX

Индекс за енергийна ефективност (EEI)

X,X

Консумация на вода при програмата „есо“ (EPWC), закръглена до първия знак след десетичната запетая

l/цикъл

X,X

Индекс за ефективност на почистване (IC)

X,XX

Индекс за ефективност на подсушаване (ID)

X,XX

Времетраене на програмата „есо“ (Tt), закръглено до най-близката минута

часове:минути

X:XX

Консумация на енергия в режим „изключен“ (Po), закръглена до втория знак след десетичната запетая

W

X,XX

Консумация на енергия в режим на готовност (Psm), закръглена до втория знак след десетичната запетая

W

X,XX

Режимът на готовност включва ли визуализирането на информация?

Да/Не

Консумация на енергия в режим на готовност (Psm) в състояние на мрежови режим на готовност (ако е приложимо), закръглена до втория знак след десетичната запетая

W

X,XX

Консумация на енергия в режим на отложен старт (Pds), закръглена до втория знак след десетичната запетая

W

X,XX

Излъчван въздушен шум

dB(A) при нулево ниво 1 pW

X

в)

когато е целесъобразно, позовавания на прилаганите хармонизирани стандарти;

г)

когато е целесъобразно, други използвани технически стандарти и спецификации;

д)

данните и резултатите от изчисленията, извършени в съответствие с приложение IV;

е)

списък на всички еквивалентни модели, включително техните идентификатори.

2.   

Когато информацията, включена в техническата документация за конкретен модел домакинска съдомиялна машина, е била получена по някой от следните методи, или и по двата:

от модел, който има същите технически характеристики от значение за техническата информация, която трябва да бъде предоставена, но е произведен от различен доставчик,

чрез изчисление въз основа на проект или екстраполиране от друг модел на същия или на друг доставчик,

техническата документация трябва да включва данни относно въпросното изчисление, оценката, която доставчикът е направил, за да провери точността на изчислението, както и когато е целесъобразно, декларация за идентичност между моделите на различни доставчици.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Информация, която трябва да бъде предоставена във визуалните реклами, в рекламните материали с технически характер при продажби от разстояние и при телемаркетинг, освен при продажби от разстояние по интернет

1.   

Във визуални реклами, за да се гарантира спазването на изискванията, определени в член 3, параграф 1, буква д) и в член 4, буква в), класът на енергийна ефективност и спектърът от класове на енергийна ефективност, които фигурират върху етикета, трябва да бъдат изобразени, както е определено в точка 4 от настоящото приложение.

2.   

В рекламни материали с технически характер, за да се гарантира спазването на изискванията, определени в член 3, параграф 1, буква е) и в член 4, буква г), класът на енергийна ефективност и спектърът от класове на енергийна ефективност, които фигурират върху етикета, трябва да бъдат изобразени, както е определено в точка 4 от настоящото приложение.

3.   

При всяка продажба от разстояние на базата на хартиен носител класът на енергийна ефективност и спектърът от класове на енергийна ефективност, които фигурират върху етикета, трябва да бъдат показани, както е определено в точка 4 от настоящото приложение.

4.   

Класът на енергийна ефективност и спектърът от класове на енергийна ефективност се изобразяват, както е показано на фигура 1:

а)

със стрелка, която съдържа буквата на класа на енергийна ефективност, в 100 % бял цвят, с шрифт получер (удебелен) Calibri и с размер на шрифта, който е най-малко еквивалентен на този, с който е изписана цената, когато последната е посочена;

б)

с цвят на стрелката, съвпадащ с цвета на класа на енергийна ефективност;

в)

със спектър от налични класове на енергийна ефективност в 100 % черен цвят; и

г)

размерът трябва да е такъв, че стрелката да е ясно видима и четима. Буквата в стрелката за класа на енергийна ефективност е разположена в центъра на правоъгълната част на стрелката, с рамка с дебелина 0,5 пункта, в 100 % черен цвят, поставена около стрелката и буквата на класа на енергийна ефективност.

Чрез дерогация, ако визуалните реклами, рекламните материали с технически характер или документите за продажби от разстояние на базата на хартиен носител са отпечатани монохромно, стрелката в такива визуални реклами, рекламни материали с технически характер или документи за продажби от разстояние на базата на хартиен носител може да бъде монохромна.

Фигура 1:

Цветна/монохромна стрелка наляво/надясно с указан спектър от класове на енергийна ефективност

Image 14

5.   

При продажби от разстояние на базата на телемаркетинг потребителят трябва специално да бъде информиран за класа на енергийна ефективност на продукта и за спектъра от класове на енергийна ефективност, които фигурират върху етикета, както и че клиентът може да получи достъп до етикета и продуктовия информационен лист чрез уебсайт, на който се намира продуктовата база данни, или като поиска печатно копие.

6.   

В случаите, посочени в точки 1-3 и в точка 5, клиентът трябва да има възможност да получи при поискване отпечатано копие на етикета и продуктовия информационен лист.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Информация, която трябва да се предоставя в случай на продажба от разстояние по интернет

1.   

Електронният етикет, предоставен от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1, буква ж), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Размерът на етикета трябва да е такъв, че етикетът да бъде ясно видим и четим и да е пропорционален на размера, посочен в точка 2 от приложение III. Етикетът може да бъде визуализиран чрез вложено показване, като в такъв случай изображението, използвано за достигане до етикета, отговаря на спецификациите, определени в точка 2 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката върху изображението, преминаване с курсора на мишката върху него или сензорноекранното му разширяване.

2.   

Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, както е посочено на фигура 2, отговаря на следните изисквания:

а)

да бъде стрелка с цвета, съответстващ на класа на енергийна ефективност на продукта от етикета;

б)

да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта върху стрелката в 100 % бял цвят, с шрифт получер (удебелен) Calibri и с размер на шрифта, който е еквивалентен на този, с който е изписана цената;

в)

диапазонът от налични класове на енергийна ефективност да е в 100 % черен цвят; и

г)

да е в един от следните два формата, като размерът му е такъв, че стрелката да е ясно видима и четима. Буквата в стрелката за класа на енергийна ефективност е разположена в центъра на правоъгълната част на стрелката, с видима рамка в 100 % черен цвят, поставена около стрелката и буквата на класа на енергийна ефективност:

Фигура 2:

Цветна стрелка наляво/надясно с указан спектър от класове на енергийна ефективност

Image 15

3.   

В случай на вложено показване последователността на показване на етикета е следната:

а)

изображението, посочено в точка 2 от настоящото приложение, се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта;

б)

изображението е с хипервръзка към етикета, посочен в приложение III;

в)

етикетът се показва след щракване с мишката върху изображението, преминаване с курсора на мишката върху него или сензорноекранното му разширяване;

г)

етикетът се показва чрез изскачащо изображение, нов раздел (new tab), нова страница или нов прозорец в съществуващия;

д)

при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени конвенциите за уголемяване върху сензорни екрани;

е)

показването на етикета се преустановява посредством избираем вариант „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, изразява класа на енергийна ефективност на продукта с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

4.   

Електронният продуктов информационен лист, предоставен от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1, буква з), се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Размерът на продуктовия информационен лист е такъв, че информацията да бъде ясно видима и четима. Продуктовият информационен лист може да бъде визуализиран чрез вложено показване или чрез препратка към продуктовата база данни, като в този случай хипервръзката, използвана за достигане до продуктовия информационен лист, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов информационен лист“. Ако се използва вложено показване, продуктовият информационен лист се появява при първото щракване с мишката върху хипервръзката, преминаване с курсора на мишката върху нея или сензорноекранното ѝ разширяване.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения се отнасят само за проверката на параметри, измерени от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от доставчика като разрешено допустимо отклонение при определяне на стойностите в техническата документация. Стойностите и класовете, посочени в етикета или в продуктовия информационен лист, не трябва да са по-благоприятни за доставчика в сравнение със стойностите, посочени в техническата документация.

Когато даден модел е проектиран така, че да може да разпознава дали е в процес на изпитване (например чрез разпознаване на условията на изпитване или на изпитвателния цикъл) и да реагира по специален начин, като автоматично променя експлоатационните си показатели по време на изпитването с цел да постигне по-благоприятно равнище на някой от параметрите, посочени в настоящия регламент или включени в техническата документация или в някой от представените документи, моделът и всички еквивалентни модели се считат, че не са в съответствие.

При проверка на съответствието на даден модел на продукт с изискванията, определени в настоящия регламент, органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват една-единствена бройка от модела.

2)

Счита се, че моделът е в съответствие с приложимите изисквания, ако:

а)

стойностите, посочени в техническата документация в съответствие с член 3, точка 3 от Регламент (ЕС) 2017/1369 (обявените стойности), а когато е приложимо и стойностите, използвани за изчисляване на тези стойности, не са по-благоприятни за доставчика в сравнение със съответните стойности, посочени в протоколите от изпитванията; и

б)

публикуваните на етикета и продуктовия информационен лист стойности не са по-благоприятни за доставчика в сравнение с обявените стойности, а посочените клас на енергийна ефективност и клас на излъчван въздушен шум не са по-благоприятни за доставчика в сравнение с класа, определен въз основа на обявените стойности; както и

в)

когато органите на държавите членки изпитват съответната бройка от модела, определените стойности (т.е. стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания) попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 5.

3)

Ако не са постигнати резултатите, посочени в точка 2, буква а) или буква б), се смята, че съответният модел и всички еквивалентни на него модели не съответстват на изискванията на настоящия регламент.

4)

Ако не е постигнат резултатът, посочен в точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или от няколко еквивалентни модела.

5)

Ако за тези три бройки средноаритметичните стойности на определените стойности попадат в рамките на съответните допустими отклонения, дадени в таблица 5, се счита, че моделът съответства на приложимите изисквания.

6)

Ако не е постигнат резултатът, посочен в точка 5, се счита, че моделът и всички еквивалентни на него модели не са в съответствие с настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение IV.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само контролните допустими отклонения, посочени в таблица 5, и да използват само процедурата, описана в точки 1—7, по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение. За параметрите в таблица 5 не се прилагат никакви други допустими отклонения като например определените в хармонизирани стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 5

Контролни допустими отклонения

Параметър

Контролни допустими отклонения

Консумация на енергия при програмата „есо“ (EPEC)

Определената стойност (*1) не трябва да надвишава обявената стойност на EPEC с повече от 5 %.

Консумация на вода при програмата „есо“ (EPWC)

Определената стойност (*1) не трябва да надвишава обявената стойност на EPWC с повече от 5 %.

Индекс за ефективност на почистване (IC)

Определената стойност (*1) не трябва да е по-малка от обявената стойност на IC с повече от 14 %.

Индекс за ефективност на подсушаване (ID)

Определената стойност (*1) не трябва да е по-малка от обявената стойност на ID с повече от 12 %.

Времетраене на програмата (Tt)

Определената стойност (*1) не трябва да надвишава обявените стойности Tt с повече от 5 % или 10 минути, като се приема стойността, съответстваща на по-дългия период от време.

Консумация на енергия в режим „изключен“ (Po)

Определената стойност (*1) за консумацията на енергия Po не трябва да надвишава обявената стойност с повече от 0,10 W.

Консумация на енергия в режим на готовност (Psm)

Определената стойност (*1) за консумацията на енергия Psm не трябва да надвишава обявената стойност с повече от 10 %, ако обявената стойност е по-висока от 1,00 W, или с повече от 0,10 W, ако обявената стойност е по-малка или равна на 1,00 W.

Консумация на енергия в режим на отложен старт (Pds)

Определената стойност (*1) за консумацията на енергия Pds не трябва да надвишава обявената стойност с повече от 10 %, ако обявената стойност е по-висока от 1,00 W, или с повече от 0,10 W, ако обявената стойност е по-малка или равна на 1,00 W.

Излъчван въздушен шум

Определената стойност (*1) не трябва да надвишава обявената стойност с повече от 2 dB(A) при нулево ниво 1 pW.


(*1)  Ако се изпитват три допълнителни бройки, както е предвидено в точка 4, определената стойност означава средноаритметичната стойност на резултатите, определени за тези три допълнителни бройки.