5.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 315/102


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2016 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на хладилни уреди и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 г. за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (1), и по-специално член 11, параграф 5 и член 16, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2017/1369 оправомощава Комисията да приема делегирани актове по отношение на етикетирането или преобразуването на скалата на етикетите на продуктови групи, които имат значителен потенциал за икономии на енергия и, когато е уместно, на други ресурси.

(2)

Разпоредби относно енергийното етикетиране на домашните хладилни уреди бяха установени с Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 на Комисията (2).

(3)

В Съобщение на Комисията COM(2016)773 (3) (работен план за екопроектирането), издадено от Комисията в изпълнение на член 16, параграф 1 от Директива № 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), са определени работни приоритети съгласно рамката за екопроектирането и енергийното етикетиране за периода 2016—2019 г. В работния план за екопроектирането са определени продуктовите групи, свързани с енергопотреблението, които трябва да бъдат считани за приоритетни при предприемането на подготвителни проучвания и евентуалното приемане на мерки за изпълнение, както и при прегледа на Регламент (ЕО) № 643/2009 на Комисията (5) и Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010.

(4)

Мерките от работния план за екопроектирането, съгласно оценка, имат потенциал да създадат над 260 TWh общи годишни икономии на крайна енергия през 2030 г., което се равнява на намаляване на емисиите на парников газ с около 100 милиона тона годишно през 2030 г. Хладилните уреди са една от продуктовите групи, включени в работния план за екопроектирането, с около 10 TWh годишни икономии на крайна енергия през 2030 г.

(5)

Домашните хладилни уреди са сред продуктовите групи, упоменати в член 11, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1369, за които Комисията следва да приеме делегиран акт за въвеждане на етикет с преобразувана скала от А до G.

(6)

В Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 от Комисията се изисква редовно да преразглежда регламента в светлината на технологичния напредък.

(7)

Комисията преразгледа Регламент (ЕС) № 1060/2010, както се изисква в член 7 от него, и анализира техническите, екологичните и икономическите аспекти на хладилните уреди, както и поведението на потребителите в реални условия. Преразглеждането беше извършено в тясно сътрудничество със заинтересовани страни от Съюза и от трети държави. Резултатите от преразглеждането бяха публикувани и представени пред Консултативния форум, създаден с член 14 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(8)

Заключението от прегледа беше, че е необходимо да се въведат преразгледаните изисквания за енергийното етикетиране на домашните хладилни уреди.

(9)

Заключението от прегледа беше, че потреблението на електроенергия от продуктите, които са предмет на настоящия регламент, може в значителна степен да бъде намалено допълнително чрез прилагане на мерки за енергийния етикет, насочени към хладилните уреди.

(10)

Хладилните уреди с функция за директна продажба следва да бъдат предмет на отделен регламент за енергийно етикетиране.

(11)

Фризерите тип ракла, включително професионалните фризери тип ракла, следва да попадат в обхвата на настоящия регламент, тъй като не са обхванати от Регламент (ЕС) 2015/1094 на Комисията (6) и могат да бъдат използвани в друг контекст, различен от професионалния.

(12)

Охладителите за вино и хладилните уреди с ниско ниво на шума (напр. минибаровете), включително тези с прозрачни врати, нямат функция за директна продажба. Охладителите за вино обикновено се използват в домашни условия или в ресторанти, докато минибаровете обикновено се използват за хотелски стаи. Следователно, охладителите за вино и минибаровете, включително тези с прозрачни врати, следва да попадат в обхвата на настоящия регламент.

(13)

Хладилните уреди, които се излагат на търговски изложения следва да бъдат с енергийния етикет, ако първият екземпляр от модела вече е пуснат на пазара или е пуснат на пазара по време на търговското изложение.

(14)

Потребената от домашните хладилни уреди електроенергия представлява значителен дял от общото потребление на електроенергия на домакинствата в Съюза. Освен вече постигнатите подобрения на енергийната ефективност, има значителни възможности за допълнително намаляване на енергопотреблението на домашните хладилни уреди.

(15)

Прегледът показа, че потреблението на електроенергия от продуктите, които са предмет на настоящия регламент, може значително да бъде намалено допълнително чрез прилагане на мерки за енергийно етикетиране, насочени към енергийната ефективност и годишното енергопотребление. За да могат крайните потребители да вземат информирано решение, следва също така да бъде включена информация относно въздушния шум и типовете отделения.

(16)

Съответните продуктови параметри следва да се измерват, като се използват надеждни, точни и възпроизводими методи. В тези методи следва да се отчитат признатите най-съвременни измервателни методи, включително, когато са налични, хармонизирани стандарти, приети от европейските органи по стандартизация, както са изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(17)

За да се подобри ефективността на настоящия регламент, продуктите, които автоматично променят експлоатационните си показатели в условията на изпитване, с цел подобряване на обявените параметри, следва да бъдат забранени.

(18)

Като се признава ръстът на продажбите на продукти, свързани с енергопотреблението, посредством интернет платформи за хостинг, вместо направо от уебсайтове на доставчици, следва да се поясни, че интернет платформите за продажби следва да са отговорни за осигуряване на изобразяването на етикета, предоставен от доставчика, в близост до цената. Те следва да информират доставчика за това задължение, но не следва да са отговорни за точността или съдържанието на предоставените етикет и продуктов информационен лист. Въпреки това, в приложение на член 14, параграф 1, буква б) от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8) за електронната търговия, такива интернет платформи за хостинг следва да действат експедитивно за премахването или блокирането на достъпа до информация за съответния продукт, ако им е известно наличието на несъответствие (напр. липсваща, непълна или неточна информация в етикета или в продуктовия информационен лист), например ако са били уведомени от органа за надзор на пазара. Даден доставчик, продаващ директно на крайните потребители чрез собствения си уебсайт, е обхванат от задълженията за продажбите от разстояние, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(19)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, бяха обсъдени в Консултативния форум и от експертите от държавите членки в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(20)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 следва да бъде отменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   Настоящият регламент определя изисквания за етикетирането и предоставянето на допълнителна продуктова информация за хладилните уреди, захранвани от електрическата мрежа, с обем, по-голям от 10 и по-малък или равен на 1 500 литра.

2.   Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

а)

професионални хладилни шкафове за съхранение и бързоохлаждащи шкафове с изключение на професионалните фризери тип ракла;

б)

хладилни уреди с функция за директна продажба;

в)

преносими хладилни уреди;

г)

уреди, чиято основна функция не е съхранението на хранителни продукти посредством охлаждане.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„мрежа“ или „електрическа мрежа“ означава захранване от електроразпределителната мрежа с променливо напрежение 230 (± 10 %) волта с честота 50 Hz;

2)

„хладилен уред“ означава изолиран шкаф с едно или повече отделения, в които се поддържат определени температури, който се охлажда с естествена или принудителна конвекция, при която охлаждането се получава чрез един или няколко потребяващи енергия процеси;

3)

„отделение“ означава оградено пространство в даден хладилен уред, отделено от другите отделения със стена, контейнер или подобна конструкция, и което е пряко достъпно през една или повече външни врати, като самото то може да бъде разделено на подотделения. За целите на настоящия регламент, ако не е посочено друго, „отделение“ се отнася едновременно за отделения и подотделения;

4)

„външна врата“ е частта от шкаф, която може да бъде преместена или отстранена най-малкото с цел да се позволи на полезното съдържание да бъде преместено от външната страна на шкафа във вътрешността или обратното;

5)

„подотделение“ означава затворено пространство в дадено отделение, което е с различен работен температурен интервал от отделението, в което се намира;

6)

„общ обем“ (V) означава обемът на пространството, ограничено от вътрешните стени на хладилния уред, равен на сбора от обемите на отделенията, изразен в dm3 или литри;

7)

„обем на отделение“ (Vc ) означава обемът на пространство, ограничено от вътрешните стени на отделението, изразен в dm3 или литри;

8)

„професионален охладителен шкаф за съхранение“ означава изолиран хладилен уред, състоящ се от едно или повече отделения, достъпни чрез една или повече врати или чекмеджета, който е способен постоянно да поддържа температурата на хранителните продукти в определени граници на работната температура на охлаждане или замразяване, като използва цикъл на сгъстяване на парите, и е предназначен за съхранение на хранителни продукти в небитова среда, но не за излагане пред клиенти или за достъп на клиенти, както е определено в Регламент (ЕС) 2015/1095 на Комисията (9);

9)

„бързоохлаждащ шкаф“ означава изолиран хладилен уред, предназначен предимно за бързо охлаждане на горещи храни до под 10 °С в случай на охлаждане и под –18 °С в случай на замразяване, както е определено в Регламент (ЕС) 2015/1095;

10)

„професионален фризер тип ракла“ означава фризер, чиито отделения са достъпни от горната страна на уреда, или който има както достъпни отгоре отделения, така и вертикални отделения, но брутният обем на достъпните отгоре отделения надвишава 75 % от общия брутен обем на уреда и който се използва за съхранение на хранителни продукти в недомашна среда;

11)

„фризер“ означава хладилен уред само с отделения 4 звезди;

12)

„отделение за дълбоко замразяване“ или „отделение 4 звезди“ означава отделение за замразяване със зададена температура и условия на съхранение при –18 °C и което отговаря на изискванията за капацитета на замразяване;

13)

„отделение за замразяване“ означава тип отделение с температура, равна на или по-ниска от 0 °C; това са отделения 0 звезди, 1 звезда, 2 звезди, 3 звезди или 4 звезди, както са определени в таблица 3 от приложение IV;

14)

„тип отделение“ означава обявеният тип отделение в съответствие с експлоатационните параметри на охлаждане Tmin, Tmax, Tc и други, както са определени в таблица 3 от приложение IV;

15)

„целева температура“ (Tc) означава еталонната температура в дадено отделение „c“, определена в таблица 3 от приложение IV по време на изпитването и представлява температурата за изпитване на енергопотреблението, изразена като средна стойност по време и за набор от датчици;

16)

„минимална температура“ (Tmin) означава минималната температура в дадено отделение по време на изпитването на съхранение, както е определена в таблица 3 от приложение IV;

17)

„максимална температура“ (Tmax) означава максималната температура в дадено отделение по време на изпитването на съхранение, както е определена в таблица 3 от приложение IV;

18)

„отделение 0 звезди“ и „ледогенераторно отделение“ означава отделение за замразяване със зададена температура и условия на съхранение 0 °C, определени в таблица 3 от приложение IV;

19)

„отделение 1 звезда“ означава отделение за замразяване със зададена температура и условия на съхранение –6 °C, както е определено в таблица 3 от приложение IV;

20)

„отделение 2 звезди“ означава отделение за замразяване със зададена температура и условия на съхранение -12 °C, както е определено в таблица 3 от приложение IV;

21)

„отделение 3 звезди“ означава отделение за замразяване със зададена температура и условия на съхранение -18 °C, както е определено в таблица 3 от приложение IV;

22)

„хладилен уред с функция за директна продажба“ означава хладилен уред, използван с цел излагане и продажба на клиентите на продукти с определена температура под околната температура, пряко достъпни чрез открити страни или през една или повече врати или чекмеджета, или и двете, включително и шкафове с пространства за съхранение или подпомагано поднасяне на продукти, които не са достъпни за клиентите, и с изключение на минибарове и охладители за вино, както е определено в Регламент (ЕС) 2019/2024 на Комисията (10);

23)

„минибар“ означава хладилен уред с общ обем най-много 60 литра, чието основно предназначение е съхранението и продажбата на хранителни продукти в хотелски стаи и подобни помещения;

24)

„охладител за вино“ означава специализиран хладилен уред за съхраняване на вино, с точно регулиране на температурата за условията на съхранение и зададена температура на отделението за съхранение на вино, определена в таблица 3 от приложение IV, и с предвиденимерки против вибрации;

25)

„специализиран хладилен уред“ означава хладилен уред, който има само един вид отделение;

26)

„отделение за съхранение на вино“ означава незамразяващо отделение със зададена температура 12 °C, влажност в интервала 50—80 % и условия на съхранение в интервала 5—20 °С, както е определено в таблица 3 от приложение IV;

27)

„незамразяващо отделение“ означава тип отделение с температура, равна на или по-висока от 4 °C; това са отделение за трайни продукти, охладител за вино, отделение тип „зимник“ или отделение за пресни храни, като условията на съхранение и зададените температури са определени в таблица 3 от приложение IV;

28)

„отделение за трайни продукти“ означава незамразяващо отделение със зададена температура 17 °C и условия на съхранение, вариращи от 14 °C до 20 °С, както е определено в таблица 3 от приложение IV;

29)

„отделение тип „зимник“ означава незамразяващо отделение със зададена температура 12 °C и условия на съхранение, вариращи от 12 °C до 14 °С, както е определено в таблица 3 от приложение IV;

30)

„отделение за пресни храни“ означава незамразяващо отделение със зададена температура 4 °C и условия на съхранение от 0 °C до 8 °C, както е определено в таблица 3 от приложение IV;

31)

„преносим хладилен уред“ означава хладилен уред, който може да се използва там където няма достъп до електроразпределителната мрежа и който използва електрически ток със свръхниско напрежение (<120V DC) или гориво, или и двете, в качеството им на източник на енергия за охладителната функция, включително хладилен уред, който в допълнение на електрическия ток със свръхниско напрежение или горивото, или и двете, може да работи и свързан към електроразпределителната мрежа. Уред, пуснат на пазара с преобразувател променлив ток/постоянен ток, не представлява преносим хладилен уред;

32)

„хранителни продукти“ означава храни, съставки, напитки и други продукти, включително вино, чиято основна употреба е за консумация и които е необходимо да бъдат охлаждани до определена температура;

33)

„място на продажба“ означава място, където хладилни уреди се излагат или предлагат за продажба, дават се под наем или се предлагат на изплащане.

34)

„уред за вграждане“ означава хладилен уред, който е проектиран, изпитан и предлаган изключително с цел:

а)

монтиране в ниша или ограждане (отгоре, отдолу и отстрани) с панели;

б)

здраво закрепване към страничните, горната или долната страна на нишата или панелите; както и

в)

оборудване с неразделна заводска лицева част или с лицева част по желание на клиента;

35)

„индекс за енергийна ефективност“ (ИЕЕ) означава числов индекс за относителната енергийна ефективност на даден хладилен уред, изразена в проценти, както е определено точка 5 от приложение IV.

За целите на приложенията към настоящия регламент, в приложение I са дадени допълнителни определения.

Член 3

Задължения на доставчиците

1.   Доставчиците гарантират, че:

а)

всеки хладилен уред се доставя с отпечатан етикет във формата, определен в приложение III;

б)

параметрите от продуктовия информационен лист, определени в приложение V, са вписани в продуктовата база данни;

в)

при изрично искане на търговеца, продуктовият информационен лист се предоставя в печатна форма;

г)

съдържанието на техническата документация, определено в приложение VI, се въвежда в продуктовата база данни;

д)

всяка визуална реклама за определен модел хладилен уред съдържа класа на енергийна ефективност и диапазона на класовете на енергийната ефективност, присъстващи върху етикета, в съответствие с приложение VII и приложение VIII;

е)

всеки технически рекламен материал, отнасящ се за конкретен модел хладилен уред, включително технически рекламни материали в интернет, в който се описват конкретни технически параметри на продукта, съдържа класа на енергийна ефективност на този модел и диапазона на класовете на енергийната ефективност, присъстващи върху етикета, в съответствие с приложение VII;

ж)

за всеки модел хладилен уред на търговците е предоставен електронен етикет във формата и с информацията, определени в приложение III;

з)

за всеки модел хладилен уред на търговците се предоставя електронен продуктов лист, определен в приложение V.

2.   Класът на енергийна ефективност се определя въз основа на индекса за енергийна ефективност, изчислен в съответствие с приложение II.

Член 4

Задължения на търговците

Търговците гарантират, че:

а)

всеки хладилен уред на мястото на продажба, включително на търговски изложения, е с етикет, предоставен от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1, буква а), като етикетът за уредите за вграждане се поставя по такъв начин, че да бъде ясно видим, а за всички други хладилни уреди — по такъв начин, че да бъде ясно видим на външната страна на лицето или отгоре на хладилния уред;

б)

в случай на продажба от разстояние, етикетът и продуктовият информационен лист се предоставят в съответствие с приложения VII и VIII;

в)

всяка визуална реклама за определен модел хладилен уред, в това число по интернет, съдържа класа на енергийна ефективност и диапазона на класовете на енергийната ефективност, присъстващи в етикета, в съответствие с приложение VII;

г)

всеки технически рекламен материал, отнасящ се за конкретен модел хладилен уред, включително технически рекламни материали в интернет, в който се описват конкретни технически параметри на продукта, съдържа класа на енергийна ефективност на този модел и диапазона на класовете на енергийната ефективност, присъстващи в етикета, в съответствие с приложение VII;

Член 5

Задължения на интернет платформите, осигуряващи хостинг

Когато доставчик на услуги за съхраняване на информация (хостинг), както е посочено в член 14 от Директива 2000/31/ЕО, позволява пряката продажба на хладилни уреди чрез своя интернет сайт, доставчикът на услуги осигурява показването на електронния етикет и електронния продуктов информационен лист, предоставени от търговеца, на изобразяващото устройство, в съответствие с разпоредбите на приложение VIII, и уведомява търговеца за задължението да ги показва.

Член 6

Измервателни методи

Информацията, предоставяна по членове 3 и 4, трябва да бъде получена чрез надеждни, точни и възпроизводими измервателни и изчислителни методи, които са съобразени с признатите най-съвременни измервателни и изчислителни методи, определени в приложение IV.

Член 7

Процедура за проверка за целите на надзора на пазара

Когато извършват проверките за надзор на пазара, посочени в член 8, параграф 3 от Директива (ЕС) 2017/1369, държавите членки прилагат процедурата за проверка, определена в приложение IX.

Член 8

Преглед

Комисията извършва преглед на настоящия регламент в светлината на технологичния напредък и представя на Консултативния форум резултатите, включително, ако е целесъобразно, проект на предложение за преразглеждане в резултат на този преглед, не по-късно от 25 декември 2025 г. При този преглед, наред с другото, се извършва оценка на възможността за:

а)

обръщане на внимание на аспектите на кръговата икономика;

б)

въвеждане на символи за отделенията, които могат да спомогнат за намаляване на хранителните отпадъци; и

в)

въвеждане на символи за годишното енергопотребление.

Член 9

Отменяне

Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 се отменя, считано от 1 март 2021 г.

Член 10

Преходни мерки

От 25 декември 2019 г. до 28 февруари 2021 г., продуктовият фиш, който се изисква съгласно член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1060/2010, може да бъде предоставян посредством продуктовата база данни, вместо да се предоставя в печатна форма заедно с продукта. В такъв случай доставчикът гарантира, че при изрично искане на търговеца, продуктовият фиш се предоставя на разположение в печатна форма.

Член 11

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 март 2021 г. Въпреки това, член 10 се прилага от 25 декември 2019 г., а член 3, параграф 1, букви а), б) и в) от член 3 се прилагат от 1 ноември 2020 г. година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домашни хладилни уреди (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 17).

(3)  Съобщение на Комисията. Работен план за екопроектирането за периода 2016—2019 г., COM(2016)773 final, 30.11.2016 г.

(4)  Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10).

(5)  Регламент (ЕО) № 643/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на домашни хладилни уреди (ОВ L 191, 23.7.2009 г., стр. 53).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1094 на Комисията от 5 май 2015 г. за допълнение на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на професионални хладилни шкафове за съхранение (ОВ L 177, 8.7.2015 г., стр. 2).

(7)  Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

(8)  Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕС) 2015/1095 на Комисията от 5 май 2015 г. за изпълнение на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на професионални хладилни шкафове за съхранение, бързоохлаждащи шкафове, кондензационни агрегати и технологични охладители (ОВ L 177, 8.7.2015 г., стр. 19).

(10)  Регламент (ЕС) 2019/2024 на Комисията от 1 октомври 2019 година за определяне на изисквания за екопроектиране на хладилни уреди с функция за директна продажба съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (вж. страница 313 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения, приложими за приложенията

Прилагат се следните определения:

1)

„код за бърз отговор (QR)“ означава матричен баркод, присъстващ върху енергийния етикет на модела на продукта, който отвежда до информацията за този модел, намираща се в публично достъпната част на продуктовата база данни;

2)

„годишно енергопотребление“ (AE) означава среднодневното енергопотребление, умножено по 365 (дните в годината), изразено в киловатчасове (kWh) и изчислено в съответствие с точка 3 от приложение IV;

3)

„дневно енергопотребление“ (Edaily ) означава електроенергията, използвана от даден хладилен уред за 24 часа при стандартните условия, изразено в киловатчасове за 24 часа (kWh/24h) и изчислено в съответствие с точка 3 от приложение IV;

4)

„капацитет на замразяване“ означава количеството пресни хранителни продукти, което може да бъде замразено в отделението за замразяване за 24 часа. той не трябва да е по-малък от 4,5 kg за 24 часа на 100 литра от обема на отделението за замразяване, с минимална стойност от 2,0 kg/24 h;

5)

„отделение за лесно развалящи се храни“ означава отделение, което може да регулира средната си температура в определен интервал, без потребителят да коригира настройките му, като целевата му температура е 2 °C, а условията на съхранение варират от –3 °C до 3 °C, както е определено в таблица 3 от приложение IV;

6)

„емисия на въздушен шум“ означава нивото на звуковата мощност на хладилен уред, изразено в dB(A) re 1 pW (с корекция по крива A);

7)

„противокондензационен нагревател“ означава нагревател, който предотвратява образуването на кондензат върху хладилния уред;

8)

„регулиран от околните условия противокондензационен нагревател“ означава противокондензационен нагревател, чиято нагревателна мощност зависи или от околната температура, или от околната влажност, или и от двете;

9)

„спомагателна енергия“ (Eaux ) означава енергията, използвана от регулиран от околните условия противокондензационен нагревател, изразена в киловатчаса на година (kWh/год.).

10)

„дозатор“ означава устройство, което при поискване подава охладено или замразено съдържание от хладилен уред, например дозаторите за лед на кубчета или за охладена вода;

11)

„отделение с променлива температура“ означава отделение, предназначено да се използва като два (или повече) различни типа отделения (например отделение, което може да бъде или отделение за пресни храни или отделение за замразяване) и което може да бъде настроено от потребителя да поддържа постоянно работния температурен интервал, приложим за всеки от обявените типове отделения. Отделение, предназначено за използване само като един тип отделение, но което може също така да отговаря на условията за съхранение за други типове отделения (например отделение за лесно развалящи се храни, което може също така да отговаря на изискванията за 0 звезди), не е отделение с променлива температура;

12)

„мрежа“ означава комуникационна инфраструктура с топология от връзки, архитектура, включително физическите компоненти, принципи на организация, комуникационни процедури и формати (протоколи);

13)

„секция 2 звезди“ означава част от отделение 3 или 4 звезди, която няма отделна врата за достъп или капак и в която зададената температура и условията на съхранение са –12 °C;

14)

„климатичен клас“ означава интервалът на околната температура, както е определен в точка 1, буква й) от приложение IV, в който са предназначени да се използват хладилните уреди, и за който едновременно във всички отделения са постигнати необходимите условия на съхранение, определени в таблица 3 от приложение IV;

15)

„период на обезскрежаване и възстановяване“ означава периодът от началото на цикъла за контрол на обезскрежаването до възстановяването на устойчиви работни условия;

16)

„автоматично обезскрежаване“ означава функция, при която отделенията се обезскрежават без намесата на потребителя за задействане на премахването на натрупания лед, при всякакви настройки на температурата, или за възстановяване на нормалната работа, като освобождаването от водата от обезскрежаването става автоматично;

17)

„вид обезскрежаване“ означава методът за премахване натрупването на скреж върху изпарителя(ите) на хладилния уред; т.е. автоматично или ръчно обезскрежаване;

18)

„ръчно обезскрежаване“ означава липсата на функция за автоматично обезскрежаване;

19)

„хладилен уред с ниско ниво на шума“ означава хладилен уред без сгъстяване на парите и с емисия на въздушен шум по-ниска от 27 децибела с корекция по крива А по отношение на 1 пиковат (dB(A) re 1 pW);

20)

„консумирана мощност в условия на установен режим“ (P ss) означава средната консумирана мощност в условия на установен режим, изразена във ватове (W);

21)

„завишение на енергопотреблението при обезскрежаване и възстановяване“ (ΔΕ d-f ) означава допълнителното средно енергопотребление при операции на обезскрежаване и възстановяване, изразено във ватчасове (Wh);

22)

„интервал на обезскрежаване“ (td-f ) означава представителният среден интервал, изразен в часове (h), между даден момент на включване на нагревателя за обезскрежаване и момента на следващото му включване в два последователни цикъла на обезскрежаване и възстановяване; или ако няма нагревател за обезскрежаване, между даден момент на изключване на компресора и момента на следващото му изключване в два последователни цикъла на обезскрежаване и възстановяване;

23)

„коефициент на натоварване“ (L) означава коефициент, който взема предвид допълнителния (над това, което вече е взето предвид чрез по-високата средна околна температура при изпитване) охладителен товар от въвеждането на топли храни, като стойностите са определени в точка 3, буква а) от приложение IV;

24)

„стандартно годишно енергопотребление“ (SAE) означава годишното енергопотребление на хладилния уред, изразено в киловатчасове на година (kWh/год.) и изчислено в съответствие с точка 4 от приложение IV;

25)

„комбиниран параметър“ (C) означава моделиращ параметър, който отчита ефекта на полезно взаимодействия при комбинирането на различните типове отделения в един уред, като стойностите са определени в таблица 4 от приложение IV;

26)

„коефициент на топлинни загуби от вратата“ (D) означава компенсационен коефициент за комбинираните уреди според броя на отделенията с различна температура или броя на вратите, в зависимост от това коя стойност е по-малката, и е определен в таблица 5 от приложение IV. За този коефициент, „отделение“ не се отнася до подотделение;

27)

„комбиниран уред“ означава хладилен уред, който има отделения от повече от един тип, от които най-малко едно е незамразяващо отделение;

28)

„коефициент на обезскрежаване“ (Ac ) означава компенсационен коефициент, който взема предвид видът обезскрежаване на хладилния уред — автоматично или ръчно, като стойностите са определени в таблица 5 от приложение IV;

29)

„коефициент за вграждане“ (Bc ) означава компенсационен коефициент, който отчита дали хладилният уред е вграден или свободностоящ, като стойностите са определени в таблица 5 от приложение IV;

30)

„свободностоящ уред“ означава хладилен уред, който не е уред за вграждане;

31)

„Mc“ и „Nc“ означават моделиращи параметри, които вземат предвид зависимостта на енергопотреблението от обема, като стойностите са определени в таблица 4 от приложение IV;

32)

„термодинамичен параметър“ (rc ) означава моделиращ параметър, който привежда стандартното годишно енергопотребление към околна температура от 24 °C, като стойностите са определени в таблица 4 от приложение IV;

33)

„габаритни размери“ означава пространството, заемано от хладилния уред (височина, ширина и дълбочина) при затворени врати или капаци, изразено в милиметри (mm);

34)

„време на покачване на температурата“ означава времето, което е необходимо след прекъсване на работата на охладителната система, за покачване на температурата в отделение 3 или 4 звезди от – 18 на – 9 °C, изразено в часове (h);

35)

„зимна настройка“ означава функция за управление за комбинирани уреди с един компресор и един термостат, която в съответствие с инструкциите на доставчика може да се използва при околни температури, по-ниски от +16 °C, и представлява превключващо устройство или функция, гарантиращи, че дори и да не е необходимо за отделението, в което се намира термостатът, компресорът продължава да работи, за да поддържа подходящата температура на съхранение в другите отделения;

36)

„бързо замразяване“ означава функция, задействана от крайния потребител в съответствие с инструкциите на доставчика, която намалява температурата на съхранение в отделението(ята) за замразяване с цел постигане на по-бързо замразяване на незамразени хранителни продукти.

37)

„отделение за дълбоко замразяване“ или „отделение 4 звезди“ означава отделение за замразяване със зададена температура и условия на съхранение при –18 °C и което отговаря на изискванията за капацитета на замразяване;

38)

„начин за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление на база друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителя на съдържание от интернет;

39)

„сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екран на таблет, планшетен компютър или смартфон;

40)

„вложено показване“ означава интерфейс за визуализиране, чрез който се осъществява достъп до изображение или набор от данни посредством щракване с мишката, посочване с мишката или разширяване върху сензорен екран на друго изображение или набор от данни;

41)

„алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например за входни данни за приложения за синтезиране на реч.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Класове на енергийна ефективност и класове на емисиите на въздушен шум

Класът на енергийна ефективност на хладилните уреди се определя на базата на индекса за енергийна ефективност (ИЕЕ), както е определен в таблица 1.

Таблица 1

Класове на енергийна ефективност на хладилните уреди

Клас на енергийна ефективност

Индекс за енергийна ефективност (ИЕЕ)

A

ИЕЕ ≤ 41

B

41 < ИЕЕ ≤ 51

C

51 < ИЕЕ ≤ 64

D

64 < ИЕЕ ≤ 80

E

80 < ИЕЕ ≤ 100

F

100 < ИЕЕ ≤ 125

G

ИЕЕ > 125

ИЕЕ на хладилните уреди се определя в съответствие с точка 5 от приложение IV.

Таблица 2

Класове на емисиите на въздушен шум

Емисии на въздушен шум

Клас на емисията на въздушен шум

< 30 dB(A) re 1 pW

A

≥ 30 dB(A) re 1 pW и < 36 dB(A) re 1 pW

B

≥ 36 dB(A) re 1 pW и < 42 dB(A) re 1 pW

C

≥ 42 dB(A) re 1 pW

D


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Етикет за хладилни уреди

1.   ЕТИКЕТ ЗА ХЛАДИЛНИ УРЕДИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ОХЛАДИТЕЛИТЕ ЗА ВИНО

1.1.   Етикет:

Image 1

1.2.   Етикетът съдържа следната информация:

I.

кода QR;

II.

име или търговска марка на доставчика;

III.

използван от доставчика идентификатор на модела;

IV.

скала на класовете на енергийната ефективност от А до G;

V.

класа на енергийна ефективност, определен в съответствие с приложение II;

VI.

годишното енергопотребление (AE), изразено в kWh годишно и закръглено до най-близкото цяло число;

VII.

 

сбора от обемите на отделенията за замразяване, изразен в литри и закръглен до най-близкото цяло число;

ако хладилният уред не съдържа отделение(я) за замразяване, пиктограмата и стойността в литри в VII се пропускат;

VIII.

 

сбора от обемите на отделението(ята) за лесно развалящи се храни и незамразяващото(ите) отделение(я), изразен в литри и закръглен до най-близкото цяло число;

ако хладилният уред не съдържа незамразващо(и) отделение(я) и отделение(я) за лесно развалящи се храни, пиктограмата и стойността в литри в VIII се пропускат;

IX.

емисия на въздушен шум, изразена в dB(A) re 1 pW и закръглена до най-близкото цяло число. Класът на емисиите на въздушен шум, както е определен в таблица 2;

X.

номера на настоящия регламент, който е „2019/2016“

2.   ЕТИКЕТ ЗА ОХЛАДИТЕЛИТЕ ЗА ВИНО

2.1.   Етикет:

Image 2

2.2.   Етикетът съдържа следната информация:

I.

код QR;

II.

име или търговска марка на доставчика;

III.

използван от доставчика идентификатор на модела;

IV.

скала на класовете на енергийната ефективност от А до G;

V.

класа на енергийна ефективност, определен в съответствие с приложение II;

VI.

AE, изразено в kWh годишно и закръглено до най-близкото цяло число;

VII.

броя стандартни бутилки за вино, които могат да бъдат съхранявани в охладителя за вино;

VIII.

емисия на въздушен шум, изразена в dB(A) re 1 pW и закръглена до най-близкото цяло число. Класът на емисиите на въздушен шум, както е определен в таблица 2;

IX.

номера на настоящия регламент, който е „2019/2016“

3.   ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕТИКЕТА

3.1.   Оформление на етикета за хладилни уреди с изключение на охладителите за вино

Image 3

3.2.   Оформление на етикета за охладители за вино

Image 4

3.3.   Като:

а)

Етикетите трябва да са широки най-малко 96 mm и високи най-малко 192 mm. Когато етикетът се отпечатва в по-голям формат, съдържанието му, независимо от това, трябва да е с размери, пропорционални на спецификациите по-горе.

б)

Фонът на етикета е 100 % бял.

в)

Шрифтовете са Verdana и Calibri.

г)

Размерите и спецификациите на елементите, образуващи етикета, са както са указани в образците на етикетите за хладилни уреди и за охладители за вино.

д)

Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 0,70,100,0: 0 % синьозелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно;

е)

Етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията се отнася за фигурите по-горе):

Image 5

цветовете на логотипа на ЕС са следните:

на фона: 100,80,0,0;

на звездите: 0,0,100,0;

Image 6

цветът на логотипа за енергия е следният: 100,80,0,0;

Image 7

кодът QR е в 100 % черен цвят;

Image 8

името на доставчика е в 100 % черен цвят и в получер шрифт Verdana 9 пункта;

Image 9

името на доставчика е в 100 % черен цвят и в получер шрифт Verdana 9 пункта;

Image 10

скалата от А до G е както следва:

буквите на скалата на енергийната ефективност са 100 % бели, а шрифтът е получер Calibri 19 пункта; буквите трябва да бъдат центрирани върху една ос на 4,5 mm от лявата страна на стрелките;

цветовете на скалата от A до G са следните:

Клас А: 100,0,100,0;

Клас B: 70,0,100,0;

Клас C: 30,0,100,0;

Клас D: 0,0,100,0;

Клас Е: 0,30,100,0;

Клас F: 0,70,100,0;

Клас G: 0,100,100,0;

Image 11

вътрешните разделителни линии са с дебелина 0,5 пункта, а цветът е 100 % черен;

Image 12

буквата на класа на енергийната ефективност е 100 % бяла, а шрифтът е получер Calibri 33 пункта. Върхът на стрелката на класа на енергийната ефективност и върхът на съответната стрелката на класа на енергийната ефективност са разположени на една линия. Буквата в стрелката на класа на енергийната ефективност е разположена в центъра на правоъгълната част на стрелката, която е 100 % черна;

Image 13

стойността на годишното енергопотребление е в получер шрифт Verdana 28 пункта; „kWh/година“ е в нормален шрифт Verdana 18 пункта. Стойността и единицата са центрирани и са в 100 % черен цвят.

Image 14

пиктограмите трябва да бъдат, както са показани в образците на етикети и както следва:

линиите на пиктограмите са с дебелина 1,2 пункта, като те и текста (цифри и единици) са в 100 % черен цвят;

текстът под пиктограмата(ите) е в получер шрифт Verdana 16 пункта, като мерната единица е в нормален шрифт Verdana 12 пункта, като текстът е центриран под пиктограмата.

за хладилни уреди, с изключение на охладители за вино: ако уредът съдържа само отделение(я) за замразяване или само незамразяващо(и) отделение(я), на най-горния ред се изобразява само съответната пиктограма, както е определена в точка 1.2 VII и VIII, и се центрира между двете вертикални ограничителни линии на енергийния етикет;

пиктограма за емисиите на въздушен шум: стойността на децибелите във високоговорителя е в получер шрифт Verdana 12 пункта, като единицата „dB“ в нормален шрифт Verdana 9 пункта; диапазонът на класовете на шума (от А до D) се центрира под пиктограмата, като буквата на приложимия клас на шума е в получер шрифт Verdana 16 пункта, а другите букви на класовете на шума са в нормален шрифт Verdana 10 пункта;

Image 15

номерът на регламента е в 100 % черен цвят и в нормален шрифт Verdana 6 пункта.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Измервателни методи и изчисления

За целите на съответствието и проверката на съответствието с изискванията на настоящия регламент, измерванията и изчисленията се извършват, като се използват хармонизирани стандарти или други надеждни, точни и възпроизводими методи, които са съобразени с общопризнатите най-съвременни методи и са в съответствие с разпоредбите, определени по-долу. Номерата на тези хармонизирани стандарти са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз:

1.   Общи условия за провеждането на изпитвания:

а)

за хладилните уреди с противокондензационни нагреватели, които могат да бъдат включвани и изключвани от крайния потребител, противокондензационните нагреватели се включват и ако са регулируеми, се настройват на максимално греене, а в годишното енергопотребление (АЕ) се включват като дневно енергопотребление (Edaily );

б)

за хладилните уреди с регулирани от околните условия противокондензационни нагреватели, по време на измерването енергопотреблението регулираните от околните условия противокондензационни нагреватели се изключват или се елиминират по някакъв друг начин, ако е възможно;

в)

за хладилните уреди с дозатори, които могат да бъдат включвани и изключвани от крайния потребител, по време на изпитването за енергопотреблението дозаторите трябва да бъдат включени, но да не се използват;

г)

за измерване на енергопотреблението, отделенията с променлива температура трябва да работят при най-ниската температура, която може да бъде настроена от крайния потребител за непрекъснато поддържане на температурния интервал, както е определен в таблица 3, на типа отделение с най-ниската температура;

д)

за хладилни уреди, които могат да бъдат свързвани в мрежа, комуникационният модул трябва да бъде активиран, но не е необходимо наличието на определена форма на комуникация или обмен на данни, или и двете по време на изпитването за енергопотреблението. По време на изпитването за енергопотреблението, трябва да се гарантира, че устройството е свързано към мрежа;

е)

за експлоатационните показатели на отделенията за лесно развалящи се храни:

1)

за отделение с променлива температура, класифицирано като отделение за пресни храни или за лесно развалящи се храни, индексът за енергийна ефективност (ИЕЕ) се определя за всяко състояние на температурата, като се прилага най-високата стойност;

2)

отделението за лесно развалящи се храни трябва да може да регулира средната си температура в границите на определен интервал без потребителят да коригира неговите настройки, това може да бъде проверено по време на изпитванията за енергопотреблението при околна температура от 16 °C и 32 °C;

ж)

за отделенията с променлив обем, когато обемите на две отделения могат да бъдат променяни от крайния потребител едно спрямо друго, енергопотреблението и обемът се изпитват, когато обемът на отделението с по-високата зададена температура е нагласен на своята минимална стойност;

з)

специфичният капацитет на замразяване се изчислява като 12 пъти теглото на лекия товар, разделено на времето на замразяване, необходимо за понижаване на температурата на лекия товар от +25 на –18 °C при околна температура 25 °C, изразено в kg/12h и закръглено до първия знак след десетичната запетая; теглото на лекия товар е 3,5 kg на 100 литра обем на отделенията за замразяване, като минималната стойност е 2,0 kg;

и)

за отделения 4 звезди, специфичният капацитет на замразяване трябва да е такъв, че времето на замразяване за понижаване на температурата на лекия товар (3,5 kg/100 l) от +25 до –18 °C при околна температура от 25 °C, да е по-малко или равно на 18,5 часа;

й)

за определянето на климатичните класове, съкращенията за интервала на околната температура са SN, N, ST или T:

1)

разширеният умерен (SN) е с температурен интервал от 10 °C до 32 °C;

2)

умереният (N) е с температурен интервал от 16 °C до 32 °C;

3)

субтропичният (ST) е с температурен интервал от 16 °C до 38 °C; и

4)

тропичният (T) е с температурен интервал от 16 °C до 43 °C.

2.   Условия на съхранение и целеви температури според типа отделение:

В таблица 3 са определени условията на съхранение и целевата температура според типа отделение.

3.   Определяне на AE:

а)

За всички хладилни уреди, с изключение на хладилните уреди с ниски нива на шума:

Енергопотреблението се определя чрез изпитване при околни температури 16 °C и 32 °C.

За определяне на енергопотреблението, средните температури на въздуха във всяко отделение трябва да са равни или по-ниски от целевите температури, определени в таблица 3 за всеки тип отделение, обявено от доставчика. Стойностите над и под целевите температури по целесъобразност могат да се използват за оценка на енергопотреблението при целевата температура чрез интерполация.

Главните компоненти на енергопотреблението, които трябва да бъдат определени, са следните:

набор от стойности на консумираната мощност в устойчив режим (Pss ), изразени във W и закръглени до първия знак след десетичната запетая, като всяка е за определена околна температура и набор от температури на отделението, които не са непременно целевите температури;

представителното завишение на енергопотреблението при обезскрежаване и възстановяване (ΔΕ d-f ), изразено във Wh и закръглено до първия знак след десетичната запетая, за продукти с една или повече системи за автоматично обезскрежаване (всяка със собствен цикъл за управление на обезскрежаването), измерено при околна температура 16 °C (ΔΕ d-f16 ) и 32 °C (ΔΕ d-f32 );

интервал на обезскрежаване (td-f ), изразен в часове и закръглен до третия знак след десетичната запетая, за продукти с една или повече системи за обезскрежаване (всяка със собствен цикъл за управление на обезскрежаването), измерен при околни температури 16 °C (td-f16 ) и 32 °C (td-f32 ). td-f се определя за всяка система за определен интервал от условия;

за всяко проведено изпитване се събират Pss и ΔΕ d-f , за да се определи дневното енергопотребление при определена околна температура ET = 0,001 × 24 × (Pss + ΔΕ d-f /td-f ), изразено в kWh/24h, конкретно за използваните настройки;

Eaux, изразено в kWh/год. и закръглено до третия знак след десетичната запетая: Eaux е ограничено до регулирания от околните условия противокондензационен нагревател и се определя от консумираната мощност на нагревателя при редица околни температури и влажности, умножени по техните вероятности и сумирани; този резултат след това се умножава с коефициент за загубите, за да се отчетат утечките на топлина в отделението и последващото ѝ отвеждане от охладителната система.

Таблица 3

Условия на съхранение и зададена температура според типа отделение:

Група

Тип отделение

Забележка

Условия на съхранение

Tc

Tmin

Tmax

Наименование

Наименование

°C

°C

°C

Незамразяващи отделения

отделение за трайни продукти

 (1)

+14

+20

+17

охладител за вино

 (2)  (6)

+5

+20

+12

зимник

 (1)

+2

+14

+12

пресни храни

 (1)

0

+8

+4

Отделение за лесно

лесно развалящи се храни

 (3)

-3

+3

+2

Отделения за замразяване

0 звезди и ледогенератор

 (4)

н.п.

0

0

1 звезда

 (4)

н.п.

-6

-6

2 звезди

 (4)  (5)

н.п.

-12

-12

3 звезди

 (4)  (5)

н.п.

-18

-18

отделение за дълбоко замразяване (4 звезди)

 (4)  (5)

н.п.

-18

-18

н.п. = не се прилага

Всеки един от тези параметри, се определя посредством отделно изпитване или набор от изпитвания. Данните от измерванията се осредняват за изпитвателен период, взет, след като уредът е бил в експлоатация известно време. С цел подобряване на ефикасността и точността на изпитването, продължителността на изпитвателния период не е фиксирана. Тя трябва да е такава, че уредът да е в условия на установен режим през периода на изпитване. Това се валидира чрез сравняване на всички данни от този изпитвателен период с набор от критерии за стабилност и от това дали при тези условия на установен режим могат да се съберат достатъчно данни.

AE, изразено в kWh/год. и закръглено до втория знак след десетичната запетая, се изчислява, както следва:

AE = 365 × Edaily /L + Eaux

с

коефициент на натоварването L = 0,9 за хладилни уреди само с отделения за замразяване и L=1,0 за всички други уреди; и

с Edaily,, изразено в kWh/24h и закръглено до третия знак след десетичната запетая, изчислено от ET при околна температура 16 °C (E16 ) и при околна температура 32 °C (E32 ), както следва:

Edaily = 0,5 × (E16 + E32 )

където E16 и E32 са получени чрез интерполация от изпитването за енергопотреблението при целевите температури, определени в таблица 3.

б)

За хладилни уреди с ниски нива на шума:

Енергопотреблението се определя, както е предвидено в точка 3, буква а), но при околна температура 25 °C вместо при 16 °C и 32 °C.

Edaily , изразено в kWh/24h и закръглено до третия знак след десетичната запетая, за целите на изчисляването на AE, тогава е следното:

Edaily = E25

където E25 e ET при околна температура 25 °C и се получава чрез интерполация на изпитванията за енергопотреблението при целевите температури, изброени в таблица 3.

4.   Определяне на стандартното годишно енергопотребление (SAE):

а)

За всички хладилни уреди:

SAE, изразено в kWh/год. и закръглено до втория знак след десетичната запетая, се изчислява, както следва:

Formula

където

c е поредният номер на типа отделение в интервала от 1 до n, като n е общият брой на типовете отделения;

Vc , изразено в dm3 или литри и закръглено до първия знак след десетичната запетая, е обемът на отделението;

V, изразено в dm3 или литри и закръглено до най-близкото цяло число, е общият обем с Formula;

rc, Nc, Mc и C са моделиращи параметри, специфични за всяко отделение, като стойностите им са определени в таблица 4; и

Ac, Bc и D са компенсационни коефициенти със стойности, определени в таблица 5.

При извършване на горните изчисления за отделения с променлива температура, се избира типът отделение с най-ниската целева температура, за която е обявено, че то е подходящо.

б)

Моделиращи параметри по типове отделения за изчисляването на SAE:

Моделиращите параметри са определени в таблица 4.

Таблица 4

Стойности на моделиращите параметри по типове отделения

Тип отделение

rc  (1)

Nc

Mc

C

отделение за трайни продукти

0,35

75

0,12

между 1,15 и 1,56 за комбинирани уреди с отделения 3 или 4 звезди (2), 1,15 за други комбинирани уреди, 1,00 за други хладилни уреди

охладител за вино

0,60

отделение тип „зимник“

0,60

пресни храни

1,00

лесно развалящи се храни

1,10

138

0,12

0 звезди и ледогенератор

1,20

138

0,15

1 звезда

1,50

2 звезди

1,80

3 звезди

2,10

отделение за дълбоко замразяване (4 звезди)

2,10

в)

Компенсационни коефициенти по типове отделения за изчисляването на SAE:

Компенсационните коефициенти са определени в таблица 5.

Таблица 5

Стойности на компенсационните коефициенти по типове отделения

Тип отделение

Ac

Bc

D

 

Ръчно обезскрежаване

Автоматично обезскрежаване

Свободностоящ уред

Уред за вграждане уред

≤ 2 (3)

3 (3)

4 (3)

> 4 (3)

отделение за трайни продукти

1,00

1,00

1,02

1,00

1,02

1,035

1,05

охладител за вино

отделение тип „зимник“

пресни храни

лесно развалящи се храни

1,03

0 звезди и ледогенератор

1,00

1,10

1,05

1 звезда

2 звезди

3 звезди

отделение за дълбоко замразяване (4 звезди)

5.   Определяне на ИЕЕ:

ИЕЕ, изразен в % и закръглен до първия знак след десетичната запетая, се изчислява, както следва:

ИЕЕ = AE/SAE.


(1)   Tmin и Tmax са средните стойности, измерени през времето на изпитване (средни по време и за набор от датчици).

(2)  Колебанието на средната температура по време на изпитването за всеки датчик не трябва да надвишава ± 0,5 келвина (K). В периода на обезскрежаване и възстановяване средната стойност от всички датчици не трябва да се повишава с повече от 1,5 K над средната стойност за отделението.

(3)   Tmin и Tmax представляват моментните стойности по време на изпитването.

(4)   Tmax представлява максималната стойност, измерена по време на изпитването (максимална стойност по времето и за набор от датчици).

(5)  Ако отделението е с автоматично обезскрежаване, температурата (дефинирана като максималната от всички датчици) по време на обезскрежаването и възстановяването не трябва да се повишава с повече от 3,0 K.

(6)   Tmin и Tmax представляват средните стойности, измерени по време на изпитването (средни по време за всеки датчик) и определят максималния разрешен работен температурен обхват.

(1)  rc = (Ta-Tc)/20; с Ta=24 °C и Tc със стойности, определени в таблица 3.

(2)  C за комбинираните уреди с отделения 3 или 4 звезди се определя както следва:

където frzf е обемът на отделението 3 или 4 звезди Vfr като част от V с frzf=Vfr/V:

ако frzf ≤ 0,3, тогава C = 1,3 + 0,87 × frzf;

или ако 0,3 < frzf < 0,7, тогава C = 1,87 – 1,0275 × frzf;

или C=1,15.

(3)  брой на външните врати или отделенията, в зависимост от това коя стойност е по-малката.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Продуктов информационен лист

Съгласно член 3, параграф 1, буква б) доставчикът въвежда в продуктовата база данни информацията, определена в таблица 6. Ако хладилният уред съдържа няколко отделения от един и същ тип, редовете за тези отделения се повтарят. Ако даден тип отделение отсъства, параметрите и стойностите за отделението се отбелязват с „–“.

Таблица 6

Продуктов информационен лист

Име или търговска марка на доставчика:

Адрес на доставчика  (2) :

Идентификатор на модела:

Тип хладилен уред:

Уред с ниско ниво на шума:

[да/не]

Тип конструкция:

[вграден/свободностоящ]

охладител за вино

[да/не]

други хладилни уреди:

[да/не]

Основни параметри на продукта:

Параметър

Стойност

Параметър

Стойност

Габаритни размери (милиметри)

височина

x

Общ обем (dm3 или l)

x

ширина

x

дълбочина

x

ИЕЕ

x

Клас на енергийна ефективност

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Емисия на въздушен шум (dB(A) re 1 pW).

x

Клас на емисията на въздушен шум

[A/B/C/D] (3)

Годишно енергопотребление (kWh/год.)

х,xx

Климатичен клас:

[разширен умерен/умерен/субтропичен/тропичен]

Минимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ

x (3)

Максимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ

x (3)

Зимни настройки

[да/не]

 

Параметри на отделението:

Тип отделение

Параметри и стойности на отделението

Обем на отделението (dm3 или l)

Препоръчителна температура за оптимално съхранение на хранителните продукти (°C)

Тези настройки не трябва да противоречат на условията за съхранение, определени в таблица 3 от приложение IV

Капацитет на замразяване (kg/24 h)

Вид обезскрежаване (автоматично обезскрежаване = А, ръчно обезскрежаване = Р)

отделение за трайни продукти

[да/не]

х,x

x

[А/Р]

охладител за вино

[да/не]

х,x

x

[А/Р]

отделение тип „зимник“

[да/не]

х,x

x

[А/Р]

пресни храни

[да/не]

х,x

x

[А/Р]

лесно развалящи се храни

[да/не]

х,x

x

[А/Р]

0 звезди и ледогенератор

[да/не]

х,x

x

[А/Р]

1 звезда

[да/не]

х,x

x

[А/Р]

2 звезди

[да/не]

х,x

x

[А/Р]

3 звезди

[да/не]

х,x

x

[А/Р]

4 звезди

[да/не]

х,x

x

х,xx

[А/Р]

секция 2 звезди

[да/не]

х,x

x

[А/Р]

отделение с променлива температура

типове отделения

х,x

x

x,xx (за отделения 4 звезди) или -

[А/Р]

За отделения 4 звезди

Функция за бързо замразяване

[да/не]

Параметри на светлинния източник  (1)  (2):

Тип на светлинния източник

[тип]

Клас на енергийна ефективност

[A/B/C/D/E/F/G]

Минимален срок на гаранцията, предложена от производителя  (2):

Допълнителна информация:

Препратка към уебсайта на производителя, където се намира информацията по точка 4, буква а) от приложение към Регламент (ЕС) 2019/2019 на Комисията (4)  (2):


(1)  както е определено в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2019/2015 на Комисията (1).

(1)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/2015 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията (вж. страница 68 от настоящия брой на Официален вестник).

(2)  промени в тези точки няма да се считат от значение за целите на член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(3)  ако продуктовата база данни автоматично генерира окончателното съдържание на това поле, доставчикът не въвежда данните.

(4)  Регламент (ЕС) 2019/2019 на Комисията от 1 октомври 2019 година за определяне на изискванията за екопроектиране за хладилни уреди съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 643/2009 на Комисията (вж. страница 187 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Техническа документация

1.   

Техническата документация, посочена в член 3, параграф 1, буква г) включва следните елементи:

а)

информацията, определена в приложение V;

б)

информацията, определена в таблица 7. Ако хладилният уред съдържа няколко отделения от един и същ тип, редовете за тези отделения се повтарят. Ако даден тип отделение отсъства, параметрите и стойностите за отделението се отбелязват с „–“. Ако даден параметър не се прилага, стойности за този параметър се отбелязват с „–“.

Таблица 7:

Допълнителна информация, която се включва в техническата документация

Общо описание на модела на хладилен уред, което да позволи неговото еднозначно и лесно идентифициране:

Параметри на продукта:

Основни параметри на продукта:

Параметър

Стойност

Параметър

Стойност

Годишно енергопотребление (kWh/год.)

x

Спомагателна енергия (kWh/год.)

x

Стандартно годишно енергопотребление (kWh/год.)

х,xx

ИЕЕ (%)

x

Време за покачване на температурата (h)

х,xx

Комбиниран параметър

х,xx

Коефициент на топлинни загуби от вратата

x,xхх

Коефициент на натоварване

х,x

Тип на противокондензационния нагревател

[ръчно включване-изключване/регулиран от околните условия/друг/отсъства]

 

 

Допълнителни параметри на продукта за хладилни уреди, с изключение на хладилните уреди с ниско ниво на шума:

Параметър

Стойност

Параметър

Стойност

Дневно енергопотребление при 16 °C (kWh/24h)

x,xхх

Дневно енергопотребление при 32 °C (kWh/24h)

x,xхх

Завишение на енергопотреблението при обезскрежаване и възстановяване (1) при 16 °C (Wh)

х,x

Завишение на енергопотреблението при обезскрежаване и възстановяване (1) при 32 °C (Wh)

х,x

Интервал на обезскрежаване (1) при 16 °C (h)

х,x

Интервал на обезскрежаване (1) при 32 °C (h)

х,x

Допълнителни параметри на продукта за хладилни уреди с ниско ниво на шума:

Параметър

Стойност

Параметър

Стойност

Дневно енергопотребление при 25 °C (kWh/24h)

x,xхх

Интервал на обезскрежаване (1) при 25 °C (h)

х,x

Параметри на отделенията:

Тип отделение

Параметри и стойности на отделението

Зададена температура (°C)

Термодинамичен параметър (rc )

Nc

M c

Коефициент за обезскрежаване (Ac )

Коефициент за вграждане (Bc )

отделение за трайни продукти

x

х,xx

x

х,xx

х,xx

х,xx

охладител за вино

x

х,xx

x

х,xx

х,xx

х,xx

отделение тип „зимник“

x

х,xx

x

х,xx

х,xx

х,xx

пресни храни

x

х,xx

x

х,xx

х,xx

х,xx

лесно развалящи се храни

x

х,xx

x

х,xx

х,xx

х,xx

0 звезди и ледогенератор

x

х,xx

x

х,xx

х,xx

х,xx

1 звезда

x

х,xx

x

х,xx

х,xx

х,xx

2 звезди

x

х,xx

x

х,xx

х,xx

х,xx

3 звезди

x

х,xx

x

х,xx

х,xx

х,xx

4 звезди

x

х,xx

x

х,xx

х,xx

х,xx

секция 2 звезди

x

х,xx

x

х,xx

х,xx

х,xx

отделение с променлива температура

x

х,xx

x

х,xx

х,xx

х,xx

Допълнителна информация:

Позоваванията на хармонизираните стандарти или други прилагани надеждни, точни и възпроизводими методи:

Списък на всички еквивалентни модели, включително идентификаторите им:

2.   

Когато информацията, съдържаща се в техническата документация за конкретен модел е получена:

а)

от модел със същите технически характеристики по отношение на техническа информация, която трябва да бъде предоставена, но е произведен от друг производител; или

б)

чрез изчисление на базата на проект или чрез екстраполация от друг модел на същия или на друг производител; или и двете.

Техническата документация включва подробностите за такова изчисление, оценката, направена от производителя за проверка на точността на изчислението, и ако е целесъобразно, декларация за еднаквост между моделите на различните производители.


(1)  само за продукти с една или повече системи за автоматично обезскрежаване


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Информация, която се предоставя във визуални реклами и технически рекламни материали при продажба от разстояние, с изключение на продажбата от разстояние по интернет

1.   

Във визуалните реклами, с цел осигуряване на съответствие с изискванията, определени в член 3, параграф 1, буква д) и в член 4, параграф 1, буква в), класът на енергийната ефективност и диапазонът на класовете на енергийната ефективност, присъстващи в етикета, се изобразяват, както е определено в точка 4 от настоящото приложение.

2.   

В техническите рекламни материали, с цел осигуряване на съответствие с изискванията, определени в член 3, параграф 1, буква е) и в член 4, параграф 1, буква г), класът на енергийната ефективност и диапазонът на класовете на енергийната ефективност, присъстващи в етикета, се изобразяват, както е определено в точка 4 от настоящото приложение.

3.   

Всички продажби от разстояние с участието на хартиен носител трябва да показват класа на енергийната ефективност и диапазона на класовете на енергийната ефективност, присъстващи в етикета, както е определено в точка 4 от настоящото приложение.

4.   

Класът на енергийна ефективност и диапазонът на класовете на енергийната ефективност се изобразяват, както е показано на фигура 1, със:

а)

стрелка, която съдържа буквата на класа на енергийната ефективност в 100 % бял цвят и в получер шрифт Calibri с размер на шрифта, не по-малък от този на цената, когато тя е посочена;

б)

цветът на стрелката съответства на цвета на класа на енергийната ефективност;

в)

диапазона на наличните класове на ефективност в 100 % черен цвят; както и

г)

размерът трябва да е такъв, че стрелката да е ясно видима и четима. Буквата в стрелката на класа на енергийна ефективност трябва да бъде разположена в центъра на правоъгълната част на стрелката, с рамка в 100 % черен цвят с дебелина 0,5 пункта, разположена около стрелката и буквата на класа на енергийна ефективност.

Посредством дерогация, ако визуална реклама, технически рекламни материали или продажба от разстояние на хартиен носител са отпечатани в черно-бяло, стрелката може да бъде в черно-бяло в тази визуална реклама, технически рекламни материали или продажба от разстояние на хартиен носител.

Фигура 1

Цветна/черно-бяла лява/дясна стрелка, с показан спектър на класовете на енергийната ефективност

Image 16

5.   

При продажбите от разстояние чрез телемаркетинг, клиентът изрично трябва да бъде информиран за класа на енергийната ефективност на продукта и за диапазона на класовете на енергийната ефективност, присъстващи на етикета, както и на клиента да бъде осигурен свободен достъп до уебсайт, на който да може да се запознае с целия етикет и с продуктовия информационен лист, или да му се осигури възможност да поиска печатно копие.

6.   

В случаите, посочени в точки 1—3 и в точка 5, клиентът трябва да има възможност да получи при поискване отпечатано копие на етикета и продуктовия информационен лист.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Информация, която се предоставя в случай на продажба от разстояние по интернет

1.   

Съответният етикет, предоставен от доставчиците съгласно член 3, параграф 1, буква ж) се изобразява чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината на етикета е такава, че етикетът е ясно видим и четлив, и е пропорционален на размера, посочен в точка 3, подточки 1) и 2) от приложение III за хладилните уреди. Етикетът може да се визуализира посредством вложено показване, като в такъв случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, при посочване с мишката или при разширяването на изображението върху сензорен екран.

2.   

Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, както е посочено на фигура 2, трябва да:

а)

бъде стрелка с цвета на класа на енергийна ефективност на продукта върху етикета;

б)

показва върху стрелката класа на енергийна ефективност на продукта в 100 % бял цвят и в получер шрифт Calibri с размер на шрифта, еквивалентен на този, използван за цената;

в)

съдържа диапазона на наличните класове на енергийна ефективност в 100 % черен цвят; както и

г)

бъде в един от следните два формата, като размерите му са такива, че стрелката да е ясно видима и четлива. Буквата в стрелката на класа на енергийна ефективност трябва да бъде разположена в центъра на правоъгълната част на стрелката, с видима рамка в 100 % черен цвят, разположена около стрелката и буквата на класа на енергийна ефективност.

Фигура 2

Цветна лява/дясна стрелка, с показан спектър на класовете на енергийната ефективност

Image 17

3.   

В случай на вложено показване, последователността на изобразяване на етикета трябва да бъде следната:

а)

изображението, посочено в точка 2 от настоящото приложение, се показва чрез визуализиращия механизъм в близост до цената на продукта;

б)

изображението създава връзка с етикета, определен в приложение III;

в)

етикетът се показва след щракване с мишката, посочване с мишката или разширяване на изображението върху сензорен екран;

г)

етикетът се показва чрез изскачащо изображение „pop up“, нов раздел, нова страница или с нов прозорец в съществуващия;

д)

при увеличаване на изображението на етикета върху сензорни екрани, се прилагат конвенциите за увеличение на изображението за сензорни екрани;

е)

показването на етикета се преустановява посредством избор на „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, е за класа на енергийна ефективност на продукта с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

4.   

Електронният продуктов информационен лист, предоставен от доставчиците съгласно член 3, параграф 1, буква б) се изобразява чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината на продуктовият информационен лист е такава, че информацията е ясно видима и четлива. Продуктовият информационен лист може да бъде визуализиран чрез вложено показване, или чрез препратка към продуктовата база данни, като в този случай хипервръзката, използвана за достигане до продуктовия информационен лист, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов информационен лист“. Ако се използва вложено показване, продуктовият информационен лист се появява при първото щракване с мишката, посочване с мишката или разширяване на връзката върху сензорен екран.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Процедура за проверка за целите на надзора на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения се отнасят само до проверката на параметрите, обявени от органите на държавите членки, и не могат да се използват от доставчика като допустимо отклонение за определяне на стойностите в техническата документация. Стойностите и класовете, посочени върху етикета или в продуктовия информационен лист, не трябва да са по-благоприятни за доставчика в сравнение със стойностите, посочени в техническата документация.

Когато даден модел е проектиран така, че да може да разпознава дали е в процес на изпитване (например чрез разпознаване на условията на изпитване или на изпитвателния цикъл) и да реагира по специален начин, като автоматично променя експлоатационните си показатели по време на изпитването, с цел да постигне по-благоприятно равнище а някой от параметрите, посочени в настоящия регламент или включени в техническата документация или в някой от придружаващите документи, моделът и всички еквивалентни модели се считат, че не са в съответствие.

За целите на проверката на съответствието на даден модел на продукт с изискванията, определени в настоящия регламент, органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само един екземпляр от модела.

2)

Счита се, че моделът е в съответствие с приложимите изисквания, ако:

а)

включените в техническата документация стойности съгласно член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1369 (обявените стойности) и когато е приложимо, стойностите, използвани за изчисляване на тези стойности, не са по-благоприятни за доставчика, отколкото резултатите от съответните стойности, дадени в протоколите от изпитвания; и

б)

публикуваните на етикета и продуктовия информационен лист стойности не са по-благоприятни за доставчика в сравнение с обявените стойности, а посочените клас на енергийна ефективност и клас на излъчван въздушен шум не са по-благоприятни за доставчика в сравнение с класа, определен въз основа на обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на екземпляр от модела, определените стойности (т.е. стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 8.

3)

Ако не бъдат постигнати резултатите по точка 2, букви а) и б), се счита, че моделът и всички еквивалентни на него модели не са в съответствие с настоящия регламент.

4)

Ако не е постигнат резултатът, посочен в точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни екземпляра от същия модел. Като алтернативна възможност избраните три допълнителни екземпляра могат да бъдат от един или от няколко еквивалентни модела.

5)

Ако средноаритметичните на определените стойности за тези три екземпляра попадат в рамките на съответните допустими отклонения, дадени в таблица 8, се счита, че моделът съответства на приложимите изисквания.

6)

Ако не бъдат постигнати резултатът по точка 5, се счита, че моделът и всички еквивалентни на него модели не са в съответствие с настоящия регламент.

7)

След вземането на решение за несъответствието на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка без забавяне предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, определени в приложение IV.

Органите на държавите членки прилагат само контролните допустими отклонения, определени в таблица 8, и по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, използват само процедурата, описана в точки 1—7. За параметрите в таблица 8 не се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 8

Контролни допустими отклонения за измерените параметри

Параметри

Контролни допустими отклонения

Общ обем и обем на отделението

Определената стойност (1) не трябва да бъде по-ниска с повече от 3 % или 1 литър от обявената стойност, в зависимост от това кое от двете отклонения е по-голямо.

Капацитет на замразяване

Определената стойност (1) не трябва да бъде по-ниска с повече от 10 % от обявената стойност.

E16, E32

Определената стойност (1) не трябва да бъде по-висока с повече от 10 % от обявената стойност.

Eaux

Определената стойност (1) не трябва да бъде по-висока с повече от 10 % от обявената стойност.

Годишно енергопотребление

Определената стойност (1) не трябва да бъде по-висока с повече от 10 % от обявената стойност.

Вътрешна влажност на охладителите за вино (%)

Определената стойност (1) не трябва да се различава от обявената стойност с повече от 10 %.

Емисия на въздушен шум

Определената стойност (1) не трябва да бъде по-висока от обявената стойност с повече от 2 dB(A) re 1 pW.

Време за покачване на температурата (h)

Определената стойност (1) не трябва да бъде по-висока с повече от 15 % от обявената стойност.


(1)  Когато се изпитват три допълнителни екземпляра съгласно предписаното в точка 4, определената стойност е средноаритметичното на стойностите, определени за тези три допълнителни екземпляра.