24.2.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/18


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2019/2013 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електронни екрани и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) No 1062/2010 на Комисията

( Официален вестник на Европейския съюз L 315 от 5 декември 2019 г. )

На страница 12 в приложение II, точка Б ‘Индекс на енергийна ефективност (EEIlabel)’, формулата се заменя със следното:

Image 1