5.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 315/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2013 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електронни екрани и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юли 2017 г. за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (1), и по-специално член 11, параграф 5 и член 16 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2017/1369 оправомощава Комисията да приема делегирани актове по отношение на етикетирането или преобразуването на скалата на етикетите на продуктови групи, които имат значителен потенциал за икономии на енергия и, когато е уместно, на други ресурси.

(2)

Разпоредби за енергийното етикетиране на телевизори бяха установени с Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 на Комисията (2).

(3)

Съобщението на Комисията COM(2016)773 final (3) (работен план за екопроектирането), изготвено от Комисията в приложение на член 16, параграф 1 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), определя работните приоритети съгласно рамката за екопроектиране и енергийно етикетиране за периода 2016—2019 г. Работният план за екопроектирането определя свързаните с енергопотреблението продуктови групи, които трябва да се разглеждат като приоритетни за извършването на подготвителни проучвания и за евентуалното приемане на мярка за изпълнение, както и извършването на преглед на Регламент (ЕО) № 642/2009 на Комисията (5) и на Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010.

(4)

Мерките от работния план за екопроектирането, съгласно оценка, имат потенциал да създадат над 260 TWh общи годишни икономии на крайна енергия през 2030 г., което се равнява на намаляване на емисиите на парников газ с около 100 милиона тона годишно през 2030 г. Електронните екрани са една от продуктовите групи, изброени в работния план.

(5)

Телевизорите са сред продуктовите групи, посочени в член 11, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1369, за които Комисията следва да приеме делегиран акт за въвеждане на етикет с преобразувана скала от A до G.

(6)

Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 съдържа изискване за преразглеждане от Комисията с оглед на техническия прогрес.

(7)

Комисията направи преглед на Регламент (ЕС) № 1062/2010, както се изисква в член 7 от него, и анализира техническите, екологичните и икономическите аспекти на телевизорите и другите електронни екрани, включително монитори и информационни табла, както и на действителното възприемане на различните елементи на етикетирането от потребителите и на тяхното поведение в това отношение. Прегледът беше извършен в тясно сътрудничество със заинтересовани страни от Съюза и трети държави. Резултатите от преразглеждането бяха публикувани и представени пред Консултативния форум, създаден с член 14 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(8)

От прегледа става ясно, че изискванията за телевизорите следва да се прилагат и за монитори поради бързо нарастващото функционално припокриване между екраните и телевизорите. Освен това цифровите информационни табла са специално включени в работния план на Комисията за екопроектирането за периода 2016—2019 г., за да бъдат взети предвид при преработката на съществуващите регламенти за телевизорите. Поради това настоящият регламент следва да обхваща електронните екрани, включително телевизори, монитори и цифрови информационни табла.

(9)

Потребената от телевизорите в Съюза през 2016 г. енергия е представлявала над 3 % от годишното потребление на електроенергия в Съюза. Прогнозираното годишно потребление на енергия от телевизори, монитори и цифрови информационни табла при обичайни условия се очаква да бъде близо 100 TWh през 2030 г. Очаква се настоящият регламент и придружаващият го регламент за екопроектиране да доведат съвместно до намаляване на крайното потребление на енергия до 39 TWh/годишно през 2030 г.

(10)

Функцията за кодиране с голям динамичен обхват (HDR) може да доведе до различно потребление на енергия, което предполага, че е уместно енергийната ефективност на тази функция да се указва отделно.

(11)

За електронните екрани, които са в обхвата на настоящия регламент, информацията, посочена на етикета, следва да бъде получена чрез надеждни, точни и възпроизводими процедури за измерване, които са съобразени с общопризнатите съвременни методи на измерване, включително с посочените в хармонизирани стандарти, когато има такива, приети от европейските организации по стандартизация, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(12)

Като се отчита растежът на продажбите на свързаните с енергопотреблението продукти чрез интернет платформи за хостинг вместо директно от уеб страниците на доставчиците или търговците, следва да се поясни, че интернет платформите за продажба следва да отговарят за показването на предоставения от доставчика етикет в близост до цената. Те следва да информират търговеца за това задължение, но не следва да носят отговорност за точността или съдържанието на етикета и предоставения продуктов информационен лист. По силата на член 14, параграф 1, буква б) от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7) за електронната търговия обаче такива интернет платформи за хостинг следва да действат бързо за отстраняване или блокиране на достъпа до информация за въпросния продукт, ако са запознати с несъответствието (напр. липсващ, непълен или неправилен етикет или продуктов информационен лист), например ако са информирани от органа за надзор на пазара. За доставчик, който продава директно на крайните потребители чрез собствената си уеб страница, са в сила задълженията за продажбите от разстояние, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(13)

Електронни екрани, излагани на търговски панаири, следва да носят енергийния етикет, ако първият екземпляр от съответния модел вече е пуснат на пазара или се пуска на пазара в рамките на търговския панаир.

(14)

За да се подобри ефективността на настоящия регламент, следва да бъдат забранени продукти, които автоматично променят работните си показатели в условия на изпитване, с цел да подобрят обявените параметри.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, бяха обсъдени от Консултативния форум и експертите от държавите членки в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

(16)

Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 следва да бъде отменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се въвеждат изисквания за етикетиране и предоставяне на допълнителна продуктова информация по отношение на електронни екрани, включително телевизори, монитори и цифрови информационни табла.

2.   Настоящият регламент не се прилага за следните продукти:

а)

всички електронни екрани с площ на екрана, по-малка или равна на 100 квадратни сантиметра;

б)

прожекционни апарати;

в)

видеоконферентни системи от тип „всичко в едно“;

г)

екрани за медицински цели;

д)

шлемове за виртуална реалност;

е)

екрани, интегрирани или предвидени за интегриране в продуктите, изброени в член 2, точка 3, буква а) и точка 4 от Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (8);

ж)

електронни екрани, които са компоненти или възли на продуктите, обхванати от мерки по прилагането, приети съгласно Директива 2009/125/ЕО.

з)

студийни видеомонитори;

и)

екрани за целите на сигурността;

й)

цифрови интерактивни бели дъски;

к)

цифрови фоторамки;

л)

цифрови информационни табла, които отговарят на поне една от следните характеристики:

1)

проектирани и изработени като екранен модул, който е предназначен за използване като частична повърхност за визуализиране от по-голям екран и не е предназначен за използване като самостоятелно устройство за визуализиране;

2)

автономни екрани, вградени в кутия, за постоянно използване на открито;

3)

автономни екрани, вградени в кутия, с площ на екрана, по-малка от 30 dm2 или по-голяма от 130 dm2;

4)

екрани с плътност на пикселите по-малка от 230 пиксела/cm2 или по-голяма от 3 025 пиксела/cm2;

5)

върхова яркост на бялото в режим на работа със стандартен динамичен обхват (SDR) по-голяма или равна на 1 000 cd/m2;

6)

без интерфейс за входен видеосигнал и режим на екрана, позволяващ правилното визуализиране на стандартизирана последователност за динамично видеоизпитване за целите на измерването на мощността.

м)

индикатори на състоянието;

н)

табла за управление.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

електронен екран“ означава съчетанието от екранен дисплей и съответна електроника, чиято основна функция е да показва визуална информация, постъпваща от жично или безжично свързани източници;

2)

телевизор“ означава електронен екран, проектиран главно за визуализиране и приемане на аудио-визуални сигнали, който се състои от електронен дисплей и един или повече избирачи на канали/приемници;

3)

избирач на канали/приемник“ означава електронна схема, която открива излъчен телевизионен сигнал, напр. наземен цифров или спътников сигнал, но не и предавания в интернет в едноадресен режим (само за един получател), и улеснява избора на телевизионен канал от група излъчвани канали;

4)

„монитор“, или „компютърен монитор“, или „компютърен екран“ означава електронен екран, предназначен за наблюдение отблизо от едно лице, като например при настолно ползване;

5)

цифрова фоторамка“ означава електронен екран, предназначен за показване само на неподвижни изображения;

6)

прожекционен апарат“ означава оптично устройство, обработващо аналогова или цифрова видеоинформация във всякакъв формат по такъв начин, че да модулира с нея светлината на светлинен източник и да прожектира полученото изображение върху външна повърхност;

7)

екран за показване на състояние“ означава екран, използван за показване на проста, но променяща се информация, като например избран канал, време или консумация на мощност. Един обикновен светлинен индикатор не се счита за екран за показване на състояние;

8)

табло за управление“ означава електронен екран, чиято основна функция е да показва изображения, свързани с експлоатационното състояние на продукта; той може да предоставя възможности за взаимодействие с потребителя чрез допир или други средства, с цел да се управлява работата на продукта. Той може да е интегриран в продукти или да е специално проектиран и предлаган на пазара за използване само с даден продукт;

9)

видеоконферентна система от тип „всичко в едно“ означава специална система, предназначена за видеоконферентна връзка и съвместна работа, интегрирана в една кутия, чиито спецификации включват всички долупосочени характеристики:

а)

във вида, в който се доставя от производителя, поддържа специален протокол за видеоконферентна връзка (ITU-T H.323 или IETF SIP);

б)

камера(и) и възможности за показване и обработка на видеоматериал в двупосочен режим и в реално време, включително устойчивост на пропадане на пакети;

в)

високоговорител и възможности за обработка на звук в двупосочен режим и в реално време, функция „свободни ръце“ и потискане на ехото;

г)

функция за криптиране;

д)

HiNA;

10)

HiNA“ означава висока степен на достъпност по мрежа (HiNA), както това е определено в член 1 от Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията (9);

11)

студиен видеомонитор“ означава електронен екран, проектиран и предлаган на пазара за професионална употреба от излъчващи оператори и видеопродуценти с цел създаване на видеосъдържание. Неговата спецификация трябва да включва всички долупосочени характеристики:

а)

функция за калибриране на цветовете;

б)

функция за анализ на входния сигнал с цел следене и откриване на грешки, като например монитор/вектороскоп за формата на сигнала, функция за изключване на компонентите RGB, механизъм за проверка на състоянието на видеосигнала при действителната разделителна способност, режим на презредова развивка и екранен маркер;

в)

сериен цифров интерфейс (SDI) или протокол за видео по интернет (VoIP), интегриран в продукта;

г)

не е предназначен за използване на обществени места.

12)

цифрова интерактивна бяла дъска“ означава електронен екран, който позволява пряко взаимодействие на потребителя с показваното изображение. Цифровата интерактивна бяла дъска е предназначена за използване предимно при представяния, уроци или дистанционно сътрудничество, включително за предаване на аудио- и видеосигнали. Нейната спецификация трябва да включва всички долупосочени характеристики:

а)

проектирана е основно за окачване, монтиране на стойка, поставена на пода, поставяне върху шкаф или бюро или закрепване към физическа конструкция за гледане от множество хора;

б)

използва се задължително с компютърно програмно осигуряване със специални функции за управление на съдържанието и взаимодействието;

в)

интегрирана е в компютър или е проектирана специално за използване с компютър, на който се изпълнява програмното осигуряване по буква б);

г)

площта на екрана е по-голяма от 40 dm2;

д)

взаимодействието с потребителя се осъществява чрез допир на екрана с пръст или „писалка“ или чрез други средства като жестове с ръце или глас;

13)

екран за целите на сигурността“ означава електронен екран, чиято спецификация трябва да включва всички долупосочени характеристики:

а)

функция за самоследене, която може да предава на отдалечен сървър поне една от следните информации:

състояние на захранването;

вътрешна температура, установена чрез термодатчици срещу претоварване;

източник на видеосигнал;

източник на звуков сигнал и състояние по отношение на звука (звук/изключен звук);

модел и версия на базовото програмно осигуряване (фърмуер);

б)

определена от потребителя специална размерна спецификация, улесняващи монтирането на екрана в кутии или конзоли с професионално предназначение.

14)

цифрово информационно табло“ означава електронен екран, който е проектиран предимно да бъде гледан от множество хора при условия, различни от настолното и домашното ползване. Неговата спецификация трябва да включва всички долупосочени характеристики:

а)

индивидуален идентификатор, позволяващ адресирането на конкретен екранен дисплей;

б)

функция, която блокира неразрешен достъп до настройките на екрана и показваното изображение;

в)

мрежова връзка (включваща жичен или безжичен интерфейс) за контрол, наблюдение или получаване на подлежащата на визуализиране информация от отдалечени източници в едноадресен режим (само за един получател) или многоадресен режим (за няколко получатели), но не и в режим на масово разпръскване;

г)

проектиран за окачване, монтиране или закрепване към физическа конструкция за гледане от множество хора; не се предлага на пазара със стойка за поставяне на пода;

д)

не включва избирач на каналите (приемник) за визуализиране на сигнали телевизионно разпръскване;

15)

интегриран“, когато обозначава екран, който е функционален компонент в друг продукт, означава електронни екрани, които не могат да бъдат експлоатирани независимо от продукта и които зависят от него за предоставянето на своите функции, включително по отношение на електрозахранването;

16)

екран за медицински цели“ означава електронен екран, включен в обхвата на:

а)

Директива 93/42/ЕИО (10) на Съвета относно медицинските изделия; или

б)

Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета (11) за медицинските изделия; или

в)

Директива 90/385/ЕИО на Съвета (12) относно сближаване на законодателството на държавите членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия; или

г)

Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (13) относно диагностичните медицински изделия in vitro; или

д)

Регламент (ЕС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета (14) за медицинските изделия за инвитро диагностика;

17)

монитор от клас 1“ означава монитор за прецизна оценка на техническото качество на изображения в ключови точки на процеса на създаване или телевизионно разпръскване на изображения, като например запис/снемане на изображение върху информационен носител, постпродукция, предаване и съхраняване на изображения;

18)

площ на екрана“ означава видимата площ на електронния екран, изчислена чрез умножаване на максималната широчина на видимото изображение по максималната височина на видимото изображение, и двете измерени по протежение на повърхността на екрана (независимо дали плоска или с кривина);

19)

шлем за виртуална реалност“ означава устройство, което се носи на главата и осигурява потапяне във виртуална реалност за потребителя, като възпроизвежда стереоскопични изображения за всяко око и използва функции за следене на движението на главата.

20)

място на продажба“ означава място, където електронните екрани се излагат или предлагат за продажба, дават се под наем или се предлагат на изплащане.

Член 3

Задължения на доставчиците

1.   Доставчиците гарантират, че:

а)

всеки електронен екран се доставя с етикет в печатна форма, във формата и с информацията, посочени в приложение III;

б)

параметрите на продуктовия информационен лист, посочени в приложение V, се въвеждат в продуктовата база данни;

в)

продуктовият информационен лист се предоставя в печатен формат, ако това бъде специално поискано от търговеца;

г)

съдържанието на техническата документация, определено в приложение VI, се въвежда в продуктовата база данни;

д)

всяка визуална реклама за даден модел електронен екран, включително в интернет, съдържа класа на енергийна ефективност и спектъра на класовете на ефективност, налични на етикета в съответствие с приложение VII и приложение VIII;

е)

всички рекламни материали с технически характер за даден модел електронен екран, включително в интернет, в които се описват специфичните технически параметри на модела, включват класа на енергийна ефективност на този модел и спектъра на класовете на енергийна ефективност, налични на етикета в съответствие с приложение VII;

ж)

за всеки модел електронен екран на търговците се предоставя електронен етикет във формата и с информацията, посочени в приложение III;

з)

за всеки модел електронен екран на търговците се предоставя електронен продуктов информационен лист, както е определен в приложение V;

и)

в допълнение към буква а) етикетът трябва да е отпечатан или залепен върху опаковката.

2.   Класът на енергийна ефективност се определя въз основа на индекса на енергийна ефективност, изчислен в съответствие с приложение II.

Член 4

Задължения на търговците

Търговците гарантират, че:

а)

всеки електронен екран в мястото на продажба, включително на търговски панаири, носи етикета, предоставен от доставчиците в съответствие с член 3, точка 1, буква а), и показан на предната страна на уреда, или окачен на него, или разположен по такъв начин, че да бъде ясно видим и недвусмислено свързван с конкретния модел; при условие че електронният екран се поддържа в режим „включен“, когато се представя на клиентите с цел продажба, електронният етикет в съответствие с член 3, точка 1, буква ж), показан на екрана, може да замени отпечатания етикет;

б)

когато в място на продажба е изложен модел на електронен екран, без да е изложен екземпляр, изваден от опаковката си, етикетът отпечатан или залепен върху опаковката трябва да е видим;

в)

в случай на продажба от разстояние или телемаркетинг, етикетът и продуктовият информационен лист се предоставят в съответствие с приложения VII и VIII;

г)

всяка визуална реклама за даден модел електронен екран, включително в интернет, съдържа класа на енергийна ефективност и спектъра на класовете на ефективност, налични на етикета в съответствие с приложение VII;

д)

всички рекламни материали с технически характер за даден модел електронен екран, включително такива в интернет, в които се описват специфичните технически параметри на модела, включват класа на енергийна ефективност на този модел и спектъра на класовете на ефективност, налични върху етикета в съответствие с приложение VII.

Член 5

Задължения на доставчик на услуги, предоставящ хостинг платформи в интернет

Когато доставчик на хостинг услуги съгласно посоченото в член 14 от Директива № 2000/31/ЕО дава възможност за продажба на електронни екрани чрез своята интернет страница, той осигурява възможност за показване на електронния етикет и на електронния продуктов информационен лист, предоставени от търговеца, чрез визуализиращия механизъм в съответствие с разпоредбите на приложение VIII, и информира търговеца за задължението да ги показва.

Член 6

Методи на измерване

Предоставяната по членове 3 и 4 информация трябва да е получена чрез надеждни, точни и възпроизводими измервателни и изчислителни методи, които са съобразени с признатите съвременни измервателни и изчислителни методи, определени в приложение IV.

Член 7

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Държавите членки прилагат процедурата за проверка, определена в приложение IX, когато извършват проверките с цел надзор върху пазара, посочени в параграф 3 от член 8 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

Член 8

Преглед

Комисията преразглежда настоящия регламент с оглед на техническия напредък и представя резултатите от този преглед, включително, ако е целесъобразно, проектопредложение за преработка, на Консултативния форум не по-късно от 25 декември 2022 г.

При прегледа се оценява по-специално следното:

а)

дали е (или все още е) целесъобразно да има отделни категоризации по отношение на консумацията на енергия за SDR и HDR;

б)

допустимите отклонения при проверка, определени в приложение IX;

в)

дали в обхвата трябва да бъдат включени други електронни екрани;

г)

целесъобразността на различното третиране на по-големите и по-малките продукти;

д)

дали е възможно да се разработят подходящи методи за уведомяване за потреблението на енергия;

е)

възможността да се работи по аспектите на кръговата икономика.

Освен това Комисията преразглежда етикета с цел преобразуване на неговата скала, когато са изпълнени изискванията на член 11 от Регламент (ЕС) 2017/1369.

Член 9

Отмяна

Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 се отменя, считано от 1 март 2021 г.

Член 10

Преходни мерки

От 25 декември 2019 г. до 28 февруари 2021 г. продуктовият фиш, който се изисква по член 3, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1062/2010, може да бъде предоставян посредством продуктовата база данни, вместо да се предоставя в печатна форма заедно с продукта. В такъв случай доставчикът гарантира, че при изрично искане на търговеца продуктовият фиш се предоставя на разположение в печатна форма.

Член 11

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 март 2021 г. Член 3, точка 1, буква а) обаче се прилага от 1 ноември 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с енергийното етикетиране на телевизори (ОВ L 314, 30.11.2010 г., стр. 64).

(3)  Съобщение на Комисията. Работен план за екопроектирането за периода 2016—2019 г., COM(2016) 773 final, 30.11.2016 г.

(4)  Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10).

(5)  Регламент (ЕО) № 642/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на телевизори (ОВ L 191, 23.7.2009 г., стр. 42).

(6)  Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

(7)  Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. относно определени правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

(8)  Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38).

(9)  Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията от 17 декември 2008 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране към електрическото и електронното битово и офис оборудване във връзка с консумацията му на електроенергия в режим „в готовност“, режим „изключен“ и мрежови режим на готовност (ОВ L 339, 18.12.2008 г., стр. 45).

(10)  Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия (ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 1).

(12)  Директива 90/385/ЕИО на Съвета от 20 юни 1990 г. относно сближаване на законодателството на държавите членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия (ОВ L 189, 20.7.1990 г., стр. 17).

(13)  Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1998 г. относно диагностичните медицински изделия in vitro (ОВ L 331, 7.12.1998 г., стр. 1).

(14)  Регламент (ЕС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 176).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения за целите на приложенията

Прилагат се следните определения:

1)

индекс на енергийна ефективност(EEI) означава индекс на относителната енергийна ефективност на електронен екран, както е посочено в приложение II, раздел Б;

2)

голям динамичен обхват (HDR)“ означава метод за увеличаване на контраста на изображението на електронен екран чрез използване на метаданни, генерирани при създаването на видеоматериала, които се обработват от схемите за управление на екрана с цел да се постигнат контраст и цветопредаване, които се възприемат от човешкото око като по-реалистични от постиганите при екрани, които не притежават възможности за HDR;

3)

контраст“ означава разликата между върховата яркост и нивото на черното при дадено изображение;

4)

яркост“ означава фотометричната мярка за светлинен интензитет на единица площ за светлина, разпространяваща се в определена посока, и се изразява в кандели на квадратен метър (cd/m2). Терминът „яркост“ често се използва за обозначаване на субективното усещане за яркост на електронния екран;

5)

автоматично регулиране на яркостта (ABC)“ означава автоматичен механизъм, който, когато е активиран, управлява яркостта на електронния екран в зависимост от нивото на околната светлина, падаща върху предната страна на екрана;

6)

по подразбиране“ по отношение на конкретна характеристика или настройка, означава стойността на конкретна характеристика, както е зададена фабрично и е на разположение, когато клиентът използва продукта за първи път, както и след като е била задействана функцията „възстановяване на фабричните настройки“, когато продуктът позволява това.

7)

пиксел (елемент на изображението)“ означава площта на най-малкия елемент на изображението, който може да бъде различен от съседните му елементи;

8)

режим „включен“ или „активен режим“ означава състояние, в което електронният екран е свързан с източник на захранване, активиран е и предоставя една или повече от своите функции за визуализиране;

9)

задължително меню“ означава специално меню, което се появява при първоначалното пускане на електронния екран или след възстановяване на фабричните настройки и предоставя набор от настройки на екрана, които са зададени предварително от доставчика;

10)

нормална конфигурация“ означава настройка на екрана, която се препоръчва от доставчика на крайния потребител от първоначалното меню за настройка, или фабричната настройка, при която електронният екран работи, когато се използва по предназначение. Тази конфигурация трябва да осигурява оптимално качество за крайния потребител в предвидената среда и за предвидената употреба. Нормалната конфигурация е състоянието, в което се измерват стойностите за режим „изключен“, режим „в готовност“, мрежови режим „в готовност“ и режим „включен“;

11)

най-ярка конфигурация в режим „включен“ означава предварително настроен от доставчика режим на електронния екран, при който се получава приемливо изображение с най-високата измерена яркост.

12)

магазинен режим“ означава конфигурацията на електронния екран, предвидена за използване специално при демонстриране на електронния екран, например в условия на силна светлина (в магазин), при която няма функция за автоматично изключване, ако не бъде установено действие на потребителя или присъствие.

13)

датчик за присъствие в помещението“ или „датчик за разпознаване на жестове“ или „датчик за присъствие“ означава датчик, който следи и реагира на движение в пространството около продукта и може да подава сигнал, предизвикващ преминаването на продукта в режим „включен“. Изтичането на определен период от време без наличие на движение може да се използва като сигнал за превключване в режим „в готовност“ или мрежови режим „в готовност“;

14)

режим „изключен“ означава състояние, при което електронният екран е свързан към захранващата електрическа мрежа, но не предоставя никакви функции; следните състояния също се считат за режим „изключен“:

1)

състоянията, осигуряващи само индикация за режим „изключен“;

2)

състоянията, осигуряващи само функции, чиято цел е да осигурят електромагнитна съвместимост съгласно Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1);

15)

режим „в готовност“ означава състояние, при което електронният екран е свързан към електрическата мрежа или източник на постоянно напрежение, може да функционира по предназначение само ако получава енергия от този източник и предлага единствено следните функции, които могат да се поддържат за неопределен период от време:

функция за повторно активиране (със или без индикация, че тази функция е на разположение), и/или

показване на информация или състояние;

16)

„функция за повторно активиране“ означава функция, която позволява посредством дистанционен превключвател, устройство за дистанционно управление, вътрешен датчик, таймер или, за екрани в мрежови режим „в готовност“, чрез мрежата да се превключва от режим „в готовност“ или мрежови режим „в готовност“ към режим, различен от режим „изключен“, предоставящ допълнителни функции;

17)

„начин за визуализиране“ означава екран, включително сензорен екран или друга технология за показване на изображения, използван(а) за показване на потребителя на съдържание от интернет;

18)

„вложено показване“ означава интерфейс за визуализиране, чрез който се осъществява достъп до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишка върху изображението или набора от данни, преминаване с мишката над него или (при сензорен екран) чрез извеждането му на преден план;

19)

сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екранът на таблетен компютър, таблет или смартфон;

20)

алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни в приложения за синтез на говор;

21)

„външно захранващо устройство (ВЗУ)“ означава устройство съгласно определеното в Регламент (ЕС) 2019/1782 на Комисията (2);

22)

стандартизирано ВЗУ“ означава външно захранващо устройство, проектирано да осигурява захранване на различни устройства и отговарящо на стандарт, издаден от международна организация за стандартизация;

23)

код за бърз отговор (QR)“ означава матричен код, присъстващ върху енергийния етикет на модела на продукта, препращащ към информацията за този модел, намираща се в публично достъпната част на продуктовата база данни;

24)

мрежа“ означава комуникационна инфраструктура с топология от връзки и архитектура, която включва физически компоненти, принципи на организация, комуникационни процедури и формати (протоколи);

25)

мрежов интерфейс“ (или „мрежов порт“) означава жичен или безжичен физически интерфейс, осигуряващ мрежова връзка, чрез който могат да се задействат от разстояние функции на електронния екран и да се получават или изпращат данни. Интерфейси за въвеждане на данни като видео- и аудиосигнали, които обаче не произхождат от мрежов източник и не използват мрежов адрес, не се считат за мрежов интерфейс;

26)

достъпност по мрежа“ означава способността на електронния екран да задейства функции, след като мрежов интерфейс е разпознал сигнал за задействане от разстояние;

27)

екран с мрежова връзка“ означава електронен екран, който може да се свърже към мрежа посредством един от своите мрежови интерфейси, ако функцията е активирана;

28)

мрежови режим „в готовност“ означава състояние, при което електронният екран може да възобнови изпълнението на функция, след като получи сигнал за задействане от разстояние чрез мрежов интерфейс;


(1)  Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост. (ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 79).

(2)  Регламент (ЕС) 2019/1782 на Комисията от 1 октомври 2019 г. за определяне на изискванията за екопроектиране за външни електрозахранващи устройства съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 278/2009 на Комисията (ОВ L 272, 25.10.2019 г., стр. 95).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

A.   Класове на енергийна ефективност

Класът на енергийна ефективност на даден електронен екран се определя на базата на неговия индекс на енергийна ефективност за етикета (EEIlabel ) съгласно посоченото в таблица 1. Индексът EEIlabel на даден електронен екран се определя в съответствие с част Б от настоящото приложение.

Таблица 1

Класове на енергийна ефективност на електронни екрани

Клас на енергийна ефективност

Индекс на енергийна ефективност (EEIlabel )

A

EEIlabel < 0,30

B

0,30 ≤ EEIlabel < 0,40

C

0,40 ≤ EEIlabel < 0,50

D

0,50 ≤ EEIlabel < 0,60

E

0,60 ≤ EEIlabel < 0,75

F

0,75 ≤ EEIlabel < 0,90

G

0,90 ≤ EEIlabel

Б.   Индекс на енергийна ефективност (EEIlabel )

Индексът на енергийна ефективност (EEIlabel ) на електронния екран се изчислява по следната формула:

Formula

където:

A представлява площта на видимата повърхност в dm2;

Pmeasured е измерената мощност в режим „включен“, във ватове, при нормална конфигурация и настройки, както е посочено в таблица 2;

corrl е корекционен коефициент, определен, както е указано в таблица 3.

Таблица 2

Измерване на Pmeasured

Ниво на динамичния обхват

Pmeasured

Стандартен динамичен обхват (SDR): PmeasuredSDR

Консумираната мощност във ватове (W) в режим „включен“, измерена при показване на стандартизирани изпитвателни последователности от движещи се изображения в динамично излъчвано съдържание. Когато са приложими допуски в съответствие с част В от настоящото приложение, те следва да се приспаднат от Pmeasured .

Голям динамичен обхват (HDR)

PmeasuredHDR

Консумираната мощност във ватове (W) в режим „включен“, измерена както за PmeasuredSDR , но с функция HDR, включена от метаданните в стандартизираните изпитвателни последователности за HDR. Когато са приложими допуски в съответствие с част В от настоящото приложение, те следва да се приспаднат от Pmeasured .


Таблица 3

Стойност corrl

Тип на електронния екран

Стойност corrl

Телевизор

0,0

Монитор

0,0

Цифрово информационно табло

0,00062 * (lum-500) * A

където „lum“ е върхова яркост на бялото в cd/m2 при най-яркия от предварително зададените режими на екрана, а A е площта на екрана в dm2

В.   Надбавки и корекции за целите на изчисляването на EEIlabel

Счита се, че електронните екрани с автоматично регулиране на яркостта (ABC) отговарят на условията за намаляване на Pmeasured с 10 %, ако отговарят на всички изброени по-долу изисквания:

а)

автоматичното регулиране на яркостта е включено в нормалната конфигурация на електронния екран, както и във всяка друга конфигурация със стандартен динамичен обхват, която е достъпна за крайния потребител;

б)

стойността на Pmeasured при нормална конфигурация се измерва при изключено автоматично регулиране на яркостта или, ако то не може да бъде изключено, при стойност на осветеността от околната светлина 100 lx, измерена при датчика за ABC;

в)

ако е приложимо, стойността на Pmeasured при изключено автоматично регулиране на яркостта е по-голяма или равна на мощността в режим „включен“, измерена с включено автоматично регулиране на яркостта при стойност на осветеността от околната светлина 100 lx, измерена при датчика за ABC;

г)

при включено автоматично регулиране на яркостта измерената стойност на мощността в режим „включен“ трябва да намалява с 20 % или повече, когато стойността на осветеността от околната светлина, измерена при датчика за ABC, бъде намалена от 100 на 12 lx;

д)

автоматичното регулиране на яркостта отговаря на всички изброени по-долу характеристики, когато условията на околната осветеност, измерени при датчика за ABC, се променят:

измерената яркост на екрана при 60 lx е между 65 % и 95 % от яркостта, измерена при 100 lx;

измерената яркост на екрана при 35 lx е между 50 % и 80 % от яркостта, измерена при 100 lx;

измерената яркост на екрана при 12 lx е между 35 % и 70 % от яркостта, измерена при 100 lx.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Етикет за електронни екрани

1.   ЕТИКЕТ

Image 1

Етикетът за електронни екрани съдържа следната информация:

I.

QR код;

II.

име или търговска марка на доставчика;

III.

идентификатор на модела, предлаган от доставчика;

IV.

скала на класовете на енергийна ефективност от А до G;

V.

клас на енергийна ефективност, определен в съответствие с приложение II, раздел Б, като се използва PmeasuredSDR ;

VI.

консумация на енергия в режим „включен“ в kWh за1 000часа, когато се възпроизвежда съдържание във формат SDR, закръглена до най-близкото цяло число;

VII.

клас на енергийна ефективност, определен в съответствие с приложение II, раздел Б, като се използва PmeasuredHDR ;

VIII.

консумация на енергия в режим „включен“ в kWh за1 000часа, когато се възпроизвежда съдържание във формат HDR, закръглена до най-близкото цяло число;

IX.

видим диагонал на екрана в сантиметри и инчове и хоризонтална и вертикална разделителна способност в пиксели;

X.

номер на настоящия регламент, „2019/2013“.

2.   ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕТИКЕТА

Image 2

Като:

а)

Етикетът е широк най-малко 96 mm и висок най-малко 192 mm. Когато етикетът се отпечатва в по-голям формат, съдържанието му трябва независимо от това да остане с размери, пропорционални на спецификациите по-горе. За електронни екрани с размер на диагонала на видимата площ, по-малък от 127 cm (50 инча), етикетът може да бъде отпечатан в намален мащаб, но не може да е под 60 % от нормалния си размер; неговото съдържание обаче трябва да съответства пропорционално на спецификациите по-горе, а кодът QR — да може все още да бъде разчитан от общодостъпни четци QR, като например вградените в смартфони.

б)

Фонът на етикета е 100 % бял.

в)

Шрифтовете са Verdana и Calibri.

г)

Размерите и спецификациите на елементите на етикета са съгласно посоченото в оформлението на етикета.

д)

Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 0,70,100,0: 0 % синьозелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

е)

Етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията се отнася за фигурата по-горе):

Image 3

логотипът на ЕС има следните цветове:

фон: 100,80,0,0:

звезди: 0,0,100,0:

Image 4

цветът на логотипа за енергия е: 100,80,0,0:

Image 5

кодът QR е в 100 % черен цвят;

Image 6

името на доставчика е в 100 % черен цвят и с получер шрифт Verdana 9 пункта;

Image 7

идентификаторът на модела е в 100 % черен цвят и с нормален шрифт Verdana 9 пункта;

Image 8

скалата от A до G, е както следва:

буквите на скалата на енергийния клас са в 100 % бял цвят, а шрифтът е получер Calibri 19 пункта; буквите трябва да са центрирани върху една ос на 4,5 mm от лявата страна на стрелките;

цветовете на стрелките A до G на скалата на енергийния клас са следните:

Клас А: 100,0,100,0:

Клас B: 70,0,100,0:

Клас C: 30,0,100,0:

Клас D: 0,0,100,0:

Клас Е: 0,30,100,0:

Клас F: 0,70,100,0:

Клас G: 0,100,100,0;

Image 9

вътрешните разделителни линии са с дебелина 0,5 пункта, в 100 % черен цвят;

Image 10

буквата на класа на енергийна ефективност е в 100 % бял цвят и с получер шрифт Calibri 33 пункта; стрелката на класа на енергийна ефективност и съответната стрелка в скалата от А до G са разположени така, че техните върхове са подравнени. Буквата в стрелката на класа на енергийна ефективност е разположена в центъра на правоъгълната част на стрелката, която е в 100 % черен цвят;

Image 11

стойността на консумираната енергия в режим SDR се изписва с получер шрифт Verdana 28 пункта; мерната единица „kWh/1 000h“ е с нормален шрифт Verdana 16 пункта. Текстът е центриран и цветът му е 100 % черен;

Image 12

пиктограмите за HDR и за екрана са в 100 % черен цвят и в съответствие с показаното в оформлението на етикета; текстовете (числа и мерни единици) са в 100 % черен цвят и съответстват на посоченото по-долу:

буквите на класовете на енергийна ефективност (от А до G) са центрирани над пиктограмата за HDR, като буквата на приложимия клас на енергийна ефективност е с получер шрифт Verdana 16 пункта, а останалите букви са с нормален шрифт Verdana 10 пункта; под пиктограмата за HDR се изписва центрирано стойността на консумацията на енергия в HDR, с получер шрифт Verdana 16 пункта, като мерната единица „kWh/1 000h“ е с нормален шрифт Verdana 10 пункта;

текстовете на пиктограмата за екрана са с нормален шрифт Verdana 9 пункта и са разположени, както е показано в оформлението на етикета;

Image 13

номерът на регламента е в 100 % черен цвят и с нормален шрифт Verdana 6 пункта;


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Измервателни методи и изчисления

За целите на съответствието и проверката на съответствието с изискванията на настоящия регламент се извършват измервания и изчисления, като се използват хармонизираните стандарти, чиито номера са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, или други надеждни, точни и възпроизводими методи, съобразени с общопризнатото съвременно техническо равнище. Те трябва да са в съответствие с разпоредбите, установени в настоящото приложение.

Измерванията и изчисленията трябва да са съобразени с техническите определения, условия, формули и параметри, описани в настоящото приложение. Електронни екрани, които могат да работят както в режим 2D, така и в режим 3D, се изпитват при работа в режим 2D.

Електронен екран, който е разделен на две или повече физически отделни части, но е пуснат на пазара в една опаковка, се разглежда като един-единствен електронен екран за целите на проверката на съответствието с изискванията от настоящото приложение. Когато няколко електронни екрана, които могат да се пускат на пазара поотделно, са обединени в една система, отделните електронни екрани се третират поотделно.

1.   ИЗМЕРВАНИЯ НА КОНСУМИРАНАТА МОЩНОСТ В РЕЖИМ „ВКЛЮЧЕН“

Измерванията на консумираната мощност в режим „включен“ трябва да отговарят на всички посочени по-долу общи условия:

а)

Електронните екрани се измерват в нормалната им конфигурация.

б)

Измерванията се извършват при температура на околната среда 23 °C +/– 5 °C.

в)

За измерванията се използват изпитвателни цикли с динамичен видеосигнал, носещ типично телевизионно съдържание за електронни екрани в стандартен динамичен обхват (SDR). За измерването в режим HDR електронният екран трябва автоматично и правилно да реагира на метаданните за HDR от изпитвателния цикъл. Измерва се средната консумирана мощност в продължение на 10 последователни минути.

г)

Измерванията се извършват, след като електронният екран е бил в режим „изключен“ (или ако няма такъв — в режим „в готовност“) минимум 1 час, непосредствено следван от минимум 1 час в режим „включен“, и трябва да приключат преди изтичането на максимум 3 часа в режим „включен“. Съответният видеосигнал се визуализира през цялото време, докато екранът е в режим „включен“. За електронни екрани, за които е известно, че се стабилизират в рамките на 1 час, тези времеви интервали могат да бъдат намалени, ако може да се докаже, че резултатите от измерванията не се отклоняват с повече от 2 % от тези, които биха били постигнати при тук дадените времеви интервали.

д)

Когато е налице автоматично регулиране на яркостта, то се изключва за извършването на измерванията. Ако автоматичното регулиране на яркостта не може да се изключи, измерванията се извършват при осветеност от околната светлина 100 lx, измерена при датчика за автоматично регулиране на яркостта.

2.   ИЗМЕРВАНИЯ НА ВЪРХОВАТА ЯРКОСТ НА БЯЛОТО

Измерванията на върховата яркост на бялото се извършват:

а)

с яркомер, който открива онази част от екрана, която показва напълно (100 %) бяло изображение, представляващо част от изпитвателна таблица за „изпитване на целия екран“, която не надвишава средното ниво на яркостта (APL), при което възниква някакво ограничение на мощността или друга нередност;

б)

без да се смущава работата на яркомера в точката на измерване върху електронния екран, докато се превключва между нормалната конфигурация и конфигурацията с най-висока яркост в режим „включен“.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Продуктов информационен лист

Съгласно член 3, точка 1, буква б) доставчиците въвеждат в продуктовата база данни информацията, определена в таблица 4.

В ръководството за продукта или в друга документация, предоставяна с продукта, трябва да има ясна и разбираема за човек препратка към образеца в продуктовата база данни под формата на URL, или QR код, или регистрационен номер на продукта.

Таблица 4

Информация, подредба и формат на продуктовия информационен лист

 

Информация

Стойност и точност

Мерна единица

Бележки

1.

Наименование или търговска марка на доставчика;

ТЕКСТ

 

 

2.

Идентификатор на модела, предлаган от доставчика

ТЕКСТ

 

 

3.

Клас на енергийна ефективност при стандартен динамичен обхват (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

 

Ако продуктовата база данни автоматично генерира окончателното съдържание на тази клетка, доставчикът не вписва тези данни.

4.

Консумирана мощност в режим „включен“ при стандартен динамичен обхват (SDR)

X,X

W

Закръглена до първия знак след десетичната запетая за стойности до 100 W и до цяло число за стойности от 100 W нагоре.

5.

Клас на енергийна ефективност при голям динамичен обхват (HDR)

[A/B/C/D/E/F/G] или „не е приложимо“

 

Ако продуктовата база данни автоматично генерира окончателното съдържание на тази клетка, доставчикът не вписва тези данни. Задава се стойност „не е приложимо“, ако режимът не се прилага.

6.

Консумирана мощност в режим „включен“ при голям динамичен обхват (HDR)

X,X

W

Закръглена до първия знак след десетичната запетая за стойности до 100 W и до цяло число за стойности от 100 W нагоре (задава се стойност 0 (нула), ако е избрано „не е приложимо“).

7.

Консумирана мощност в режим „изключен“

X,X

W

 

8.

Консумирана мощност в режим „в готовност“

X,X

W

 

9.

Консумирана мощност в мрежови режим „в готовност“

X,X

W

 

10.

Категория на електронния екран

[телевизор/монитор/информационно табло/други]

 

Изберете една възможност.

11.

Съотношение на размерите

X

:

Y

цяло число

Напр. 16:9, 21:9 и т.н.

12.

Разделителна способност на екрана (пиксели)

X

x

Y

пиксели

Хоризонтални и вертикални пиксели

13.

Диагонал на екрана

X,X

cm

В cm според Международната система единици (SI), закръглено до най-близкото цяло число.

14.

Диагонал на екрана

X

инчове

По избор, в инчове, закръглено до най-близкото цяло число

15.

Видима площ на екрана

X,X

cm2

Закръглено до първия знак след десетичната запетая

16.

Използвана технология на панела

ТЕКСТ

 

Напр. LCD/LED LCD/QLED LCD/OLED/MicroLED/QDLED/SED/FED/EPD и т.н.

17.

Наличие на автоматично регулиране на яркостта (ABC)

[ДА/НЕ]

 

Трябва да бъде активирано по подразбиране (ако отговорът е ДА).

18.

Наличие на датчик за гласово разпознаване

[ДА/НЕ]

 

 

19.

Наличие на датчик за присъствие в помещението

[ДА/НЕ]

 

Трябва да бъде активиран по подразбиране (ако отговорът е ДА).

20.

Честота на обновяване на изображението

X

Hz

 

21.

Минимална гарантирана наличност на актуализации на програмното осигуряване и базовото програмно осигуряване (до):

ДД ММ ГГГГ

дата

От приложение II, раздел Д, точка 1 към Регламент (ЕС) № 2019/2021 на Комисията (1).

22.

Минимална гарантирана наличност на резервни части (до):

ДД ММ ГГГГ

дата

От приложение II, раздел Г, точка 5 към Регламент (ЕС) 2019/2021.

23.

Минимална гарантирана поддръжка за продукта (до):

ДД ММ ГГГГ

дата

 

24.

Тип на електрозахранващото устройство

Вътрешно/външно/стандартизирано

 

Изберете една възможност.

i)

Стандартизирано външно захранващо устройство (включено в опаковката заедно с продукта)

Стандартно наименование

ТЕКСТ

 

 

 

Напрежение на входа

X

V

 

Напрежение на изхода

X

V

 

ii)

Подходящо стандартизирано външно захранващо устройство (ако не е включено в опаковката заедно с продукта)

Стандартно наименование

ТЕКСТ

 

Задължително само ако ВЗУ не е включено в опаковката, незадължително в останалите случаи.

 

 

Необходимо напрежение на изхода

X,X

V

Задължително само ако ВЗУ не е включено в опаковката, незадължително в останалите случаи.

 

 

Необходим подаван ток

X,X

A

Задължително само ако ВЗУ не е включено в опаковката, незадължително в останалите случаи.

 

 

Необходима честота на тока

X

Hz

Задължително само ако ВЗУ не е включено в опаковката, незадължително в останалите случаи.


(1)  Регламент (ЕС) 2019/2021 на Комисията от 1 октомври 2019 г. за определяне на изисквания за екопроектиране за електронни екрани съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 642/2009 на Комисията (вж. страница 241 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Техническа документация

Техническата документация, упомената в член 3, точка 1, буква г), трябва да съдържа:

1)

идентификационни данни (общо описание на модела):

а)

търговска марка и идентификатор на модела;

б)

име, адрес, регистрирано търговско наименование на доставчика;

2)

препратки към прилаганите хармонизирани стандарти, други стандарти и спецификации за измерване, използвани за измерване на техническите параметри и извършените изчисления;

3)

конкретни предпазни мерки, които трябва да бъдат взети, когато моделът се сглобява, монтира и изпитва;

4)

списък на всички еквивалентни модели, включително идентификаторите им;

5)

измерени технически параметри на модела и изчисленията, извършени с измерените параметри, както е посочено в таблица 5;

Таблица 5

Измервани технически параметри

 

 

Стойност и точност

Мерна единица

Бележки

 

Общи положения

 

 

 

1.

Температура на околната среда

XX,XX

°C

 

2.

Изпитвателно напрежение

X

V

 

3.

Честота

X,X

Hz

 

4.

Общ коефициент на хармоници в електрозахранващата мрежа

X

%

 

 

За режим „включен“

 

 

 

5.

Върхова яркост на бялото в конфигурацията с най-висока яркост в режим „включен“

X

cd/m2

 

6.

Върхова яркост на бялото в нормалната конфигурация

X

cd/m2

 

7.

Съотношение на върховите яркости на бялото (изчислено)

X,X

%

Стойността от ред 6 по-горе, разделена на стойността от ред 5 по-горе, и резултатът умножен по 100

 

За APD

 

 

 

8.

Период от време, в който електронният екран остава в режим „включен“, преди да премине автоматично в режим „в готовност“ или режим „изключен“, или в друго състояние, в което консумацията на енергия не надвишава приложимите изисквания за режим „изключен“ и/или режим „в готовност“.

mm:ss

 

 

 

За телевизори: измерената стойност на времето, изтекло от последното взаимодействие с потребителя до автоматичното преминаване на телевизора в режим „в готовност“, режим „изключен“ или друго състояние, в което потреблението на енергия не надвишава приложимите изисквания за режим „изключен“ и/или режим „в готовност“.

mm:ss

 

 

 

За телевизори, оборудвани с датчик за присъствие в помещението: измерената стойност на времето до автоматичното преминаване на телевизора в режим „в готовност“, режим „изключен“ или друго състояние, в което потреблението на енергия не надвишава приложимите изисквания за режим „изключен“ и/или режим „в готовност“, когато не е открито присъствие.

mm:ss

 

 

 

За електронни екрани, различни от телевизори и студийни видеомонитори: измерената стойност на времето до автоматичното преминаване на електронния екран в режим „в готовност“, режим „изключен“ или друго състояние, в което потреблението на енергия не надвишава приложимите изисквания за режим „изключен“ и/или режим „в готовност“, когато не е открит входен сигнал.

mm:ss

 

 

 

За автоматично регулиране на яркостта (ABC)

 

 

Ако функцията е налична и активирана по подразбиране (както е в приложение V, таблица 4)

9.

Средна стойност на консумираната от електронния екран мощност в режим „включен“ при осветеност от околната светлина 100 lx и 12 lx, измерена при датчика за автоматично регулиране на яркостта.

X,X

W

 

10

Процентно намаление на мощността, дължащо се на автоматичното регулиране на яркостта при промяна на осветеността от околната светлина от 100 lx на 12 lx.

X,X

%

 

11

Върхова яркост на бялото при всяка от следните стойности за осветеността от околната светлина, измерени при датчика за автоматично регулиране на яркостта на електронния екран: 100 lx, 60 lx, 35 lx, 12 lx.

x

cd/m2

 

 

Измерена мощност в режим „включен“ при осветеност от околната светлина 100 lx при датчика за автоматично регулиране на яркостта

X,X

W

 

 

Измерена мощност в режим „включен“ при осветеност от околната светлина 12 lx при датчика за автоматично регулиране на яркостта

X,X

W

 

 

Измерена мощност в режим „включен“ при осветеност от околната светлина 60 lx при датчика за автоматично регулиране на яркостта

X

cd/m2

 

 

Измерена мощност в режим „включен“ при осветеност от околната светлина 35 lx при датчика за автоматично регулиране на яркостта

X

cd/m2

 

 

Измерена мощност в режим „включен“ при осветеност от околната светлина 12 lx при датчика за автоматично регулиране на яркостта

X

cd/m2

 

6)

изисквания за допълнителна информация:

а)

входен съединител за сигналите за звук и изображение, използвани за изпитването;

б)

информация и документация относно измервателната апаратура, постановката и схемите, използвани за електрическо изпитване;

в)

всякакви други условия на изпитване, които не са описани или определени в буква б);

г)

за режим „включен“:

i)

характеристиките на динамичния видеосигнал от телевизионно разпръскване, носещ типично за телевизионното разпръскване съдържание; при динамичен видеосигнал от телевизионно разпръскване във формат HDR електронният екран трябва автоматично да се превключва в режим HDR въз основа на метаданните на този сигнал;

ii)

последователността от стъпки за постигане на устойчиво състояние по отношение на консумираната мощност; както и

iii)

настройките на изображението, използвани за измерването на най-високата стойност на върховата яркост на бялото, и изпитвателната таблица на видеосигнала, използвана за измерването;

д)

за режим „в готовност“ и режим „изключен“:

i)

използван измервателен метод;

ii)

описание на начина на избор или програмиране на режима, включително всякакви усъвършенствани функции за повторно активиране; както и

iii)

последователност от събития за преминаването на електронния екран в това състояние, когато той автоматично променя режима си;

е)

за електронни екрани с обозначен интерфейс за сигнал от компютър:

i)

потвърждение, че електронният екран изпълнява с предимство посочените в точка 6.2.3 от приложение II към Регламент (ЕС) № 617/2013 на Комисията (1) протоколи за управление на потреблението на енергия от компютърни екрани. Докладва се всяко отклонение от протоколите;

ж)

само за мрежови електронни екрани:

i)

брой и вид на мрежовите интерфейси и, с изключение на интерфейсите за безжична мрежа, тяхното местоположение върху корпуса на електронния екран;

ii)

дали електронният екран отговаря на изискванията за екран с функционални възможности HiNA; ако не е предоставена информация се счита, че електронният екран не разполага с функционални възможности HiNA; както и

iii)

информация дали даден мрежови електронен екран предоставя функционални възможности, позволяващи на функцията за управление на консумацията на енергия и/или на потребителя да превключва електронния дисплей от мрежови режим „в готовност“ към режим „в готовност“, или режим „изключен“, или друго състояние, в което потреблението на енергия не надвишава приложимите изисквания за режим „изключен“ и/или режим „в готовност“, включително допуска за усъвършенстваната функция за повторно активиране, ако има такъв;

з)

за всеки вид мрежов порт:

i)

времето по подразбиране (mm:ss), след изтичането на което функцията за управление на консумацията на енергия превключва дисплея в мрежови режим „в готовност“; както и

ii)

събитието, което се използва като сигнал за повторно активиране на електронния дисплей;

7)

когато информацията, включена в досието с техническата документация за конкретен модел електронен екран, е получена:

а)

от модел, който има същите технически характеристики, които са от значение за подлежащата на предоставяне техническа информация, но е произведен от друг производител, или

б)

чрез изчисление въз основа на проект на друг модел или чрез екстраполация от друг модел от същия или от друг доставчик, или и двете;

техническата документация трябва да включва, ако е необходимо, данни относно въпросното изчисление, оценката, която доставчиците са направили, за да проверят точността на изчислението, както и, ако е целесъобразно, декларация за идентичност между моделите на различни доставчици; и

8)

ако координатите за връзка с лицето, упълномощено да обвързва доставчика, не са включени в техническата информация, качена в базата данни, те се предоставят при поискване на органите за надзор на пазара или на Комисията, за да могат те да изпълняват своите задачи съгласно настоящия регламент.


(1)  Регламент (ЕС) № 617/2013 на Комисията от 26 юни 2013 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на компютри и компютърни сървъри (ОВ L 175, 27.6.2013 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Информация, която се предоставя във визуални реклами и рекламни материали с технически характер при продажби от разстояние и телемаркетинг, освен при продажби от разстояние чрез интернет

1.   

Във визуални реклами, за да се гарантира спазването на изискванията, определени в член 3, параграф 1, буква д) и в член 4, буква г), класът на енергийна ефективност и спектърът от класове на енергийна ефективност, които фигурират върху етикета, трябва да бъдат показани, както е определено в точка 4 от настоящото приложение.

2.   

В рекламните материали с технически характер, с цел осигуряване на съответствие с изискванията, определени в член 3, параграф 1, буква е) и в член 4, буква д), енергийният клас и спектърът от класове на енергийна ефективност, които фигурират върху етикета, се изобразяват, както е определено в точка 4 от настоящото приложение.

3.   

При всяка продажба от разстояние на базата на хартиен носител трябва да се посочва енергийният клас и спектърът от класове на енергийна ефективност, които фигурират върху етикета, според посоченото в точка 4 от настоящото приложение.

4.   

Класът на енергийна ефективност и спектърът от класове на енергийна ефективност се представят в съответствие с указаното на фигура 1 със:

а)

стрелка, която съдържа буквата на класа на енергийна ефективност, със 100 % бял цвят и с получер шрифт Calibri с размер, който е поне колкото този на цената, когато последната е посочена;

б)

цвят на стрелката, съвпадащ с цвета на класа на енергийна ефективност;

в)

спектър от налични класове на енергийна ефективност в 100 % черен цвят; и

г)

такъв размер, че стрелката да е ясно видима и четлива. Буквата в стрелката на класа на енергийна ефективност трябва да е разположена в центъра на правоъгълната част на стрелката, с рамка с дебелина 0,5 пункта и 100 % черен цвят, разположена около стрелката и буквата на класа на енергийна ефективност.

Чрез дерогация, ако визуалните реклами, рекламните материали с технически характер или материалите за продажби от разстояние чрез хартиен носител се отпечатват в един цвят, стрелката в такива визуални реклами, рекламни материали с технически характер или материали за продажби от разстояние чрез хартиен носител, може да бъде едноцветна.

Фигура 1

Многоцветна/едноцветна стрелка наляво/надясно с посочен спектър от класове на енергийна ефективност

Image 14

5.   

При продажбите от разстояние чрез телемаркетинг, клиентът изрично трябва да бъде информиран за класа на енергийна ефективност на продукта и за спектъра от класове на енергийна ефективност, посочен върху етикета, както и за възможността да се запознае с етикета и продуктовия информационен лист чрез уеб страницата на продуктовата база данни или като поиска печатно копие.

6.   

Във всички ситуации, посочени в точки 1—3 и точка 5, клиентът трябва да може да получи при поискване печатно копие на етикета и продуктовия информационен лист.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Информация, която се предоставя при продажби от разстояние по интернет

1.   

Съответният етикет, предоставен от доставчиците съгласно член 3, параграф 1, буква ж), се изобразява чрез визуализиращия механизъм в близост до цената на продукта. Размерът на етикета трябва да е такъв, че етикетът да бъде ясно видим и четим и да е пропорционален на размера, посочен в точка 2, буква а) от приложение III. Етикетът може да се показва посредством вложено показване, като в такъв случай изображението, осигуряващо достъп до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката върху изображението, преминаване с мишката над него или (при сензорен екран) чрез извеждането му на преден план.

2.   

Изображението, осигуряващо достъп до етикета в случай на вложено показване, както е посочено на фигура 2, трябва:

а)

да бъде стрелка с цвят, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта;

б)

да показва върху стрелката класа на енергийна ефективност на продукта в 100 % бял цвят, с получер шрифт Calibri с размер, еквивалентен на този, използван за цената;

в)

да съдържа спектъра от налични класове на енергийна ефективност в 100 % черен цвят; и

г)

да е в един от следните два формата, като размерът му е такъв, че стрелката да е ясно видима и четлива. Буквата в стрелката на класа на енергийна ефективност трябва да е разположена в центъра на правоъгълната част на стрелката, с видима рамка със 100 % черен цвят, разположена около стрелката и буквата на класа на енергийна ефективност:

Фигура 2

Многоцветна стрелка наляво/надясно с посочен спектър от класове на енергийна ефективност

Image 15

3.   

В случай на вложено показване, последователността на изобразяване на етикета е както следва:

а)

изображението, посочено в точка 2 от настоящото приложение, се показва чрез визуализиращия механизъм в близост до цената на продукта;

б)

изображението препраща към етикета, определен в приложение III;

в)

етикетът се показва след щракване с мишката върху изображението, преминаване с мишката над него или (при сензорен екран) чрез извеждането му на преден план;

г)

етикетът се показва като изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen);

д)

при извеждането на преден план на етикета при сензорни екрани се прилагат конвенциите за извеждане на преден план на обекти при устройства със сензорни екрани;

е)

показването на етикета се преустановява посредством избор на функция „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне; и

ж)

алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда, когато етикетът не може да бъде показан, трябва да съдържа класа на енергийна ефективност на продукта, изписан с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

4.   

Съответният продуктов информационен лист, предоставен от доставчиците съгласно член 3, точка 1, буква з), се показва чрез визуализиращия механизъм в близост до цената на продукта. Големината на продуктовия информационен лист трябва да е такава, че информацията да е ясно видима и четлива. Продуктовият информационен лист може да бъде визуализиран чрез вложено показване, или чрез препратка към продуктовата база данни, като в този случай хипервръзката, използвана за достигане до продуктовия информационен лист, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов информационен лист“. Ако се използва вложено показване, продуктовият информационен лист се появява при първото щракване с мишката върху хипервръзката, преминаване с мишката над нея или извеждането ѝ на преден план.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения се отнасят само до проверката на параметрите, измерени от органите на държавите членки, и не се използват от доставчика като допустимо отклонение за определяне на стойностите в техническата документация. Стойностите и класовете, посочени на етикета или в продуктовия информационен лист, не трябва да са по-благоприятни за доставчика от посочените в техническата документация.

Когато даден модел продукт е проектиран така, че да може да разпознава дали е в процес на изпитване (например чрез разпознаване на условията на изпитване или на изпитвателния цикъл) и да реагира по специален начин, като автоматично изменя своята производителност по време на изпитване, с цел да постигне по-благоприятни показатели за някой от параметрите, посочени в настоящия регламент или включени в техническата документация или някой от придружаващите документи, моделът и всички еквивалентни на него модели се считат за несъответстващи.

За целите на проверката на съответствието на даден модел на продукт с изискванията, определени в настоящия регламент, органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1)

Органите на държавата членка проверяват само един екземпляр от модела.

2)

Счита се, че моделът е в съответствие с приложимите изисквания, ако:

а)

стойностите, посочени в техническата документация съгласно член 3, точка 3 от Регламент (ЕС) 2017/1369 (обявени стойности), и когато е приложимо — стойностите, използвани за изчисляване на тези стойности, не са по-благоприятни за доставчика от съответните стойности, посочени в протоколите от изпитванията;

б)

публикуваните в етикета и продуктовия информационен лист стойности не са по-благоприятни за доставчика от обявените стойности и посоченият клас на енергийна ефективност не е по-благоприятен за доставчика от класа, произтичащ от обявените стойности; и

в)

при изпитването от органите на държавите членки на екземпляра от съответния модел, установените стойности (т.е. стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 6.

3)

Ако не бъдат постигнати резултатите, посочени в точка 2, буква а) или буква б), се смята, че съответният модел и всички еквивалентни на него модели не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

4)

Ако не бъде постигнат резултатът, посочен в точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни екземпляра от същия модел. Като алтернативна възможност избраните три допълнителни екземпляра могат да бъдат от един или от няколко еквивалентни модела.

5)

Ако средноаритметичното на стойностите, установени за тези три екземпляра, попада в рамките на съответните допустими отклонения, дадени в таблица 6, се смята, че моделът съответства на изискванията.

6)

Ако не бъде постигнат резултатът, посочен в точка 5, се смята, че съответният модел и всички еквивалентни на него модели не съответстват на изискванията в настоящия регламент.

7)

Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, определени в приложение IV.

Органите на държавите членки прилагат само контролните допустими отклонения, посочени в таблица 6, и използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1—7. Не се прилагат никакви други допустими отклонения — например определени в хармонизирани стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 6

Контролни допустими отклонения

Параметър

Контролни допустими отклонения

Консумирана мощност в режим „включен“ (Pmeasured , W);

Определената стойност (*1) не трябва да надвишава обявената стойност с повече от 7 %.

Консумация на мощност в режим „изключен“, режим „в готовност“ и мрежови режим „в готовност“ (във ватове), според случая

Определената стойност (*1) не трябва да надвишава обявената стойност с повече от 0,10 W, ако обявената стойност е 1,00 W или по-малко, или с повече от 10 %, ако обявената стойност е над 1,00 W.

Видим диагонал на екрана в сантиметри (и в инчове, ако е обявено)

Определената стойност (*1) не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 1 cm или 0,4 инча.

Видима площ на екрана в dm2

Определената стойност (*1) не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 0,1 dm2.

Разделителна способност на екрана в хоризонтални и вертикални пиксели.

Определената стойност (*1) не трябва да се различава от обявената стойност.


(*1)  Когато се изпитват три допълнителни екземпляра съгласно предписаното в точка 4, определената стойност е средноаритметичното на стойностите, определени за тези три допълнителни екземпляра.