29.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/58


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1978 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2019 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1238/95 по отношение на таксите, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растения

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно правната закрила на Общността на сортовете растения (1), и по-специално член 113 от него,

след като се консултира с административния съвет на Службата на Общността за сортовете растения,

като има предвид, че:

(1)

В член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1238/95 на Комисията (2) се предвижда, че председателят на Службата на Общността за сортовете растения („Службата“) може да разреши алтернативни начини на плащане на таксите и на допълнителните такси, и се установява списък на тези алтернативни начини на плащане. За да се увеличи гъвкавостта и да се опростят процесите е целесъобразно този списък на алтернативни начини на плащане да се включи в правилата относно методите на работа, установени от административния съвет на Службата на основание член 36, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 2100/94.

(2)

В член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1238/95 се определя датата, която следва да се счита за дата на получаване на плащането. На базата на опита при обработването на плащанията е необходимо да се поясни, че по банкова сметка на Службата трябва да се внесе пълният размер на превода, за да се избегнат неизпълнени задължения към Службата.

(3)

В член 5 от Регламент (ЕО) № 1238/95 се изисква от лицето, извършило плащане към Службата, да посочи писмено името си и основанието на плащането. Ако основанието на плащането не може да бъде установено, Службата изпраща напомнително писмо в срок от два месеца. За да се повиши ефективността на обработката на плащанията, този краен срок следва да бъде съкратен от два месеца на един месец.

(4)

В член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1238/95 се определя таксата за заявката. За да се насърчи използването на онлайн системата на Службата за електронно подаване на заявления, таксата за подаване на заявления чрез други средства, като например на хартиен носител, следва да бъде увеличена от 650 EUR на 800 EUR. Освен това опитът показва, че използването на онлайн системата за електронно подаване на заявления ще стане по-ефективно, ако бъде допълнено със задължително използване на платформата за комуникации на Службата без документи на хартиен носител за целия по-нататъшен обмен на информация.

(5)

Според член 7, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1238/95, ако заявката не е валидна по смисъла на член 50 от Регламент (ЕО) № 2100/94, Службата задържа 150 EUR от таксата за заявка. С цел намаляване на административната тежест таксата за заявка се възстановява изцяло.

(6)

По отношение на годишната такса в член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1238/95 се предвижда Службата да не възстановява плащания, които са направени с цел продължаване на правната закрила на Общността на сортовете растения. Опитът показва, че за да се подобри прозрачността, Службата може да възстанови сума, ако е получила отказ между датата на плащане и датата, на която се навършва една година от датата на предоставяне на правната закрила.

(7)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 1238/95 се определя размерът на таксите, дължими на Службата за организиране и извършване на техническата проверка на даден сорт, който е предмет на заявката за правна закрила („такса за проверка“).

(8)

Административният съвет на Службата е взел решение да следва принципа на 100 % възстановяване на разходите, за да може разходите на контролните агенции да се възстановяват въз основа на средните реални разходи за проверки.

(9)

Освен това опитът от техническите проверки показва, че таксите за проверка могат да се променят с течение на времето за някои групи разходи. Начисляваните от Службата такси следва да отразяват общия размер на таксите за съответните групи разходи, които Службата плаща на контролните агенции. Поради тази причина таксите, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1238/95, следва да бъдат изменени за всички съответни групи разходи.

(10)

Поради това Регламент (ЕО) № 1238/95 следва да бъде съответно изменен.

(11)

Настоящият регламент следва да се прилага от 1 април 2020 г., за да се осигури достатъчно време на Службата и на заинтересованите страни да се приспособят към тези изменения.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет за правната закрила на Общността на сортовете растения,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1238/95 се изменя, както следва:

(1)

В член 3 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Председателят на Службата може да разреши алтернативни начини на плащане съгласно правилата относно методите на работа, които се определят съгласно член 36, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета.“

(2)

В член 4 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Датата, която се счита за дата на получаване на плащането на такси и допълнителни такси от Службата, е тази, на която пълният размер на превода, посочен в член 3, параграф 1, е постъпил по банковата сметка на Службата.“

(3)

В член 5 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Ако Службата не може да установи основанието на дадено плащане, тя изисква от лицето, извършило плащането, писмена информация за това в рамките на един месец. Ако основанието не е посочено в този срок, плащането се счита за неизвършено и се връща на лицето, което го е направило.“

(4)

Член 7 се изменя, както следва:

а)

Параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Кандидатът за правна закрила на Общността на сортовете растения („кандидатът“) заплаща такса от 450 EUR за обработване на заявката, подадена и изпратена по електронен път чрез онлайн формуляр през онлайн системата на Службата за подаване на заявки.

Кандидатът приема реда и условията за използване на платформата за сигурни електронни комуникации, поддържана от Службата, и използва тази платформа за подаване на заявленията, посочени в първа алинея, и на други документи, за получаване на уведомления и документи, изпратени от Службата, и за отговор на такива уведомления, както и за извършването на други действия.

За обработване на заявка, подадена по начин, различен от онлайн системата на Службата за подаване на заявки, кандидатът заплаща такса от 800 EUR.“

б)

Параграф 7 се заменя със следното:

„7.   Ако таксата за заявка е получена, но заявката не е валидна по смисъла на член 50 от основния регламент, Службата възстановява таксата за заявка при уведомяването на кандидата за установените неточности в заявката.“

(5)

В член 9 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Службата не възстановява плащания във връзка с годишната такса, направени с цел продължаване на правната закрила на Общността на сортовете растения, освен ако Службата е получила отказ от правна закрила на Общността на сортовете растения между датата на плащане и датата, на която се навършва една година от датата на предоставяне на правната закрила, както е посочено в параграф 2, буква б). Откази, получени след датата, на която се навършва една година от датата на предоставяне на правната закрила, няма да се вземат предвид за тези плащания.“

(6)

Приложение I се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 април 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1238/95 на Комисията от 31 май 1995 г. относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растения (ОВ L 121, 1.6.1995 г., стр. 31).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Такси, свързани с техническата проверка, както е посочено в член 8

Таксата, която се заплаща за техническата проверка на даден сорт по силата на член 8, се определя в съответствие с таблицата:

(в ЕUR)

 

Група разходи

Такса

Група на земеделските култури

1

Картофи

2 050

2

Маслодайна рапица

2 150

3

Треви

2 920

4

Други земеделски видове

1 900

Група на овощните култури

5

Ябълки

3 665

6

Ягоди

3 400

7

Други овощни видове

3 460

Група на декоративните култури

8

Декоративни култури с жива референтна колекция, парниково изпитване

2 425

9

Декоративни култури с жива референтна колекция, изпитване на открито

2 420

10

Декоративни култури без жива референтна колекция, парниково изпитване

2 400

11

Декоративни култури без жива референтна колекция, изпитване на открито

2 200

12

Специални декоративни култури

3 900

Група на зеленчуковите култури

13

Зеленчукови култури, парниково изпитване

2 920

14

Зеленчукови, изпитване на открито

2 660