29.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/45


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1977 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2019 година

за разрешаване употребата на фенилметантиол, бензилметилсулфид, втор-пентилтиофен, тридец-2-енал, 12-метилтридеканал, 2,5-диметилфенол, хекса-2(транс),4(транс)-диенал и 2-етил-5-метил-4-хидрокси-3(2Н)-фуранон като фуражни добавки за котки и кучета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

Употребата на фенилметантиол, бензилметилсулфид, втор-пентилтиофен, тридец-2-енал, 12-метилтридеканал, 2,5-диметилфенол, хекса-2(транс),4(транс)-диенал и 2-етил-5-метил-4-хидрокси-3(2Н)-фуранон („посочените вещества“) като фуражни добавки за котки и кучета бе разрешена без ограничение във времето в съответствие с Директива 70/524/ЕИО. Впоследствие посочените фуражни добавки бяха вписани в Регистъра на фуражните добавки като съществуващи продукти в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент беше подадено заявление за извършване на повторна оценка на посочените вещества, предназначени за котки и кучета, съдържащо искането въпросните фуражни добавки да се включат в категорията добавки „сензорни добавки“. Заявлението беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

В становището си от 27 февруари 2019 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба посочените вещества не оказват неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, нито върху околната среда. Той също така стигна до заключението, че са идентифицирани опасностите за потребителите. Заявителят представи изискуемия информационен лист за безопасност за всяко съединение, по отношение на което са идентифицирани определени опасности за потребителите. Не бяха представени проучвания за оценка на безопасността за потребителите. Поради това ЕОБХ не може да стигне до заключение относно безопасността за потребителите при боравене с добавките. По отношение на 2,5-диметилфенол, 12-метилтридеканал, хекса-2(транс),4(транс)-диенал, фенилметантиол, бензилметилсулфид, 2-етил-5-метил-4-хидрокси-3(2Н)-фуранон и втор-пентилтиофен беше признато, че са налице опасностите, описани в информационния лист за безопасност, и по-специално такива при контакт с кожата и очите. Наличието на опасности при експозиция на дихателните пътища беше признато по отношение на 12-метилтридеканал, бензилметилсулфид и 2-пентилтиофен. Предвид липсата на данни, Органът не можа да стигне до заключение относно рисковете за потребителите. Поради това Комисията счита, че е необходимо да се вземат съответните предпазни мерки, за да се предотврати евентуалното въздействие върху човешкото здраве, по-специално по отношение на потребителите на фуражните добавки. Що се отнася до животните, които не се отглеждат за производство на храни, с Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията (4) добавките, предназначени за тези животни, бяха освободени от задължителната оценка на въздействието върху околната среда, тъй като въздействието им върху околната среда е незначително. Домашните любимци не се отглеждат в големи групи животни, поради което въздействието им върху околната среда се счита за незначително. Освен това Органът стигна до заключението, че тъй като посочените вещества се използват като ароматизанти в храни, а функцията им във фуражите е същата като в храните, не е необходимо допълнително доказване на ефикасността им във фуражите.

(5)

Органът не смята, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери докладите относно метода за анализ във фуражи, представени от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

Следва да се предвидят ограничения и условия, за да се постигне по-добър контрол. Върху етикета на добавката следва да бъде указано препоръчителното съдържание на посочените вещества. В случай че препоръчителното съдържание бъде надвишено, при етикетирането на премиксите, комбинираните фуражи и фуражните суровини следва да бъде посочена определена информация.

(7)

При оценката на посочените вещества беше установено, че са изпълнени условията за издаване на разрешение, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на тези фуражни добавки следва да бъде разрешена в съответствие с предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(8)

Тъй като не са налице съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението за посочените вещества, целесъобразно е да се предвиди преходен период, за да могат заинтересованите страни да се подготвят да изпълнят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешаване

Разрешава се употребата на посочените в приложението вещества, които принадлежат към категорията „сензорни добавки“ и към функционалната група „ароматизиращи вещества“, като фуражни добавки при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Преходни мерки

1.   Посочените в приложението вещества и съдържащите ги премикси, които са произведени и етикетирани преди 19 декември 2019 г. в съответствие с правилата, приложими преди 19 декември 2019 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и да се употребяват до 19 декември 2020 г.

2.   Комбинираните фуражи и фуражните суровини, съдържащи посоченото в приложението вещество, които са произведени и етикетирани преди 19 декември 2021 г. в съответствие с правилата, приложими преди 19 декември 2019 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за котки и кучета.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019 г.; 17(3):5649.

(4)  Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подготовката и представянето на заявления и оценката и разрешаването на фуражни добавки (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: Ароматизиращи вещества

2b5169

-

12-Метилтридеканал

Състав на добавката

12-Метилтридеканал

Характеристика на активното вещество

12-Метилтридеканал

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 97 %

Химична формула: C14H28O

CAS №: 75853-49-5

FLAVIS: 05.169

Метод за анализ  (1)

За определянето на

12-метилтридеканал

във фуражната добавка и в премикси за ароматизиране на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.

Котки и кучета

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 0,5 mg/kg“.

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикетите на премиксите, ако съдържанието на активното вещество в пълноценен фураж със съдържание на влага 12 % превишава следната стойност: 0,5 mg/kg.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при вдишване и при контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, при боравене с добавката и премиксите трябва да се използват лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска, предпазни очила и ръкавици.

19.12.2029 г.

2b5057

-

Хекса-2(транс),4(транс)-диенал

Състав на добавката

Хекса-2(транс),4(транс)-диенал

Характеристика на активното вещество

Хекса-2(транс),4(транс)-диенал

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 97 %

Химична формула: C6H8O

CAS №: 142-83-6

FLAVIS: 05.057

Метод за анализ  (1)

За определянето на хекса-2(транс),4(транс)-диенал във фуражната добавка и в премикси за ароматизиране на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.

Котки и кучета

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 1,5 mg/kg“.

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикетите на премиксите, ако съдържанието на активното вещество в пълноценен фураж със съдържание на влага 12 % превишава следната стойност: 1,5 mg/kg.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при вдишване и при контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, при боравене с добавката и премиксите се използват лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска, предпазни очила и ръкавици.

19.12.2029 г.

2b5078

-

Тридец-2-енал

Състав на добавката

Тридец-2-енал

Характеристика на активното вещество

Тридец-2-енал

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 92 %

Химична формула: C13H24O

CAS №: 7774-82-5

FLAVIS: 05.078

Метод за анализ  (1)

За определянето на тридец-2-енал във фуражната добавка и в премикси за ароматизиране на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.

Котки и кучета

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 0,5 mg/kg“.

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикетите на премиксите, ако съдържанието на активното вещество в пълноценен фураж със съдържание на влага 12 % превишава следната стойност: 0,5 mg/kg.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при вдишване и при контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, при боравене с добавката и премиксите трябва да се използват лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска, предпазни очила и ръкавици.

19.12.2029 г.

2b13084

 

2-Етил-5-метил-4-хидрокси-3(2Н)-фуранон

Състав на добавката

2-Етил-5-метил-4-хидрокси-3(2Н)-фуранон

Характеристика на активното вещество

2-Етил-5-метил-4-хидрокси-3(2Н)-фуранон

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 97 %

Химична формула: C7H10O3

CAS №: 27538-09-6

FLAVIS: 13.084

Метод за анализ  (1)

За определянето на

2-етил-5-метил-4-хидрокси-3(2Н)-фуранон във фуражната добавка и в премикси за ароматизиране на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.

Котки и кучета

 

 

 

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 2,25 mg/kg“.

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикетите на премиксите, ако съдържанието на активното вещество в пълноценен фураж със съдържание на влага 12 % превишава следната стойност: 2,25 mg/kg.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при вдишване и при контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, при боравене с добавката и премиксите трябва да се използват лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска, предпазни очила и ръкавици.

19.12.2029 г.

2b12005

-

Фенилметантиол

Състав на добавката

Фенилметантиол

Характеристика на активното вещество

Фенилметантиол

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 99 %

Химична формула: C7H8S

CAS №: 100-53-8

FLAVIS: 12.005

Метод за анализ  (1)

За определянето на фенилметантиол във фуражната добавка и в премикси за ароматизиране на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.

Котки и кучета

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 0,05 mg/kg“.

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикетите на премиксите, ако съдържанието на активното вещество в пълноценен фураж със съдържание на влага 12 % превишава следната стойност: 0,05 mg/kg.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при вдишване и при контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, при боравене с добавката и премиксите трябва да се използват лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска, предпазни очила и ръкавици.

19.12.2029 г.

2b12077

-

Бензилметилсулфид

Състав на добавката

Бензилметилсулфид

Характеристика на активното вещество

Бензилметилсулфид

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 99 %

Химична формула: C8H10S

CAS №: 766-92-7

FLAVIS: 12.077

Метод за анализ  (1)

За определянето на бензилметилсулфид във фуражната добавка и в премикси за ароматизиране на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.

Котки и кучета

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 0,05 mg/kg“.

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикетите на премиксите, ако съдържанието на активното вещество в пълноценен фураж със съдържание на влага 12 % превишава следната стойност: 0,05 mg/kg.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при вдишване и при контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, при боравене с добавката и премиксите трябва да се използват лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска, предпазни очила и ръкавици.

19.12.2029 г.]

2b4019

-

2,5-Диметилфенол

Състав на добавката

2,5-Диметилфенол

Характеристика на активното вещество

2,5-Диметилфенол

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 99 %

Химична формула: C8H10O

CAS №: 95-87-4

FLAVIS: 04.019

Метод за анализ  (1)

За определянето на

2,5-диметилфенол във фуражната добавка и в премикси за ароматизиране на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.

Котки и кучета

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 1 mg/kg“.

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикетите на премиксите, ако съдържанието на активното вещество в пълноценен фураж със съдържание на влага 12 % превишава следната стойност: 1 mg/kg.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при вдишване и при контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, при боравене с добавката и премиксите трябва да се използват лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска, предпазни очила и ръкавици.

19.12.2029 г.

2b15096

-

втор-Пентилтиофен

Състав на добавката

втор-Пентилтиофен

Характеристика на активното вещество

втор-Пентилтиофен

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 98 %

Химична формула: C9H14S

CAS №: 4861-58-9

FLAVIS: 15.096

Метод за анализ  (1)

За определянето на втор-

пентилтиофен във фуражната добавка и в премикси за ароматизиране на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.

Котки и кучета

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 0,1 mg/kg“.

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикетите на премиксите, ако съдържанието на активното вещество в пълноценен фураж със съдържание на влага 12 % превишава следната стойност: 0,1 mg/kg.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при вдишване и при контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, при боравене с добавката и премиксите трябва да се използват лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска, предпазни очила и ръкавици.

19.12.2029 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports