28.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1965 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2019 година

за разрешаване на употребата на натриев молибдат дихидрат като фуражна добавка за овце

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10, параграф 2 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

С Директива 70/524/ЕИО бе разрешена безсрочната употреба на натриев молибдат като фуражна добавка за всички видове животни. Впоследствие посоченото вещество беше вписано в Регистъра на фуражните добавки като съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент беше подадено заявление за извършване на повторна оценка на натриевия молибдат дихидрат като фуражна добавка за овце.

(4)

Заявителят поиска натриевият молибдат дихидрат да бъде класифициран в категорията „хранителни добавки“. Заявлението беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

В становището си от 23 януари 2019 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба, натриевият молибдат дихидрат не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и здравето на потребителите, нито върху околната среда. Също така заключи, че добавката се смята за дразнител на кожата и очите. Поради това Комисията смята, че следва да се вземат съответните предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, по-специално по отношение на потребителите на добавката. Освен това Органът заключи, че добавянето на молибден към фуражите за овце посредством натриев молибдат дихидрат се счита за ефективно, за да се гарантира подходящ баланс с медта, когато съотношението на мед и молибден в дажбата на животните е в интервала 3—10. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена по силата на член 21 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

При оценката на натриевия молибдат дихидрат беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение, са изпълнени.

(7)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението на веществото натриев молибдат дихидрат, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешаване

Разрешава се употребата на посоченото в приложението вещество, което принадлежи към категорията „хранителни добавки“ и към функционалната група „съединения на микроелементи“, като фуражна добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Преходни мерки

1.   Натриевият молибдат дихидрат и съдържащите го премикси, които са произведени и етикетирани преди 18 юни 2020 г. в съответствие с правилата, приложими преди 18 декември 2019 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

2.   Фуражните суровини и комбинираните фуражи, които съдържат натриев молибдат дихидрат и са произведени и етикетирани преди 18 декември 2020 г. в съответствие с правилата, приложими преди 18 декември 2019 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, отглеждани за производство на храни.

3.   Фуражните суровини и комбинираните фуражи, които съдържат натриев молибдат дихидрат и са произведени и етикетирани преди 18 декември 2021 г. в съответствие с правилата, приложими преди 18 декември 2019 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).

(3)  Бюлетин на ЕОБХ, 2019; 17(2):5606.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

Съдържание на елемента (Mо) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „хранителни добавки“. Функционална група: „съединения на микроелементи“.

3b701

-

Натриев молибдат дихидрат

Състав на добавката:

Натриев молибдат дихидрат като прахообразно вещество с минимално съдържание на молибден 37 %.

Характеристика на активното вещество:

Химична формула: Na2MoO4. 2 H2O

CAS №: 10102-40-6;

Методи за анализ  (1):

За количественото определяне на общото съдържание на молибден във фуражната добавка, премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи:

EN 15510: Атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES)

За количествено определяне на общото съдържание на натрий във фуражната добавка:

EN 15510: Атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) или

EN ISO 6869: Атомноабсорбционна спектрометрия (AAS)

Овце

-

-

2,5 (общо)

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове при контакт с кожата или с очите. Когато тези рискове не могат да се намалят до приемливо равнище посредством процедурите и мерките, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.

3.

При етикетиране на добавката и премиксите се посочва следното:

„При добавянето на молибден във фуража за овце трябва да се постигне съотношение Cu:MO в дажбата на животните в интервала 3—10, за да гарантира необходимият баланс с медта“.

18.12.2029 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/eurl/feed-additives/evaluation-reports