29.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 309/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1933 НА КОМИСИЯТА

от 6 ноември 2019 година

за установяване на посочения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета „Продком списък“ на промишлените продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета от 19 декември 1991 г. относно установяване на статистическо изследване на промишлената продукция на Общността (1), и по-специално член 2, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕИО) № 3924/91 държавите членки следва да осъществяват статистическо изследване на промишлената продукция.

(2)

Изследването следва да се основава на списък на продукти, в който е посочена съответната промишлена продукция.

(3)

Списък на продуктите е необходим за постигане на съответствие между статистиката за производството и статистиката за външната търговия, както и за съпоставяне с продуктовата номенклатура на Съюза — КПД (класификация на продуктите по дейности).

(4)

Изискваният по Регламент (ЕИО) № 3924/91 списък на продукти („Продком списък“) е общ за всички държави членки и е необходим за целите на съпоставимостта на данните на отделните държави членки.

(5)

С цел отразяване на технологичното развитие и структурните промени е необходимо да бъде установен актуализиран Продком списък.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Продком списъкът се определя в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 ноември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 374, 31.12.1991 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДКОМ

Описание

Физ. измер. единица

P

Препратка към бележките

NACE: 07.10

Добив на железни руди

CPA: 07.10.10

Железни руди и техните концентрати

07.10.10.10 *

Железни руди и техните концентрати. Неагломерирани, без пържените железни пирити (пиритна пепел)

kg

S

 

07.10.10.20 *

Железни руди и техните концентрати. Агломерирани, без пържените железни пирити (пиритна пепел)

kg

S

 

NACE: 07.29

Добив на руди на цветни метали

CPA: 07.29.11

Медни руди и техните концентрати

07.29.11.00

Медни руди и техните концентрати

kg

S

 

CPA: 07.29.12

Никелови руди и техните концентрати

07.29.12.00

Никелови руди и техните концентрати

kg

S

 

CPA: 07.29.13

Алуминиеви руди и техните концентрати

07.29.13.00

Алуминиеви руди и техните концентрати

kg

S

 

CPA: 07.29.14

Руди на благородни метали и техните концентрати

07.29.14.10 *

Сребърни руди и техните концентрати

kg

S

 

07.29.14.20 *

Други руди на благородни метали и техните концентрати (с изключение на сребърни руди и техните концентрати)

kg

S

 

CPA: 07.29.15

Оловни, цинкови и калаени руди и техните концентрати

07.29.15.10 *

Оловни руди и техните концентрати

kg

S

 

07.29.15.20 *

Цинкови руди и техните концентрати

kg

S

 

07.29.15.30 *

Калаени руди и техните концентрати

kg

S

 

CPA: 07.29.19

Други руди на цветни метали и техните концентрати, н.д

07.29.19.05 *

Кобалтови руди и техните концентрати

kg

S

 

07.29.19.10 *

Хромови руди и техните концентрати

kg

S

 

07.29.19.15 *

Манганови руди и техните концентрати, включително желязосъдържащите манганови руди и техните концентрати, съдържащи тегловно 20 % или повече манган, изчислен върху сух продукт

kg

S

 

07.29.19.20 *

Волфрамови руди и техните концентрати

kg

S

 

07.29.19.25 *

Молибденови руди и техните концентрати. Пържени

kg

S

 

07.29.19.26 *

Молибденови руди и техните концентрати. Различни от пържените

kg

S

 

07.29.19.30 *

Титанови руди и техните концентрати

kg

S

 

07.29.19.35 *

Циркониеви руди и техните концентрати

kg

S

 

07.29.19.40 *

Руди на ниобия, тантала или ванадия и техните концентрати

kg

S

 

07.29.19.45 *

Антимонови руди и техните концентрати

kg

S

 

07.29.19.90 *

Други руди и техните концентрати, неупоменати другаде

kg

S

 

NACE: 08.11

Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти

CPA: 08.11.11

Мрамор и други строителни и декоративни варовици

08.11.11.33

Мрамор и травертин, необработени или грубо дялани

kg

T

 

08.11.11.36

Мрамор и травертин, само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

kg

T

 

08.11.11.50

Мушелкалк и други варовици, използвани за направа на паметници или в строителството, с привидна относителна плътност ≥ 2,5

kg

T

 

CPA: 08.11.12

Гранит, пясъчник и други строителни и декоративни скални материали

08.11.12.20 *

Кварцит (необработен, грубо дялан или само нарязан)

kg

T

 

08.11.12.33

Гранит, необработен или грубо дялан

kg

T

 

08.11.12.36

Гранит, само нарязан на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

kg

T

 

08.11.12.50

Пясъчник

kg

T

 

08.11.12.60 *

Други видове камъни, използвани за направа на паметници или в строителството

kg

T

 

CPA: 08.11.20

Варовик и суров гипс

08.11.20.30

Суров гипс и анхидрит

kg

T

 

08.11.20.50

Варовиков флюс; варовици за производство на вар или цимент (без смлени и ломени варовици)

kg

T

 

CPA: 08.11.30

Креда и некалциниран доломит

08.11.30.10

Креда

kg

T

 

08.11.30.30

Доломит, необработен, грубо дялан или само нарязан на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма (с изключение на некалциниран или фритован доломит, агломериран доломит и трошен доломит за бетониране или настилане на пътища, на железопътни линии, или други видове баластра)

kg

T

 

CPA: 08.11.40

Шисти

08.11.40.00

Шисти, необработени, грубо дялани или само нарязани на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

kg

T

 

NACE: 08.12

Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин

CPA: 08.12.11

Естествен пясък

08.12.11.50

Силициев пясък и кварцов пясък

kg

S

 

08.12.11.90

Пясък, глинест, каолинов, фелдшпатов (без силициеви и металоносни пясъци)

kg

S

 

CPA: 08.12.12

Трошен камък и чакъл; трошляк, отломки и прах от скални материали

08.12.12.10

Чакъл, използван като пълнител за бетон, при настилане на пътища или железопътни линии, или други видове баластра; речен чакъл и кремък

kg

S

 

08.12.12.35 *

Варовик, доломит и други варовици, натрошени

kg

S

 

08.12.12.40 *

Други трошени камъни, използвани главно като пълнител за бетон, при настилане на пътища или железопътни линии, или други видове баластра (без чакъл, речен чакъл, кремък, варовик, доломит и други варовици)

kg

S

 

08.12.12.50

Гранули, отломки и прах от мрамор

kg

S

 

08.12.12.90

Гранули, отломки и прах от травертин, мушелкалк, гранит, порфир, базалт, пясъчник и други скални материали, използвани за направа на паметници

kg

S

 

CPA: 08.12.13

Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащи чакъл или трошен камък, за строителството

08.12.13.00

Смеси от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащи чакъл, речен чакъл и кремък, за строителството

kg

S

 

CPA: 08.12.21

Каолин и други каолинови глини

08.12.21.40 z

Каолин, некалциниран

kg

T

 

08.12.21.60

Каолинови глини и глина за моделиране

kg

T

 

CPA: 08.12.22

Други глини; андалузит, кианит, силиманит; мулит; шамотна или динасова пръст

08.12.22.10

Бентонит

kg

T

 

08.12.22.30

Огнеупорни глини

kg

T

 

08.12.22.55 *

Други видове глини

kg

T

 

08.12.22.60 *

Андалузит, кианит и силиманит

kg

T

 

08.12.22.70 *

Мулит

kg

T

 

08.12.22.80 *

Шамотна или динасова пръст

kg

T

 

NACE: 08.91

Добив на минерални суровини за химическото производство и на естествени торове

CPA: 08.91.11

Естествени калциеви или калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди

08.91.11.00

Естествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди

kg

T

 

CPA: 08.91.12

Непържени железни пирити; сяра, необработена или нерафинирана

08.91.12.20 *

Непържени железни пирити

kg

T

 

08.91.12.30 *

Сяра, необработена или нерафинирана (вкл. регенерирана сяра)

kg

T

 

CPA: 08.91.19

Други минерални суровини за химическото производство и за торове

08.91.19.00

Други минерални суровини за химическото производство и естествени торове

kg

T

 

NACE: 08.93

Добив на сол

CPA: 08.93.10

Сол и чист натриев хлорид; морска вода

08.93.10.00

Сол (вкл. денатурирана, с изкл. на сол за хранителни цели) и чист натриев хлорид, дори във воден разтвор или с противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи добра течливост

kg

T

 

NACE: 08.99

Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде

CPA: 08.99.10

Природни битуми и асфалти; асфалтити и асфалтени скали

08.99.10.00

Природни битуми и природни асфалти; асфалтити и асфалтени скали

kg

T

 

CPA: 08.99.21

Благородни и скъпоценни камъни (без технически диаманти), необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени

08.99.21.10 *

Диаманти, необработени или само срязани или грубо одялани

c/k

T

 

08.99.21.20 *

Скъпоценни камъни (различни от диамантите) и полускъпоценни камъни, необработени или само срязани или грубо одялани

c/k

T

 

CPA: 08.99.22

Технически диаманти, необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени; пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви

08.99.22.10 *

Технически диаманти. Необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени, но немонтирани, нито обковани

kg

T

 

08.99.22.20 *

Пемза

kg

T

 

08.99.22.30 *

Шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви, дори термично обработени

kg

T

 

CPA: 08.99.29

Други минерали, н.д.

08.99.29.00

Други минерали

kg

T

 

NACE: 10.11

Производство и преработка на месо, без месо от домашни птици

CPA: 10.11.11

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено

10.11.11.40

Говеждо и телешко месо, прясно или охладено — цели или половин трупове и четвъртинки, необезкостени

kg

S

 

10.11.11.90

Говеждо и телешко месо, прясно или охладено — разфасовано

kg

S

 

CPA: 10.11.12

Месо от свине, прясно или охладено

10.11.12.30

Свинско месо, прясно или охладено — цели или половин трупове (вкл. прясно месо, пакетирано със сол за временно съхранение)

kg

S

 

10.11.12.50

Свинско месо, прясно или охладено — бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени (вкл. прясно месо, пакетирано със сол за временно съхранение)

kg

S

 

10.11.12.90

Свинско месо, прясно или охладено (вкл. смляно месо, пакетирано със сол за временно съхранение; с изкл. на трупове и половин трупове, бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени)

kg

S

 

CPA: 10.11.13

Месо от овце, прясно или охладено

10.11.13.00

Агнешко или овче месо, прясно или охладено — цели или половин трупове и разфасовки

kg

S

 

CPA: 10.11.14

Месо от кози, прясно или охладено

10.11.14.00

Месо от животни от рода на козите, прясно или охладено

kg

S

 

CPA: 10.11.15

Месо от коне, магарета, мулета или катъри, прясно или охладено

10.11.15.00

Месо от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите, прясно или охладено

kg

S

 

CPA: 10.11.20

Субпродукти, годни за консумация, от едър рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, пресни или охладени

10.11.20.00

Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни или охладени

kg

S

 

CPA: 10.11.31

Месо от едър рогат добитък, замразено

10.11.31.00

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено — цели или половин трупове, четвъртинки и разфасовки

kg

S

 

CPA: 10.11.32

Месо от свине, замразено

10.11.32.30

Свинско месо, замразено — цели или половин трупове

kg

S

 

10.11.32.50

Свинско месо, замразено — бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени

kg

S

 

10.11.32.90

Свинско месо, замразено (с изключение на цели и половин трупове, бутове, плешки и разфасовки от тях)

kg

S

 

CPA: 10.11.33

Месо от овце, замразено

10.11.33.00

Агнешко или овче месо, замразено — цели или половин трупове и разфасовки

kg

S

 

CPA: 10.11.34

Месо от кози, замразено

10.11.34.00

Месо от животни от рода на козите, замразено

kg

S

 

CPA: 10.11.35

Месо от коне, магарета, мулета или катъри, замразено

10.11.35.00

Месо от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите, замразено

kg

S

 

CPA: 10.11.39

Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, замразени; месо и субпродукти, годни за консумация, от други животни, пресни, охладени или замразени

10.11.39.10

Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, замразени

kg

S

 

10.11.39.30

Месо и субпродукти, годни за консумация (включително месо и субпродукти от зайци и дивеч, с изключние на жабешки бутчета и месо и субпродукти от домашни птици, от животни от рода на едрия рогат добитък и конете, магаретата, мулетата или катърите, свинете, овцете, козите), пресни, охладени или замразени

kg

S

 

CPA: 10.11.41

Вълна табашка, непрана

10.11.41.00

Вълна, непрана (серява), нестригана, нещрайхгарна, нито камгарна, вкл. вълната, измита върху животното

kg

S

 

CPA: 10.11.42

Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, цели

10.11.42.00

Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, цели (с изключение на свързаните с подпозиция 4101 90 по ХС)

p/st

S

 

CPA: 10.11.43

Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, различни от целите

10.11.43.00

Други сурови кожи от едър рогат добитък или животни от рода на конете (коне, магарета, мулета и катъри)

kg

S

 

CPA: 10.11.44

Сурови кожи от овце или агнета

10.11.44.00

Сурови кожи от овце и агнета

p/st

S

 

CPA: 10.11.45

Сурови кожи от кози или ярета

10.11.45.00

Сурови кожи от кози и ярета, пресни или консервирани, но недъбени

p/st

S

 

CPA: 10.11.50

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине

10.11.50.40

Сланина (без шарена сланина) и свинско сало, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени (без топени)

kg

S

 

10.11.50.60

Свинска мас и други мазнини от свине, топени

kg

S

 

10.11.50.70

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, сурови или топени

kg

S

 

CPA: 10.11.60

Необработени животински отпадъци, негодни за консумация от човека

10.11.60.30

Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели или на парчета, различни от тези на рибата

kg

S

 

10.11.60.90

Други животински отпадъци, негодни за консумация от човека (без риба, черва, пикочни мехури и стомаси)

kg

S

 

NACE: 10.12

Производство и преработка на месо от домашни птици

CPA: 10.12.10

Месо от домашни птици, прясно или охладено

10.12.10.10

Месо от пилета, прясно или охладено — неразфасовано

kg

S

 

10.12.10.20

Месо от пуйки, прясно или охладено — неразфасовано

kg

S

 

10.12.10.30 z

Месо от патици, гъски или токачки, прясно или охладено — неразфасовано

kg

S

 

10.12.10.50

Месо от пилета, прясно или охладено — разфасовано

kg

S

 

10.12.10.60

Месо от пуйки, прясно или охладено — разфасовано

kg

S

 

10.12.10.70 z

Месо от патици, гъски или токачки, прясно или охладено — разфасовано

kg

S

 

CPA: 10.12.20

Месо от домашни птици, замразено

10.12.20.13

Месо от пилета, замразено — неразфасовано

kg

S

 

10.12.20.15

Месо от пуйки, замразено — неразфасовано

kg

S

 

10.12.20.17 z

Месо от патици, гъски или токачки, замразено — неразфасовано

kg

S

 

10.12.20.53

Месо от пилета, замразено — разфасовано

kg

S

 

10.12.20.55

Месо от пуйки, замразено — разфасовано

kg

S

 

10.12.20.57 z

Месо от патици, гъски или токачки, замразено — разфасовано

kg

S

 

CPA: 10.12.30

Мазнини от птици

10.12.30.00

Мазнини от домашни птици

kg

S

 

CPA: 10.12.40

Субпродукти, годни за консумация, от домашни птици

10.12.40.00

Субпродукти, годни за консумация, от домашни птици

kg

S

 

CPA: 10.12.50

Перушина и кожи и други части от птици, покрити с пера

10.12.50.00

Кожи от птици, покрити с пера или пух, и изделия от тях, пера и др.

kg

S

 

NACE: 10.13

Производство на месни продукти, без готови ястия

CPA: 10.13.11

Месо от свине, осолено или в саламура, сушено или пушено

10.13.11.20

Месо от животни от рода на свинете — бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени, осолени или в саламура, сушени или пушени

kg

S

 

10.13.11.50

Месо от животни от рода на свинете — гърди и разфасовки от тях, осолени или в саламура, сушени или пушени

kg

S

 

10.13.11.80

Свинско месо — осолено или в саламура, сушено или пушено

kg

S

 

CPA: 10.13.12

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, осолено или в саламура, сушено или пушено

10.13.12.00

Говеждо и телешко месо, осолено или в саламура, сушено или пушено

kg

S

 

CPA: 10.13.13

Месо и субпродукти (без тези от едър рогат добитък и свине), осолени или в саламура, сушени или пушени; брашно и прахове от месо или субпродукти, годни за консумация

10.13.13.00

Месо, осолено или в саламура, сушено или пушено; брашно и прахове, годни за консумация, от месо или субпродукти (с изключение на свинско, говеждо и телешко месо, осолено или в саламура, сушено или пушено)

kg

S

 

CPA: 10.13.14

Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти или кръв

10.13.14.30 z

Колбаси и подобни продукти и приготвени храни от черен дроб, без готови ястия

kg

S

 

10.13.14.60 z

Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти или кръв и приготвени храни на база на тези продукти, без колбаси от черен дроб и готови ястия

kg

S

 

CPA: 10.13.15

Други приготвени храни и консерви от месо, субпродукти или кръв

10.13.15.05 z

Приготвени храни и консерви от гъши и патешки черен дроб, без колбаси и готови ястия

kg

S

 

10.13.15.15 z

Приготвени храни и консерви от черен дроб, различен от гъшия и патешкия, без колбаси и готови ястия

kg

S

 

10.13.15.25 z

Приготвени храни и консерви от месо или субпродукти от пуйки(без колбаси, приготвени храни от черен дроб и готови ястия)

kg

S

 

10.13.15.35 z

Приготвени храни и консерви от месо от други домашни птици (без колбаси, приготвени храни от черен дроб и готови ястия)

kg

S

 

10.13.15.45 z

Приготвени храни и консерви от месо от свине — бутове и разфасовки от тях, без готови ястия

kg

S

 

10.13.15.55 z

Приготвени храни и консерви от месо от свине — плешки и разфасовки от тях, без готови ястия

kg

S

 

10.13.15.65 z

Приготвени храни и консерви от месо, субпродукти и смеси от домашни свине, съдържащи тегловно < 40 % месо или субпродукти и мазнини от всякакъв вид и произход, без колбаси и подобни продукти, хомогенизирани приготвени храни, приготвени храни от черен дроб и готови ястия

kg

S

 

10.13.15.75 z

Други приготвени храни и консерви от месо, субпродукти и смеси от свине, без колбаси и подобни продукти, хомогенизирани приготвени храни, приготвени храни от черен дроб и готови ястия

kg

S

 

10.13.15.85 z

Приготвени храни и консерви от месо или субпродукти от животни от рода на едрия рогат добитък, без колбаси и подобни продукти, хомогенизирани приготвени храни, приготвени храни от черен дроб и готови ястия

kg

S

 

10.13.15.95 z

Приготвени храни и консерви от месо или субпродукти от други животни, вкл. храни, приготвени от животинска кръв (без колбаси и подобни продукти, хомогенизирани приготвени храни, приготвени храни от черен дроб и готови ястия)

kg

S

 

CPA: 10.13.16

Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от месо или субпродукти, негодни за консумация от човека; пръжки

10.13.16.00

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, негодни за консумация от човека, от месо или субпродукти; пръжки

kg

S

 

CPA: 10.13.91

Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на месни продукти

10.13.91.00

Готвене и други услуги по преработване за производството на месни продукти

 

I

 

NACE: 10.20

Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия

CPA: 10.20.11

Филета и друго месо (дори смляно) от риба, пресни или охладени

10.20.11.10 *

Филета и месо от риба (включително перки от акула) (дори смлени), пресни или охладени

kg

S

 

CPA: 10.20.12

Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, пресни или охладени

10.20.12.00

Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, пресни или охладени

kg

S

 

CPA: 10.20.13

Риба, замразена

10.20.13.30

Морска риба, цяла, замразена

kg

S

 

10.20.13.60

Сладководна риба, цяла, замразена

kg

S

 

CPA: 10.20.14

Филета от риба, замразени

10.20.14.00

Филета от риба, замразени

kg

S

 

CPA: 10.20.15

Друго месо от риба (дори смляно), замразено

10.20.15.10 *

Месо от риба, замразено (дори смляно), с изключение на филета и сурими

kg

S

 

10.20.15.20 *

Замразено сурими, сурово

kg

S

 

CPA: 10.20.16

Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, замразени

10.20.16.00

Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, замразени

kg

S

 

CPA: 10.20.21

Филета от риба, сушени, осолени или в саламура, но не пушени

10.20.21.00

Филета от риба, сушени, осолени или в саламура, но непушени

kg

S

 

CPA: 10.20.22

Черен дроб, хайвер, семенна течност, перки, глави, опашки, плавателни мехури и други субпродукти от риби, годни за консумация от човека, сушени, пушени, осолени или в саламура; брашно, грис и агломерати под формата на гранули от риба, годни за консумация от човека

10.20.22.50

Черен дроб, хайвер, семенна течност, перки, глави, опашки, плавателни мехури и други субпродукти от риби, годни за консумация от човека, сушени, пушени, осолени или в саламура; брашно, грис и агломерати под формата на гранули от риба, годни за консумация от човека

kg

S

 

CPA: 10.20.23

Риба, сушена, дори осолена, или в саламура

10.20.23.50

Риба, сушена, дори осолена или в саламура; риба, осолена, но несушена; (с изключение на филета, пушени, глави, опашки и плавателни мехури)

kg

S

 

CPA: 10.20.24

Риба, вкл. филета, пушена

10.20.24.25

Тихоокеански сьомги, атлантически сьомги и дунавски пъстърви, пушени (вкл. филета, с изключение на глави, опашки и плавателни мехури)

kg

S

 

10.20.24.55

Херинга, пушена (вкл. филета, с изключение на глави, опашки и плавателни мехури)

kg

S

 

10.20.24.70 *

Пъстърва, пушена (вкл. филета, с изключение на глави, опашки и плавателни мехури)

kg

S

 

10.20.24.75 *

Риба, пушена (с изключение на херинга, пъстърва, тихоокеански сьомги, атлантически сьомги и дунавски пъстърви)

kg

S

 

CPA: 10.20.25

Риба, преработена или консервирана по друг начин, без готови рибни ястия

10.20.25.10

Сьомга, преработена или консервирана, цяла или на парчета, без смляната и готови ястия

kg

S

 

10.20.25.20

Херинга, преработена или консервирана, цяла или на парчета, без смляната и готови ястия

kg

S

 

10.20.25.30

Сардина, сардинела, шпрот, трицона или цаца, преработени или консервирани, цели или на парчета, без смлените и готови ястия

kg

S

 

10.20.25.40

Тон, скоклива риба и паламуд, преработени или консервирани, цели или на парчета, без смлените и готови ястия

kg

S

 

10.20.25.50

Скумрия, преработена или консервирана, цяла или на парчета, без смляната и готови ястия

kg

S

 

10.20.25.60

Аншуа, преработена или консервирана, цяла или на парчета, без смляната и готови ястия

kg

S

 

10.20.25.70

Филета от риба, покрити с тесто или с галета, включително рулца от риба, без готови ястия

kg

S

 

10.20.25.80

Друга риба, преработена или консервирана, цяла или на парчета, без смляната и готови ястия

kg

S

 

10.20.25.90

Риба, преработена или консервирана, без цялата или на парчета и готови ястия

kg

S

 

CPA: 10.20.26

Хайвер и неговите заместители

10.20.26.30

Хайвер (яйца от есетра)

kg

S

 

10.20.26.60

Заместители на хайвер

kg

S

 

CPA: 10.20.31

Ракообразни, замразени, сушени, осолени или в саламура

10.20.31.00 z

Ракообразни, замразени, сушени, осолени или в саламура

kg

S

 

CPA: 10.20.32

Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура

10.20.32.50 z

Мекотели (миди Сен Жак, миди, сепия, калмари и октоподи), замразени, сушени, осолени или в саламура

kg

S

 

CPA: 10.20.33

Други водни безгръбначни и водорасли, замразени, сушени, осолени или в саламура

10.20.33.50 * z

Други водни безгръбначни (средиземноморски миди, медузи и други) и брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от водни безгръбначни, различни от ракообразните, годни за консумация от човека, замразени, сушени, осолени или в саламура

kg

S

 

CPA: 10.20.34

Ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни и водорасли, преработени или консервирани по друг начин

10.20.34.00 * z

Ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни и водорасли, преработени или консервирани по друг начин

kg

S

 

CPA: 10.20.41

Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека

10.20.41.00

Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от риба, ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека

kg

S

 

CPA: 10.20.42

Други продукти от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека

10.20.42.00

Други продукти от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека (включително отпадъци от риба; с изключение на балени (включително т.нар. мустаци) на кит или на други морски бозайници, корали или подобни материали, обвивки и кости от сепия, необработени или само подготвени/естествени сюнгери)

kg

S

 

NACE: 10.31

Преработка и консервиране на картофи

CPA: 10.31.11

Картофи, замразени

10.31.11.10

Картофи, неварени или варени във вода или на пара, замразени

kg

S

 

10.31.11.30

Картофи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина (включително картофи, термично обработени или частично термично обработени в мазнина и след това замразени), замразени

kg

S

 

CPA: 10.31.12

Картофи, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, но необработени по друг начин

10.31.12.00

Картофи, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, но необработени по друг начин

kg

S

 

CPA: 10.31.13

Брашно, грис, прахове, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули от сушени картофи

10.31.13.00

Брашно, грис, прах, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от сушени картофи

kg

S

 

CPA: 10.31.14

Картофи, приготвени или консервирани

10.31.14.30

Картофи под формата на брашно, грис или люспи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина (с изключение на замразени, чипс)

kg

S

 

10.31.14.60

Приготвени или консервирани картофи по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина (с изключение на замразени и сушени, под формата на брашно, грис или люспи), вкл. чипс

kg

S

 

NACE: 10.32

Производство на плодови и зеленчукови сокове

CPA: 10.32.11

Сок от домати, с тегловно съдържание на сухо вещество ≤ 7 %

10.32.11.00

Доматен сок

l

S

 

CPA: 10.32.12

Сок от портокали

10.32.12.10

Портокалов сок, неконцентриран, замразен

kg

S

 

10.32.12.20

Портокалов сок, неконцентриран, незамразен

l

S

 

10.32.12.30

Портокалов сок, некласифициран другаде

l

S

 

CPA: 10.32.13

Сок от грейпфрут

10.32.13.00

Сок от грейпфрут

l

S

 

CPA: 10.32.14

Сок от ананас

10.32.14.00

Сок от ананас

l

S

 

CPA: 10.32.15

Сок от грозде (вкл. неферментирала гроздова мъст)

10.32.15.00

Гроздов сок (вкл. гроздова мъст)

l

S

 

CPA: 10.32.16

Сок от ябълки

10.32.16.00

Ябълков сок

l

S

 

CPA: 10.32.17

Смеси от плодови и зеленчукови сокове

10.32.17.00

Смеси от плодови и зеленчукови сокове

l

S

 

CPA: 10.32.19

Сок от други плодове или зеленчуци

10.32.19.10

Сок от други цитрусови плодове (с изключение на портокалов сок и сок от грейпфрут), неконцентриран

l

S

 

10.32.19.20

Сок от плодове или зеленчуци, неферментирал, без прибавка на алкохол, неконцентриран (с изключение на сок от портокал, грейпфрут, ананас, домат, грозде и ябълка)

l

S

 

10.32.19.30

Сок от други плодове или зеленчуци, некласифициран другаде

l

S

 

NACE: 10.39

Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци, без готови ястия

CPA: 10.39.11

Зеленчуци (без картофи), замразени

10.39.11.00

Зеленчуци (без картофи) и смеси от зеленчуци, неварени или варени във вода или на пара, замразени

kg

S

 

CPA: 10.39.12

Зеленчуци (без картофи), временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние

10.39.12.00

Зеленчуци, временно консервирани посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране, но негодни за консумация в това състояние

kg

S

 

CPA: 10.39.13

Зеленчуци (без картофи), сушени

10.39.13.30

Лукове, сушени, нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, но необработени по друг начин

kg

S

 

10.39.13.50

Гъби и трюфели, сушени, нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, но необработени по друг начин

kg

S

 

10.39.13.90

Зеленчуци (без картофи, лук, гъби и трюфели) и смеси от зеленчуци, сушени, нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, но необработени по друг начин

kg

S

 

CPA: 10.39.15

Фасул, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

10.39.15.00 z

Фасул, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

kg

S

 

CPA: 10.39.16

Грах, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

10.39.16.00 z

Грах, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

kg

S

 

CPA: 10.39.17

Други зеленчуци (без картофи), консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

10.39.17.10 z

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, цели или нарязани, без готови зеленчукови ястия

kg

S

 

10.39.17.21

Доматено пюре и каша, неконцентрирани

kg

S

 

10.39.17.25

Доматено пюре и каша, концентрирани

kg

S

 

10.39.17.30 z

Гъби и трюфели (без сушени и замразени), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

kg

S

 

10.39.17.40 z

Зеленчуци и смеси от зеленчуци (без неварени или варени във вода или на пара), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, без готови зеленчукови ястия

kg

S

 

10.39.17.50 z

Кисело зеле (без сушено и замразено), консервирано по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

kg

S

 

10.39.17.60 z

Аспержи (без сушени и замразени), консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

kg

S

 

10.39.17.70 z

Маслини (без сушени и замразени), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

kg

S

 

10.39.17.80 z

Сладка царевица (без сушена и замразена), приготвена или консервирана по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

kg

S

 

10.39.17.90 z

Зеленчуци и смеси от зеленчуци, некласифицирани другаде, без готови зеленчукови ястия и замразени зеленчуци и смеси от зеленчуци

kg

S

 

CPA: 10.39.18

Зеленчуци (без картофи), плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина

10.39.18.00

Зеленчуци (без картофи), плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина

kg

S

 

CPA: 10.39.21

Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени

10.39.21.00

Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени

kg

S

 

CPA: 10.39.22

Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове

10.39.22.30

Конфитюри, мармалади, желета, пюрета и каши от цитрусови плодове, които са приготвени продукти (с изключение на хомогенизирани продукти)

kg

S

 

10.39.22.90

Конфитюри, мармалади, плодови желета, пюрета и каши от плодове или от черупкови плодове, които са приготвени продукти (различни от цитрусови плодове, хомогенизирани продукти)

kg

S

 

CPA: 10.39.23

Черупкови плодове, фъстъци и други ядки и семена, печени, осолени или приготвени по друг начин

10.39.23.30

Фъстъци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина (вкл. фъстъчено малсо, с изключение на замразени, пюрета и пасти)

kg

S

 

10.39.23.90

Черупкови плодове (различни от фъстъци) и други семена и смеси, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина (с изключение на замразени, пюрета и пасти, консервирани със захар)

kg

S

 

CPA: 10.39.24

Плодове, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние

10.39.24.10

Кори от цитрусови плодове или от пъпеши, пресни, замразени, сушени или поставени във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране

kg

S

 

10.39.24.30

Други плодове и черупкови плодове, временно консервирани посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране, но негодни за консумация в това състояние

kg

S

 

CPA: 10.39.25

Фъстъци и черупкови плодове, сурови, обелени

10.39.25.00

Фъстъци и черупкови плодове, без черупките им или обелени, и семена от слънчоглед, обелени

kg

S

 

CPA: 10.39.29

Плодове, сушени, приготвени или консервирани по друг начин

10.39.29.10

Грозде, сушено

kg

S

 

10.39.29.30 *

Сушени плодове (с изключение на грозде); смеси от сушени черупкови плодове и/или сушени плодове

kg

S

 

10.39.29.50

Плодове, приготвени или консервирани, некласифицирани другаде (без Musli)

kg

S

 

CPA: 10.39.30

Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти

10.39.30.00

Растителни субпродукти и отпадъци, използвани за храна на животни, некласифицирани другаде

kg

S

 

CPA: 10.39.91

Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на плодове и зеленчуци

10.39.91.00

Готвене и други услуги по преработване на плодове и зеленчуци (например приготвяне на концентрати от тях)

 

I

 

NACE: 10.41

Производство на растителни и животински масла и мазнини, без маргарин

CPA: 10.41.11

Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, несмесени, необработени по друг начин

10.41.11.00

Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, несмесени, необработени по друг начин

kg

S

 

CPA: 10.41.12

Мазнини и масла и техните фракции, от риба и морски бозайници

10.41.12.00

Мазнини и масла и техните фракции, от риба или морски бозайници, но не химически модифицирани

kg

S

 

CPA: 10.41.19

Други мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

10.41.19.00

Други мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически модифицирани

kg

S

 

CPA: 10.41.21

Фъстъчено масло, сурово

10.41.21.10

Сурово фъстъчено масло и неговите фракции, но не химически модифицирани

kg

S

 

CPA: 10.41.22

Маслиново масло, сурово

10.41.22.10

Необработено (Virgin) маслиново масло и неговите фракции, но не химически модифицирани

kg

S

 

10.41.22.20

Сурови масла и техните фракции, получени изключително от маслини (с изключение на смесените с необработено (Virgin) маслиново масло, рафинирани)

kg

S

 

CPA: 10.41.23

Слънчогледово масло, сурово

10.41.23.00

Сурово слънчогледово или шафраново масло и техните фракции, но не химически модифицирани

kg

S

 

CPA: 10.41.24

Рапично, репично и синапено масло, сурови

10.41.24.10

Сурово рапично, репично или синапено масло и техните фракции, но не химически модифицирани

kg

S

 

CPA: 10.41.25

Палмово масло, сурово

10.41.25.10

Сурово палмово масло и неговите фракции, но не химически модифицирани

kg

S

 

CPA: 10.41.29

Други растителни масла, сурови

10.41.29.10

Други сурови растителни масла и техните фракции, но не химически модифицирани

kg

S

 

CPA: 10.41.30

Памучен линтер

10.41.30.00

Памучен линтер

kg

S

 

CPA: 10.41.41

Кюспе и други твърди остатъци при извличането на растителни масла или мазнини

10.41.41.30

Кюспета и други твърди остатъци, получени при извличането на соевото масло

kg

S

 

10.41.41.50

Кюспета и други твърди остатъци, получени при извличането на слънчогледовите мазнини или масла

kg

S

 

10.41.41.70

Кюспета и други твърди остатъци, получени при извличането на рапични и репични мазнини или масла

kg

S

 

10.41.41.90

Кюспета и други твърди остатъци, получени при извличането на растителни мазнини или масла (включително от памук, лен, кокосови орехи, копра, палмистови орехи или ядки; с изключение на тези от соя, слънчоглед, репица или рапица)

kg

S

 

CPA: 10.41.42

Брашно от маслодайни семена или плодове, без синапеното брашно

10.41.42.00

Брашно от маслодайни семена или плодове, без синапеното брашно

kg

S

 

CPA: 10.41.51

Соево масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.51.00

Соево масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически модифицирани

kg

S

 

CPA: 10.41.52

Фъстъчено масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.52.00

Фъстъчено масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически модифицирани

kg

S

 

CPA: 10.41.53

Маслиново масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.53.10

Маслиново масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически модифицирани

kg

S

 

10.41.53.30

Масла и техните фракции, получени изключително от маслини (включително смесените с необработено (Virgin) маслиново масло, рафинирани) (с изключение на сурови масла, необработено (Virgin) маслиново масло и химически модифицирани масла)

kg

S

 

CPA: 10.41.54

Слънчогледово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.54.00

Слънчогледово или шафраново масло и техните фракции, рафинирани, но не химически модифицирани

kg

S

 

CPA: 10.41.55

Памучно масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.55.00

Памучно масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически модифицирани

kg

S

 

CPA: 10.41.56

Рапично, репично и синапено масло и техните фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.56.00

Рапично, репично или синапено масло и техните фракции, рафинирани, но не химически модифицирани

kg

S

 

CPA: 10.41.57

Палмово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.57.00

Палмово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически модифицирани

kg

S

 

CPA: 10.41.58

Кокосово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.58.00

Кокосово масло (масло от копра) и неговите фракции, рафинирани, но не химически модифицирани

kg

S

 

CPA: 10.41.59

Други растителни масла и нелетливи растителни масла и мазнини (без царевичното масло) и техните фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.59.00

Други масла и техните фракции, рафинирани, но не химически модифицирани; твърди растителни мазнини и други растителни масла (без царевичното масло) и техните фракции, рафинирани, но не химически модифицирани

kg

S

 

CPA: 10.41.60

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, хидрогенирани, естерифицирани, но непреработени по друг начин

10.41.60.30

Животински масла и мазнини и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, но необработени по друг начин (включително рафинирани)

kg

S

 

10.41.60.50

Растителни масла и мазнини и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, но необработени по друг начин (включително рафинирани)

kg

S

 

CPA: 10.41.71

Растителни восъци (без триглицериди)

10.41.71.00

Растителни восъци (включително рафинирани) (без триглицериди)

kg

S

 

CPA: 10.41.72

Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход

10.41.72.00

Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини, или восъци от животински или растителен произход

kg

S

 

NACE: 10.42

Производство на маргарин и подобни хранителни мазнини

CPA: 10.42.10

Маргарин и подобни хранителни мазнини

10.42.10.30

Маргарин и пасти за намазване с намалено и ниско съдържание на мазнина, с изкл. на течен маргарин

kg

S

 

10.42.10.50

Други хранителни препарати от животински или растителни мазнини или масла, вкл. течен маргарин

kg

S

 

NACE: 10.51

Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед

CPA: 10.51.11

Мляко прясно, обработено, течно

10.51.11.33

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини ≤ 1 %, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители, в директни опаковки с нетно съдържание ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.11.37

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини ≤ 1 %, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители, в директни опаковки с нетно съдържание > 2 l

kg

S

 

10.51.11.42

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини > 1 %, но ≤ 6 %, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители, в директни опаковки с нетно съдържание ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.11.48

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини > 1 %, но ≤ 6 %, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители, в директни опаковки с нетно съдържание > 2 l

kg

S

 

CPA: 10.51.12

Сметана с тегловно маслено съдържание > 6 %, некондензирана, нито подсладена

10.51.12.10

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини > 6 %, но ≤ 21 %, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители, в директни опаковки с нетно съдържание ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.12.20

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини > 6 %, но ≤ 21 %, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители, в директни опаковки с нетно съдържание > 2 l

kg

S

 

10.51.12.30

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини > 21 %, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители, в директни опаковки с нетно съдържание ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.12.40

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини > 21 %, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители, в опаковки с нетно съдържание > 2 l

kg

S

 

CPA: 10.51.21

Мляко прясно и сметана, обезмаслени, на прах

10.51.21.30

Обезмаслено мляко на прах (мляко и сметана в твърди форми с тегловно съдържание на мазнини ≤ 1,5 %), в директни опаковки с нетно съдържание ≤ 2,5 kg

kg

S

 

10.51.21.60

Обезмаслено мляко на прах (мляко и сметана в твърди форми с тегловно съдържание на мазнини ≤ 1,5 %), в директни опаковки с нетно съдържание > 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.22

Мляко прясно и сметана, пълномаслени, на прах

10.51.22.30

Пълномаслено мляко или сметана на прах (мляко и сметана в твърди форми с тегловно съдържание на мазнини > 1,5 %), в директни опаковки с нетно съдържание ≤ 2,5 kg

kg

S

 

10.51.22.60

Пълномаслено мляко или сметана на прах (мляко и сметана в твърди форми с тегловно съдържание на мазнини > 1,5 %), в директни опаковки с нетно съдържание > 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.30

Млечно масло и млечни мазнини, млечни пасти за намазване

10.51.30.30

Масло с тегловно съдържание на мазнини ≤ 85 %

kg

S

 

10.51.30.50

Масло с тегловно съдържание на мазнини > 85 % и други млечни мазнини (без млечни пасти за намазване, с тегловно съдържание на мазнини < 80 %)

kg

S

 

10.51.30.70

Млечни пасти за намазване с тегловно съдържание на мазнини < 80 %

kg

S

 

CPA: 10.51.40

Сирене, кашкавал и извара

10.51.40.30

Пресни сирена (с незавършено зреене), вкл. извара и сирене от суроватка

kg

S

 

10.51.40.50

Сирена, стъргани или на прах, синьо сирене и други непреработени сирена (с изключение на прясно сирене, извара и сирене от суроватка)

kg

S

 

10.51.40.70

Топени и пушени сирена, различни от стърганите или от прахообразните

kg

S

 

CPA: 10.51.51

Кондензирано мляко

10.51.51.04

Кондензирано мляко, неподсладено

kg

S

 

10.51.51.08

Кондензирано мляко, подсладено

kg

S

 

CPA: 10.51.52

Кисело мляко и други заквасени млека и сметана

10.51.52.41

Заквасено мляко, сметана, кисело мляко и други ферментирали продукти

kg

S

 

10.51.52.45

Ароматизирано кисело мляко или подкиселено мляко (заквасено мляко; сметана, кисело мляко и други ферментирали продукти, ароматизирани или с прибавка на плодове, ядки или какао

kg

S

 

10.51.52.63

Мътеница на прах

kg

S

 

10.51.52.65

Мътеница

kg

S

 

CPA: 10.51.53

Казеин

10.51.53.00

Казеин и казеинати

kg

S

 

CPA: 10.51.54

Лактоза и сироп от лактоза

10.51.54.00

Лактоза и сироп от лактоза (вкл. химически чиста)

kg

S

 

CPA: 10.51.55

Суроватка

10.51.55.30

Суроватка и видоизменена суроватка на прах, гранули или други твърди форми, дори концентрирана или с прибавка на подсладители

kg

S

 

10.51.55.60

Суроватка и видоизменена суроватка, течна или пастообразна, дори концентрирана или с прибавка на подсладители

kg

S

 

CPA: 10.51.56

Други продукти от естествени съставки на млякото

10.51.56.00

Продукти от естествени съставки на млякото, некласифицирани другаде

kg

S

 

NACE: 10.52

Производство на сладолед

CPA: 10.52.10

Сладолед

10.52.10.00

Сладолед за консумация (включително шербет, сладолед на клечка) (с изключение на смеси и полуфабрикати за приготвяне на сладоледи)

l

S

 

NACE: 10.61

Производство на мелничарски продукти

CPA: 10.61.11

Олющен ориз (карго или кафяв)

10.61.11.00

Олющен (кафяв) ориз

kg

S

 

CPA: 10.61.12

Ориз бял (на който е премахната частично или изцяло плодовата и семенната обвивка); ориз натрошен

10.61.12.30

Ориз, полубланширан или бланширан (избелен), дори полиран или гланциран

kg

S

 

10.61.12.50

Ориз, натрошен

kg

S

 

CPA: 10.61.21

Брашно пшеничено или брашно — смес от пшеница и ръж

10.61.21.00

Брашно пшенично или брашно — смес от пшеница и ръж

kg

S

 

CPA: 10.61.22

Брашно от други зърнено-житни растения

10.61.22.00

Брашно от зърнени растения, различно от пшеничното или от брашното — смес от пшеница и ръж

kg

S

 

CPA: 10.61.23

Брашно и грис от сухи бобови растения, от корени или грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, или от плодове

10.61.23.00

Брашно и грис от сух грах, боб, леща, сагово дърво, корени от маниока, от арарут и от салеп, земни ябълки, сладки картофи и подобни корени и грудки; брашно, грис и прах от годни за консумация плодове и черупкови плодове

kg

S

 

CPA: 10.61.24

Смеси и тесто за приготвяне на хлебни, сладкарски или бисквитени продукти

10.61.24.00

Смеси и тесто за приготвяне на хлебни, сладкарски или бисквитни продукти, хрупкав хляб (кнекброт), гофрети и вафли, сухари и подобни препечени продукти и други хлебарски продукти

kg

S

 

CPA: 10.61.31

Едрозърнест и дребнозърнест грис, от пшеница

10.61.31.33

Едрозърнест и дребнозърнест грис от твърда пшеница

kg

S

 

10.61.31.35

Едрозърнест и дребнозърнест грис от мека пшеница и лимец

kg

S

 

CPA: 10.61.32

Едрозърнест и дребнозърнест грис от други зърнено-житни растения; агломерати под формата на гранули от зърнено-житни растения

10.61.32.30

Едрозърнест и дребнозърнест грис от овес, царевица, ориз, ръж, ечемик и други зърнени растения (с изключение на пшеница)

kg

S

 

10.61.32.40

Агломерати под формата на гранули от пшеница

kg

S

 

10.61.32.50

Агломерати под формата на гранули от овес, царевица, ориз, ръж, ечемик и други зърнени растения (с изключение на пшеница)

kg

S

 

CPA: 10.61.33

Зърна от зърнено–житни растения, обработени по друг начин, готови за пряка консумация

10.61.33.33

Зърна от зърнени растения, олющени, сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени (с изключение на ориз)

kg

S

 

10.61.33.35

Зародиши на зърнени растения, цели, сплескани, на люспи или смлени (с изключение на ориз)

kg

S

 

10.61.33.51

Храни от вида Musli на базата на непечени люспи от зърнени растения

kg

S

 

10.61.33.53

Други продукти на базата на зърнени растения, приготвени чрез набъбване или печене

kg

S

 

10.61.33.55

Зърна от зърнени растения (без царевица), варени или приготвени по друг начин

kg

S

 

CPA: 10.61.40

Трици и други видове отпадъци, получени при обработката на зърнено-житни и бобови растения

10.61.40.10

Трици и други видове отпадъци, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на царевица

kg

S

 

10.61.40.30

Трици и други видове отпадъци, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на ориз

kg

S

 

10.61.40.50

Трици и други видове отпадъци, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на пшеница

kg

S

 

10.61.40.90

Трици и други видове отпадъци, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на зърнени растения (различни от царевица, ориз, пшеница)

kg

S

 

NACE: 10.62

Производство на нишесте и нишестени продукти

CPA: 10.62.11

Нишесте; инулин; глутен от пшеница; декстрин и друго модифицирано нишесте

10.62.11.11

Скорбяла от пшеница

kg

S

 

10.62.11.13

Скорбяла от царевица

kg

S

 

10.62.11.15

Нишесте от картофи

kg

S

 

10.62.11.19

Скорбяла и нишесте (включително от ориз, маниока, арарут и сърцевина на сагова палма) (с изключение на това от пшеница, царевица и картофи)

kg

S

 

10.62.11.30

Инулин

kg

S

 

10.62.11.50

Глутен от пшеница (с изключение на пшеничен глутен, приготвен за използване като лепило или като средство за скробване или апретура в текстилната промишленост)

kg

S

 

10.62.11.70

Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте (включително естерифицирани или етерифицирани, разтворими скорбяла и нишесте, предварително желирани или „набъбващи“ скорбяла и нишесте, скорбелен диалдехид, скорбяла, обработена с формалдехид или епихлорхидрин)

kg

S

 

CPA: 10.62.12

Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, на люспи, зърна или подобни форми

10.62.12.00

Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, на люспи, зърна, заоблени зрънца, отсевки или подобни форми

kg

S

 

CPA: 10.62.13

Глюкоза и сироп от глюкоза; фруктоза и сироп от фруктоза; инвертна захар; захар и захарни сиропи, н.д.

10.62.13.10

Глюкоза и сироп от глюкоза (без ароматизиращи или оцветяващи добавки)

kg

S

 

10.62.13.20

Фруктоза, химически чиста, в твърдо състояние; фруктоза и сироп от фруктоза, съдържащи тегловно в сухо състояние повече от 50 % фруктоза; изоглюкоза без ароматизиращи или оцветяващи добавки

kg

S

 

10.62.13.30

Малтодекстрин и сироп от малтодекстрин без ароматизиращи или оцветяващи добавки

kg

S

 

10.62.13.90

Други захари, вкл. инвертната, некласифицирани другаде

kg

S

 

CPA: 10.62.14

Царевично масло и неговите фракции

10.62.14.30

Сурово царевично масло и неговите фракции, но не химически модифицирани

kg

S

 

10.62.14.60

Царевично масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически модифицирани

kg

S

 

CPA: 10.62.20

Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци

10.62.20.00

Остатъци от производство на нишесте или скорбяла и подобни остатъци

kg

S

 

NACE: 10.71

Производство на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия

CPA: 10.71.11

Хляб, пресен

10.71.11.00

Пресен хляб без прибавки на мед, яйца, сирене или плодове и с тегловно съдържание на захар и мазнини в сухото вещество, всяко от тях, непревишаващо 5 %

kg

S

 

CPA: 10.71.12

Тестени сладкарски и хлебни изделия с добавка на захар, пресни

10.71.12.00

Сладкарски изделия; други хлебарски, сладкарски или бисквитени продукти с прибавка на подсладители

kg

S

 

NACE: 10.72

Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия

CPA: 10.72.11

Хрупкав хляб, сухар и подобни препечени изделия

10.72.11.30

Хрупкав хляб (кнекброт)

kg

S

 

10.72.11.50

Сухари и подобни препечени продукти

kg

S

 

CPA: 10.72.12

Меденки, сладки бисквити, вафли и гофрети

10.72.12.30

Меденки

kg

S

 

10.72.12.53

Сладки бисквити; гофрети и вафли, изцяло или отчасти покрити с шоколад или с други продукти, съдържащи какао

kg

S

 

10.72.12.55

Сладки бисквити (включително двойни бисквити с пълнеж; с изключение на изцяло или отчасти покритите с шоколад или с други продукти, съдържащи какао)

kg

S

 

10.72.12.57

Вафли и гофрети с тегловно съдържание на вода в крайния продукт > 10 % (с изключение на фунийки за сладолед, двойни гофрети с пълнеж и други подобни продукти)

kg

S

 

10.72.12.59

Вафли и гофрети (включително солени) (с изключение на изцяло или отчасти покритите с шоколад или с други продукти, съдържащи какао)

kg

S

 

CPA: 10.72.19

Други сухи сладкарски изделия

10.72.19.10

Безквасен хляб

kg

S

 

10.72.19.20

Нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

kg

S

 

10.72.19.40

Бисквити (с изключение на изцяло или отчасти покритите с шоколад или с други продукти, съдържащи какао, сладки бисквити, гофрети и вафли)

kg

S

 

10.72.19.50

Екструдирани или експандирани, солени или ароматизирани продукти

kg

S

 

10.72.19.90

Други печени изделия без прибавка на подсладители (включително палачинки, киш, пици; с изключение на сандвичи, хрупкав хляб (кнекброт), гофрети, вафли, сухари, препечени, ароматизирани или солени екструдирани или експандирани продукти)

kg

S

 

NACE: 10.73

Производство на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия

CPA: 10.73.11

Макарони, юфка и подобни макаронени изделия

10.73.11.30

Макаронени изделия, неварени, нито пълнени, нито обработени по друг начин, съдържащи яйца

kg

S

 

10.73.11.50

Макаронени изделия, неварени, нито пълнени, нито обработени по друг начин, несъдържащи яйца

kg

S

 

CPA: 10.73.12

Кускус

10.73.12.00

Кускус

kg

S

 

NACE: 10.81

Производство на захар

CPA: 10.81.11

Сурова захар от захарна тръстика или захарно цвекло, в твърдо състояние

10.81.11.00

Сурова захар от захарна тръстика или захарно цвекло в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки

kg

S

 

CPA: 10.81.12

Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки

10.81.12.30

Рафинирана бяла захар от захарна тръстика или захарно цвекло в твърдо състояние

kg

S

 

10.81.12.90

Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло в твърдо състояние (с изключение на бяла захар)

kg

S

 

CPA: 10.81.13

Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло с ароматизиращи или оцветяващи добавки; захар и сироп от клен

10.81.13.00

Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло с ароматизиращи или оцветяващи добавки; захар от клен и сироп от клен

kg

S

 

CPA: 10.81.14

Меласа

10.81.14.30

Меласи от захарна тръстика

kg

S

 

10.81.14.50

Меласи, получени чрез извличане или рафиниране на захар, без тези от захарна тръстика

kg

S

 

CPA: 10.81.20

Резенки сухи от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар

10.81.20.00

Резенки от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар

kg

S

 

NACE: 10.82

Производство на какао, шоколадови и захарни изделия

CPA: 10.82.11

Какаова маса, дори обезмаслена

10.82.11.00

Какаова маса (без прибавка на захар или други подсладители)

kg

S

 

CPA: 10.82.12

Масло, мазнина и течно масло от какао

10.82.12.00

Масло, мазнина и течно масло, от какао

kg

S

 

CPA: 10.82.13

Какао на прах без прибавка на захар или други подсладители

10.82.13.00

Какао на прах без прибавка на захар или други подсладители

kg

S

 

CPA: 10.82.14

Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители

10.82.14.00

Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители

kg

S

 

CPA: 10.82.21

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), във форми, пригодени за продажба на едро

10.82.21.30

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао, на блокове или пръчки, с тегло > 2 kg или в течно, кашесто или прахообразно състояние, на гранули или подобни форми, в съдове или в директни опаковки, със съдържание > 2 kg, с тегловно съдържание на какаово масло ≥ 18 %

kg

S

 

10.82.21.50

Продукти, наречени „chocolate milk crumb“, в директни опаковки с тегло > 2 kg, с тегловно съдържание на какаово масло ≥ 18 %

kg

S

 

10.82.21.70

Шоколадова глазура в директни опаковки с тегло > 2 kg, с тегловно съдържание на какаово масло ≥ 18 %

kg

S

 

10.82.21.90

Хранителни заготовки, съдържащи < 18 % какаово масло и в опаковки с тегло > 2 kg (с изключение на шоколадова глазура, продукти, наречени „chocolate milk crumb“)

kg

S

 

CPA: 10.82.22

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), в други форми

10.82.22.33

Шоколад на блокчета, пръчки или пръчици, с пълнеж (включително от сметана, ликьор или плодова каша; с изключение на шоколадови бисквити)

kg

S

 

10.82.22.35

Шоколад на блокчета, пръчки или пръчици с прибавка на зърнени храни, плодове или ядки (с изключение на този с пълнеж, шоколадови бисквити)

kg

S

 

10.82.22.39

Шоколад на блокчета, пръчки или пръчици (с изключение на този с пълнеж, с прибавка на зърнени храни, плодове или ядки, шоколадови бисквити)

kg

S

 

10.82.22.43

Шоколади (включително шоколадови бонбони), съдържащи алкохол (с изключение на тези на блокчета, пръчки или пръчици)

kg

S

 

10.82.22.45

Шоколади (с изключение на тези, съдържащи алкохол, на блокчета, пръчки или пръчици)

kg

S

 

10.82.22.53

Шоколадови изделия с пълнеж (с изключение на тези на блокчета, пръчки или пръчици, шоколадови бисквити, шоколади)

kg

S

 

10.82.22.55

Шоколадови изделия без пълнеж (с изключение на тези на блокчета, пръчки или пръчици, шоколадови бисквити, шоколади)

kg

S

 

10.82.22.60

Съдържащи какао захарни изделия и изделия, произведени от заместители на захарта, съдържащи какао (включително нуга с шоколад) (без бял шоколад)

kg

S

 

10.82.22.70

Шоколадови пасти за намазване

kg

S

 

10.82.22.80

Препарати за производство на напитки, съдържащи какао

kg

S

 

10.82.22.90

Хранителни продукти, съдържащи какао (с изключение на какаова маса, масло, какао на прах, на блокчета, пръчки или пръчици, в течно, кашесто или прахообразно състояние, на гранули или подобни форми в опаковки > 2 kg, за производство на напитки, шоколадови пасти за намазване)

kg

S

 

CPA: 10.82.23

Захарни изделия (вкл. бял шоколад), несъдържащи какао

10.82.23.10

Дъвка

kg

S

 

10.82.23.20

Питки, блокове, пръчки и таблетки от сладка папрат, съдържащ тегловно > 10 % захароза, но несъдържащ други добавки

kg

S

 

10.82.23.30

Бял шоколад

kg

S

 

10.82.23.53

Пасти на основата на захар (вкл. марципан, фондан, нуга и пасти от бадеми) в директни опаковки с нетно съдържание ≥ 1 kg

kg

S

 

10.82.23.55

Пастили за гърло и бонбони против кашлица, състоящи се основно от захари и ароматизиращи субстанции (с изключение на пастили или бонбони с ароматизиращи субстанции с медикаментозно приложение)

kg

S

 

10.82.23.63

Дражета и подобни захарни изделия (вкл. захаросани бадеми)

kg

S

 

10.82.23.65

Гумени бонбони, желирани захарни изделия, вкл. захарни изделия от плодова маса (без дъвка)

kg

S

 

10.82.23.73

Бонбони от карамелизирана захар

kg

S

 

10.82.23.75

Карамели

kg

S

 

10.82.23.83

Захарни изделия, получени чрез пресоване (включително подсладени таблетки за премахване на лош дъх в устатата)

kg

S

 

10.82.23.90

Захарни изделия, некласифицирани другаде

kg

S

 

CPA: 10.82.24

Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп

10.82.24.00

Изцедени, захаросани или кристализирани плодове, кори от плодове и други части от растения

kg

S

 

NACE: 10.83

Преработка на кафе и чай

CPA: 10.83.11

Кафе, декофеинизирано или печено

10.83.11.30

Сурово кафе, декофеинизирано

kg

S

 

10.83.11.50

Печено кафе, недекофеинизирано

kg

S

 

10.83.11.70

Печено кафе, декофеинизирано

kg

S

 

CPA: 10.83.12

Заместители на кафе; екстракти, есенции и концентрати от кафе или от заместители на кафето; люспи и черупки от кафе

10.83.12.10

Заместители на кафе, съдържащи кафе

kg

S

 

10.83.12.40

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, препарати на базата на екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе

kg

S

 

10.83.12.70

Печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати

kg

S

 

CPA: 10.83.13

Зелен чай (неферментирал), черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай в опаковки със съдържание ≤ 3 kg

10.83.13.00

Чай в директни опаковки със съдържание ≤ 3 kg

kg

S

 

CPA: 10.83.14

Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и продукти, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай или мате

10.83.14.00

Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и продукти, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай или мате

kg

S

 

CPA: 10.83.15

Билков чай

10.83.15.00 z

Билков чай

kg

S

 

NACE: 10.84

Производство на хранителни подправки и овкусители

CPA: 10.84.11

Оцет и заместители на оцета, получени от оцетна киселина

10.84.11.30

Винен оцет

l

S

 

10.84.11.90

Оцет и неговите заместители (с изключение на получените от вино)

l

S

 

CPA: 10.84.12

Сосове; комбинирани подправки и овкусители; синапено брашно и готова горчица

10.84.12.10

Сос от соя

kg

S

 

10.84.12.30

Кетчуп от домати и други сосове от домати

kg

S

 

10.84.12.53

Синапено брашно

kg

S

 

10.84.12.55

Готова горчица

kg

S

 

10.84.12.70

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки (с изключение на сос от соя, кетчуп от домати и други сосове от домати, синапено брашно и готова горчица)

kg

S

 

CPA: 10.84.30

Сол за хранителни цели

10.84.30.00

Сол за хранителни цели

kg

T

 

NACE: 10.85

Производство на готови ястия

CPA: 10.85.11

Готови ястия на базата на месо, субпродукти или кръв

10.85.11.00 z

Готови храни и ястия на базата на месо, субпродукти или кръв

kg

S

 

CPA: 10.85.12

Готови ястия на базата на риба, ракообразни и мекотели

10.85.12.00 z

Готови храни и ястия на базата на риба, ракообразни и мекотели

kg

S

 

CPA: 10.85.13

Готови ястия на базата на зеленчуци

10.85.13.00 z

Готови храни и ястия на базата на зеленчуци

kg

S

 

CPA: 10.85.14

Готови ястия на базата на макаронени изделия

10.85.14.10

Макаронени изделия, дори варени, пълнени с месо, риба, сирене или други продукти във всякакво съотношение

kg

S

 

10.85.14.30

Сушени, несушени и замразени макаронени изделия (включително готови ястия) (без неварени, пълнени)

kg

S

 

CPA: 10.85.19

Други готови ястия

10.85.19.10 z

Други готови храни, включително замразени пици, без пресни пици

kg

S

 

NACE: 10.86

Производство на детски, диетични и други хомогенизирани храни

CPA: 10.86.10

Хомогенизирани и диетични храни

10.86.10.10

Хомогенизирани готови храни от месо, субпродукти или кръв (с изключение на колбаси и подобни продукти от месо; приготвени храни на базата на тези продукти)

kg

S

 

10.86.10.30

Хомогенизирани зеленчуци, консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени

kg

S

 

10.86.10.50

Хомогенизирани продукти от конфитюри, желета от плодове, мармелади, пюрета от плодове или черупкови плодове и каши от плодове или черупкови плодове

kg

S

 

10.86.10.60

Смесени хомогенизирани храни, детски или диетични, п.п.д., в опаковки ≤ 250 g

kg

S

 

10.86.10.70

Детски храни, п.п.д. (с изключение на смесени хомогенизирани храни)

kg

S

 

NACE: 10.89

Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде

CPA: 10.89.11

Готови супи и бульони и препарати за тях

10.89.11.00

Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони

kg

S

 

CPA: 10.89.12

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни или консервирани; птичи яйца с черупки, консервирани или варени; яйчен албумин

10.89.12.30

Продукти от яйца, пресни, сушени, варени във вода или на пара, представени в различни форми, замразени или консервирани по друг начин

kg

S

 

10.89.12.50

Яйчен албумин

kg

S

 

CPA: 10.89.13

Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни организми; набухватели

10.89.13.34

Хлебни маи

kg

S

 

10.89.13.39

Активни маи (с изключение на хлебни маи)

kg

S

 

10.89.13.50

Неактивни маи; други неактивни едноклетъчни микроорганизми

kg

S

 

10.89.13.70

Набухватели

kg

S

 

CPA: 10.89.14

Екстракти и сокове от месо, риба и водни безгръбначни

10.89.14.00

Екстракти и сокове от месо, риба или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

kg

S

 

CPA: 10.89.16

Готови нетрайни хранителни продукти — сандвичи, пресни пици и подобни

10.89.16.00 z

Нетрайни храни, включително пресни пици, сандвичи

kg

S

 

CPA: 10.89.17

Хранителни добавки, предназначени за консумация от човека

10.89.17.00 z

Хранителни добавки (продукти, предназначени за консумация от човека за осигуряване на хранителни вещества

kg

S

 

CPA: 10.89.19

Разнообразни хранителни продукти, н.д

10.89.19.10

Карамелизирани захари и меласи

kg

S

 

10.89.19.25

Екстракт от малц

kg

S

 

10.89.19.30

Хранителни препарати от брашно, грис, скорбяла или нишесте и други

kg

S

 

10.89.19.35

Протеинови концентрати и ароматизирани или оцветени захарни сиропи

kg

S

 

10.89.19.50 z

Други хранителни препарати, некласифицирани другаде

kg

S

 

NACE: 10.91

Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни

CPA: 10.91.10

Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, без брашно и агломерати от люцерна

10.91.10.10 z

Премикси за храна на селскостопански животни

kg

S

 

10.91.10.33 z

Готови храни за селскостопански животни (с изключение на премикси): свине

kg

S

 

10.91.10.35 z

Готови храни за селскостопански животни (с изключение на премикси): едър рогат добитък

kg

S

 

10.91.10.37 z

Готови храни за селскостопански животни (с изключение на премикси): домашни птици

kg

S

 

10.91.10.39 z

Готови храни за селскостопански животни (с изключение на премикси): некласифицирани другаде

kg

S

 

CPA: 10.91.20

Брашно и агломерати от люцерна

10.91.20.00

Брашна и агломерати от люцерна

kg

S

 

NACE: 10.92

Производство на готови храни за домашни любимци

CPA: 10.92.10

Готови храни за домашни любимци

10.92.10.30

Храни за кучета и котки, п.п.д.

kg

S

 

10.92.10.60 z

Готови храни за домашни любимци (без храни за кучета и котки, п.п.д.)

kg

S

 

NACE: 11.01

Производство на спиртни напитки

CPA: 11.01.10

Спиртни напитки

11.01.10.20

Дестилати от гроздово вино или гроздови джибри

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.30

Уиски (важно: без акциз върху алкохола)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.40

Ром и други спиртни напитки, получени чрез дестилация на ферментирали продукти от захарна тръстика (важно: без акциз върху алкохола)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.50

Джин и хвойново питие (важно: без акциз върху алкохола)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.63

Водка с алкохолно съдържание по обем ≤ 45,4 % (важно: без акциз върху алкохола)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.65

Дестилирани спиртни напитки от плодове (с изключение на ликьори, джин, хвойново питие; гроздово вино или гроздови джибри (важно: без акциз върху алкохола))

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.70

Чист алкохол (важно: без акциз върху алкохола)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.80

Ликьори и други спиртни напитки (с изключение на дестилати от гроздово вино, гроздови джибри или плодове/уиски, ром, тафия, джин и хвойново питие, водка с алкохолно съдържание по обем ≤ 45,4 %, дестилати от плодове) (важно: без акциз върху алкохола)

l alc. 100 %

S

 

NACE: 11.02

Производство на вина от грозде

CPA: 11.02.11

Пенливи вина от прясно грозде

11.02.11.30

Шампанско (важно: без акциз върху алкохола)

l

S

 

11.02.11.90

Пенливи вина от прясно грозде (без шампанско; без акциз върху алкохола)

l

S

 

CPA: 11.02.12

Вина от прясно грозде, без пенливи вина; ферментирала гроздова мъст

11.02.12.11 z

Бяло вино със защитено наименование за произход (ЗНП)

l

S

 

11.02.12.15

Вино и гроздова мъст с прекъсната или забавена ферментация чрез добавката на алкохол, в съдове с налягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, не по-малко от 1 bar, но по-малко от 3 bar при температура 20 oC (с изключение на пенливи вина)

l

S

 

11.02.12.17 z

Качествено вино и гроздова мъст с прекъсната или забавена ферментация чрез добавката на алкохол, със защитено наименование за произход (ЗНП), с алкохолно съдържание ≤ 15 % (с изключение на бели и пенливи вина)

l

S

 

11.02.12.20

Вино и гроздова мъст с прекъсната или забавена ферментация чрез добавката на алкохол, с алкохолно съдържание ≤ 15 % (с изключение на пенливи вина и вина (ЗНП)

l

S

 

11.02.12.31

Порто, мадейра, шери и други > 15 % алкохол

l

S

 

11.02.12.50

Гроздова мъст (без акциз върху алкохола)

l

S

 

NACE: 11.03

Производство на други ферментирали напитки

CPA: 11.03.10

Други ферментирали напитки

11.03.10.00

Ферментирали напитки и смеси от тях (включително с безалкохолни напитки, ябълково вино (cider), крушово вино (perry) и медовина; с изключение на малцова бира, вино от грозде, ароматизирано с растения или ароматни вещества)

l

S

 

NACE: 11.04

Производство на други недестилирани алкохолни напитки

CPA: 11.04.10

Вермути и други ароматизирани вина от прясно грозде

11.04.10.00

Вермут и други видове вина от прясно грозде, ароматизирани с растения или ароматични вещества (без акциз върху алкохола)

l

S

 

NACE: 11.05

Производство на пиво

CPA: 11.05.10

Пиво, без отпадъци от пивоварни

11.05.10.00

Пиво от малц (без безалкохолно пиво и пиво със съдържание на алкохол ≤ 0,5 % обемни, акциз върху алкохола)

l

S

 

11.05.10.10

Безалкохолно пиво и пиво със съдържание на алкохол ≤ 0,5 %

l

S

 

CPA: 11.05.20

Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни

11.05.20.00

Остатъци и отпадъци от пивоварни или от спиртоварни (без акциз върху алкохола)

kg

S

 

NACE: 11.06

Производство на малц

CPA: 11.06.10

Малц

11.06.10.30

Малц, непечен (без акциз върху алкохола)

kg

S

 

11.06.10.50

Малц, печен (без акциз върху алкохола, продукти, които са претърпели допълнителна преработка, печен малц като заместител на кафето)

kg

S

 

NACE: 11.07

Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

CPA: 11.07.11

Минерални и газирани води, неподсладени, нито ароматизирани

11.07.11.30

Минерални води и газирани води, неподсладени

l

S

 

11.07.11.50

Води (без минерални и газирани), неподсладени, нито ароматизирани; лед и сняг

l

S

 

CPA: 11.07.19

Други безалкохолни напитки

11.07.19.30

Води, вкл. минерални и газирани води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани (напр. безалкохолни напитки)

l

S

 

11.07.19.50

Безалкохолни напитки, несъдържащи млечни мазнини (без подсладени или неподсладени минерални, газирани или ароматизирани води)

l

S

 

11.07.19.70

Безалкохолни напитки, съдържащи млечни мазнини

l

S

 

NACE: 12.00

Производство на тютюневи изделия

CPA: 12.00.11

Цигари, пурети и пури, от тютюн или от заместители на тютюна

12.00.11.30

Пури (вкл. тези с отрязани краища) и пурети, съдържащи тютюн или смеси от тютюн и заместители на тютюна (без акциз върху тютюневите изделия)

p/st

S

 

12.00.11.50

Цигари, съдържащи тютюн или смеси от тютюн и заместители на тютюна (без акциз върху тютюневите изделия)

p/st

S

 

12.00.11.70

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари, съдържащи само заместители на тютюна (без акциз върху тютюневите изделия)

kg

S

 

CPA: 12.00.12

Тютюн, обработен, частично или изцяло очистен от твърдите жилки

12.00.12.00

Тютюн, обработен, частично или изцяло очистен от твърдите жилки

kg

S

 

CPA: 12.00.19

Други тютюневи изделия и заместители, обработени; хомогенизирани или възстановени тютюни; тютюневи екстракти и сокове

12.00.19.30

Тютюн за пушене (без акциз върху тютюневите изделия)

kg

S

 

12.00.19.90

Тютюн, тютюневи екстракти и сокове, други хомогенизирани или възстановени тютюни, некласифицирани другаде

kg

S

 

NACE: 13.10

Подготовка и предене на текстилни влакна

CPA: 13.10.10

Мазнини от вълна (серей), вкл. ланолин

13.10.10.00

Мазнини от вълна (серей) и производни мастни вещества от тях, вкл. ланолин

kg

T

 

CPA: 13.10.21

Сурова коприна (неусукана)

13.10.21.00

Сурова коприна, „греж“ (неусукана)

kg

T

 

CPA: 13.10.22

Вълна, обезмаслена или карбонизирана, неподготвена за предене

13.10.22.00

Вълна, обезмаслена или карбонизирана, нещрайхгарна, нито камгарна

kg

T

 

CPA: 13.10.23

Дреб от вълна или от фини животински косми

13.10.23.00

Дреб от вълна или от фини животински косми

kg

T

 

CPA: 13.10.24

Вълна, фини или груби животински косми, подготвени за предене

13.10.24.00

Вълна или животински косми, щрайхгарни или камгарни (вкл. камгарна вълна)

kg

T

 

CPA: 13.10.25

Памук, подготвен за предене

13.10.25.00

Памук, кардиран или пениран

kg

T

 

CPA: 13.10.26

Юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами), подготвени за предене

13.10.26.00

Юта и други текстилни влакна (с изключение на лена, конопа и рами), обработени, но непредени

kg

T

 

CPA: 13.10.29

Лен, коноп и други текстилни растителни влакна, подготвени за предене

13.10.29.00

Други текстилни растителни влакна, обработени, но непредени

kg

T

 

CPA: 13.10.31

Синтетични щапелни влакна, подготвени за предене

13.10.31.00

Синтетични щапелни влакна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин, за предене

kg

T

 

CPA: 13.10.32

Изкуствени щапелни влакна, подготвени за предене

13.10.32.00

Изкуствени щапелни влакна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин, за предене

kg

T

 

CPA: 13.10.40

Прежди от естествена коприна и прежди от отпадъци от естествена коприна

13.10.40.10

Прежди от естествена коприна (без прежди от отпадъци от естествена коприна), н.п.д.

kg

T

 

13.10.40.30

Прежди от отпадъци от естествена коприна, н.п.д.

kg

T

 

13.10.40.50

Прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, п.п.д.; косми от Месина

kg

T

 

CPA: 13.10.50

Прежди от вълна, от фини или груби животински косми

13.10.50.10

Прежди от вълна или от фини животински косми, щрайхгарни, н.п.д.

kg

T

 

13.10.50.30

Прежди от вълна или от фини животински косми, камгарни, н.п.д.

kg

T

 

13.10.50.50

Прежди от вълна или от фини животински косми, п.п.д.

kg

T

 

CPA: 13.10.61

Прежди от памук (без шевните конци)

13.10.61.32 z

Прежди от непенирани памучни влакна, н.п.д., за тъкани (без тези за килими и други подови настилки)

kg

T

 

13.10.61.33 z

Прежди от непенирани памучни влакна, н.п.д., за плетени платове и трикотажни или плетени изделия

kg

T

 

13.10.61.35 z

Прежди от непенирани памучни влакна, н.п.д., за друга употреба, вкл. за килими и други подови настилки

kg

T

 

13.10.61.52 z

Прежди от пенирани памучни влакна, н.п.д., за тъкани (без тези за килими и други подови настилки)

kg

T

 

13.10.61.53 z

Прежди от пенирани памучни влакна, н.п.д., за плетени платове и трикотажни или плетени изделия

kg

T

 

13.10.61.55 z

Прежди от пенирани памучни влакна, н.п.д., за друга употреба, вкл. за килими и други подови настилки

kg

T

 

13.10.61.60

Прежди памучни (без шевните конци), п.п.д.

kg

T

 

CPA: 13.10.62

Шевни конци от памук

13.10.62.00

Шевни конци от памук

kg

T

 

CPA: 13.10.71

Прежди от лен

13.10.71.10

Прежди от лен, н.п.д.

kg

T

 

13.10.71.20

Прежди от лен, п.п.д.

kg

T

 

CPA: 13.10.72

Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна; прежди от коноп или от други текстилни растителни влакна; хартиени прежди

13.10.72.00

Прежди от растителни или ликови влакна (без лен); хартиени прежди

kg

T

 

CPA: 13.10.81

Прежди от синтетични или изкуствени нишки, усукани или корд (без шевните конци, преждите с висока здравина от полиамидни, полиестерни или вискозни коприни), непригодени за продажба на дребно; прежди от синтетични или изкуствени нишки (без шевните конци), пригодени за продажба на дребно

13.10.81.10

Прежди от синтетични нишки, усукани или корд, н.п.д.

kg

T

 

13.10.81.30

Прежди, усукани или корд (без шевни конци) от изкуствени нишки, н.п.д.

kg

T

 

13.10.81.50

Прежди от синтетични или изкуствени нишки (без шевни конци), п.п.д.

kg

T

 

CPA: 13.10.82

Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно ≥ 85 % от тези влакна

13.10.82.10

Прежди (без шевни конци), съдържащи тегловно ≥ 85 % синтетични щапелни влакна, н.п.д.

kg

T

 

13.10.82.50

Прежди (без шевни конци), съдържащи тегловно ≥ 85 % синтетични щапелни влакна, п.п.д.

kg

T

 

CPA: 13.10.83

Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно < 85 % от тези влакна

13.10.83.20

Прежди, съдържащи тегловно < 85 % полиестерни щапелни влакна (без шевните конци), смесени с изкуствени влакна, н.п.д.

kg

T

 

13.10.83.33 z

Прежди, съдържащи тегловно < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени с щрайхгарна вълна или фини животински косми, н.п.д.

kg

T

 

13.10.83.36 z

Прежди, съдържащи тегловно < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени с камгарна вълна или фини животински косми, н.п.д.

kg

T

 

13.10.83.40

Прежди (без шевните конци), съдържащи тегловно < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени с памук, н.п.д.

kg

T

 

13.10.83.80

Други прежди (без шевните конци), съдържащи тегловно < 85 % синтетични щапелни влакна, н.п.д., некласифицирани другаде

kg

T

 

13.10.83.90

Прежди, съдържащи тегловно < 85 % синтетични щапелни влакна (без шевните конци), п.п.д.

kg

T

 

CPA: 13.10.84

Прежда от изкуствени щапелни влакна (без шевните конци)

13.10.84.10

Прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевните конци), н.п.д.

kg

T

 

13.10.84.30

Прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевните конци), п.п.д.

kg

T

 

CPA: 13.10.85

Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки или щапелни влакна

13.10.85.10

Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки

kg

T

 

13.10.85.50

Шевни конци от синтетични или изкуствени щапелни влакна

kg

T

 

NACE: 13.20

Производство на тъкани

CPA: 13.20.11

Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

13.20.11.00

Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

m2

S

 

CPA: 13.20.12

Тъкани от щрайхгарна или камгарна вълна от фини или груби животински косми

13.20.12.30

Тъкани от вълна или от фини животински косми, щрайхгарни

m2

T

 

13.20.12.60

Тъкани от вълна или от фини животински косми, камгарни, и тъкани от груби животински косми

m2

T

 

CPA: 13.20.13

Тъкани от лен

13.20.13.30

Тъкани от лен, съдържащи тегловно ≥ 85 % лен

m2

T

 

13.20.13.60

Тъкани от лен, съдържащи тегловно < 85 % лен

m2

T

 

CPA: 13.20.14

Тъкани от юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами)

13.20.14.00

Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна (без лен, рами, коноп)

m2

T

 

CPA: 13.20.19

Тъкани от коноп, рами или от други текстилни растителни влакна; тъкани от хартиени прежди

13.20.19.00

Тъкани от коноп, рами или от други текстилни растителни влакна (без лен, юта и ликови); тъкани от хартиени прежди

m2

T

 

CPA: 13.20.20

Тъкани от памук

13.20.20.14 z

Памучни тъкани със специфична площна маса ≤ 200 g/m2 (без тези от прежди с различни цветове), за облекло

m2

T

 

13.20.20.17 z

Памучни тъкани със специфична площна маса ≤ 200 g/m2 (без тези от прежди с различни цветове), за спално бельо или за други текстилни изделия за домакинството

m2

T

 

13.20.20.19 z

Памучни тъкани със специфична площна маса ≤ 200 g/m2 (без тези от прежди с различни цветове и марли), за техническа и производствена употреба

m2

T

 

13.20.20.20

Памучни тъкани със специфична площна маса ≤ 100 g/m2, за марля, бинт и други превързочни материали

m2

S

 

13.20.20.31 z

Памучни тъкани със специфична площна маса ≤ 200 g/m2, от прежди с различни цветове, за ризи и блузи

m2

T

 

13.20.20.42 z

Памучни тъкани със специфична площна маса > 200 g/m2 (без тези от прежди с различни цветове), за облекло

m2

T

 

13.20.20.44 z

Памучни тъкани със специфична площна маса > 200 g/m2 (без тези от прежди с различни цветове), за спално бельо или за други текстилни изделия за домакинството

m2

T

 

13.20.20.49 z

Памучни тъкани със специфична площна маса > 200 g/m2 (без тези от прежди с различни цветове), за техническа и производствена употреба

m2

T

 

13.20.20.60

Памучни тъкани, наречени „деним“, със специфична площна маса > 200 g/m2 (включително тъкани, наречени „деним“, различни от син)

m2

S

 

13.20.20.72 z

Памучни тъкани от прежди с различни цветове, за друго облекло

m2

T

 

13.20.20.74 z

Памучни тъкани от прежди с различни цветове, за спално бельо или за други текстилни изделия за домакинството

m2

T

 

13.20.20.79 z

Памучни тъкани от прежди с различни цветове, за техническа и производствена употреба

m2

T

 

CPA: 13.20.31

Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични или изкуствени нишки

13.20.31.30

Тъкани от прежди от синтетични или изкуствени нишки, получени от прежди с висока здравина, от ленти или от подобни форми (включително найлон, други полиамиди, полиестер, вискозна коприна)

m2

S

 

13.20.31.50

Тъкани от прежди от синтетични нишки (без тези от прежди с висока здравина или от ленти или от подобни форми)

m2

T

 

13.20.31.70

Тъкани от прежди от изкуствени нишки (без тези от прежди с висока здравина)

m2

T

 

CPA: 13.20.32

Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични щапелни влакна

13.20.32.10

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно ≥ 85 % синтетични щапелни влакна

m2

T

 

13.20.32.20

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени предимно или само с памук (без тези от прежди с различни цветове)

m2

T

 

13.20.32.30

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени предимно или само с памук, от прежди с различни цветове

m2

T

 

13.20.32.40

Тъкани от синтетични щапелни влакна, смесени предимно или само с щрайхгарна вълна или фини животински косми

m2

T

 

13.20.32.50

Тъкани от синтетични щапелни влакна, смесени предимно или само с камгарна вълна или фини животински косми

m2

T

 

13.20.32.90

Тъкани от синтетични щапелни влакна, смесени с други влакна, различни от вълнените, фините животински косми или памука

m2

T

 

CPA: 13.20.33

Тъкани (без специалните) от прежди от изкуствени щапелни влакна

13.20.33.30

Тъкани от изкуствени щапелни влакна (без тези от прежди с различни цветове)

m2

T

 

13.20.33.50

Тъкани от изкуствени щапелни влакна, от прежди с различни цветове

m2

S

 

CPA: 13.20.41

Тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани и ленти)

13.20.41.00

Кадифета и плюшове, основни и вътъчни; тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани от памук, тъфтинг изделия, ленти)

m2

S

 

CPA: 13.20.42

Хавлиени тъкани от памук (без ленти и ленти без вътък)

13.20.42.00

Хавлиени тъкани от памук

m2

T

 

CPA: 13.20.43

Хавлиени тъкани от други текстилни материали (без ленти и ленти без вътък)

13.20.43.00

Хавлиени тъкани (без тези от памук)

m2

T

 

CPA: 13.20.44

Тъкани със сплитка „гаце“ (без превързочна марля, ленти и ленти без вътък)

13.20.44.00

Тъкани със сплитка гаце (без превързочна марля, ленти)

m2

S

 

CPA: 13.20.45

Тъфтинг изделия, без килими и други подови настилки

13.20.45.00

Тъфтинг изделия (без килими и други подови настилки)

m2

S

 

CPA: 13.20.46

Тъкани (вкл. ленти) от стъклени влакна

13.20.46.00

Тъкани от стъклени влакна (вкл. ленти, стъклена вата)

kg

S

 

NACE: 13.30

Облагородяване на прежди, платове и облекло

CPA: 13.30.11

Услуги по избелване и багрене на текстилни влакна и прежди

13.30.11.10

Багрене на влакна

 

I

 

13.30.11.21

Багрене на прежди от естествена коприна

 

I

 

13.30.11.22

Багрене на прежди от вълна, от фини или груби животински косми и конски косми

 

I

 

13.30.11.23

Багрене на памучни прежди (без шевни конци)

 

I

 

13.30.11.24

Багрене на лен, юта, други растителни ликови влакна и на хартиени прежди

 

I

 

13.30.11.25

Багрене на прежди от синтетични нишки (без шевни конци)

 

I

 

13.30.11.26

Багрене на прежди от изкуствени нишки (без шевни конци)

 

I

 

13.30.11.27

Багрене на прежди от синтетични щапелни влакна (без шевни конци)

 

I

 

13.30.11.28

Багрене на прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевни конци)

 

I

 

CPA: 13.30.12

Услуги по избелване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло)

13.30.12.10

Избелване на тъкани от естествена коприна

 

I

 

13.30.12.20

Избелване на тъкани от вълна, фини или груби животински косми или конски косми

 

I

 

13.30.12.30

Избелване на тъкани от памук

 

I

 

13.30.12.40

Избелване на тъкани от лен, юта, други текстилни ликови влакна, растителни текстилни влакна и хартиени прежди

 

I

 

13.30.12.50

Избелване на тъкани от прежди от синтетични нишки или от синтетични влакна

 

I

 

13.30.12.60

Избелване на тъкани от прежди от изкуствени нишки или от изкуствени влакна

 

I

 

13.30.12.70

Избелване на изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани от памук и ленти)

 

I

 

13.30.12.80

Избелване на хавлиени тъкани (без тъфтинг изделия)

 

I

 

13.30.12.90

Избелване на плетени платове

 

I

 

CPA: 13.30.13

Услуги по багрене на платове и текстилни изделия (вкл. облекло)

13.30.13.10

Багрене на тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

 

I

 

13.30.13.20

Багрене на тъкани от вълна, фини или груби животински косми или конски косми

 

I

 

13.30.13.30

Багрене на тъкани от памук

 

I

 

13.30.13.40

Багрене на тъкани от лен, юта, други текстилни ликови влакна, растителни текстилни влакна и хартиени прежди

 

I

 

13.30.13.50

Багрене на тъкани от прежди от синтетични нишки или от синтетични влакна

 

I

 

13.30.13.60

Багрене на тъкани от прежди от изкуствени нишки или от изкуствени влакна

 

I

 

13.30.13.70

Багрене на изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани от памук и ленти)

 

I

 

13.30.13.80

Багрене на хавлиени тъкани (без тъфтинг изделия)

 

I

 

13.30.13.90

Багрене на плетени платове и на нетъкан текстил

 

I

 

CPA: 13.30.19

Услуги по друго облагородяване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло)

13.30.19.10

Облагородяване на тъкани от естествена коприна (без избелване, багрене и печатане)

 

I

 

13.30.19.20

Облагородяване на тъкани от вълна, фини или груби животински косми или конски косми (без избелване, багрене и печатане)

 

I

 

13.30.19.30

Облагородяване на памучни тъкани (без избелване, багрене и печатане)

 

I

 

13.30.19.40

Облагородяване на тъкани от лен, юта, други текстилни ликови влакна, растителни текстилни влакна и хартиени прежди (без избелване, багрене и печатане)

 

I

 

13.30.19.50

Облагородяване на тъкани от синтетични нишки или от синтетични влакна (без избелване, багрене и печатане)

 

I

 

13.30.19.60

Облагородяване на тъкани от изкуствени нишки или от изкуствени влакна (без избелване, багрене и печатане)

 

I

 

13.30.19.70

Облагородяване на изтъкани кадифета и плюшове и на тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани от памук и ленти) (без избелване, багрене и печатане)

 

I

 

13.30.19.80

Облагородяване на хавлиени тъкани, различни от тъфтинг изделия (без избелване, багрене и печатане)

 

I

 

13.30.19.90

Облагородяване на плетени платове и на нетъкан текстил (без избелване, багрене и печатане)

 

I

 

13.30.19.95

Услуги по облагородяване на облекло

 

I

 

NACE: 13.91

Производство на плетени платове

CPA: 13.91.11

Кадифета, плюшове и хавлиени платове, плетени

13.91.11.00

Кадифета, плюшове и хавлиени платове, плетени

kg

T

 

CPA: 13.91.19

Други плетени платове, вкл. имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене

13.91.19.10

Плетени платове (с изключение на кадифета и плюшове)

kg

T

 

13.91.19.20

Изкуствени кожухарски кожи и артикули от изкуствени кожухарски кожи

 

S

 

NACE: 13.92

Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло

CPA: 13.92.11

Одеяла (без електрическите одеяла)

13.92.11.30

Одеяла (без електрически одеяла) от вълна или фини животински косми

p/st

S

 

13.92.11.50

Одеяла (без електрически одеяла) от синтетични влакна

p/st

S

 

13.92.11.90

Одеяла (без електрически одеяла) от текстилни материали (с изключение на тези от вълна или фини животински косми, от синтетични влакна)

p/st

S

 

CPA: 13.92.12

Спално бельо

13.92.12.30

Спално бельо, трикотажно или плетено

kg

S

 

13.92.12.53

Спално бельо от памук (без трикотажно или плетено)

kg

S

 

13.92.12.55

Спално бельо от лен или от рами (без трикотажно или плетено)

kg

S

 

13.92.12.59

Спално бельо, тъкано, от текстилни материали (без памук, лен и рами)

kg

S

 

13.92.12.70

Спално бельо, нетъкано, от синтетични или изкуствени влакна (без трикотажно или плетено)

kg

S

 

CPA: 13.92.13

Покривки и кърпи за маса

13.92.13.30

Покривки и кърпи за маса, трикотажни или плетени

kg

S

 

13.92.13.53

Покривки и кърпи за маса от памук (без трикотажни или плетени)

kg

S

 

13.92.13.55

Покривки и кърпи за маса от лен (без трикотажни или плетени)

kg

S

 

13.92.13.59

Покривки и кърпи за маса, тъкани, от синтетични или изкуствени влакна; покривки и кърпи за маса, тъкани или нетъкани, от текстилни материали (без памук и лен)

kg

S

 

13.92.13.70

Покривки и кърпи за маса, нетъкани, от синтетични или изкуствени влакна

kg

S

 

CPA: 13.92.14

Кърпи за тоалет или за кухня

13.92.14.30

Кърпи за тоалет или за кухня, от хавлиени или подобни тъкани, от памук

kg

S

 

13.92.14.50

Тъкани кърпи за тоалет или за кухня, от текстилни материали (без тези от хавлиени или подобни тъкани, от памук)

kg

S

 

13.92.14.70

Кърпи за тоалет или за кухня, от нетъкани синтетични или изкуствени влакна

kg

S

 

CPA: 13.92.15

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла

13.92.15.30

Пердета и щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за легла, трикотажни или плетени

m2

S

 

13.92.15.50

Пердета и щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за легла, тъкани

m2

S

 

13.92.15.70

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за легла, нетъкани

m2

S

 

CPA: 13.92.16

Други конфекционирани текстилни изделия за домакинството; асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци за изработване на килими, гоблени и подобни текстилни изделия

13.92.16.20

Гоблени ръчно тъкани (тип „Gobelins“, „Flandres“, „Aubusson“, „Beauvais“), ръчно бродирани (включително с полегат бод, с кръстосан бод), дори конфекционирани

 

S

 

13.92.16.40

Покривки за легла (без пухените)

p/st

S

 

13.92.16.60

Изделия за обзавеждане, включително калъфи за мебели, калъфки за възглавници, както и калъфки за възглавници и др. за автомобилни седалки (без одеяла, спално бельо, покривки и кърпи за маса, кърпи за тоалет или за кухня, пердета, щори, драперии и покривки за легла)

 

S

 

13.92.16.80

Асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци, за изработване на килими, гоблени, бродирани покривки за маса или салфетки или на подобни текстилни изделия, п.п.д.

 

S

 

CPA: 13.92.21

Амбалажни чували и торбички

13.92.21.30

Амбалажни чували и торбички от памук

kg

S

 

13.92.21.50

Амбалажни чували и торбички от полиетиленови или полипропиленови ленти, трикотажни или плетени

kg

S

 

13.92.21.70

Амбалажни чували и торбички от полиетиленови или полипропиленови ленти (без трикотажни или плетени)

kg

S

 

13.92.21.90

Амбалажни чували и торбички (без тези от памук, полиетиленови или полипропиленови ленти)

kg

S

 

CPA: 13.92.22

Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, сърфове и други изделия за къмпинг

13.92.22.10

Покривала и външни щори (без покривала за каравани)

kg

S

 

13.92.22.30

Палатки (включително покривала за каравани)

kg

S

 

13.92.22.50

Платна

kg

S

 

13.92.22.70

Надуваеми дюшеци и други изделия за къмпинг (без покривала за каравани, палатки и спални чували)

kg

S

 

CPA: 13.92.23

Парашути (вкл. управляеми парашути и парапланери) и ротошути; части и принадлежности за тях

13.92.23.00

Парашути (вкл. управляеми парашути) и ротошути; части и принадлежности за тях

kg

S

 

CPA: 13.92.24

Спални чували; изделия за легла

13.92.24.30

Спални чували

p/st

S

 

13.92.24.93

Артикули за легла от перушина или пух (включително юргани и пухени завивки, пухове, възглавници) (без дюшеци, спални чували)

p/st

S

 

13.92.24.99

Артикули за легла с пълнеж, различен от перушина или пух (включително юргани и пухени завивки, пухове, възглавници) (без дюшеци, спални чували)

p/st

S

 

CPA: 13.92.29

Други конфекционирани текстилни изделия (вкл. кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах, спасителни жилетки и колани)

13.92.29.53

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и изделия за подобна употреба, нетъкани

kg

S

 

13.92.29.57

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и изделия за подобна употреба (без трикотажни или плетени и нетъкани)

kg

S

 

13.92.29.99

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и изделия за подобна употреба, трикотажни или плетени; спасителни колани и жилетки; други конфекционирани текстилни изделия (с изключение на дамски превръзки и бебешки пелени, както и подобни хигиенни изделия)

kg

S

 

NACE: 13.93

Производство на килими и текстилни подови настилки

CPA: 13.93.11

Килими и други подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас

13.93.11.00

Килими от текстилни материали с навързан или ненавързан влас

m2

S

 

CPA: 13.93.12

Тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали, без тъфтинг и флок

13.93.12.00

Тъкани килими и други тъкани подови настилки от текстилни материали (без тъфтинг и флок)

m2

S

 

CPA: 13.93.13

Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг

13.93.13.00

Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг

m2

S

 

CPA: 13.93.19

Други килими и подови настилки от текстилни материали (вкл. от филц)

13.93.19.30

Килими и други подови настилки от филц (без тъфтинг и флок)

m2

S

 

13.93.19.90

Килими и други подови настилки от текстилни материали (без тези с навързан или ненавързан влас, тъкани, тъфтинг, от филц)

m2

S

 

NACE: 13.94

Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях

CPA: 13.94.11

Канапи, въжета и дебели въжета от юта или от други текстилни ликови влакна

13.94.11.30

Канапи, въжета и дебели въжета, от сизал или от други текстилни влакна от рода Agave, от юта или други текстилни ликови или твърди влакна (от листове), (без канапи за свързване или връзване)

kg

S

 

13.94.11.53

Канапи за свързване или връзване, от сизал (селскостопански)

kg

S

 

13.94.11.55

Канапи за свързване или връзване, от полиетилен или полипропилен (селскостопански)

kg

S

 

13.94.11.60

Въжета и дебели въжета, от полиетилен, полипропилен, найлон или от други полиамиди или полиестери, с линейна плътност > 50 000 dtex (5 g/m), от други синтетични влакна (без канапи за свързване или връзване)

kg

S

 

13.94.11.70

Канапи от полиетилен или пропилен, найлон или от други полиамиди или полиестери, с линейна плътност ≤ 50 000 dtex (5 g/m), (без канапи за свързване или връзване)

kg

S

 

13.94.11.90

Канапи, въжета и дебели въжета, от други текстилни материали (без юта и други текстилни ликови влакна, сизал, абака или други твърди влакна (от листове), синтетични влакна)

kg

S

 

CPA: 13.94.12

Мрежи; изделия от прежди, ленти, канапи, въжета, н.д.

13.94.12.33

Конфекционирани мрежи за риболов, изработени от канапи, въжета или дебели въжета, от изкуствени или синтетични влакна (без кепчета)

kg

S

 

13.94.12.35

Конфекционирани мрежи за риболов, изработени от прежди, от изкуствени или синтетични влакна (без кепчета)

kg

S

 

13.94.12.53

Конфекционирани мрежи, изработени от канапи, въжета или дебели въжета от найлон или други полиамиди (без плетени на кука мрежи на парчета, мрежички за коса, мрежи със спортно предназначение и за риболов)

kg

S

 

13.94.12.55

Конфекционирани мрежи от найлон или други полиамиди (без плетени на кука мрежи на парчета, мрежички за коса, мрежи със спортно предназначение и за риболов, тези, изработени от канапи, въжета или дебели въжета)

kg

S

 

13.94.12.59

Мрежи със завързани бримки от текстилни материали (без конфекционирани мрежи за риболов, изработени от изкуствени или синтетични текстилни материали, други конфекционирани мрежи от найлон или други полиамиди)

kg

S

 

13.94.12.80

Изделия от канапи, въжета и дебели въжета

kg

S

 

NACE: 13.95

Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло

CPA: 13.95.10

Нетъкани материали и изделия от тях, без облекло

13.95.10.10

Нетъкани текстилни изделия (без облекла, промазани или покрити) с маса за единица площ ≤ 25 g/m2 (включително изделия от нетъкани текстилни изделия)

kg

S

 

13.95.10.20

Нетъкани текстилни изделия (без облекла, промазани или покрити) с маса за единица площ > 25 g/m2, но ≤ 70 g/m2 (включително изделия от нетъкани текстилни изделия)

kg

S

 

13.95.10.30

Нетъкани текстилни изделия (без облекла, промазани или покрити) с маса за единица площ > 70 g/m2, но ≤ 150 g/m2 (включително изделия от нетъкани текстилни изделия)

kg

S

 

13.95.10.50

Нетъкани текстилни изделия (без облекла, промазани или покрити) с маса за единица площ > 150 g/m2 (включително изделия от нетъкани текстилни изделия)

kg

S

 

13.95.10.70

Нетъкани текстилни изделия, промазани или покрити (без облекла) (включително изделия от нетъкани текстилни изделия)

kg

S

 

NACE: 13.96

Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена употреба

CPA: 13.96.11

Метални и метализирани прежди

13.96.11.00

Метализирани прежди или обвити метализирани прежди

kg

S

 

CPA: 13.96.12

Тъкани от метални нишки или от метализирани текстилни прежди, н.д.

13.96.12.00

Тъкани от метални нишки или от метализирани текстилни прежди, за облекло, мебелиране или за подобна употреба

kg

S

 

CPA: 13.96.13

Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди и ленти, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаса

13.96.13.00

Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди и ленти, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или пластмаси

kg

S

 

CPA: 13.96.14

Тъкани, импрегнирани, промазани или покрити, н.д.

13.96.14.00

Тъкани, импрегнирани, промазани или покрити, некласифицирани другаде

m2

S

 

CPA: 13.96.15

Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина от полиамиди, полиестери или вискозна коприна

13.96.15.00

Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина, от найлон, други полиамиди, полиестери или вискозна коприна

m2

S

 

CPA: 13.96.16

Текстилни продукти и изделия за техническа употреба (вкл. фитили; нажежаващи се чорапчета, транспортни ленти или трансмисионни ремъци, тъкани за пресяване, прецеждане и филтриране)

13.96.16.20

Маркучи за помпи и подобни маркучи от текстилни материали, дори импрегнирани или промазани, дори армирани или с допълнения от други материали

kg

S

 

13.96.16.50

Текстилни фитили,транспортни ленти или трансмисионни ремъци (включително подсилени с метал или с други материали)

kg

S

 

13.96.16.80

Тъкани и филцови тъкани, използвани за машини за производство на хартия или за подобни машини (вкл. за дървесна маса или азбестоцимент)

kg

S

 

CPA: 13.96.17

Ленти; пасмантерийни и аналогични орнаментни изделия

13.96.17.30

Ленти, различни от етикети, емблеми и подобни изделия

 

S

 

13.96.17.50

Етикети, емблеми и подобни изделия от текстилни материали, небродирани

 

S

 

13.96.17.70

Галони и ширити, на парче; пискюли и помпони, пасмантерийни изделия и аналогични орнаментни изделия (без трикотажните или плетените)

 

S

 

NACE: 13.99

Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде

CPA: 13.99.11

Тюлове и други мрежести тъкани, без изтъканите и плетени изделия; дантели на парчета, на ленти или на мотиви

13.99.11.30

Тюлове и други мрежести тъкани (без изтъканите и плетените изделия)

 

S

 

13.99.11.50

Машинно изработени дантели на парче, на ленти или на мотиви

 

S

 

13.99.11.70

Ръчно изработени дантели на парче, на ленти или на мотиви

 

S

 

CPA: 13.99.12

Бродерии на парчета, на ленти или на мотиви

13.99.12.30

Бродерии без видима основа (химични или въздушни бродерии и бродерии с изрязана основа) на парче, на ленти или на мотиви

 

S

 

13.99.12.50

Бродерии на парче, на ленти или на мотиви, от памук (без бродерии без видима основа)

 

S

 

13.99.12.70

Бродерии от текстилни материали, на парче, на ленти или на мотиви (без бродерии от памук и тези без видима основа)

 

S

 

CPA: 13.99.13

Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани

13.99.13.00

Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани, некласифицирани другаде

kg

S

 

CPA: 13.99.14

Текстилни влакна с дължина ≤ 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали

13.99.14.00

Мъх от влакна, възли и пъпки от текстилни материали

kg

S

 

CPA: 13.99.15

Обвити прежди и ленти; шенилна прежда; прежди „във верижка“

13.99.15.00

Обвити прежди и ленти от синтетични или изкуствени текстилни материали с видима широчина ≤ 5 mm; шенилна прежда; прежди „във верижка“

kg

S

 

CPA: 13.99.16

Ватирани текстилни изделия на парчета

13.99.16.00

Ватирани текстилни изделия на парче, различни от бродериите

m2

S

 

CPA: 13.99.19

Друг текстил и изделия от текстил, н.д.

13.99.19.00

Пухове и пухчета за пудра или за нанасяне на други козметични или тоалетни продукти

p/st

S

 

NACE: 14.11

Производство на облекло от обработени меки кожи

CPA: 14.11.10

Облекло от естествени или възстановени обработени меки кожи

14.11.10.00

Облекло от естествени или възстановени кожи (включително манта и палта) (без допълнения към облеклото, шапки, обувки)

p/st

S

 

NACE: 14.12

Производство на работно облекло

CPA: 14.12.11

Работни ансамбли и сака, за мъже

14.12.11.20

Работни ансамбли от памук, синтетични или изкуствени влакна, за мъже или момчета

p/st

S

 

14.12.11.30

Работни сака от памук, синтетични или изкуствени влакна, за мъже или момчета

p/st

S

 

CPA: 14.12.12

Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за мъже

14.12.12.40

Работни панталони и панталони до под коляното, от памук, синтетични или изкуствени влакна, за мъже или момчета

p/st

S

 

14.12.12.50

Работни панталони с пластрон и презрамки, от памук, изкуствени или синтетични влакна, за мъже или момчета

p/st

S

 

CPA: 14.12.21

Работни ансамбли и сака, за жени

14.12.21.20

Работни ансамбли от памук, синтетични или изкуствени влакна, за жени или момичета

p/st

S

 

14.12.21.30

Работни сака от памук, синтетични или изкуствени влакна, за жени или момичета

p/st

S

 

CPA: 14.12.22

Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за жени

14.12.22.40

Работни панталони и панталони до под коляното от памук, синтетични или изкуствени влакна, за жени или момичета

p/st

S

 

14.12.22.50

Работни панталони с пластрон и презрамки, от памук, синтетични или изкуствени влакна, за жени или момичета

p/st

S

 

CPA: 14.12.30

Друго работно облекло

14.12.30.13

Друго работно облекло от памук, синтетични или изкуствени влакна, за мъже или момчета

p/st

S

 

14.12.30.23

Друго работно облекло от памук, синтетични или изкуствени влакна, за жени или момичета

p/st

S

 

NACE: 14.13

Производство на горно облекло, без работно

CPA: 14.13.11

Палта, палта — пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

14.13.11.10

Палта, пелерини и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета (с изключение на сака, анораци, якета и блузони)

p/st

S

 

14.13.11.20

Жилетки, анораци, якета, блузони и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета (с изключение на сака)

p/st

S

 

CPA: 14.13.12

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

14.13.12.30

Сака, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

p/st

S

 

14.13.12.60

Костюми и ансамбли, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

p/st

S

 

14.13.12.70

Панталони и панталони до под коляното, панталони с пластрон и презрамки и къси панталони, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

p/st

S

 

CPA: 14.13.13

Палта, палта — пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета

14.13.13.10

Палта, пелерини и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета

p/st

S

 

14.13.13.20

Жилетки, анораци, якета, блузони и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета (с изключение на сака)

p/st

S

 

CPA: 14.13.14

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за жени или момичета

14.13.14.30

Сака, трикотажни или плетени, за жени или момичета

p/st

S

 

14.13.14.60

Костюми и ансамбли, трикотажни или плетени, за жени или момичета

p/st

S

 

14.13.14.70

Рокли, трикотажни или плетени, за жени или момичета

p/st

S

 

14.13.14.80

Поли и поли-панталони, трикотажни или плетени, за жени или момичета

p/st

S

 

14.13.14.90

Панталони и панталони до под коляното, панталони с пластрон и презрамки и къси панталони, трикотажни или плетени, за жени или момичета

p/st

S

 

CPA: 14.13.21

Палта, палта — пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

14.13.21.15

Шлифери, палта, пелерини и други, за мъже или момчета

p/st

S

 

14.13.21.30

Жилетки, анораци, якета, блузони и подобни изделия, за мъже или момчета (с изключение на сака, трикотажни или плетени, импрегнирани, помазани, покрити, ламинирани или гумирани)

p/st

S

 

CPA: 14.13.22

Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

14.13.22.00

Костюми и ансамбли за мъже или момчета (с изключение на трикотажни или плетени)

p/st

S

 

CPA: 14.13.23

Сака, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

14.13.23.00

Сака, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

p/st

S

 

CPA: 14.13.24

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

14.13.24.42

Панталони и панталони до под коляното, различни от работните, от „деним“, за мъже или момчета

p/st

S

 

14.13.24.44

Панталони, панталони до под коляното и къси панталони, от вълна или от фини животински косми, за мъже или момчета (с изключение на трикотажни или плетени, работни)

p/st

S

 

14.13.24.45

Панталони и панталони до под коляното, различни от работните, от синтетични и изкуствени влакна, за мъже или момчета (с изключение на трикотажни или плетени)

p/st

S

 

14.13.24.48

Панталони и панталони до под коляното, от памук (без „деним“, трикотажни или плетени), за мъже или момчета

p/st

S

 

14.13.24.49

Панталони, панталони до под коляното, панталони с пластрон и презрамки и къси панталони (без тези от вълна, памук и синтетични или изкуствени влакна, трикотажни или плетени), за мъже или момчета

p/st

S

 

14.13.24.55

Панталони с пластрон и презрамки (без работни и трикотажни или плетени), за мъже или момчета

p/st

S

 

14.13.24.60

Къси панталони, от памук или синтетични и изкуствени влакна (без трикотажни или плетени), за мъже или момчета

p/st

S

 

CPA: 14.13.31

Палта, палта — пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

14.13.31.15

Шлифери, палта и други, за жени или момичета

p/st

S

 

14.13.31.30

Жилетки, анораци, якета, блузони и подобни изделия, за жени или момичета (с изключение на сака, трикотажни или плетени, импрегнирани, помазани, покрити, ламинирани или гумирани)

p/st

S

 

CPA: 14.13.32

Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

14.13.32.00

Костюми и ансамбли за жени или момичета (с изключение на трикотажни или плетени)

p/st

S

 

CPA: 14.13.33

Сака, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

14.13.33.30

Сака, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

p/st

S

 

CPA: 14.13.34

Рокли, поли и поли-панталони, различни от трикотажните или плетените, за жени и момичета

14.13.34.70

Рокли за жени или момичета (с изключение на трикотажни или плетени)

p/st

S

 

14.13.34.80

Поли и поли-панталони, за жени или момичета (с изключение на трикотажни или плетени)

p/st

S

 

CPA: 14.13.35

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от трикотажните или плетените, за жени ли момичета

14.13.35.42

Панталони и панталони до под коляното, различни от работните, от „деним“, за жени или момичета

p/st

S

 

14.13.35.48

Панталони и панталони до под коляното, различни от работните, от памук (без „деним“), за жени или момичета

p/st

S

 

14.13.35.49

Панталони и панталони до под коляното от вълна или от фини животински косми или от синтетични или изкуствени влакна (с изключение на трикотажни или плетени и работни), за жени или момичета

p/st

S

 

14.13.35.51

Панталони с пластрон и презрамки, различни от работните и трикотажните или плетените, от памук, за жени или момичета

p/st

S

 

14.13.35.61

Къси панталони от памук (без трикоотажни или плетени), за жени или момичета

p/st

S

 

14.13.35.63

Панталони с пластрон и презрамки от вълна или фини животински косми и от синтетични или изкуствени влакна (без памук, трикотажни или плетени, работни), за жени или момичета; къси панталони от вълна или от фини животински косми (без трикотажни или плетени), за жени или момичета

p/st

S

 

14.13.35.65

Къси панталони от синтетични и изкуствени влакна (без трикотажни или плетени), за жени или момичета

p/st

S

 

14.13.35.69

Панталони, панталони до под коляното, панталони с пластрон и презрамки от текстилни материали (без памук, вълна или фини животински косми, синтетични и изкуствени влакна, трикотажни или плетени), за жени или момичета

p/st

S

 

NACE: 14.14

Производство на долно облекло

CPA: 14.14.11

Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

14.14.11.00

Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

p/st

S

 

CPA: 14.14.12

Слипове и други долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

14.14.12.20

Слипове и долни гащи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета (включително боксерки)

p/st

S

 

14.14.12.30

Нощни ризи и пижами, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

p/st

S

 

14.14.12.40

Халати, вкл. за баня и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

p/st

S

 

CPA: 14.14.13

Ризи и блузи, трикотажни или плетени, за жени или момичета

14.14.13.10

Блузи, ризи и шемизетки, трикотажни или плетени, за жени или момичета

p/st

S

 

CPA: 14.14.14

Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета

14.14.14.20

Пликчета и други долни гащи, трикотажни или плетени, за жени или момичета (включително боксерки)

p/st

S

 

14.14.14.30

Нощници и пижами, трикотажни или плетени, за жени или момичета

p/st

S

 

14.14.14.40

Халати, вкл. за баня и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета

p/st

S

 

14.14.14.50

Комбинезони и фусти, трикотажни или плетени, за жени или момичета

p/st

S

 

CPA: 14.14.21

Ризи, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

14.14.21.00

Ризи, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

p/st

S

 

CPA: 14.14.22

Долни фланелки, слипове, долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

14.14.22.20

Слипове и долни гащи (включително боксерки), различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

p/st

S

 

14.14.22.30

Нощни ризи и пижами, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

p/st

S

 

14.14.22.40

Долни фланели, хавлии за баня, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

p/st

S

 

CPA: 14.14.23

Ризи и блузи, различни от трикотажни или плетените, за жени или момичета

14.14.23.00

Ризи, блузи и шемизетки, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

p/st

S

 

CPA: 14.14.24

Долни фланелки, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

14.14.24.30

Нощници и пижами, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

p/st

S

 

14.14.24.50

Комбинезони и фусти, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

p/st

S

 

14.14.24.60

Долни фланели и ризи, пликчета, хавлии за баня, халати, домашни роби и подобни изделия от памук, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

p/st

S

 

14.14.24.80

Хавлии за баня, халати, домашни роби, долни фланели и ризи, пликчета (включително боксерки), от синтетични или изкуствени влакна (без трикотажните или плетените), за жени или момичета

p/st

S

 

14.14.24.89

Долни фланели и ризи, пликчета, хавлии за баня, халати, домашни роби и подобни от текстилни материали (без памук, синтетични или изкуствени влакна, трикотажни или плетени), за жени или момичета

p/st

S

 

CPA: 14.14.25

Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и други подобни изделия и части за тях, дори трикотажни или плетени

14.14.25.30

Сутиени и бюстиета

p/st

S

 

14.14.25.50

Ластични колани и колан-гащи, комбинации от сутиени или бюстиета и ластични колани или колан-гащи (включително бодита с регулируеми презрамки)

p/st

S

 

14.14.25.70

Тиранти, жартиери, ластици за чорапи и подобни изделия

 

S

 

CPA: 14.14.30

Тениски (фланелки с ръкав, без яка) и долни фланелки, трикотажни или плетени

14.14.30.00

Тениски (фланелки с ръкав, без яка) и долни фланелки, трикотажни или плетени

p/st

S

 

NACE: 14.19

Производство на друго облекло и допълнения за облекло

CPA: 14.19.11

Облекло за бебета и допълнения за облекло, трикотажни или плетени

14.19.11.00

Облекло и допълнения за облекло за бебета (≤ 86 cm), трикотажно или плетено, включително долни фланелки, дрехи с къси ръкави и къси крачоли, ританки, гащеризони, ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, връхни дрехи

 

S

 

CPA: 14.19.12

Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло, трикотажни или плетени

14.19.12.10

Горно спортно облекло, трикотажно или плетено

p/st

S

 

14.19.12.30

Комбинезони и ансамбли за ски, трикотажни или плетени

p/st

S

 

14.19.12.40

Бански костюми, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

p/st

S

 

14.19.12.50

Бански костюми, трикотажни или плетени, за жени или момичета

p/st

S

 

14.19.12.90

Друго облекло, трикотажно или плетено, (включително бодита с нормален ръкав)

kg

S

 

CPA: 14.19.13

Ръкавици, трикотажни или плетени

14.19.13.00

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, трикотажни или плетени

pa

S

 

CPA: 14.19.19

Други конфекционирани допълнения и части за облекло, трикотажни или плетени

14.19.19.30

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була, воалетки и други подобни изделия, трикотажни или плетени

p/st

S

 

14.19.19.60

Допълнения за облекло и части за тях, трикотажни или плетени (с изключение на ръкавици, ръкавици без пръсти, шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була, воалетки)

 

S

 

CPA: 14.19.21

Облекло за бебета и допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените

14.19.21.50

Облекло и допълнения за облекло за бебета (≤ 86 cm) от текстилни материали, различни от трикотажните или плетените, включително долни фланелки, дрехи с къси ръкави и къси крачоли, ританки, гащеризони, ръкавици, ръкавици без пръсти и връхни дрехи (с изключение на дамски превръзки и бебешки пелени, както и подобни хигиенни изделия)

 

S

 

CPA: 14.19.22

Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло, различни от трикотажните или плетените

14.19.22.10

Друго облекло за мъже или момчета, некласифицирано другаде, включително горно спортно облекло и облекло за джогинг (без жилетки, комбинезони и ансамбли за ски, трикотажни или плетени)

p/st

S

 

14.19.22.20

Друго облекло за жени или момичета, некласифицирано другаде, включително горно спортно облекло и облекло за джогинг (без жилетки, комбинезони и ансамбли за ски, трикотажни или плетени)

p/st

S

 

14.19.22.30

Комбинезони и ансамбли за ски, различни от трикотажните или плетените

p/st

S

 

14.19.22.40

Бански костюми, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

p/st

S

 

14.19.22.50

Бански костюми, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

p/st

S

 

CPA: 14.19.23

Носни и джобни кърпички, шалове, кърпи за глава, шалчета, воалетки, вратовръзки, папийонки и шалчета-вратовръзки, ръкавици и други конфекционирани допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените

14.19.23.10

Носни кърпи и джобни кърпички

p/st

S

 

14.19.23.33

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни изделия (без изделия от естествена коприна и от отпадъци от естествена коприна), различни от трикотажните или плетените

p/st

S

 

14.19.23.38

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни изделия, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, различни от трикотажните или плетените

p/st

S

 

14.19.23.53

Вратовръзки, папийонки и шалчета-вратовръзки (без изделия от естествена коприна и от отпадъци от естествена коприна), различни от трикотажните или плетените

p/st

S

 

14.19.23.58

Вратовръзки, папийонки и шалчета-вратовръзки, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, различни от трикотажните или плетените

p/st

S

 

14.19.23.70

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, различни от трикотажните или плетените

pa

S

 

14.19.23.96

Допълнения за облекла, части за облекла или за допълнения за облекла, от текстилни материали, некласифицирани другаде, и техните части (без шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки, вратовръзки, папийонки и шалчета-вратовръзки, ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст и техните части; сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи, трикотажни или плетени)

 

S

 

CPA: 14.19.31

Допълнения за облекло от естествена или възстановена лицева кожа (без защитните ръкавици и тези за спорт)

14.19.31.75

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, от естествени или възстановени кожи, различни от защитните и тези, предназначени за практикуване на спорт

pa

S

 

14.19.31.80

Колани и колани с презрамки, от естествени или възстановени кожи

p/st

S

 

14.19.31.90

Допълнения за облекло от естествени или възстановени кожи (с изключение на ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, колани и колани с презрамки)

 

S

 

CPA: 14.19.32

Облекло от филц или от нетъкани материали, дори импрегнирани или промазани; облекло от текстилни материали, импрегнирани или промазани

14.19.32.00

Облекло, конфекционирано от филц или от нетъкани текстилни материали, импрегнирани или промазани текстилни тъкани

p/st

S

 

CPA: 14.19.41

Щумпи и други форми за шапки, плетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали

14.19.41.30

Щумпи, неоформени, нито фасонирани, дискове, цилиндри (дори разцепени по височина), от филц, за шапки

p/st

S

 

14.19.41.50

Щумпи или други форми за шапки, плетени или изработени чрез зашиване на ленти от всякакви материали, неоформени, нито фасонирани, нито гарнирани

p/st

S

 

CPA: 14.19.42

Шапки от филц, плетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали, или конфекционирани от дантели на парчета; мрежи и филета за коса

14.19.42.30

Шапки от филц, изработени с помощта на щумпи или дискове

p/st

S

 

14.19.42.50

Шапки, плетени или изработени чрез съединяване на ленти, от всякакви материали

p/st

S

 

14.19.42.70

Шапки, трикотажни или плетени, или конфекционирани от дантели, филц или други текстилни продукти, на парчета (но не на ленти), мрежи и филета за коса, от всякакви материали

p/st

S

 

CPA: 14.19.43

Шапки от други материали (без каучук, пластмаси, азбест и защитните); ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, вътрешни предпазни приспособления, козирки и подбрадници за шапкарството

14.19.43.00

Други шапки (без тези от каучук, пластмаси, предпазни шапки, азбест); ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, вътрешни предпазни приспособления, козирки и подбрадници за шапкарството

 

S

 

NACE: 14.20

Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи

CPA: 14.20.10

Облекло, допълнения за облекло и други изделия от кожухарски кожи, без шапки

14.20.10.30

Облекло и допълнения за облекло от кожухарски кожи (без шапки)

 

S

 

14.20.10.90

Изделия от кожухарски кожи (без облекло, допълнения за него, шапки)

 

S

 

NACE: 14.31

Производство на чорапи и чорапогащи

CPA: 14.31.10

Чорапогащи, дълги, три четвърти и къси чорапи и други подобни изделия

14.31.10.33

Чорапогащи от трикотажни или плетени синтетични влакна с линейна плътност на единичната прежда < 67 dtex

p/st

S

 

14.31.10.35

Чорапогащи от трикотажни или плетени синтетични влакна с линейна плътност на единичната прежда ≥ 67 dtex

p/st

S

 

14.31.10.37

Чорапогащи от текстилни материали, трикотажни или плетени (без чорапогащи с различна степен на компресия, тези от синтетични влакна и тези за бебета)

p/st

S

 

14.31.10.50

Дамски чорапи, дълги и три четвърти, трикотажни или плетени, с линейна плътност на единичната прежда < 67 dtex

pa

S

 

14.31.10.90

Трикотажни или плетени чорапогащи и подобни изделия (вкл. чорапи; с изключение на дамски чорапи, дълги и три четвърти, с линейна плътност < 67 decitex, чорапогащии и подобни изделия с прикачени към тях ходила)

pa

S

 

NACE: 14.39

Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери, жилетки и други подобни изделия

CPA: 14.39.10

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени

14.39.10.31

Фланели, пуловери, суичери, жилетки и елечета от вълна или фини животински косми, за мъже или момчета (без фланели и пуловери, съдържащи тегловно ≥ 50 % вълна и с тегло на изделието ≥ 600 g)

p/st

S

 

14.39.10.32

Фланели, пуловери, суичери, жилетки и елечета от вълна или фини животински косми, за жени или момичета (без фланели и пуловери, съдържащи тегловно ≥ 50 % вълна и с тегло на изделието ≥ 600 g)

p/st

S

 

14.39.10.33

Фланели и пуловери, съдържащи тегловно ≥ 50 % вълна и с тегло на изделието ≥ 600 g

p/st

S

 

14.39.10.53

Блузи с яка поло, тънки, от памук

p/st

S

 

14.39.10.55

Блузи с яка поло, тънки, от синтетични или изкуствени влакна

p/st

S

 

14.39.10.61

Фланели, пуловери, суиччери, жилетки и елечета (без тънки блузи с яка поло), от памук, за мъже или момчета

p/st

S

 

14.39.10.62

Фланели, пуловери, суичери, жилетки и елечета (без тънки блузи с яка поло), от памук, за жени или момичета

p/st

S

 

14.39.10.71

Фланели, пуловери, суичери, жилетки и елечета (без тънки блузи с яка поло), от синтетични или изкуствени влакна, за мъже или момчета

p/st

S

 

14.39.10.72

Фланели, пуловери, суичери, жилетки и елечета (без тънки блузи с яка поло), от синтетични или изкуствени влакна, за жени или момичета

p/st

S

 

14.39.10.90

Фланели, пуловери, суичери, жилетки и елечета от текстилни материали (без тези от вълна или фини животински косми, памук, синтетични или изкуствени влакна)

p/st

S

 

NACE: 15.11

Обработка на кожи без косъм; обработка и багрене на кожухарски кожи

CPA: 15.11.10

Обработени кожухарски кожи

15.11.10.30

Дъбени или апретирани цели кожухарски кожи, несъединени, от зайци или агнета

p/st

S

 

15.11.10.50

Дъбени или апретирани кожухарски кожи, различни от заешки и агнешки

 

S

 

CPA: 15.11.21

Велурирани кожи (вкл. комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи)

15.11.21.00

Замшеви кожи (вкл. комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи)

m2

S

 

CPA: 15.11.22

Кожи с лаково, метализирано или друго покритие

15.11.22.00

Кожи с лаково, метализирано или друго покритие

m2

T

 

CPA: 15.11.31

Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, цели

15.11.31.00

Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, цели

kg

T

 

CPA: 15.11.32

Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, различни от целите

15.11.32.00

Кожи без косъм от едър рогат добитък, не цели

kg

T

 

CPA: 15.11.33

Обработени кожи без косъм от коне, магарета, мулета или катъри

15.11.33.00

Кожи без косъм от животни от рода на конете

kg

T

 

CPA: 15.11.41

Обработени кожи без косъм от овце

15.11.41.30

Кожи без косъм от овце или агнета, дъбени, но без друга по-нататъшна обработка (без замшеви кожи)

kg

T

 

15.11.41.50

Кожи без косъм от овце или агнета, обработени след дъбене или обработени като пергамент (без замшеви, с лаково, метализирано или друго покритие)

m2

T

 

CPA: 15.11.42

Обработени кожи без косъм от кози

15.11.42.30

Кожи без косъм от кози или ярета, дъбени или додъбени, но без друга по-нататъшна обработка (без замшеви кожи)

kg

T

 

15.11.42.50

Кожи без косъм от кози или ярета, обработени след дъбене или обработени като пергамент (без замшеви, с лаково, метализирано или друго покритие)

m2

T

 

CPA: 15.11.43

Обработени кожи без косъм от свине

15.11.43.30

Кожи без косъм от свине, само дъбени

kg

T

 

15.11.43.50

Кожи без косъм от свине, обработени след дъбене или обработени като пергамент (без кожи с лаково или друго покритие и метализирани кожи)

m2

T

 

CPA: 15.11.51

Обработени кожи без косъм от други животни

15.11.51.00

Кожи без косъм от други животни

kg

T

 

CPA: 15.11.52

Възстановени кожи на базата на кожа или кожени влакна

15.11.52.00

Възстановени кожи на базата на кожа или кожени влакна, на плочи, листа или ленти

m2

T

 

NACE: 15.12

Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия

CPA: 15.12.11

Сарашки или седларски изделия за всякакви животни, от всякакъв вид материали

15.12.11.10 z

Сарашки или седларски изделия за всякакви животни (вкл. камшици, бичове и техните части, ремъци, поводи, наколенници, намордници, седла и облекло за кучета) от всякакъв вид материали)

 

S

 

CPA: 15.12.12

Куфари, чанти и други изделия за пътуване от всякакъв вид материали

15.12.12.10

Куфари, куфарчета, тоалетни куфарчета, папки, ученически чанти и други подобни от естествена или възстановена кожа, кожа с лаково подритие, от пластмасови материали, текстилни материали, алуминий или други материали

p/st

S

 

15.12.12.20

Ръчни чанти от естествена или възстановена кожа, кожа с лаково подритие, от пластмасови листове, текстилни материали или други материали, вкл. тези без дръжки

p/st

S

 

15.12.12.30

Джобни изделия или изделия за ръчни чанти

 

S

 

15.12.12.50

Куфарчета, чанти и други подобни, некласифицирани другаде

 

S

 

15.12.12.70

Пътнически комплекти за личен тоалет, шиене или почистване на обувки или облекло (без несесери за нокти)

p/st

S

 

CPA: 15.12.13

Каишки за ръчни часовници (без металните) и части за тях

15.12.13.00

Верижки и каишки за ръчни часовници и части за тях (включително тези от естествена или възстановена кожа или пластмасови материали, с изключение на тези от благородни метали, метали или от плакета или дублета от неблагородни метали/покрити с благородни метали)

p/st

S

 

CPA: 15.12.19

Други изделия от естествени или възстановени кожи (вкл. изделия за технически цели)

15.12.19.30

Изделия за технически цели от естествени или възстановени кожи

kg

S

 

15.12.19.60

Изделия от естествени или възстановени кожи, некласифицирани другаде

 

S

 

NACE: 15.20

Производство на обувки

CPA: 15.20.11

Непромокаеми обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без обувки със защитно метално бомбе)

15.20.11.00

Непромокаеми обувки с горна част от каучук или пластмаси (без обувки със защитно метално бомбе)

pa

S

 

CPA: 15.20.12

Обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без непромокаеми или спортни обувки)

15.20.12.10

Сандали с външни ходила и горна част от каучук или пластмаси (вкл. тип сандали с ремъци или каишки, джапанки)

pa

S

 

15.20.12.31

Обувки за използване в rрадски условия с горна част от каучук или пластмаси

pa

S

 

15.20.12.37

Пантофи и други домашни обувки с горна част от пластмаси и с външни ходила от каучук или пластмаси (вкл. пантофки за танци и чехли за баня)

pa

S

 

CPA: 15.20.13

Обувки с горна част от естествена кожа (без спортни обувки, обувки със защитно метално бомбе и различни специални обувки)

15.20.13.30

Обувки с горна част от естествени кожи, с основно ходило от дърво (включително сабо), без вътрешни ходила и защитно метално бомбе

pa

S

 

15.20.13.51

Мъжки обувки за използване в rрадски условия (вкл. ботуши) с горна част от естествени кожи (без непромокаемите и тези със защитно метално бомбе)

pa

S

 

15.20.13.52

Дамски обувки за използване в rрадски условия (вкл. ботуши) с горна част от естествени кожи (без непромокаемите и тези със защитно метално бомбе)

pa

S

 

15.20.13.53

Детски обувки за използване в rрадски условия (вкл. ботуши) с горна част от естествени кожи (без непромокаемите и тези със защитно метално бомбе)

pa

S

 

15.20.13.61

Мъжки сандали (вкл. тип сандали с ремъци или каишки, джапанки) с горна част от естествени кожи

pa

S

 

15.20.13.62

Дамски сандали (вкл. тип сандали с ремъци или каишки, джапанки) с горна част от естествени кожи

pa

S

 

15.20.13.63

Детски сандали (вкл. тип сандали с ремъци или каишки, джапанки) с горна част от естествени кожи

pa

S

 

15.20.13.70

Пантофи и други домашни обувки (вкл. пантофки за танци и чехли за баня), с горна част от естествени кожи и с ходила от каучук, пластмаси или кожи

pa

S

 

15.20.13.80

Обувки с горна част от естествени кожи, с външни ходила от дърво, корк или друг материал (без каучук, пластмаси или кожи)

pa

S

 

CPA: 15.20.14

Обувки с горна част от текстилни материали (без спортни обувки)

15.20.14.44

Пантофи и други домашни обувки с горна част от текстилни материали (вкл. пантофки за танци и чехли за баня)

pa

S

 

15.20.14.45

Обувки с горна част от текстилни материали, с ходила от каучук, пластмаси или кожи (без пантофи и други домашни обувки, спортни обувки)

pa

S

 

15.20.14.46

Обувки с горна част от текстилни материали (с изключение на пантофи и други домашни обувки, както и обувки с външни ходила от каучук, пластмаси, естествена или възстановена кожа)

pa

S

 

CPA: 15.20.21

Обувки за тенис, баскетбол, гимнастика, тренировки и подобни

15.20.21.00

Спортни обувки с горна част от текстилни материали, с външни ходила от каучук или пластмаси (включително обувки за тенис, баскетбол, гимнастика, тренировки и подобни)

pa

S

 

CPA: 15.20.29

Други спортни обувки (без обувки за ски и за кънки за лед)

15.20.29.00

Други спортни обувки (без обувки за ски и за кънки за лед)

pa

S

 

CPA: 15.20.31

Обувки със защитно метално бомбе

15.20.31.20

Обувки (вкл. непромокаеми) със защитно метално бомбе, с горна част и външни ходила от каучук или пластмаси

pa

S

 

15.20.31.50

Обувки със защитно метално бомбе, с горна част от естествени кожи, с външни ходила от каучук, пластмаси или кожи

pa

S

 

CPA: 15.20.32

Дървени обувки, различни специални обувки и други обувки, н.д.

15.20.32.00

Дървени обувки, разнообразни специални обувки и други обувки, некласифицирани другаде

pa

S

 

CPA: 15.20.40

Части за обувки от естествена кожа; подвижни вътрешни ходила, табан хастари и подобни изделия; гети, гамаши и подобни изделия и части за тях

15.20.40.20

Горни части за обувки и техните части (без бомбета и фортове) от естествени кожи

 

S

 

15.20.40.50

Горни части за обувки и техните части (без бомбета и фортове и тези от естествени кожи)

 

S

 

15.20.40.80

Части за обувки (без горни части), от други материали

 

S

 

NACE: 16.10

Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал

CPA: 16.10.11

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина

16.10.11.34

Дървен материал от смърч от вида Picea abies Karst или от гребеновидна ела (сребриста ела) (Abies alba Mill.), нарязан или бичен надлъжно, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, с дебелина > 6 mm

m3

S

 

16.10.11.36

Дървен материал от бор от вида Pinus sylvestris L., нарязан или бичен надлъжно, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, с дебелина > 6 mm

m3

S

 

16.10.11.38

Иглолистен дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, с дебелина > 6 mm (без смърч от вида Picea abies Karst., гребеновидна ела (сребриста ела) (Abies alba Mill.) и бор от вида Pinus sylvestris L.)

m3

S

 

CPA: 16.10.12

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от дървесина различна от иглолистната

16.10.12.50

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, с дебелина > 6 mm, с изкл. на иглолистни и тропически дървесини и дъбови блокове, дъски и профили

m3

S

 

16.10.12.71

Тропически дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, с дебелина > 6 mm, клинозъбно челно съединен или рендосан/шлифован

m3

S

 

16.10.12.77

Дъбови паркетни дъски и фризи, рендосани, но несглобени (без профилирани)

m2

S

 

CPA: 16.10.13

Дървени траверси за релсов път, неимпрегнирани

16.10.13.00

Дървени траверси за железопътни или подобни линии, неимпрегнирани

m3

S

 

CPA: 16.10.21

Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от иглолистна дървесна

16.10.21.10

Иглолистен дървен материал, профилиран (вкл. паркетни дъски и фризи, несглобени)

kg

S

 

CPA: 16.10.22

Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от бамбук

16.10.22.10

Бамбук, включително несглобени дъски и фризи за паркет, профилиран, нутван, федерован, жлебован, фалцован, кантован, свързан под формата на V, формован за корнизи, със заоблени ръбове или обработен по подобен начин по дължината на един или на няколко ръбове или страни, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен

kg

S

 

CPA: 16.10.23

Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от дървесина, различна от иглолистната и бамбука

16.10.23.00

Дървен материал, включително несглобени дъски и фризи за паркет, профилиран, нутван, федерован, жлебован, фалцован, кантован, свързан под формата на V, формован за корнизи, със заоблени ръбове или обработен по подобен начин по дължината на един или на няколко ръбове или страни, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен (с изключение на иглолистната дървесина и бамбука)

kg

S

 

CPA: 16.10.24

Дървесен талаш и дървесно брашно

16.10.24.00

Дървесен талаш и дървесно брашно

kg

S

 

CPA: 16.10.25

Дървен материал на парчета или на частици

16.10.25.03

Дървен материал на трески или на частици, иглолистен

kg

S

 

16.10.25.05

Дървен материал на трески или на частици, различен от иглолистния

kg

S

 

CPA: 16.10.31

Дървен материал, обработен с боя, креозот или други консерванти

16.10.31.16

Дървен материал, обработен с боя, креозот или други консерванти

m3

S

 

CPA: 16.10.32

Дървени траверси за релсов път, импрегнирани

16.10.32.00

Дървени траверси за железопътни или подобни линии, импрегнирани

m3

S

 

CPA: 16.10.39

Дървен материал, небичен надлъжно, само грубо нарязан или заоблен, но нестругован, нито извит или обработен по някакъв друг начин, вкл. цепени и заострени колове и колчета

16.10.39.00

Друг необработен дървен материал, вкл. цепени и заострени колове и колчета

m3

S

 

CPA: 16.10.91

Услуги по сушене, импрегниране или химическа обработка на дървен материал

16.10.91.00

Обработване на дървесина: консервиране и импрегниране (включително естествено изсушаване и сушене)

 

I

 

NACE: 16.21

Производство на фурнир и дървесни плочи

CPA: 16.21.11

Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от бамбук

16.21.11.00

Шперплат, фурнировани плоскости и подобна слоеста дървесина, от бамбук

m3

S

 

CPA: 16.21.12

Плочи от дървесни частици

16.21.12.00

Плочи от дървесни частици

m3

S

 

CPA: 16.21.13

Плочи, наречени „oriented strand board“ (ОЅВ), от дървесина

16.21.13.16

Плочи, наречени oriented strand board (OSB), от дървесина

m3

S

 

CPA: 16.21.14

Други плочи от дървесина или от други лигноцелулозни материали

16.21.14.19

Плочи, наречени waferboard и подобни плочи, от дървесина (без плочи от частици и плочи от вида oriented strand board)

m3

S

 

16.21.14.50

Плочи от частици и подобни плочи, от лигноцелулозни материали, без тези от дървесина

m3

S

 

CPA: 16.21.15

Плочи от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали

16.21.15.23

Влакнести плочи със средна плътност (MDF), от дървесина или други лигноцелулозни материали, с дебелина ≤ 5 mm, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества

m2

S

 

16.21.15.26

Влакнести плочи със средна плътност (MDF), от дървесина или други лигноцелулозни материали, с дебелина > 5 mm, но ≤ 9 mm, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества

m2

S

 

16.21.15.29

Влакнести плочи със средна плътност (MDF), от дървесина или други лигноцелулозни материали, с дебелина > 9 mm, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества

m2

S

 

16.21.15.43

Плочи (без влакнести плочи със средна плътност - MDF) от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали, с плътност > 0,8 g/cm3, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества

m2

S

 

16.21.15.46

Плочи (без влакнести плочи със средна плътност - MDF) от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали, с плътност > 0,5 g/cm3, но ≤ 0,8 g/cm3, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества

m2

S

 

16.21.15.49

Плочи (без влакнести плочи със средна плътност - MDF) от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали, с плътност ≤ 0,5 g/cm3, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества

m2

S

 

CPA: 16.21.16

Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от иглолистна дървесина

16.21.16.00

Друг шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал, от иглолистна дървесина

m3

S

 

CPA: 16.21.17

Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, с най-малко един външен слой от тропическа дървесина

16.21.17.11

Шперплат, съставен от фурнирни листове (без бамбук), с единична дебелина ≤ 6 mm, с най-малко един външен слой от тропически дървен материал

m3

S

 

CPA: 16.21.18

Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от дървесина, различна от иглолистната и тропическата

16.21.18.00

Друг шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал, от други дървесни видове

m3

S

 

CPA: 16.21.21

Уплътнен дървен материал на блокове, плочи, дъски или профили

16.21.21.00

Уплътнен дървен материал на блокове, плочи, дъски или профили