7.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 286/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1858 НА КОМИСИЯТА

от 6 ноември 2019 година

за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

Като взе предвид Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (1), и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Веществото 4-(3-етокси-4-хидроксифенил)бутан-2-он (CAS № 569646-79-3), на което е присвоено наименованието Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB) съгласно Международната номенклатура на козметичните съставки, притежава консервиращи и поддържащи кожата функции. Понастоящем то не е включено в Регламент (ЕО) № 1223/2009.

(2)

Научният комитет по безопасност на потребителите (НКБП) заключи в становището си от 7 април 2017 г. (2), че при сценарий на съвкупна експозиция HEPB може да се счита за безопасен, когато се използва като консервант в продукти с отмиване, продукти за устната кухина и козметични продукти без отмиване при максимална концентрация 0,7 %. НКБП заключи също така, че са необходими още доказателства, за да се изключи дразнене на очите.

(3)

След опасения, изразени от няколко държави членки относно HEPB като потенциално дразнещ очите, и допълнителни научни данни, представени от заявителя, НКБП заключи в становището си от 5 март 2019 г. (3), че при сценарий на съвкупна експозиция използването на HEPB като консервант в продукти с отмиване, продукти за устната кухина и козметични продукти без отмиване при максимална концентрация 0,7 % е безопасно по отношение на дразненето на очите.

(4)

В светлината на гореспоменатите становища и с цел да се вземе предвид научният и техническият прогрес HEPB следва да се разреши за употреба като консервант в продукти с отмиване, продукти за устната кухина и козметични продукти без отмиване при максимална концентрация 0,7 % в готовия за употреба препарат.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 1223/2009 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по козметичните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 ноември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59.

(2)  НКБП (Научен комитет по безопасност на потребителите (НКБП), становище относно етилзингерон – „Hydroxyethoxyphenyl Butanone“ (HEPB) – Cosmetics Europe бр. P98, SCCS/1582/16, 7 април 2017 г.

(3)  НКБП (Научен комитет по безопасност на потребителите (НКБП), становище относно етилзингерон – „Hydroxyethoxyphenyl Butanone“ (HEPB) – Cosmetics Europe, бр. P98 – предоставяне на данни II, дразнене на очите, предварителна редакция от 21 декември 2018 г., окончателна версия от 5 март 2019 г., SCCS/1604/18.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 се добавя следното вписване:

Референтен номер

Идентификация на веществото

Условия

Формулировка на условията за употреба и предупрежденията

Химично наименование/INN

Общоприето наименование съгласно справочника на съставките

CAS номер

ЕО номер

Вид на продукта, части на тялото

Максимална концентрация в готовия за употреба препарат

Други

 

а

б

в

г

д

е

ж

з

и

„60

4-(3-етокси-4-хидроксифенил)бутан-2-он

Hydroxyethoxyphenyl Butanone

569646-79-3

933-435-8

 

0,7 %“