6.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1851 НА КОМИСИЯТА

от 28 май 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за хомогенността на базисните експозиции по секюритизации

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 20, параграф 14, третата алинея и член 24, параграф 21, третата алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

За да се осигури възможност за задълбочена комплексна проверка от страна на инвеститорите и да се улесни извършваната от тях оценка на базисните рискове в съответствие с целите на Регламент (ЕС) 2017/2402, базисните експозиции по дадена секюритизация следва да бъдат със сходни рискови профили. Поради това е необходимо да се установят единни критерии за определяне на хомогенността на дадена група от базисни експозиции.

(2)

Група от базисни експозиции следва да се счита за хомогенна само когато съдържа експозиции от отделен вид активи. Поради това следва да бъдат определени различни видове активи, към които експозициите да бъдат съответно отнасяни. Вследствие на пазарните практики съществуват утвърдени видове активи, чрез които може да бъде определена хомогенността на дадена група от базисни експозиции. За да се гарантира обаче, че финансовите иновации няма да бъдат ограничени, а съществуващите пазарни практики — възпрепятствани, следва също да бъде възможно определени групи от базисни експозиции, които не спадат към един от тези утвърдени видове активи, да бъдат считани за отделен вид активи въз основа на прилаганите последователно от инициатора или спонсора вътрешни методики и параметри. Също така е възможно една експозиция да може да бъде отнесена към повече от един вид активи. Независимо от това всички базисни експозиции по дадена секюритизация следва да принадлежат към един вид активи.

(3)

Стандартите за поемане на емисии са предназначени да измерват и оценяват кредитния риск, свързан с базисните експозиции по дадена секюритизация, и следователно са подходящи показатели за хомогенността на тези експозиции. Съответно прилагането на сходни стандарти за поемане на емисии следва да служи като показател за това, че дадена група от базисни експозиции е със сходни рискови профили, докато при прилагането на разнородни, макар и висококачествени стандарти за поемане на емисии може да възникнат експозиции със съществено различаващи се рискови профили.

(4)

Обслужването на базисните експозиции, включително наблюдението, събирането и управлението на парични вземания от базисните експозиции в активите на дружеството със специална цел — секюритизация (ДСЦС), оказва значително въздействие върху паричните потоци, очаквани от базисните експозиции, и следователно улеснява инвеститорите при прогнозирането на паричните потоци и изготвянето на статистически надеждни допускания по отношение на характеристиките на изплащането и неизпълнението. Независимо от това дали се извършва от инициатора, инициаторите, трета страна или трети страни, обслужването на групата от базисни експозиции следва да става при сходни процедури, системи и управление — необходимо условие за признаване на хомогенността на групата от базисни експозиции. Поради това базисните експозиции в групата следва да бъдат предмет на процедури за обслужване, които са достатъчно сходни, за да може инвеститорът уверено да оценява въздействието на обслужването съгласно сходни параметри.

(5)

За някои видове активи инвеститорите може да не са в състояние да оценят правилно основните рискове, свързани с групата от базисни експозиции, единствено въз основа на сходни стандарти за обслужване и поемане на емисии. Поради това, с оглед гарантиране на точна оценка на хомогенността, за някои видове активи следва да се прилагат определени фактори. Ето защо даден инициатор или спонсор следва според случая да прилага един или повече от съответните фактори, като взема предвид вида секюритизация (т.е. секюритизация, различна от секюритизация на ОАТЦК, или секюритизация на ОАТЦК), специфичните за конкретната група от базисни експозиции характеристики и дали инвеститорите могат да оценяват основните рискове на получената група посредством общи методики и параметри. Видовете активи „кредитни механизми за физически лица за лично, семейно или битово потребление“ и „търговски вземания“ обаче се считат за достатъчно хомогенни, при условие че спрямо тях се прилагат сходни стандарти за поемане на емисии и процедури за обслужване. Прилагането на допълнителни изисквания за тези видове активи под формата на фактори за хомогенност би довело до прекомерна концентрация в секюритизираните портфейли. Поради това за тези видове активи не следва да се изисква прилагането на фактори за хомогенност.

(6)

Когато — поради причини извън контрола на инициатора или спонсора, а не поради грешки от страна на инициатора, базисните експозиции променят своите характеристики по отношение на условията за хомогенност, в т.ч. факторите за хомогенност, не следва да се счита, че това оказва въздействие върху хомогенността на групата, доколкото към момента на инициирането на секюритизацията експозициите са отговаряли на изискванията на настоящия регламент и промяната е настъпила след инициирането на секюритизацията. Като се има предвид, че условията за определяне на хомогенността на базисните експозиции се отнасят както за секюритизации на ОАТЦК, така и за секюритизации, различни от секюритизации на ОАТЦК, и за двата вида секюритизации следва да се прилагат единни разпоредби независимо от индивидуалните фактори за хомогенност, които могат да се отнасят само за определени видове активи по секюритизациите на ОАТЦК или секюритизациите, различни от секюритизации на ОАТЦК.

(7)

Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани помежду си, тъй като се отнасят до хомогенността както на секюритизациите на ОАТЦК, така и на секюритизациите, различни от секюритизации на ОАТЦК. С оглед съгласуването на посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, и осигуряването на възможност за цялостен поглед и лесен достъп до тях за лицата, които трябва да спазват произтичащите от тях задължения, е целесъобразно и двата регулаторни технически стандарта по отношение на хомогенността, изисквани съгласно Регламент (ЕС) 2017/2402, да бъдат включени в един регламент. Настоящият регламент е изготвен въз основа на проекта на регулаторни технически стандарти, представен на Комисията от Европейския банков орган.

(8)

Европейският банков орган работи в тясно сътрудничество с Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО), преди да представи проекта на технически стандарти, на който се основава настоящият регламент. ЕБО проведе също открити обществени консултации по проекта на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Хомогенност на базисните експозиции

За целите на член 20, параграф 8 и член 24, параграф 15 от Регламент (ЕС) 2017/2402 базисните експозиции се считат за хомогенни, когато са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

те спадат към един от следните видове активи:

i)

жилищни заеми, обезпечени с една или повече ипотеки върху жилищни недвижими имоти или изцяло гарантирани от приемлив доставчик на защита, посочен в член 201, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) и отговарящ на втора или по-висока степен на кредитно качество съгласно указаното в част трета, дял II, глава 2 от същия регламент;

ii)

търговски заеми, обезпечени с една или повече ипотеки върху търговски недвижими имоти, включително офиси или други търговски помещения;

iii)

кредитни механизми, предоставени на физически лица за лично, семейно или битово потребление;

iv)

кредитни механизми, включително заеми и лизинги, предоставени на всякакъв вид предприятия или дружества;

v)

заеми за покупка и лизинг на автомобил;

vi)

вземания по кредитни карти;

vii)

търговски вземания;

viii)

други базисни експозиции, за които въз основа на вътрешни методики и параметри инициаторът или спонсорът счита, че представляват отделен вид активи;

б)

те са сключени в съответствие със стандарти, при които се прилагат сходни подходи за оценка на съответния кредитен риск;

в)

те се обслужват по сходни процедури за наблюдение, събиране и управление на парични вземания в активите на ДСЦС;

г)

приложени са един или повече от факторите за хомогенност по член 2.

За целите на буква а) от настоящия член, когато базисна експозиция спада към повече от един вид активи, тази експозиция се отнася само към един вид активи в тази секюритизация.

Хомогенността на група, която съгласно настоящия регламент се счита за хомогенна, не се засяга при настъпването на промени в базисните експозиции, възникнали поради причини извън контрола на инициатора или спонсора.

Член 2

Фактори за хомогенност

1.   Факторите за хомогенност на вида активи, посочени в член 1, буква а), подточка i), са следните:

а)

подреждането по ранг на правата на обезпечение, като групата от базисните експозиции се състои само от един от следните видове:

i)

заеми, обезпечени с първи по ранг права на обезпечение върху жилищни недвижими имоти;

ii)

заеми, обезпечени с по-ниски по ранг права на обезпечение, както и с всички останали по-високи по ранг права на обезпечение върху жилищни недвижими имоти;

iii)

заеми, обезпечени с по-ниски по ранг права на обезпечение върху жилищни недвижими имоти;

б)

видът на жилищния недвижим имот, като групата се състои само от един от следните видове:

i)

недвижими имоти, които генерират приходи;

ii)

недвижими имоти, които не генерират приходи;

в)

юрисдикцията, като групата се състои от експозиции, обезпечени с жилищни недвижими имоти, разположени в същата юрисдикция.

2.   Факторите за хомогенност на вида активи, посочени в член 1, буква а), подточка ii), са следните:

а)

подреждането по ранг на правата на обезпечение, като групата се състои само от един от следните видове базисни експозиции:

i)

заеми, обезпечени с първи по ранг права на обезпечение върху търговски недвижими имоти;

ii)

заеми, обезпечени с по-ниски по ранг права на обезпечение, както и с всички останали по-високи по ранг права на обезпечение върху търговски недвижими имоти;

iii)

заеми, обезпечени с по-ниски по ранг права на обезпечение върху търговски недвижими имоти;

б)

видът на търговския недвижим имот, като групата се състои само от един от следните видове:

i)

офис сгради;

ii)

търговски площи;

iii)

болници;

iv)

складови помещения;

v)

хотели;

vi)

индустриални имоти;

vii)

друг специфичен вид търговски недвижими имоти;

в)

юрисдикцията, като групата се състои от базисни експозиции, обезпечени с имоти, разположени в същата юрисдикция.

3.   Факторите за хомогенност на вида активи, посочени в член 1, буква а), подточка iv), са следните:

а)

видът на длъжника, като групата се състои само от един от следните видове длъжници:

i)

микро-, малки и средни предприятия;

ii)

други видове предприятия и дружества;

б)

юрисдикцията, като групата се състои само от един от следните видове базисни експозиции:

i)

експозиции, обезпечени с недвижими имоти, разположени в същата юрисдикция;

ii)

експозиции към длъжници, пребиваващи в същата юрисдикция.

4.   Факторите за хомогенност на вида активи, посочени в член 1, буква а), подточка v), са следните:

а)

видът на длъжника, като групата се състои от базисни експозиции към само един от следните видове длъжници:

i)

физически лица;

ii)

микро-, малки и средни предприятия;

iii)

други видове предприятия и дружества;

iv)

субекти от публичния сектор;

v)

финансови институции;

б)

юрисдикцията, като групата се състои от базисни експозиции към длъжници, пребиваващи в същата юрисдикция.

5.   Факторите за хомогенност на вида активи, посочени в член 1, буква а), подточка vi), са следните:

а)

видът на длъжника, като групата се състои от базисни експозиции към само един от следните видове длъжници:

i)

физически лица;

ii)

микро-, малки и средни предприятия;

iii)

други видове предприятия и дружества;

iv)

субекти от публичния сектор;

v)

финансови институции;

б)

юрисдикцията, като групата се състои от базисни експозиции към длъжници, пребиваващи в същата юрисдикция.

6.   Факторите за хомогенност на вида активи, посочени в член 1, буква а), подточка viii), са следните:

а)

видът на длъжника;

б)

подреждането по ранг на правата на обезпечение;

в)

видът на недвижимото имущество;

г)

юрисдикцията.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 май 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35.

(2)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(3)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).