29.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 276/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1804 на Комисията

от 28 октомври 2019 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 във връзка с измененията на заявленията за помощ или исканията за плащане, проверките в интегрираната система за администриране и контрол и системата за контрол по отношение на кръстосаното съответствие

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 (1) на Съвета, и по-специално член 62, параграф 2, първа алинея, букви а) — г) и буква з), член 78, първа алинея, букви б) и в) и член 96, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 14, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 (2) на Комисията държавите членки имат право да разрешат на бенефициерите на плащане за земеделски практики, благоприятни за климата и околната среда съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) , да изменят в надлежно обосновани случаи своите единни заявления по отношение на ползването на земеделските парцели, декларирани след крайния срок за подаване на единното заявление. През вегетативния период обаче може да се наложи бенефициерите да адаптират плана за обработка по отношение на културата или нейното местоположение. Това може да се дължи на промени в метеорологичните условия или на други земеделски условия. Бенефициерите на плащането, посочено в член 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4), могат да се окажат в подобно положение, особено по отношение на междинните култури. Следователно е целесъобразно да се предостави право на държавите членки да разрешат и на тези бенефициери да изменят единното заявление или искането за плащане по отношение на ползването на парцелите, декларирани за целите на плащането, посочено в член 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. Освен това този параграф следва да се заличи от член 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 и да се включи в член 15 от него, тъй като той се отнася до изменения на единното заявление или искане за плащане. Следва да се поясни също така, че тези изменения могат да се правят след общите срокове за съобщаване на измененията, като държавите членки могат да определят краен срок за тяхното съобщаване.

(2)

С член 15, параграф 1б се предвиждат изменения на единното заявление или искането за плащане, когато се извършват проверки чрез мониторинг. Целесъобразно е да се поясни, че тази разпоредба се отнася до възможността за изменение на единното заявление или исканията за плащане след предварителните резултати от проверките чрез мониторинг. Следва да се уточни и обхватът на тези изменения.

(3)

С член 15, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 се определя крайният срок за изменение на единното заявление или искането за плащане. С член 15, параграф 3 от този регламент се определят случаите, при които вече не е възможно изменение на единното заявление или искането за плащане. Тези правила не се прилагат, ако бенефициерите подлежат на проверки чрез мониторинг, поради специфичните особености на тези видове проверки. Поради това е целесъобразно да се поясни кога тези бенефициери могат да правят такива изменения. Освен това е целесъобразно да се разреши на компетентните органи да определят датата за съобщаване на такива изменения на равнището на схемата за помощ, мярката за подпомагане или вида на операцията, проверявана чрез мониторинг.

(4)

Държавите членки могат да изберат да извършват проверки чрез мониторинг на определени схеми за помощ, мерки за подпомагане, видове операции или изисквания и стандарти, отнасящи се до кръстосаното съответствие, и същевременно да запазят проверките на място въз основа на извадки за други схеми, мерки, видове операции или изисквания и стандарти. Това може да доведе до ситуации, при които при проверките чрез мониторинг се правят констатации, които са от значение за установяване на спазването на правилата на схемите, мерките, видовете операции или стандартите и изискванията, отнасящи се до кръстосаното съответствие, които подлежат на проверки въз основа на извадки. Поради това е целесъобразно да се предвидят правила за това как да се вземат предвид тези констатации.

(5)

Следва да се поясни, че задължението за взаимно уведомяване, предвидено в член 27 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014, се прилага и за изисквания и стандарти, отнасящи се до кръстосаното съответствие. Поради това член 27 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Член 38 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 се отнася до измерване на площта. Въпреки това параграф 1 от този член се отнася до възможността за ограничаване на проверките за допустимост и на измерването на площта до подбрана на случаен принцип извадка от поне 50 % от земеделските парцели, за които е подадено заявление за помощ или искане за плащане. За по-голяма яснота правилата относно проверката на условията за допустимост следва да бъдат заличени от член 38 и да бъдат включени в член 39.

(7)

Държавите членки могат да изберат да извършват проверки чрез мониторинг на определени схеми за помощ, мерки за подпомагане или видове операции в съответствие с член 40а от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014, като същевременно запазят за други схеми, мерки или операции проверките на място въз основа на извадки, които включват измерване на площта съгласно член 38 от този регламент. Това може да доведе до ситуации, при които земеделски парцел, измерен при проверката на място въз основа на извадки, се различава от площта, определена като основа за изчисляване на помощта или подпомагането, когато се прилагат проверки чрез мониторинг. Поради това в член 38 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 следва да се поясни коя от площите има предимство в тези случаи.

(8)

Всички земеделски парцели, декларирани от бенефициера и избрани за проверка на място, трябва да бъдат измерени съгласно член 38 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014, а условията за тяхната допустимост — проверени съгласно член 39 от същия този регламент. Това включва земеделски парцели с големи по размер постоянно затревени площи или постоянни пасища, съвместно използвани от няколко бенефициери, което може да доведе до голям обем работа за компетентните органи. С цел да се ограничи обемът на работа и същевременно да се поддържа подходящо равнище на защита на средствата на Съюза, е целесъобразно да се предвиди възможност за замяна на измерванията и проверките на критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения с проверки въз основа на ортоснимките, използвани за редовните актуализации на системата за идентификация на земеделските парцели, и да се определят условията, при които компетентните органи могат да използват тази възможност.

(9)

Когато проверката на допустимостта на земеделските парцели при проверките на място на мерките за развитие на селските райони е ограничена до подбрана на случаен принцип извадка от поне 50 % от земеделските парцели, за които е подадено искане за плащане, може да се случаи така, че някои от критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения да не бъдат адекватно проверени. Поради това е целесъобразно в член 39 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 да се предвиди подбор на допълнителна, основана на риска извадка, която дава възможност за проверката на такива критерии за допустимост, ангажимент или други задължения.

(10)

Основна цел на проверките чрез мониторинг е да се подпомогнат бенефициерите при изпълнението на критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения и да им се даде възможност да отстранят установените проблеми. За тази цел е важно да се изясни задължението на компетентните органи да осъществяват своевременна комуникация с бенефициерите, по-специално относно предупрежденията и предварителните резултати от автоматизирания анализ на времева поредица от спътникови данни. Поради това в член 40а, параграф 1, първа алинея, буква г) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 следва да се определят ключови принципи относно съобщаването на предварителните резултати от проверките чрез мониторинг от страна на компетентните органи.

(11)

Член 40а, параграф 1, втора алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 се отнася до физическите проверки. Важно е да се поясни, че тези физически проверки не предполагат измерване на площта, освен ако не е необходимо да се направи заключение относно допустимостта на поисканата помощ или подпомагане.

(12)

Когато компетентните органи извършват проверки на място въз основа на извадки в съответствие с член 38 и член 39 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014, те могат да ограничат проверките до подбрана на случаен принцип извадка от поне 50 % от земеделските парцели, за които е подадено заявление за помощ или искане за плащане. Целесъобразно е да се позволи същото равнище на гъвкавост, когато в съответствие с член 40а, параграф 1, първа алинея, буква в) проверките чрез мониторинг изискват основан на извадки контрол на земеделските парцели на бенефициерите, за които са приложими критерии, за които не може да се извърши мониторинг.

(13)

При автоматизираната процедура, използвана в рамките на проверките чрез мониторинг, може да се направят констатации, които са от значение за определяне на допустимостта за схеми според площта, мерки според площта или изисквания и стандарти, отнасящи се до кръстосаното съответствие, които не се проверяват чрез мониторинг. С цел да се даде възможност на компетентните органи да се адаптират плавно към все по-широкото използване на проверките чрез мониторинг, е целесъобразно да се предостави на тези органи известна гъвкавост при прилагането на изискването, съгласно което цялата необходима информация, с която разполагат, трябва да се вземе предвид, за да се установи дали са изпълнени критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения, както и изискванията и стандартите, отнасящи се до кръстосаното съответствие. Тази гъвкавост следва да бъде ограничена във времето, за да се осигури равно третиране на земеделските стопани. Поради това член 40а следва да бъде съответно изменен. Освен това, когато се използва такава гъвкавост, компетентните органи следва да вземат предвид съответните констатации за подбора на основаната на риска част от контролната извадка на схемите, мерките или видовете операции, както и кръстосаното съответствие през следващата референтна година. Поради това член 34, параграфи 2 и 3 и член 69, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 следва да бъдат съответно изменени.

(14)

Съгласно член 40б държавите членки се задължават да уведомят Комисията за решението си да започнат да извършват проверки чрез мониторинг, включително и да предоставят определени данни. За да се гарантира, че в уведомлението ще бъде включена ключова информация, която може да се промени с разширяване на прилагането на проверките чрез мониторинг от страна на компетентните органи в държавите членки, всяка година до 1 ноември Комисията следва да предоставя на държавите членки образец за уведомленията. Поради това е целесъобразно да се измени съответно член 40б, първа алинея. Целесъобразно е също така да се заличи втората алинея от член 40б, тъй като тя се отнася само за референтната 2018 г. и следователно тази алинея е остаряла.

(15)

С член 40а от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 се определя правната рамка за заменяне на проверките на място, свързани с площта, с проверки чрез мониторинг въз основа на данни от спътниците „Сентинел“ по програма „Коперник“ или други, най-малкото равностойни данни. Тези данни биха могли да бъдат от значение и за установяване на спазването на някои изисквания и стандарти, отнасящи се до кръстосаното съответствие. С цел да се намали тежестта на контрола и да се увеличат максимално необходимите инвестиции, за да могат компетентните органи да заменят съществуващия метод, основан на проверки на място, с проверки чрез мониторинг, следва съответно да бъде предоставена правна рамка, с която да се определят условията, при които проверките чрез мониторинг могат да заменят проверките на място по отношение на кръстосаното съответствие.

(16)

Целесъобразно е да се определи минимален брой проверки, за да се гарантира, че проверките на изискванията и стандартите, отнасящи се до кръстосаното съответствие, са задоволителни при обстоятелства, при които данните от спътниците „Сентинел“ по програма „Коперник“ не са приложими. Физическите проверки на терен следва да бъдат необходими само ако доказателствата, събрани чрез използване на нови технологии, като например геолокализираните снимки и безпилотните летателни системи, или съответните документни доказателства, не водят до категорични резултати, или ако според компетентните органи нито един от тези видове доказателства няма да е ефективен за проверка на изискванията и стандартите, които не могат да бъдат подложени на мониторинг.

(17)

Проверките чрез мониторинг също така биха могли да подпомогнат бенефициерите при спазване на изискванията и стандартите, отнасящи се до кръстосаното съответствие. Това може да се постигне, като се изиска от националните органи да създадат подходящи инструменти, чрез които своевременно да съобщават на бенефициерите предварителните резултати от проверките чрез мониторинг на изискванията и стандартите, отнасящи се до кръстосаното съответствие, и като се предвиди възможността бенефициерът да предприемa действия в отговор на ситуацията или да я отстрани, преди заключенията да бъдат представени в доклада за проверката. Тази възможност не следва да засяга системата за ранно предупреждение съгласно член 99, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

(18)

За да може да се наблюдава извършването на проверките чрез мониторинг с оглед на кръстосаното съответствие, за държавите членки следва да бъде предвидено задължение за уведомяване.

(19)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 следва да бъде съответно изменен.

(20)

Гъвкавостта, която ще бъде въведена с новия параграф 4 от член 40а и с член 70а, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014, следва да се прилага от 1 януари 2019 г., за да се изпълни целта ѝ, тъй като именно от тази дата държавите членки започват да прилагат проверки чрез мониторинг и да използват новата технология, свързана с тези проверки, и те могат да се сблъскат с трудности при спазване на изискването, съгласно което цялата необходима информация трябва да се вземе под внимание, за да се определи дали са изпълнени критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения, както и изискванията и стандартите, отнасящи се до кръстосаното съответствие.

(21)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за директните плащания и на Комитета за развитие на селските райони,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 се изменя, както следва:

1)

В член 14 параграф 4 се заличава.

2)

Член 15 се заменя със следния текст:

„Член 15

Изменения на единното заявление или на искането за плащане

1.   След изтичане на срока за подаване на единното заявление или искането за плащане, индивидуални земеделски парцели или индивидуални права на плащане могат да се добавят или коригират в единното заявление или искането за плащане, при условие че са спазени изискванията по съответните схеми за директни плащания или мерки за развитие на селските райони.

При същите условия могат да се правят промени, свързани с ползването на схемата за директно плащане или с мярката за развитие на селските райони по отношение на индивидуалните земеделски парцели или по отношение на правата на плащане, които вече са декларирани в единното заявление.

Когато измененията, посочени в първа и втора алинея, имат отражение върху подлежащи на представяне удостоверителни документи или договори, тези документи или договори могат да бъдат съответно изменени.

1а.   Когато даден бенефициер е уведомен за резултатите от предварителните проверки, както е посочено в член 11, параграф 4, посоченият бенефициер може да изменя единното заявление или искането за плащане така, че да включи всички необходими корекции по отношение на отделните парцели в съответствие с резултатите от посочените кръстосани проверки, ако те са установили потенциално несъответствие.

1б.   Когато проверките чрез мониторинг се извършват в съответствие с член 40а и компетентните органи са съобщили предварителните резултати на ниво парцел, както е посочено в член 40а, параграф 1, буква г), бенефициерите могат да изменят единното заявление или искането за плащане по отношение на коригирането или използването на индивидуални земеделски парцели, проверени чрез мониторинг, при условие че са спазени изискванията по съответните схеми за директни плащания или мерки за развитие на селските райони. Могат да се добавят индивидуални права на плащане в случаите, когато изменението на единното заявление или искането за плащане води до увеличение на декларираната площ.

2.   Измененията, направени в съответствие с параграф 1, първа и втора алинея, се съобщават на компетентния орган до 31 май на съответната година, освен в случаите на Естония, Латвия, Литва, Финландия и Швеция, където те се съобщават до 15 юни на съответната година.

Чрез дерогация от първа алинея, държавите членки могат да определят по-ранна крайна дата за съобщаване на такива изменения. Тази дата обаче не може да бъде по-рано от 15 календарни дни след крайната дата за подаване на единното заявление или искането за плащане, определена в съответствие с член 13, параграф 1.

Чрез дерогация от първа и втора алинея, в надлежно обосновани случаи държавите членки могат да разрешат на бенефициера да измени на по-късна дата единното заявление или искането за плащане по отношение на използването на земеделските парцели, декларирани за целите на плащането за земеделски практики, благоприятни за климата и околната среда в съответствие с дял III, глава 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, или за плащането по „Натура 2000“ и по Рамковата директива за водите в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, при условие че това не поставя бенефициера в по-благоприятно положение по отношение на изпълнението на задълженията въз основа на първоначалното заявление. В този случай държавите членки могат да решат да определят крайна дата за съобщаване на тези изменения на компетентния орган.

Тези съобщения се изпращат в писмена форма или чрез формуляр на геопространствено заявление за помощ.

2а.   Измененията в резултат на предварителните проверки, извършени в съответствие с параграф 1а, се съобщават на компетентния орган най-късно девет календарни дни след крайната дата за съобщаване на бенефициера на резултатите от предварителните проверки, посочена в член 11, параграф 4.

Тези съобщения се изпращат в писмена форма или чрез формуляр на геопространствено заявление за помощ.

2б.   Измененията, направени в съответствие с параграф 1б след съобщаването на предварителните резултати на ниво парцел, както е посочено в член 40а, параграф 1, буква г), се съобщават на компетентния орган до датата, определена от този компетентен орган на равнището на схемата за помощ, мярката за подпомагане или вида на операцията. Датата трябва да бъде най-малко 15 календарни дни преди датата, на която следва да бъдат изплатени първата вноска или авансовите плащания в съответствие с член 75 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Тези съобщения се изпращат в писмена форма или чрез формуляр на геопространствено заявление за помощ.

3.   Когато компетентният орган вече е информирал бенефициера за евентуален случай на неспазване в единното заявление или искането за плащане или когато компетентният орган е уведомил бенефициера за намерението си да извърши проверка на място, или когато при проверката на място се установи неспазване, не се разрешават изменения по параграф 1 по отношение на земеделските парцели, засегнати от неспазването.

За целите на първа алинея задължението, предвидено в член 40а, параграф 1, буква г), не се смята за уведомяване на бенефициера за намерението на компетентния орган да извърши проверка на място.“

3)

В член 27 втора алинея се заменя със следното:

„Държавите членки гарантират, че за всички съответни констатации, направени в рамките на проверките за спазване на критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения по отношение на схемите, включени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1307/2013, изискванията и стандартите, отнасящи се до кръстосаното съответствие, и/или подпомагането по мерките за развитие на селските райони в обхвата на интегрираната система, се изпращат взаимни уведомления на съответния компетентен орган, отговарящ за предоставяне на съответното плащане. Държавите членки също така гарантират, че публичните или частните органи за сертифициране, посочени в член 38 от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014, уведомяват компетентния орган, отговарящ за отпускане на плащането за земеделските практики, които са благоприятни за климата и околната среда, за всяка констатация, имаща отношение към коректното отпускане на това плащане на бенефициери, които са избрали да изпълняват задълженията си в рамките на еквивалентността чрез сертифициране.“

4)

Член 34 се изменя както следва:

а)

в параграф 2 се добавя следната четвърта алинея:

„Когато компетентният орган реши да приложи възможността, предвидена в член 40а, параграф 4 или в член 70а, параграф 3, констатациите, установени при проверките чрез мониторинг през предходната референтна година, се вземат предвид при анализа на риска, посочен във втора алинея, буква г).“;

б)

в параграф 3 първа алинея се заменя със следния текст:

„За целите на членове 32 и 33 между 20 % и 25 % от минималния брой бенефициери, подлежащи на проверки на място, а когато се прилага член 32, параграф 2а — 100 % от колективите и между 20 % и 25 % от ангажиментите, подлежащи на проверки на място, се подбират на случаен принцип. Оставащият брой бенефициери и ангажименти, подлежащи на проверки на място, се подбират въз основа на анализ на риска. Когато компетентният орган реши да приложи възможността, предвидена в член 40а, параграф 4 или в член 70а, параграф 3, констатациите, установени при проверките чрез мониторинг през предходната референтна година, се вземат предвид при анализа на риска.“

5)

Член 38 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Измерването на действителната площ на земеделския парцел в рамките на проверката на място може да бъде ограничено до подбрана на случаен принцип извадка от поне 50 % от земеделските парцели, за които е подадено заявление за помощ или искане за плащане по свързаните с площ схеми за помощ или мерки за развитие на селските райони. Когато при тази проверка на извадката се установи неспазване, всички земеделски парцели се измерват или заключенията от извадката се екстраполират.“;

б)

добавят се следните параграфи 9 и 10:

„9.   Когато допустимата площ, измерена в съответствие с параграфи 1 — 8, е различна от площта, определена като основа за изчисляване на помощта или подпомагането в случаите, когато се прилагат проверки чрез мониторинг в съответствие с член 40а, предимство има площта, измерена в съответствие с параграфи 1 — 8 от настоящия член.

10.   В конкретния случай на земеделски парцели с постоянно затревени площи или постоянни пасища, съвместно използвани от няколко бенефициери, действителното измерване може да бъде заменено с проверки въз основа на ортоснимките, използвани за актуализиране на системата за идентификация на земеделските парцели, посочена в член 70 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, при условие че тези проверки се извършват на всички такива парцели в рамките на период от максимум три години и компетентният орган може да докаже, че са налице ефективни оперативни процедури, съответстващи на правилата, установени в член 7 от настоящия регламент, и той възстановява средствата по съответния начин.“

6)

Член 39 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Проверката на критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения на земеделските парцели в рамките на проверката на място може да бъде ограничена до подбрана на случаен принцип извадка от поне 50 % от земеделските парцели, за които е подадено заявление за помощ или искане за плащане по свързаните с площ схеми за помощ или мерки за развитие на селските райони.

Въпреки това, в случай на мерки за развитие на селските райони, когато някои критерии за допустимост, ангажименти или други задължения на земеделските парцели не могат да бъдат адекватно проверени при ограничаване на проверките до подбрана на случаен принцип извадка в съответствие с първа алинея, се изготвя допълнителна, основана на риска извадка, позволяваща проверка на тези критерии, ангажименти или задължения.

Когато въз основа на подбраната на случаен принцип извадка или основаната на риска извадка се установи неспазване, всички земеделски парцели подлежат на проверка на критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения или заключенията от извадката се екстраполират.

Допустимостта на земеделските парцели се проверява с всички подходящи средства, в т.ч. доказателства, представени от бенефициера по искане на компетентния орган. Когато е целесъобразно, проверката включва и проверка на културите. За тази цел се изискват допълнителни доказателства, когато е необходимо.“;

б)

параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   В конкретния случай на земеделски парцели с постоянно затревени площи или постоянни пасища, съвместно използвани от няколко бенефициери, проверката на критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения може да бъде заменена с проверки въз основа на ортоснимките, използвани за актуализиране на системата за идентификация на земеделските парцели, посочена в член 70 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, при условие че тези проверки се извършват на всички такива парцели в рамките на период от максимум три години и компетентният орган може да докаже, че са налице ефективни оперативни процедури, съответстващи на правилата, установени в член 7 от настоящия регламент, и той възстановява средствата по съответния начин.“

7)

Член 40а се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

в първа алинея буква г) се заменя със следния текст:

„г)

уведомяват бенефициерите за решението да извършват проверки чрез мониторинг и създават подходящи средства за комуникация с бенефициерите, най-малко във връзка с предварителните резултати на ниво парцел от процедурата, установена в съответствие с буква а) от настоящата алинея, предупрежденията и изисканите доказателства за целите на букви б) и в). Компетентните органи осъществяват своевременна комуникация с бенефициерите, за да ги подпомогнат при изпълнението на критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения, и за да им дадат възможност да предприемат действия в отговор на ситуацията или да я отстранят, преди заключенията да бъдат представени в доклада за проверката, посочен в член 41.“;

ii)

втора алинея се заменя със следния текст:

„За целите на първа алинея, букви б) и в) се извършват физически проверки на терен в случаите, когато съответните доказателства, в т.ч. доказателствата, представени от бенефициера по искане на компетентния орган, не позволяват да се направи заключение относно допустимостта на поисканата помощ или подпомагане. Физическите проверки на терен може да бъдат ограничени до проверки на критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения, които са от значение, за да се направи заключение относно допустимостта на поисканата помощ или подпомагане. Тези физически проверки включват измерване на площта само когато е необходимо, за да се направи заключение относно спазването на тези критерии за допустимост, ангажиментите или другите задължения.“;

iii)

добавя се следната трета алинея:

„За целите на първа алинея, буква в) проверките на критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения, които не могат да бъдат извършени чрез мониторинг посредством данни от спътниците „Сентинел“ по програма „Коперник“ или други, най-малкото равностойни данни, могат да се ограничат до извадка, съставена от поне 50 % от земеделските парцели, декларирани от бенефициера. Компетентният орган може да подбере тази извадка на случаен принцип или въз основа на други критерии. Когато извадката от земеделски парцели е подбрана на случаен принцип и при проверките се установи неспазване, компетентният орган екстраполира заключенията от извадката или проверява всички земеделски парцели. Когато извадката е подбрана въз основа на други критерии и при проверките се установи неспазване, компетентният орган проверява всички земеделски парцели.“;

б)

добавя се следният параграф 4:

4.   „Когато при процедурата, посочена в параграф 1, буква а), се направят констатации, отнасящи се до схемите за директни плащания, мерките за развитие на селските райони и изискванията и/или стандартите, които не са проверени чрез мониторинг, компетентните органи могат да решат да вземат предвид тези констатации само по отношение на бенефициерите, избрани в съответствие с членове 30, 31, 32 и 68 за проверките на място на схемите за директни плащания, мерките за развитие на селските райони и изискванията и/или стандартите, които не са проверени чрез мониторинг. Дерогацията е ограничена до три години след 1 януари на календарната година, през която компетентният орган е започнал да извършва проверки чрез мониторинг.“

8)

Член 40б се изменя, както следва:

а)

първият параграф се заменя със следния текст:

„Държавите членки уведомяват Комисията за решението си да използват проверки чрез мониторинг до 1 декември на календарната година, предхождаща календарната година, през която ще започнат да извършват такива проверки, и посочват схемите, мерките или видовете операции, както и, когато е целесъобразно, площите по съответните схеми или мерки, подлежащи на проверки чрез мониторинг, и използваните критерии за подбора им. До 1 ноември на всяка календарна година Комисията предоставя образец за подаване на уведомленията, в който са подробно описани елементите, които трябва да бъдат включени в това уведомление.“;

б)

вторият параграф се заличава.

9)

В член 41, параграф 2 третата алинея се заменя със следния текст:

„Когато проверката на място се извършва чрез дистанционно наблюдение в съответствие с член 40 или посредством мониторинг в съответствие с член 40а, държавите членки могат да решат да не дават възможност на бенефициера да подпише доклада за проверката, ако по време на проверката чрез дистанционно наблюдение или мониторинг не е констатирано неспазване. Ако вследствие на такива проверки или на извършения мониторинг бъде констатирано неспазване, възможността за подписване на доклада се предоставя, преди въз основа на констатациите компетентният орган да направи своите заключения относно евентуалните намаления, откази, оттегляния или административни санкции. Когато се прилагат проверки чрез мониторинг, това задължение се счита за изпълнено, ако чрез средствата за комуникация с бенефициерите, създадени в съответствие с член 40а, параграф 1, буква г), бенефициерите бъдат уведомени за неспазване и на бенефициерите се предостави възможност да оспорят неспазването, преди въз основа на констатациите компетентният орган да направи своите заключения относно евентуалните намаления, откази, оттегляния или административни санкции.“

10)

В член 69, параграф 1 първата алинея се заменя със следния текст:

„Подборът на извадката от стопанства за проверка в съответствие с член 68 се основава, когато е приложимо, на анализ на риска съгласно приложимото законодателство или на анализ на риска, подходящ за изискванията или стандартите. Този анализ на риска може да бъде направен на нивото на отделно стопанство или на нивото на категории стопанства или географски зони. Когато компетентният орган реши да приложи възможността, предвидена в член 40а, параграф 4 или в член 70а, параграф 3, констатациите, установени при проверките чрез мониторинг през предходната референтна година, се вземат предвид при анализа на риска.“

11)

В член 70 се добавя следният параграф 4:

4.   „Компетентните органи могат да извършват проверки на изискванията и стандартите, отнасящи се до кръстосаното съответствие, посредством проверките чрез мониторинг, извършвани в съответствие с член 70а от настоящия регламент.“

12)

Добавят се следните членове 70а и 70б:

„Член 70а

Проверки чрез мониторинг

1.   Компетентните органи могат да извършват проверки чрез мониторинг. В случаите, когато изберат да направят това, компетентните органи:

а)

създават процедура за редовно и систематично наблюдение, проследяване и оценка на всички изисквания и стандарти, отнасящи се до кръстосаното съответствие, чийто мониторинг може да се осъществява посредством данни от спътниците „Сентинел“ по програма „Коперник“ или други, най-малкото равностойни данни, за срок, който позволява да се направи заключение относно спазването на изискванията и стандартите;

б)

извършват подходящи последващи дейности, когато това е необходимо и с цел да направят заключение относно установяване на спазването на изискванията и стандартите;

в)

извършват проверки на 1 % от бенефициерите, за които мониторингът на изискванията и стандартите, отнасящи се до кръстосаното съответствие, не може да се осъществява посредством данни от спътниците „Сентинел“ по програма „Коперник“ или други, най-малкото равностойни данни, и които са от значение, за да се направи заключение относно спазването на изискванията и стандартите. Между 20 % и 25 % от този 1 % бенефициери се подбират на случаен принцип. Останалите бенефициери се подбират въз основа на анализ на риска;

г)

уведомяват бенефициерите за решението да извършват проверки чрез мониторинг и създават подходящи средства за комуникация с бенефициерите, най-малко във връзка с предварителните резултати на ниво парцел от процедурата, установена в съответствие с буква а) от настоящия параграф, предупрежденията и изисканите доказателства за целите на букви б) и в). Компетентните органи осъществяват своевременна комуникация с бенефициерите, за да ги подпомогнат при спазването на изискванията и стандартите и им предоставят възможност, без да се засяга системата за ранно предупреждение съгласно член 99, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, да предприемат действия в отговор на ситуацията или да я отстранят, преди заключенията да бъдат представени в доклада за проверката, посочен в член 72, но не по-късно от един месец след съобщаването на предварителните резултати.

За целите на букви б) и в) се извършват физически проверки на терен в случаите, когато съответните доказателства, в т.ч. доказателствата, представени от бенефициера по искане на компетентния орган, не позволяват да се направи заключение относно спазването на изискванията и стандартите, отнасящи се до кръстосаното съответствие, които подлежат на проверки чрез мониторинг. Физическите проверки на терен може да бъдат ограничени до проверки на изискванията и стандартите, които са от значение, за да се направи заключение относно спазването на изискванията и стандартите, отнасящи се до кръстосаното съответствие, които подлежат на проверки чрез мониторинг.

2.   В случай че компетентният орган извършва проверки чрез мониторинг в съответствие с параграф 1, може да докаже, че са налице ефективни оперативни процедури, които отговарят на правилата, установени в членове 7 и 29, и е доказал качеството на системата за идентификация на земеделските парцели, оценена в съответствие с член 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014, не се прилагат членове 25, 68, 69 и 71 от настоящия регламент.

3.   Когато при процедурата, посочена в параграф 1, буква а), се направят констатации, отнасящи се до схемите за директни плащания, мерките за развитие на селските райони и изискванията и/или стандартите, които не са проверени чрез мониторинг, компетентните органи могат да решат да вземат предвид тези констатации само по отношение на бенефициерите, избрани в съответствие с членове 30, 31, 32 и 68 за проверките на място на схемите за директни плащания, мерките за развитие на селските райони и изискванията и/или стандартите, които не са проверени чрез мониторинг. Дерогацията е ограничена до три години след 1 януари на календарната година, през която компетентният орган е започнал да извършва проверки чрез мониторинг.

Член 70б

Уведомления

Държавите членки уведомяват Комисията за решението си да използват проверки чрез мониторинг в съответствие с член 70а до 1 декември на календарната година, предхождаща календарната година, през която ще започнат да извършват такива проверки чрез мониторинг.“

13)

Член 72 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната четвърта алинея:

„Когато проверките чрез мониторинг се извършват в съответствие с член 70а, не се прилага втора алинея, буква а), подточки ii) и iii) от настоящия параграф. В доклада за проверките се посочват резултатите от проверките чрез мониторинг на ниво парцел.“;

б)

параграф 2 се заменя със следния текст:

2.   „Параграф 1 се прилага независимо дали въпросният бенефициер е бил избран за проверката на място в съответствие с член 69, проверен на място съгласно законодателството, приложимо към актовете и стандартите в съответствие с член 68, параграф 2, проверен чрез мониторинг в съответствие с член 70а, или като последващи действия при случаи на неспазване, доведени до знанието на компетентния контролен орган по някакъв друг начин.“;

в)

в параграф 3 първата алинея се заменя със следния текст:

„Бенефициерът бива информиран за всяко установено неспазване в рамките на три месеца след датата на проверката на място. Когато проверките чрез мониторинг се извършват в съответствие с член 70а, бенефициерът бива информиран за всяко установено неспазване в рамките на три месеца след изтичането на срока, предоставен на бенефициера за предприемане на действия в отговор на ситуацията или за нейното отстраняване в съответствие с член 70а, параграф 1, буква г).“;

г)

в параграф 4 първата алинея се заменя със следния текст:

„Без да се засягат конкретни разпоредби, съдържащи се в законодателството, приложимо към изискванията и стандартите, докладът за проверката бива приключен в срок от един месец след проверката на място. Когато проверките чрез мониторинг се извършват в съответствие с член 70а, докладът за проверката бива приключен в срок от един месец след изтичането на срока, предоставен на бенефициера за предприемане на действия в отговор на ситуацията или за нейното отстраняване в съответствие с член 70а, параграф 1, буква г). Въпреки това този срок може да бъде удължен до три месеца при надлежно обосновани обстоятелства, особено ако това се налага поради химически или физически анализ.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Следните точки на член 1 се прилагат от 1 януари 2019 г.:

а)

точка 7, буква б);

б)

точка 12 по отношение на член 70а, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 октомври 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69).

(3)  Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 608).

(4)  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).