25.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 272/140


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1787 НА КОМИСИЯТА

от 24 октомври 2019 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 53, параграф 1, буква б), подточка ii) от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 53 от Регламент (ЕО) № 178/2002 се предвижда възможността от страна на Съюза да бъдат приети подходящи спешни мерки по отношение на храни и фуражи, внесени от трета държава, за защита на общественото здраве, здравето на животните или за защита на околната среда, когато рискът не може да бъде задоволително овладян чрез мерките, предприети поотделно от държавите членки.

(2)

След аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ на 11 март 2011 г., Комисията бе уведомена, че нивата на радионуклиди в някои хранителни продукти с произход от Япония са надвишили приложимите в Япония нива, при които се предприемат действия по отношение на храните. Тъй като това замърсяване може да представлява заплаха за общественото здраве и за здравето на животните в Съюза, бе приет Регламент за изпълнение (ЕС) № 297/2011 на Комисията (2). Посоченият регламент бе заменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011 на Комисията (3), който впоследствие бе заменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 284/2012 на Комисията (4). Посоченият на последно място регламент бе заменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 996/2012 на Комисията (5), който впоследствие бе заменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 322/2014 на Комисията (6), а той на свой ред бе заменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (7).

(3)

Тъй като в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2058 на Комисията (8), се посочва, че предвидените в него мерки подлежат на преразглеждане преди 30 юни 2019 г., и за да се вземе предвид по-нататъшното развитие на обстановката и данните за 2017 и 2018 година за наличие на радиоактивност във фуражи и храни, е целесъобразно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 да бъде изменен.

(4)

При преразглеждането на действащите мерки бяха взети предвид предоставените от японските компетентни органи данни за повече от 100 000 случая на наличие на радиоактивност във фуражи и храни, различни от говеждо месо, и повече от 534 000 случая на наличие на радиоактивност в говеждо месо, през седмия и осмия вегетационен период (януари 2017 г. до декември 2018 г.) след аварията.

(5)

Предоставените от японските компетентни органи данни за 2017 и 2018 година съдържат доказателства, че през осмия вегетационен период след аварията не е установено превишаване на максимално допустимите нива на радиоактивност във фуражите и храните с произход от Чиба, Точиги и Ивате и че вече не е необходимо преди износ за Съюза да се изисква вземане на проби и анализ на фуражите и храните с произход от префектурите Чиба, Точиги и Ивате за наличие на радиоактивност.

(6)

Що се отнася до фуражите и храните с произход от префектура Фукушима, предвид предоставените от японските органи данни за наличие на радиоактивност за 2017 и 2018 година, е целесъобразно да отпадне изискването преди износ за Съюза да се вземат проби и да се правят анализи на соя, японска или бяла овчарка, орлова папрат, японска осмунда, щраусова папрат и на производни продукти от тях. По отношение на другите фуражи и храни с произход от посочената префектура е целесъобразно да се запази изискването за вземане на проби и анализ преди износа им за Съюза.

(7)

Що се отнася до префектурите Мияги, Ибараки и Гунма, понастоящем се изисква преди износ за Съюза да се вземат проби и да се правят анализи на гъби, риба и продукти от риболов и някои годни за консумация диворастящи растения, както и на производни продукти от тях. Данните за наличие на радиоактивност през осмия вегетационен период съдържат доказателства за това, че е целесъобразно занапред да отпадне изискването за вземане на проби и анализ преди износ за Съюза на риба и продукти от риболов и някои годни за консумация диворастящи растения и производните продукти от тях от префектурите Мияги, Ибараки и Гунма, а също и на гъби от префектура Ибараки. По отношение на годните за консумация диворастящи растения и производните продукти от тях занапред следва да отпадне изискването за вземане на проби и анализ на бамбукови издънки за префектурите Ибараки и Гунма, но то следва да се запази за префектура Мияги; същевременно следва да отпадне изискването за вземане на проби и анализ на щраусова папрат и японска осмунда за префектура Мияги. От друга страна, бяха установени случаи на несъответствие по отношение на Aralia spp. от префектура Гунма през осмия вегетационен период, поради което е целесъобразно преди износ за Съюза да се изисква вземане на проби и анализ на Aralia spp. и на производни продукти от тях от префектура Гунма.

(8)

Що се отнася до префектурите Нагано и Ниигата, понастоящем се изисква преди износ за Съюза да се вземат проби и да се правят анализи на гъби и някои годни за консумация диворастящи растения, както и на получените от тях преработени и производни продукти. Данните за наличие на радиоактивност през осмия вегетационен период съдържат доказателства за това, че е целесъобразно занапред да отпадне изискването за вземане на проби и анализ преди износ за Съюза на гъби от двете префектури, а също и на годните за консумация диворастящи растения щраусова папрат, японска осмунда и Aralia spp., и на производните продукти от тях, от префектура Нагано.

(9)

Данните за наличие на радиоактивност през седмия и осмия вегетационен период съдържат доказателства за това, че е целесъобразно да се запази изискването за вземане на проби и анализ преди износ за Съюза на гъби и елеутерокок и производни продукти от тях с произход от префектурите Шизуока, Яманаши и Ямагата.

(10)

Предвид данните за наличие на радиоактивност през седмия и осмия вегетационен период, е целесъобразно разпоредбите на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 да се структурират така, че префектурите, от които преди износ за Съюза трябва да се вземат и анализират проби от едни и същи фуражи и храни, да бъдат включени в една и съща група.

(11)

Проверките, извършени при вноса, показват, че специалните условия, предвидени в законодателството на Съюза, се изпълняват правилно от японските органи и че в продължение на повече от седем години при извършваните проверки на вноса не е установявано несъответствие. Поради това е целесъобразно да се запази ниска честотата на проверките при внос.

(12)

Целесъобразно е да се предвиди преразглеждане на разпоредбите на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6, когато станат известни резултатите от пробите и анализа за наличие на радиоактивност във фуражи и храни през деветия и десетия вегетационен период (2019 и 2020 година) след аварията, т.е. преди 30 юни 2021 г.

(13)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 следва да бъде съответно изменен.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 се изменя, както следва:

1)

Член 5, параграф 4 се заменя със следното:

„4.

Рибата и продуктите от риболов, посочени в приложение II и уловени или събрани в крайбрежните води на префектура Фукушима, се придружават от декларацията, посочена в параграф 1, и от доклад за анализ с резултатите от взетите проби и анализа, независимо къде на брега са разтоварени продуктите.“

2)

Член 14 се заменя със следното:

„Член 14

Преразглеждане

Настоящият регламент подлежи на преразглеждане преди 30 юни 2021 г.“

3)

Приложение II се заменя със съдържащия се в приложение I към настоящия регламент текст.

4)

Приложение III се заменя със съдържащия се в приложение II към настоящия регламент текст.

Член 2

Преходна разпоредба

Пратките с фуражи и храни, попадащи в обхвата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6, които са напуснали Япония преди влизането в сила на настоящия регламент, могат да бъдат внесени в Съюза при условията, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 преди влизането в сила на настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 октомври 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 297/2011 на Комисията от 25 март 2011 г. за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа „Фукушима“ (ОВ L 80, 26.3.2011 г., стр. 5).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011 на Комисията от 27 септември 2011 г. за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа „Фукушима“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 297/2011

(ОВ L 252, 28.9.2011 г., стр. 10.).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 284/2012 на Комисията от 29 март 2012 г. за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в ядрената електроцентрала „Фукушима“ и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011 (ОВ L 92, 30.3.2012 г., стр. 16).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 996/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 г. за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 284/2012 (ОВ L 299, 27.10.2012 г., стр. 31).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 322/2014 на Комисията от 28 март 2014 г. за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа „Фукушима“ (ОВ L 95, 29.3.2014 г., стр. 1).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията от 5 януари 2016 г. за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 322/2014 (ОВ L 3, 6.1.2016 г., стр. 5).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2058 на Комисията от 10 ноември 2017 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ (OB L 294, 11.11.2017 г., стр. 29).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Храни и фуражи, за които преди износ за Съюза се изисква вземане на проби и анализ за наличие на цезий-134 и цезий-137

а)   продукти с произход от префектура Фукушима:

гъби и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 и ex 2005 99 80,

риба и продукти от риболов, класирани в кодове по КН 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 и 1604 с изключение на:

риба от вида Seriola quinqueradiata (Seriola quinqueradiata) и от вида Seriola lalandi (Seriola lalandi), класирани в кодове по КН ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90,

едра кехлибарена риба (Seriola dumerili), класирана в кодове по КН ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90,

риба от вида Pagrus major (Pagrus major), класирана в кодове по КН 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90,

риба от вида Pseudocaranx dentex (Pseudocaranx dentex), класирана в кодове по КН ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 и ex 1604 20 90,

тихоокеански червен тон (Thunnus orientalis), класиран в кодове по КН ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 и ex 1604 20 70,

атлантическо-средиземноморска скумрия (Scomber japonicus), класирана в кодове по КН ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 и ex 1604 20 50,

Aralia spp. и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,

бамбукови издънки (Phyllostacys pubescens) и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 и 2005 91 00,

елеутерокок (издънки на Еleuterococcus sciadophylloides) и производни продукти от него, класирани в кодове по КН 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,

(японска) райска ябълка (Diospyros sp.) и производни продукти от нея, класирани в кодове по КН 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 и ex 0813 50;

б)   продукти с произход от префектура Мияги:

гъби и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 и ex 2005 99 80,

Aralia spp. и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,

бамбукови издънки (Phyllostacys pubescens) и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 и 2005 91 00,

орлова папрат (Pteridium aquilinum) и производни продукти от нея, класирани в кодове по КН 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,

елеутерокок (издънки на Еleuterococcus sciadophylloides) и производни продукти от него, класирани в кодове по КН 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90;

в)   продукти с произход от префектура Гунма:

гъби и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 и ex 2005 99 80,

Aralia spp. и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90,

елеутерокок (издънки на Еleuterococcus sciadophylloides) и производни продукти от него, класирани в кодове по КН 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90;

г)   продукти с произход от префектури Яманаши, Ямагата или Шизуока:

гъби и производни продукти от тях, класирани в кодове по КН 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 и ex 2005 99 80,

елеутерокок (издънки на Еleuterococcus sciadophylloides) и производни продукти от него, класирани в кодове по КН 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90;

д)   продукти с произход от префектури Ибараки, Нагано или Ниигата:

елеутерокок (издънки на Еleuterococcus sciadophylloides) и производни продукти от него, класирани в кодове по КН 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 и ex 0712 90;

е)   съставни продукти, в които съдържанието на продуктите, посочени в букви а) — д) от настоящото приложение, е над 50 %.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Декларация за вноса в Съюза на

… (продукт и държава на произход)

Код за идентификация на партидатаНомер на декларацията

В съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“

(упълномощен представител съгласно член 6, параграф 2 или 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6)

ДЕКЛАРИРАМ, че ……(продуктите, посочени в член 5, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6) от настоящата пратка, състояща се от: ………(описание на пратката, продукт, брой и вид на опаковките, бруто или нето тегло), натоварена в …(място на товаренето) на …(дата на товаренето) от …(идентификация на превозвача)с местоназначение …(населено място и държава)и произхождаща от предприятието ……(наименование и адрес на предприятието)

отговаря на изискванията на действащото законодателство в Япония относно максимално допустимите нива за общото количество цезий-134 и цезий-137.

ДЕКЛАРИРАМ, че пратката съдържа:

продукти, посочени в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1787, които са събрани и/или преработени преди 11 март 2011 г.;

продукти, посочени в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1787, които не са с произход или изпратени от някоя от префектурите, изброени в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1787, за които се изисква вземане на проби и анализ на посочения продукт;

продукти, посочени в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1787, които са изпратени, но не са с произход от някоя от префектурите, изброени в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1787, за които се изисква вземане на проби и анализ на посочения продукт, и не са били изложени на радиоактивност по време на транзита;

продукти, посочени в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1787, които са с произход от някоя от префектурите, изброени в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1787, за които се изисква вземане на проби и анализ на посочения продукт, и от които е взета проба на …(дата) и са подложени на лабораторен анализ на …(дата) в …(наименование на лабораторията) с цел определяне на нивото на радионуклидите цезий-134 и цезий-137. Докладът от анализа е приложен;

продукти, посочени в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1787, с неизвестен произход или производен продукт от тях, или комбиниран фураж или съставна храна, в които съдържанието на тези продукти е над 50 % като съставка(и) с неизвестен произход, от които са взети проби на …(дата), като същите са били подложени на лабораторен анализ на … (дата) в …(наименование на лабораторията) с цел определяне на нивото на радионуклидите цезий-134 и цезий-137. Докладът от анализа е приложен.

Съставено в …на …година.

Подпис и печат на упълномощения представител, посочен в член 6, параграф 2 или 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6