24.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 270/57


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1756 НА КОМИСИЯТА

от 23 октомври 2019 година

за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 136/2004 по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в списъка на третите държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки със сено и слама

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (1), и по-специално член 19, параграф 1 от нея,като има предвид,

че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). На 11 април 2019 г. Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство прие Решение (ЕС) 2019/584 (2) за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС. В съответствие с посоченото решение срокът, предвиден в член 50, параграф 3 от ДЕС, беше допълнително удължен до 31 октомври 2019 г. Поради това правото на Съюза ще престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, считано от 1 ноември 2019 г. („датата на оттегляне“).

(2)

В Директива 97/78/ЕО са определени принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въвеждани в Съюза от трети страни. В член 19, параграф 1 от посочената директива е предвидено, че Комисията съставя списък с растителни продукти, които подлежат на ветеринарни проверки, тъй като могат да представляват риск от разпространение на инфекциозни или заразни болести по животните в Съюза, и списък на третите държави, на които може да бъде разрешавано да изнасят посочените растителни продукти за Съюза.

(3)

В съответствие с това в приложение IV към Регламент (ЕО) № 136/2004 на Комисията (3) сеното и сламата са изброени като растителни продукти, които подлежат на ветеринарни проверки на границата, а в приложение V към посочения регламент са изброени държавите, от които на държавите членки е разрешено да внасят сено и слама.

(4)

Компетентните органи на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия са представили необходимите гаранции, че от датата на оттегляне тяхната държава ще изпълнява изискванията, предвидени в Регламент (ЕО) № 136/2004 относно въвеждането в Съюза на пратки с посочените стоки, като продължава да спазват законодателството на Съюза за първоначален период от най-малко девет месеца.

(5)

Поради това, като се отчитат тези конкретни гаранции, предоставени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, и с цел да се избегне ненужното нарушаване на търговията след датата на оттегляне, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия следва да бъде включено в поместения в приложение V към Регламент (ЕО) № 136/2004 списък на третите държави, от които на държавите членки е разрешено да внасят сено и слама в Съюза.

(6)

Поради това приложение V към Регламент (ЕО) № 136/2004 следва да бъде съответно изменено.

(7)

Настоящият регламент следва да се прилага от 1 ноември 2019 г., освен ако на тази дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение V към Регламент (ЕО) № 136/2004 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 ноември 2019 г.

Настоящият регламент обаче не се прилага, ако на посочената дата правото на Съюза продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 октомври 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(2)  Решение (ЕС) 2019/584 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 11 април 2019 г. за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ОВ L 101, 11.4.2019 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 136/2004 на Комисията от 22 януари 2004 г. за определяне на процедурите за ветеринарни проверки на граничните инспекционни пунктове на Общността на продукти, внасяни от трети страни (ОВ L 21, 28.1.2004 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ

След вписването за Чили в приложение V към Регламент (ЕО) № 136/2004 се добавя следният ред:

„GB

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия“