11.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/8


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1702 НА КОМИСИЯТА

от 1 август 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета посредством установяване на списък на приоритетните вредители

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031 Комисията е оправомощена да установи списък на приоритетните вредители.

(2)

Приоритетните вредители са карантинни вредители от значение за Съюза, които отговарят на всички посочени по-долу условия: на първо място, не е известно да са налични на територията на Съюза или е известно, че са налични или в ограничена част от тази територия, или са налични в единични, необичайни, изолирани и редки случаи; на второ място, потенциалното им икономическо, екологично или социално въздействие е най-сериозно за територията на Съюза и на трето място, те са включени в списък като приоритетни вредители.

(3)

Комисията извърши оценка, за да определи кои вредители да включи в списъка на приоритетните вредители. Тази оценка е основана на методика, разработена от Съвместния изследователски център на Комисията и Европейския орган за безопасност на храните.

(4)

Тази методика се състои от комплексни показатели и анализ, основан на множество критерии. При нея се отчита вероятността от разпространение и установяване на вредителите, подложени на оценка, и последиците от това за територията на Съюза. Освен това при тази методика се отчитат критериите, изброени в раздел 1, точка 2 и раздел 2 от приложение I към Регламент (ЕС) 2016/2031, които обхващат икономическото, социалното и екологичното измерение.

(5)

При изготвянето на оценката бе взет предвид резултатът от методологията, приложена от Съвместния изследователски център на Комисията и Европейския орган за безопасност на храните, както и консултацията с обществеността, проведена чрез Портала за по-добро регулиране. В резултат на това бе направено заключението, че са налице 20 вредители, чието потенциално икономическо, екологично или социално въздействие се счита за най-сериозно за територията на Съюза.

(6)

Освен това за тези вредители няма данни да са налични на територията на Съюза, нито да са налични в ограничени части от нея или в единични, необичайни, изолирани и редки случаи.

(7)

Поради това е целесъобразно посочените вредители да бъдат включени в приложението към настоящия регламент.

(8)

С цел да се осигури последователно прилагане на всички правила относно карантинните вредители от значение за Съюза, настоящият регламент следва да се прилага от същата дата като Регламент (ЕС) 2016/2031, т.е. от 14 декември 2019 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Списък на приоритетните вредители

Списъкът на приоритетните вредители, посочен в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е установен в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 14 декември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 август 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на приоритетните вредители

 

Agrilus anxius Gory

 

Agrilus planipennis Fairmaire

 

Anastrepha ludens (Loew)

 

Anoplophora chinensis (Thomson)

 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 

Anthonomus eugenii Cano

 

Aromia bungii (Faldermann)

 

Bactericera cockerelli (Sulc.)

 

Bactrocera dorsalis (Hendel)

 

Bactrocera zonata (Saunders)

 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

 

Candidatus Liberibacter spp., причинител на болестта Huanglongbing при цитрусовите култури/citrus greening

 

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

 

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

 

Popillia japonica Newman

 

Rhagoletis pomonella Walsh

 

Spodoptera frugiperda (Smith)

 

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

 

Xylella fastidiosa (Wells et al.)