8.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1676 НА КОМИСИЯТА

от 7 октомври 2019 година

за поправка на текста на някои езици на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В текста на Регламент (ЕО) № 1333/2008 на чешки език са допуснати грешки в приложение II, част А, таблица 2 и в приложение II, част Д, категории храни 02.1, 02.2.2, 04.2.5.1, 04.2.5.2, 04.2.5.3, 08.2, 08.3.1, 08.3.2, 08.3.3, 14.1.4, 15.1 и 15.2. Поради това в текста на чешки език условията за употреба (ограничения/изключения) на добавките в храните от посочените разпоредби следва да бъдат поправени, за да се осигури правна яснота за стопанските субекти от сектора на храните и да се обезпечи безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар.

(2)

В текста на Регламент (ЕО) № 1333/2008 на латвийски език е допусната грешка в приложение II, част Д, категория храни 04.1.2. Поради това в текста на латвийски език условията за употреба (ограничения/изключения) на добавките в храните от посочената разпоредба следва да бъдат поправени, за да се осигури правна яснота за стопанските субекти от сектора на храните и да се обезпечи безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар.

(3)

В текста на Регламент (ЕО) № 1333/2008 на словашки език е допусната грешка в приложение II, част Д, категория храни 07.1. Поради това в текста на словашки език условията за употреба (ограничения/изключения) на добавките в храните от посочената разпоредба следва да бъдат поправени, за да се осигури правна яснота за стопанските субекти от сектора на храните и да се обезпечи безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар.

(4)

Поради това текстът на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на латвийски, словашки и чешки език следва да бъде съответно поправен. Поправката не се отнася за текста на останалите езици.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

(не засяга българската версия)

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 октомври 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.