26.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 246/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1582 НА КОМИСИЯТА

от 25 септември 2019 година

за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от имазалил във или върху определени продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а) и член 49, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за имазалил са определени в приложение II и в част Б от приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005.

(2)

Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) предостави обосновано становище относно съществуващите МДГОВ за имазалил в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 (2). Той препоръча да бъдат намалени МДГОВ за картофи, домати, зърна от ечемик, зърна от овес, зърна от ръж и зърна от пшеница. За някои други продукти той препоръча повишаване на съществуващите МДГОВ.

(3)

Органът стигна до заключението, че по отношение на някои МДГОВ част от информацията не е налична и че е необходим по-задълбочен анализ от страна на лицата, отговарящи за управлението на риска. От гледна точна на управлението на риска е целесъобразно МДГОВ да бъдат определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на настоящото им равнище или на равнището, установено от Органа за цитрусови плодове, ягоди, къпини, малини, тиквички, пъпеши и за мускули, мастна тъкан, черен дроб и бъбреци от свине, говеда и еднокопитни животни, както и за краве и кобилешко мляко, тъй като за изброените продукти бе налична ограничена информация и Органът изведе МДГОВ, които не предизвикват безпокойство от гледна точка на защитата на потребителите. Тези МДГОВ ще бъдат подложени на преглед, като при този преглед ще бъде взета предвид информацията, налична в периода от две години след датата на публикуване на настоящия регламент. От гледна точна на управлението на риска е целесъобразно МДГОВ да бъдат определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на специалната граница на определяне или на равнището на МДГОВ по подразбиране, както е предвидено в член 18, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 396/2005, за семкови плодове, райска ябълка, банани и сладки пиперки, тъй като за посочените продукти не бе налична информация, въз основа на която Органът да изведе МДГОВ, които не предизвикват безпокойство от гледна точка на защитата на потребителите.

(4)

Органът посочи, че изведените МДГОВ за имазалил в грейпфрути, портокали, ябълки, круши, банани, картофи и говежди черен дроб, както и МДГОВ по Кодекс алиментариус (CXL), въз основа на която е определена МДГОВ на ЕС за мушмули, може да предизвикат безпокойство от гледна точка на защитата на потребителите. Като взе предвид допълнителната информация, налична за грейпфрути, портокали и картофи, той изведе други МДГОВ за грейпфрути, портокали, картофи и говежди черен дроб, които не предизвикват такова безпокойство. Във връзка с МДГОВ за ябълки, круши, мушмули и банани Органът посочи, че лицата, отговарящи за управлението на риска, могат да преценят дали да ги определят на специалната граница на определяне или на равнището на МДГОВ по подразбиране, както е предвидено в член 18, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(5)

Органът предложи преразгледани определения на пестицидния остатък. Целесъобразно е определенията за пестицидния остатък да бъдат съответно изменени.

(6)

Независимо от прегледа на МДГОВ, извършен в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005, по член 6 от посочения регламент бе подадено заявление за изменение на съществуващите МДГОВ за имазалил в цитрусови плодове, ябълки, круши, банани и картофи и в продукти от животински произход.

(7)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 396/2005 посоченото заявление бе подложено на оценка от съответната държава членка и докладът по оценката бе изпратен на Комисията.

(8)

В съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 396/2005 Органът направи оценка на заявлението и на доклада по оценката, като обърна специално внимание на рисковете за потребителите, а когато е приложимо — и за животните, и даде обосновано становище (3) по предложените МДГОВ. Той изпрати становището си до заявителите, до Комисията и до държавите членки и го направи общодостъпно.

(9)

В своето обосновано становище по член 10 от Регламент (ЕО) № 396/2005 Органът стигна до заключението, че МДГОВ за предназначените видове употреба не могат да бъдат изменени до приключването на оценката на риска за метаболитите в растения R014821, FK-772 и FK-284 по отношение на генотоксичността и общата токсичност. Той стигна също така до заключението, че част от информацията, за която при прегледа на МДГОВ по член 12, параграф 1 от посочения регламент бе установено, че не е налична, е била подадена заедно със заявлението по член 6 от същия регламент.

(10)

Поради факта, че обоснованото становище по член 10 от Регламент (ЕО) № 396/2005 бе прието след приемането на обоснованото становище по член 12, параграф 1 от същия регламент, и предвид хоризонталното естество на безпокойствата във връзка с токсичността, установени за метаболитите на имазалил R014821, FK-772 и FK-284, Комисията поиска Органът да актуализира своето обосновано становище относно съществуващите МДГОВ за имазалил в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(11)

Органът представи обосновано становище (4), с което актуализира прегледа на съществуващите МДГОВ за имазалил въз основа на новата токсикологична информация.

(12)

В посоченото обосновано становище Органът изведе същите МДГОВ като тези в своето обосновано становище по член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005 с изключение на цитрусови плодове, пъпеши и продукти от животински произход. Той не предложи МДГОВ за посочените продукти, тъй като не успя да приключи оценката на токсикологичните свойства на метаболита R014821.

(13)

Одобрението на имазалил бе подновено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 705/2011 на Комисията (5) в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета (6). Въпреки че при оценката на риска, извършена преди приемането на посочения регламент, Органът бе установил някои неясноти по отношение на токсикологичните свойства на метаболита R014821 (7), на етапа на управление на риска условията на одобрението не са били ограничени в тази връзка. Допълнителната информация относно токсикологичните свойства на метаболита R014821, подадена със заявлението по член 6 от Регламент (ЕО) № 396/2005, не допринесе за пълното изясняване на тези неясноти, но и не доведе до по-високо ниво на безпокойство. От гледна точна на управлението на риска е последователно и целесъобразно в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 МДГОВ за продуктите, за които в своето обосновано становище по член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005 Органът изведе МДГОВ, които не предизвикват безпокойство от гледна точка на защитата на потребителите, да бъдат определени на настоящото равнище или на равнището, установено от Органа.

(14)

В обоснованите становища на Органа са взети под внимание съществуващите CXL. CXL, които са безопасни за потребителите в Съюза, бяха взети предвид при определянето на МДГОВ.

(15)

По отношение на продукти, при които употребата на въпросния продукт за растителна защита не е разрешена и за които не съществуват стойности, при които е допустим вносът, нито има CXL, МДГОВ следва да бъдат определени на специалната граница на определяне или да се прилагат МДГОВ по подразбиране, както е предвидено в член 18, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(16)

Комисията проведе консултации с референтните лаборатории на Европейския съюз за остатъци от пестициди относно нуждата да се адаптират някои от границите на определяне. Посочените лаборатории стигнаха до заключението, че техническият напредък налага за някои продукти да бъдат определени специални граници на определяне.

(17)

Въз основа на обоснованите становища на Органа и като се вземат под внимание факторите, които са от значение за разглеждания въпрос, съответните изменения на МДГОВ отговарят на изискванията на член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(18)

В рамките на Световната търговска организация бяха проведени консултации с търговските партньори на Съюза относно новите МДГОВ и техните становища бяха взети под внимание.

(19)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(20)

С цел да се позволи нормално пускане на пазара, преработване и потребление на продуктите, в настоящия регламент следва да се предвидят преходни разпоредби за продуктите, които са били произведени преди изменението на МДГОВ и за които информацията показва, че се поддържа високо равнище на защита на потребителите.

(21)

Следва да се предвиди разумен срок преди прилагането на изменените МДГОВ, така че да се позволи на държавите членки, третите държави и стопанските субекти в областта на храните да се подготвят за спазването на новите изисквания вследствие на изменението на МДГОВ.

(22)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Регламент (ЕО) № 396/2005 във вида преди изменението му с настоящия регламент продължава да се прилага за продукти, които са били произведени в Съюза или внесени в Съюза преди 16 април 2020 г., с изключение на грейпфрут, портокали, ябълки, круши, мушмули, банани, картофи и говежди черен дроб.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 16 април 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 септември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(2)  Европейски орган за безопасност на храните; Review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (ЕС) № 396/2005 (Преглед на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества от имазалил в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017;15(9):4977.

(3)  Европейски орган за безопасност на храните; Modification of the existing maximum residue levels for imazalil in various commodities (Изменение на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за имазалил в различни продукти). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2018;16(6):5329.

(4)  Европейски орган за безопасност на храните; Reasoned Opinion on the updated review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (ЕС) № 396/2005 following new toxicological information (Обосновано становище относно актуализирания преглед на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества от имазалил в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2018;16(10):5453.

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 705/2011 на Комисията от 20 юли 2011 г. за одобряване на активното вещество имазалил в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (ОВ L 190, 21.7.2011 г., стр. 43).

(6)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

(7)  Европейски орган за безопасност на храните; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imazalil (Заключение във връзка партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество имазалил като пестицид). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2010;8(3):1526.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят, както следва:

1)

В приложение II колоната за имазалил се заменя със следното:

Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Kодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (1)

Имазалил (всяко едно съотношение на съставни изомери) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

 

0110000

Цитрусови плодове

 

0110010

Грейпфрути

4 (+)

0110020

Портокали

4 (+)

0110030

Лимони

5 (+)

0110040

Сладки лимони

5 (+)

0110050

Мандарини

5 (+)

0110990

Други (2)

0,01 (*1)

0120000

Черупкови плодове

0,01 (*1)

0120010

Бадеми

 

0120020

Бразилски орехи

 

0120030

Кашу

 

0120040

Кестени

 

0120050

Кокосови орехи

 

0120060

Лешници

 

0120070

Орехи макадамия

 

0120080

Пеканови орехи

 

0120090

Ядки от пиния

 

0120100

Шамфъстък

 

0120110

Орехи

 

0120990

Други (2)

 

0130000

Семкови плодове

0,01 (*1)

0130010

Ябълки

 

0130020

Круши

 

0130030

Дюли

 

0130040

Мушмули

 

0130050

Японско нефле/японски мушмули

 

0130990

Други (2)

 

0140000

Костилкови плодове

0,01 (*1)

0140010

Кайсии

 

0140020

Череши (сладки)

 

0140030

Праскови

 

0140040

Сливи

 

0140990

Други (2)

 

0150000

Ягодоплодни култури

 

0151000

а)

грозде

0,01 (*1)

0151010

Трапезно грозде

 

0151020

Винено грозде

 

0152000

б)

ягоди

2

0153000

в)

храстови

 

0153010

Къпини

2

0153020

Полски къпини

0,01 (*1)

0153030

Малини (червени и жълти)

2

0153990

Други (2)

0,01 (*1)

0154000

г)

други малки плодове и ягодоплодни култури

0,01 (*1)

0154010

Боровинки

 

0154020

Червени боровинки

 

0154030

Френско грозде (черно, червено и бяло)

 

0154040

Цариградско грозде (зелено, червено и жълто)

 

0154050

Шипки

 

0154060

Черници (черни и бели)

 

0154070

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

 

0154080

Плодове от черен бъз

 

0154990

Други (2)

 

0160000

Смесени плодове

0,01 (*1)

0161000

а)

с ядлива кора

 

0161010

Фурми

 

0161020

Смокини

 

0161030

Трапезни маслини

 

0161040

Кумквати

 

0161050

Карамболи

 

0161060

Райска ябълка

 

0161070

Ямболан/явайска слива

 

0161990

Други (2)

 

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

0162010

Киви (зелено, червено, жълто)

 

0162020

Личи

 

0162030

Пасионфрут/маракуя

 

0162040

Бодливи круши/кактусови плодове

 

0162050

Звездни ябълки

 

0162060

Виржинска хурма

 

0162990

Други (2)

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

0163010

Авокадо

 

0163020

Банани

 

0163030

Манго

 

0163040

Папая

 

0163050

Нарове

 

0163060

Черимоя

 

0163070

Гуава

 

0163080

Ананаси

 

0163090

Плодове от хлебно дърво

 

0163100

Дуриан

 

0163110

Бодлива анона

 

0163990

Други (2)

 

0200000

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ

 

0210000

Кореноплодни и грудкови

0,01 (*1)

0211000

а)

картофи

 

0212000

б)

тропични кореноплодни и грудкови зеленчуци

 

0212010

Корени от маниока

 

0212020

Сладки картофи

 

0212030

Игнами/индийски картофи

 

0212040

Корени от арарут

 

0212990

Други (2)

 

0213000

в)

други кореноплодни и грудкови зеленчуци, с изключение на захарно цвекло

 

0213010

Червено цвекло

 

0213020

Моркови

 

0213030

Целина с едри глави

 

0213040

Хрян

 

0213050

Земна ябълка

 

0213060

Пащърнак

 

0213070

Магданоз на грудки

 

0213080

Репички

 

0213090

Козя брада

 

0213100

Жълта ряпа/брюква

 

0213110

Репи

 

0213990

Други (2)

 

0220000

Луковични зеленчуци

0,01 (*1)

0220010

Чесън

 

0220020

Лук

 

0220030

Шалот/дребен лук

 

0220040

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

 

0220990

Други (2)

 

0230000

Плодни зеленчуци

 

0231000

а)

от семейства Solanaceae и Malvaceae

 

0231010

Домати

0,3

0231020

Сладки пиперки

0,01 (*1)

0231030

Патладжани

0,01 (*1)

0231040

Бамя

0,01 (*1)

0231990

Други (2)

0,01 (*1)

0232000

б)

тиквови с ядлива кора

 

0232010

Краставици

0,5

0232020

Корнишони

0,5

0232030

Тиквички

0,1 (+)

0232990

Други (2)

0,01 (*1)

0233000

в)

кратункови растения с неядлива кора

 

0233010

Пъпеши

2 (+)

0233020

Тикви

0,01 (*1)

0233030

Дини

0,01 (*1)

0233990

Други (2)

0,01 (*1)

0234000

г)

сладка царевица

0,01 (*1)

0239000

д)

други плодни зеленчуци

0,01 (*1)

0240000

Зеленчуци от род Brassica (с изключение на корени от тях и на бейби култури от същия род)

0,01 (*1)

0241000

а)

цветно зеле

 

0241010

Броколи

 

0241020

Карфиол

 

0241990

Други (2)

 

0242000

б)

растения от рода Brassica на глави

 

0242010

Брюкселско зеле

 

0242020

Зеле

 

0242990

Други (2)

 

0243000

в)

листни растения от рода Brassica

 

0243010

Китайско зеле

 

0243020

Къдраво зеле

 

0243990

Други (2)

 

0244000

г)

алабаш

 

0250000

Листни зеленчуци, тревисти растения и ядливи цветя

 

0251000

а)

марули и салатни растения

0,01 (*1)

0251010

Полска салата/кълнова салата

 

0251020

Маруля

 

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

 

0251040

Кресон и други кълнове

 

0251050

Земен кресон

 

0251060

Рукола

 

0251070

Червен синап

 

0251080

Бейби култури (в т.ч. растения от рода Brassica)

 

0251990

Други (2)

 

0252000

б)

спанак и подобни листни зеленчуци

0,01 (*1)

0252010

Спанак

 

0252020

Тученица

 

0252030

Листно цвекло/салатно цвекло

 

0252990

Други (2)

 

0253000

в)

лозови листа и подобни видове

0,01 (*1)

0254000

г)

воден кресон

0,01 (*1)

0255000

д)

дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

0,01 (*1)

0256000

е)

тревисти растения и ядливи цветя

0,02 (*1)

0256010

Кервел

 

0256020

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

 

0256030

Листа от целина

 

0256040

Магданоз

 

0256050

Градински чай

 

0256060

Розмарин

 

0256070

Мащерка

 

0256080

Босилек и ядливи цветя

 

0256090

Дафинов лист

 

0256100

Градински пелин

 

0256990

Други (2)

 

0260000

Бобови

0,01 (*1)

0260010

Фасул (с шушулки)

 

0260020

Фасул (без шушулки)

 

0260030

Грах (с шушулки)

 

0260040

Грах (без шушулки)

 

0260050

Леща

 

0260990

Други (2)

 

0270000

Стъблени зеленчуци

0,01 (*1)

0270010

Аспержи

 

0270020

Артишок

 

0270030

Целина

 

0270040

Резене

 

0270050

Артишок/ангинарии/ кардун

 

0270060

Праз

 

0270070

Ревен

 

0270080

Бамбукови филизи

 

0270090

Сърцевини от палмово дърво

 

0270990

Други (2)

 

0280000

Гъби, мъхове и лишеи

0,01 (*1)

0280010

Култивирани гъби

 

0280020

Диворастящи гъби

 

0280990

Мъхове и лишеи

 

0290000

Водорасли и прокариотни организми

0,01 (*1)

0300000

ВАРИВА

0,01 (*1)

0300010

Фасул

 

0300020

Леща

 

0300030

Грах

 

0300040

Лупина

 

0300990

Други (2)

 

0400000

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

0,01 (*1)

0401000

Маслодайни семена

 

0401010

Ленено семе

 

0401020

Фъстъци

 

0401030

Маково семе

 

0401040

Сусамово семе

 

0401050

Слънчогледово семе

 

0401060

Семена от рапица

 

0401070

Соя

 

0401080

Семена от синап

 

0401090

Семена от памук

 

0401100

Тиквено семе

 

0401110

Семена от картам/шафранка/сафлор

 

0401120

Семена от пореч

 

0401130

Камелина

 

0401140

Конопено семе

 

0401150

Рициново семе

 

0401990

Други (2)

 

0402000

Маслодайни плодове

 

0402010

Маслини за производство на масло

 

0402020

Ядки от маслодайна палма

 

0402030

Плодове от маслодайна палма

 

0402040

Капок (растителен пух)

 

0402990

Други (2)

 

0500000

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

0,01 (*1)

0500010

Ечемик

 

0500020

Елда и други псевдозърнени култури

 

0500030

Царевица

 

0500040

Просо

 

0500050

Овес

 

0500060

Ориз

 

0500070

Ръж

 

0500080

Сорго

 

0500090

Пшеница

 

0500990

Други (2)

 

0600000

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ, КАКАО И РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕЙСТВО РОЖКОВИ

0,05 (*1)

0610000

Чай

 

0620000

Кафе на зърна

 

0630000

Билкови настойки от

 

0631000

а)

цветове

 

0631010

Лайка

 

0631020

Хибискус

 

0631030

Роза

 

0631040

Жасмин

 

0631050

Липа

 

0631990

Други (2)

 

0632000

б)

листа и стръкове

 

0632010

Ягодови листа

 

0632020

Ройбос

 

0632030

Мате

 

0632990

Други (2)

 

0633000

в)

корени

 

0633010

Валериан

 

0633020

Женшен

 

0633990

Други (2)

 

0639000

г)

всички останали части на растението

 

0640000

Какао на зърна

 

0650000

Група Рожкови

 

0700000

ХМЕЛ

0,05 (*1)

0800000

ПОДПРАВКИ

 

0810000

Подправки на семена

0,05 (*1)

0810010

Анасон

 

0810020

Черен кимион

 

0810030

Целина

 

0810040

Кориандър

 

0810050

Кимион

 

0810060

Копър

 

0810070

Резене

 

0810080

Сминдух

 

0810090

Индийско орехче

 

0810990

Други (2)

 

0820000

Подправки, които представляват плодове на растения

0,05 (*1)

0820010

Бахар/пимента

 

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

 

0820030

Ким

 

0820040

Кардамон

 

0820050

Хвойна

 

0820060

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

 

0820070

Ванилия

 

0820080

Тамаринд

 

0820990

Други (2)

 

0830000

Подправки, които се получават от кората на растения

0,05 (*1)

0830010

Канела

 

0830990

Други (2)

 

0840000

Подправки, които представляват корени и коренища

 

0840010

Сладък корен/гол сладник

0,05 (*1)

0840020

Джинджифил (10)

0,05 (*1)

0840030

Куркума

0,05 (*1)

0840040

Хрян (11)

 

0840990

Други (2)

0,05 (*1)

0850000

Подправки, които представляват пъпки

0,05 (*1)

0850010

Карамфил

 

0850020

Каперси

 

0850990

Други (2)

 

0860000

Поправки, които представляват плодници на растителни цветове

0,05 (*1)

0860010

Жълт минзухар

 

0860990

Други (2)

 

0870000

Подправки, които представляват обвивки

0,05 (*1)

0870010

Обвивка на индийско орехче

 

0870990

Други (2)

 

0900000

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

0,01 (*1)

0900010

Захарно цвекло (корени)

 

0900020

Захарна тръстика

 

0900030

Корени от цикория

 

0900990

Други (2)

 

1000000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

1010000

Продукти от

 

1011000

а)

свине

0,02 (*1)

1011010

Мускули

(+)

1011020

Мазнини

(+)

1011030

Черен дроб

(+)

1011040

Бъбреци

(+)

1011050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1011990

Други (2)

 

1012000

б)

говеда

 

1012010

Мускули

0,02 (*1) (+)

1012020

Мазнини

0,02 (*1) (+)

1012030

Черен дроб

0,03 (+)

1012040

Бъбреци

0,02 (*1) (+)

1012050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,02 (*1)

1012990

Други (2)

0,02 (*1)

1013000

в)

овце

0,01 (*1)

1013010

Мускули

 

1013020

Мазнини

 

1013030

Черен дроб

 

1013040

Бъбреци

 

1013050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1013990

Други (2)

 

1014000

г)

кози

0,01 (*1)

1014010

Мускули

 

1014020

Мазнини

 

1014030

Черен дроб

 

1014040

Бъбреци

 

1014050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1014990

Други (2)

 

1015000

д)

еднокопитни

 

1015010

Мускули

0,02 (*1) (+)

1015020

Мазнини

0,02 (*1) (+)

1015030

Черен дроб

0,03 (+)

1015040

Бъбреци

0,02 (*1) (+)

1015050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,02 (*1)

1015990

Други (2)

0,02 (*1)

1016000

е)

домашни птици

0,01 (*1)

1016010

Мускули

 

1016020

Мазнини

 

1016030

Черен дроб

 

1016040

Бъбреци

 

1016050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1016990

Други (2)

 

1017000

ж)

други отглеждани в стопанства сухоземни животни

0,01 (*1)

1017010

Мускули

 

1017020

Мазнини

 

1017030

Черен дроб

 

1017040

Бъбреци

 

1017050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1017990

Други (2)

 

1020000

Мляко

 

1020010

Краве

0,02 (*1) (+)

1020020

Овче

0,01 (*1)

1020030

Козе

0,01 (*1)

1020040

Кобилешко

0,02 (*1) (+)

1020990

Други (2)

0,01 (*1)

1030000

Птичи яйца

0,01 (*1)

1030010

Кокоши

 

1030020

Пачи

 

1030030

Гъши

 

1030040

Пъдпъдъчи

 

1030990

Други (2)

 

1040000

Мед и други пчелни продукти (7)

0,05 (*1)

1050000

Земноводни и влечуги

0,01 (*1)

1060000

Сухоземни безгръбначни животни

0,01 (*1)

1070000

Диви сухоземни гръбначни животни

0,01 (*1)

1100000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — РИБА, РИБНИ ПРОДУКТИ И ВСИЧКИ ДРУГИ МОРСКИ И СЛАДКОВОДНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (8)

 

1200000

КУЛТУРИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ИЗПОЛЗВАНИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФУРАЖИ ЗА ЖИВОТНИ (8)

 

1300000

ПРЕРАБОТЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (9)

 

(**)

Комбинация пестицид — код, за която се прилага МДГОВ, както е посочено в приложение III, част Б.

Имазалил (всяко едно съотношение на съставни изомери) (R)

(R)

=

Определението за пестицидния остатък се различава за следните комбинации пестицид — кодов номер: имазалил — код 1000000 , с изключение на 1040000 : сума на имазалил и метаболита FK-772 (всяко едно съотношение на съставни изомери), изразена като имазалил

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че част от информацията за токсичността на метаболитите не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е подадена до от 26 септември 2021 г., или — ако тази информация не е подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

0110010

Грейпфрути

0110020

Портокали

0110030

Лимони

0110040

Сладки лимони

0110050

Мандарини

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че част от информацията за изпитванията за остатъчни вещества не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е подадена до 26 септември 2021 г., или — ако тази информация не е подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

0232030

Тиквички

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че част от информацията за токсичността на метаболитите не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е подадена до 26 септември 2021 г., или — ако тази информация не е подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

0233010

Пъпеши

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че част от информацията за токсичността на метаболитите и за стабилността при съхранение не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, посочена в първото изречение, ако е подадена до 26 септември 2021 г., или — ако тази информация не е подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

1011010

Мускули

1011020

Мазнини

1011030

Черен дроб

1011040

Бъбреци

1012010

Мускули

1012020

Мазнини

1012030

Черен дроб

1012040

Бъбреци

1015010

Мускули

1015020

Мазнини

1015030

Черен дроб

1015040

Бъбреци

1020010

Краве

1020040

Кобилешко

2)

В част Б от приложение III колоната за имазалил се заличава.


(*1)  Граница на аналитично определяне

(1)  За пълния списък продукти от растителен и животински произход, за които се прилагат МДГОВ, вж. приложение I.