18.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 240/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1561 НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2019 година

за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлормекват в култивирани гъби

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във или върху храни и фуражи от растителен и животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а) и член 16, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за хлормекват са определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005.

(2)

В съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 МДГОВ за хлормекват наскоро бяха изменени с Регламент (ЕС) 2017/693 на Комисията (2). При това беше определена временна МДГОВ за култивирани гъби, а именно 0,9 mg/kg, тъй като данните от наблюдението показаха, че при нетретирани култивирани гъби се срещат остатъчни вещества, чието количество превишава границата на определяне, като наличието на тези остатъчни количества може да е резултат от кръстосано замърсяване на култивираните гъби със слама, законно третирана с хлормекват.

(3)

Производители на гъби представиха на Комисията актуални данни от наблюдение, конкретно за кладница, които показват, че остатъчните вещества в тези продукти възникват на равнища, по-високи от настоящите временни МДГОВ, определени за култивирани гъби. Тези остатъчни вещества са резултат от кръстосано замърсяване на култивираните гъби със слама, законно третирана с хлормекват. Няколко държави членки представиха допълнителни данни от наблюдение, получени при официалния контрол, извършен специално на кладница, които данни потвърждават тези констатации.

(4)

В съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 396/2005 Германия състави и оцени заявление за изменение на съществуващата МДГОВ и препрати доклада за оценка на Комисията.

(5)

Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) направи оценка на заявлението и на доклада за оценка, като обърна специално внимание на рисковете за потребителите, а когато е приложимо — и за животните, и издаде научно становище по предложената МДГОВ (3). Той изпрати становището на заявителя, Комисията и държавите членки и го предостави на разположение на обществеността.

(6)

В своето научно становище Органът заключи, че поисканото от Германия изменение на МДГОВ е приемливо с оглед на безопасността на потребителите, което заключение се основава на оценка на експозицията на потребителите от 27 конкретни европейски групи потребители. Органът взе предвид най-актуалната информация относно токсикологичните свойства на веществото. Риск от превишаване на допустимата дневна доза или на острата референтна доза не бе установен нито при дългосрочната експозиция на посоченото вещество чрез консумация на всички хранителни продукти, които биха могли да го съдържат, нито краткосрочната експозиция, дължаща се на прекомерна консумация на съответните продукти.

(7)

В светлината на заключенията на Органа относно риска за потребителите МДГОВ за кладница следва да бъде определена на равнище, съответстващо на 95-ия процентил от всички резултати от извадката, докато за останалите култивирани гъби се запазват съществуващите МДГОВ. Тази МДГОВ ще бъде преразгледана; при това преразглеждане ще се вземе предвид информацията, налична в периода до 13 април 2021 г.

(8)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2017/693 на Комисията от 7 април 2017 г. за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от битертанол, хлормекват и тебуфенпирад във и върху определени продукти (ОВ L 101, 13.4.2017 г., стр. 1).

(3)  Научните доклади на ЕОБХ са на разположение на следния уебсайт: http://www.efsa.europa.eu:

Statement on the dietary risk assessment for the proposed temporary maximum residue level for chlormequat in oyster mushrooms (Изявление относно оценката на риска при прием чрез храната при предложената временна максимално допустима граница на остатъчни вещества от хлормекват в кладница). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019;17(5):5707.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят, както следва:

1)

В приложение II колоната за хлормекват се заличава.

2)

В част А от приложение III се добавя следната колона за хлормекват:

Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Kодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (1)

Хлормекват (сума на хлормекват и солите му, изразена като хлормекват хлорид)

(1)

(2)

(3)

0100000

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

 

0110000

Цитрусови плодове

0,01 (*1)

0110010

Грейпфрути

 

0110020

Портокали

 

0110030

Лимони

 

0110040

Сладки лимони

 

0110050

Мандарини

 

0110990

Други (2)

 

0120000

Черупкови плодове

0,01 (*1)

0120010

Бадеми

 

0120020

Бразилски орехи

 

0120030

Кашу

 

0120040

Кестени

 

0120050

Кокосови орехи

 

0120060

Лешници

 

0120070

Орехи макадамия

 

0120080

Пеканови орехи

 

0120090

Ядки от пиния

 

0120100

Шамфъстък

 

0120110

Орехи

 

0120990

Други (2)

 

0130000

Семкови плодове

 

0130010

Ябълки

0,01 (*1)

0130020

Круши

0,07 (+)

0130030

Дюли

0,01 (*1)

0130040

Мушмули

0,01 (*1)

0130050

Японско нефле/японски мушмули

0,01 (*1)

0130990

Други (2)

0,01 (*1)

0140000

Костилкови плодове

0,01 (*1)

0140010

Кайсии

 

0140020

Череши (сладки)

 

0140030

Праскови

 

0140040

Сливи

 

0140990

Други (2)

 

0150000

Ягодоплодни култури

 

0151000

а)

грозде

0,05

0151010

Трапезно грозде

 

0151020

Винено грозде

 

0152000

б)

ягоди

0,01 (*1)

0153000

в)

храстови

0,01 (*1)

0153010

Къпини

 

0153020

Полски къпини

 

0153030

Малини (червени и жълти)

 

0153990

Други (2)

 

0154000

г)

други малки плодове и ягодоплодни култури

0,01 (*1)

0154010

Боровинки

 

0154020

Червени боровинки

 

0154030

Френско грозде (черно, червено и бяло)

 

0154040

Цариградско грозде (зелено, червено и жълто)

 

0154050

Шипки

 

0154060

Черници (черни и бели)

 

0154070

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

 

0154080

Плодове от черен бъз

 

0154990

Други (2)

 

0160000

Смесени плодове

0,01 (*1)

0161000

а)

с ядлива кора

 

0161010

Фурми

 

0161020

Смокини

 

0161030

Трапезни маслини

 

0161040

Кумквати

 

0161050

Карамболи

 

0161060

Райска ябълка

 

0161070

Ямболан/явайска слива

 

0161990

Други (2)

 

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

0162010

Киви (зелено, червено, жълто)

 

0162020

Личи

 

0162030

Пасионфрут/маракуя

 

0162040

Бодливи круши/кактусови плодове

 

0162050

Звездни ябълки

 

0162060

Виржинска хурма

 

0162990

Други (2)

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

0163010

Авокадо

 

0163020

Банани

 

0163030

Манго

 

0163040

Папая

 

0163050

Нарове

 

0163060

Черимоя

 

0163070

Гуава

 

0163080

Ананаси

 

0163090

Плодове от хлебно дърво

 

0163100

Дуриан

 

0163110

Бодлива анона

 

0163990

Други (2)

 

0200000

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ

 

0210000

Кореноплодни и грудкови

0,01 (*1)

0211000

а)

картофи

 

0212000

б)

тропични кореноплодни и грудкови зеленчуци

 

0212010

Корени от маниока

 

0212020

Сладки картофи

 

0212030

Игнами/индийски картофи

 

0212040

Корени от арарут

 

0212990

Други (2)

 

0213000

в)

други кореноплодни и грудкови зеленчуци, с изключение на захарно цвекло

 

0213010

Червено цвекло

 

0213020

Моркови

 

0213030

Целина с едри глави

 

0213040

Хрян

 

0213050

Земна ябълка

 

0213060

Пащърнак

 

0213070

Магданоз на грудки

 

0213080

Репички

 

0213090

Козя брада

 

0213100

Жълта ряпа/брюква

 

0213110

Репи

 

0213990

Други (2)

 

0220000

Луковични зеленчуци

0,01 (*1)

0220010

Чесън

 

0220020

Лук

 

0220030

Шалот/дребен лук

 

0220040

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

 

0220990

Други (2)

 

0230000

Плодни зеленчуци

0,01 (*1)

0231000

а)

от семейства Solanaceae и Malvaceae

 

0231010

Домати

 

0231020

Сладки пиперки

 

0231030

Патладжани

 

0231040

Бамя

 

0231990

Други (2)

 

0232000

б)

тиквови с ядлива кора

 

0232010

Краставици

 

0232020

Корнишони

 

0232030

Тиквички

 

0232990

Други (2)

 

0233000

в)

кратункови растения с неядлива кора

 

0233010

Пъпеши

 

0233020

Тикви

 

0233030

Дини

 

0233990

Други (2)

 

0234000

г)

сладка царевица

 

0239000

д)

други плодни зеленчуци

 

0240000

Зеленчуци от род Brassica (с изключение на корени от тях и на бейби култури от същия род)

0,01 (*1)

0241000

A)

цветно зеле

 

0241010

Броколи

 

0241020

Карфиол

 

0241990

Други (2)

 

0242000

б)

растения от рода Brassica на глави

 

0242010

Брюкселско зеле

 

0242020

Зеле

 

0242990

Други (2)

 

0243000

в)

листни растения от род Brassica

 

0243010

Китайско зеле

 

0243020

Къдраво зеле

 

0243990

Други (2)

 

0244000

г)

алабаш

 

0250000

Листни зеленчуци, тревисти растения и ядливи цветя

0,01 (*1)

0251000

а)

марули и салатни растения

 

0251010

Полска салата/кълнова салата

 

0251020

Маруля

 

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

 

0251040

Кресон и други кълнове

 

0251050

Земен кресон

 

0251060

Рукола

 

0251070

Червен синап

 

0251080

Бейби култури (в т.ч. растения от рода Brassica)

 

0251990

Други (2)

 

0252000

б)

спанак и подобни листни зеленчуци

 

0252010

Спанак

 

0252020

Тученица

 

0252030

Листно цвекло/салатно цвекло

 

0252990

Други (2)

 

0253000

в)

лозови листа и подобни видове

 

0254000

г)

воден кресон

 

0255000

д)

дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

 

0256000

е)

тревисти растения и ядливи цветя

 

0256010

Кервел

 

0256020

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

 

0256030

Листа от целина

 

0256040

Магданоз

 

0256050

Градински чай

 

0256060

Розмарин

 

0256070

Мащерка

 

0256080

Босилек и ядливи цветя

 

0256090

Дафинов лист

 

0256100

Градински пелин

 

0256990

Други (2)

 

0260000

Бобови

0,01 (*1)

0260010

Фасул (с шушулки)

 

0260020

Фасул (без шушулки)

 

0260030

Грах (с шушулки)

 

0260040

Грах (без шушулки)

 

0260050

Леща

 

0260990

Други (2)

 

0270000

Стъблени зеленчуци

0,01 (*1)

0270010

Аспержи

 

0270020

Артишок

 

0270030

Целина

 

0270040

Резене

 

0270050

Артишок/ангинарии/кардун

 

0270060

Праз

 

0270070

Ревен

 

0270080

Бамбукови филизи

 

0270090

Сърцевини от палмово дърво

 

0270990

Други (2)

 

0280000

Гъби, мъхове и лишеи

 

0280010

Култивирани гъби

0,9 (+)

0280020

Диворастящи гъби

0,01 (*1)

0280990

Мъхове и лишеи

0,01 (*1)

0290000

Водорасли и прокариотни организми

0,01 (*1)

0300000

ВАРИВА

0,01 (*1)

0300010

Фасул

 

0300020

Леща

 

0300030

Грах

 

0300040

Лупина

 

0300990

Други (2)

 

0400000

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

 

0401000

Маслодайни семена

 

0401010

Ленено семе

0,01 (*1)

0401020

Фъстъци

0,01 (*1)

0401030

Маково семе

0,01 (*1)

0401040

Сусамово семе

0,01 (*1)

0401050

Слънчогледово семе

0,01 (*1)

0401060

Семена от рапица

7 (+)

0401070

Соя

0,01 (*1)

0401080

Семена от синап

0,01 (*1)

0401090

Семена от памук

0,7

0401100

Тиквено семе

0,01 (*1)

0401110

Семена от картам/шафранка/сафлор

0,01 (*1)

0401120

Семена от пореч

0,01 (*1)

0401130

Камелина

0,01 (*1)

0401140

Конопено семе

0,01 (*1)

0401150

Рициново семе

0,01 (*1)

0401990

Други (2)

0,01 (*1)

0402000

Маслодайни плодове

0,01 (*1)

0402010

Маслини за производство на масло

 

0402020

Ядки от маслодайна палма

 

0402030

Плодове от маслодайна палма

 

0402040

Капок (растителен пух)

 

0402990

Други (2)

 

0500000

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

 

0500010

Ечемик

3

0500020

Елда и други псевдозърнени култури

0,01 (*1)

0500030

Царевица

0,01 (*1)

0500040

Просо

0,01 (*1)

0500050

Овес

15

0500060

Ориз

0,01 (*1)

0500070

Ръж

8

0500080

Сорго

0,01 (*1)

0500090

Пшеница

7

0500990

Други (2)

0,01 (*1)

0600000

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ, КАКАО И РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕЙСТВО РОЖКОВИ

0,05 (*1)

0610000

Чай

 

0620000

Кафе на зърна

 

0630000

Билкови настойки от

 

0631000

а)

цветове

 

0631010

Лайка

 

0631020

Хибискус

 

0631030

Роза

 

0631040

Жасмин

 

0631050

Липа

 

0631990

Други (2)

 

0632000

б)

листа и стръкове

 

0632010

Ягодови листа

 

0632020

Ройбос

 

0632030

Мате

 

0632990

Други (2)

 

0633000

в)

корени

 

0633010

Валериан

 

0633020

Женшен

 

0633990

Други (2)

 

0639000

г)

всички останали части на растението

 

0640000

Какао на зърна

 

0650000

Група Рожкови

 

0700000

ХМЕЛ

0,05 (*1)

0800000

ПОДПРАВКИ

 

0810000

Подправки на семена

0,05 (*1)

0810010

Анасон

 

0810020

Черен кимион

 

0810030

Целина

 

0810040

Кориандър

 

0810050

Кимион

 

0810060

Копър

 

0810070

Резене

 

0810080

Сминдух

 

0810090

Индийско орехче

 

0810990

Други (2)

 

0820000

Подправки, които представляват плодове на растения

0,05 (*1)

0820010

Бахар/пимента

 

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

 

0820030

Ким

 

0820040

Кардамон

 

0820050

Хвойна

 

0820060

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

 

0820070

Ванилия

 

0820080

Тамаринд

 

0820990

Други (2)

 

0830000

Подправки, които се получават от кората на растения

0,05 (*1)

0830010

Канела

 

0830990

Други (2)

 

0840000

Подправки, които представляват корени и коренища

 

0840010

Сладък корен/гол сладник

0,05 (*1)

0840020

Джинджифил (10)

0,05 (*1)

0840030

Куркума

0,05 (*1)

0840040

Хрян (11)

 

0840990

Други (2)

0,05 (*1)

0850000

Подправки, които представляват пъпки

0,05 (*1)

0850010

Карамфил

 

0850020

Каперси

 

0850990

Други (2)

 

0860000

Поправки, които представляват плодници на растителни цветове

0,05 (*1)

0860010

Жълт минзухар

 

0860990

Други (2)

 

0870000

Подправки, които представляват обвивки

0,05 (*1)

0870010

Обвивка на индийско орехче

 

0870990

Други (2)

 

0900000

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

0,01 (*1)

0900010

Захарно цвекло (корени)

 

0900020

Захарна тръстика

 

0900030

Корени от цикория

 

0900990

Други (2)

 

1000000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

1010000

Продукти от

 

1011000

а)

свине

 

1011010

Мускули

0,3

1011020

Мазнини

0,15

1011030

Черен дроб

1,5

1011040

Бъбреци

1,5

1011050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1,5

1011990

Други (2)

0,01 (*1)

1012000

б)

говеда

 

1012010

Мускули

0,3

1012020

Мазнини

0,15

1012030

Черен дроб

1,5

1012040

Бъбреци

1,5

1012050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1,5

1012990

Други (2)

0,01 (*1)

1013000

в)

овце

 

1013010

Мускули

0,3

1013020

Мазнини

0,15

1013030

Черен дроб

1,5

1013040

Бъбреци

1,5

1013050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1,5

1013990

Други (2)

0,01 (*1)

1014000

г)

кози

 

1014010

Мускули

0,3

1014020

Мазнини

0,15

1014030

Черен дроб

1,5

1014040

Бъбреци

1,5

1014050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1,5

1014990

Други (2)

0,01 (*1)

1015000

д)

еднокопитни

 

1015010

Мускули

0,3

1015020

Мазнини

0,15

1015030

Черен дроб

1,5

1015040

Бъбреци

1,5

1015050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1,5

1015990

Други (2)

0,01 (*1)

1016000

е)

домашни птици

 

1016010

Мускули

0,05

1016020

Мазнини

0,05

1016030

Черен дроб

0,15

1016040

Бъбреци

0,15

1016050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,15

1016990

Други (2)

0,01 (*1)

1017000

ж)

други отглеждани в стопанства сухоземни животни

 

1017010

Мускули

0,3

1017020

Мазнини

0,15

1017030

Черен дроб

1,5

1017040

Бъбреци

1,5

1017050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

1,5

1017990

Други (2)

0,01 (*1)

1020000

Мляко

0,5

1020010

Краве

 

1020020

Овче

 

1020030

Козе

 

1020040

Кобилешко

 

1020990

Други (2)

 

1030000

Птичи яйца

0,15

1030010

Кокоши

 

1030020

Пачи

 

1030030

Гъши

 

1030040

Пъдпъдъчи

 

1030990

Други (2)

 

1040000

Мед и други пчелни продукти (7)

0,05 (*1)

1050000

Земноводни и влечуги

0,01 (*1)

1060000

Сухоземни безгръбначни животни

0,01 (*1)

1070000

Диви сухоземни гръбначни животни

0,3

1100000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — РИБА, РИБНИ ПРОДУКТИ И ВСИЧКИ ДРУГИ МОРСКИ И СЛАДКОВОДНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (8)

 

1200000

КУЛТУРИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ИЗПОЛЗВАНИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФУРАЖИ ЗА ЖИВОТНИ (8)

 

1300000

ПРЕРАБОТЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (9)

 

Хлормекват (сума на хлормекват и солите му, изразена като хлормекват хлорид)

(+)

Последните данни от наблюдението показват, че нивата на хлормекват в круши намаляват, но поради предишни видове употреба веществото все още е налично в количества, по-високи от границата на определяне. Поради това е целесъобразно да се определи временна МДГОВ на стойност 0,07 mg/kg до предоставянето на допълнителни данни от наблюдението. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, ако е предоставена до 13 април 2021 г., или — ако тази информация не е предоставена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

0130020

Круши

(+)

За кладница се прилага следната МДГОВ: 6 mg/kg. Данните от наблюдението показват, че може да възникне кръстосано замърсяване на нетретирани култивирани гъби със слама, законно третирана с хлормекват. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, ако е предоставена до 13 април 2021 г., или — ако тази информация не е предоставена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

0280010

Култивирани гъби

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че част от информацията за метаболизма при културите не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, която се посочва в първото изречение, ако е подадена до 13 април 2019 г. или — ако тази информация не е подадена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0401060

Семена от рапица


(*1)  Граница на аналитично определяне

(1)  За пълния списък продукти от растителен и животински произход, за които се прилагат МДГОВ, вж. приложение I.