11.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 234/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1395 НА КОМИСИЯТА

от 10 септември 2019 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписванията за Босна и Херцеговина и Израел и наименованието на Република Северна Македония в списъка на трети страни, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитното преминаване през Съюза на някои стоки от домашни птици и за изменение на образеца на ветеринарен сертификат за яйчни продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално уводното изречение на член 8, както и член 8, точка 1, първа алинея, член 8, точка 4 и член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (2), и по-специално член 23, параграф 1, член 24, параграф 2, член 25, параграф 2 и член 26, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията (3) се определят изисквания за ветеринарно сертифициране при внос и транзит през Съюза, включително съхраняването по време на транзита, на домашни птици и продукти от домашни птици („стоките“). В него се предвижда, че стоките могат да бъдат внасяни на територията на Съюза и да преминават транзитно през нея само от третите държави, териториите, зоните или компартментите, изброени в колони 1 и 3 от таблицата в част 1 от приложение I към същия регламент.

(2)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 също така се установяват условията, при които дадена трета страна, територия, зона или компартмент следва да се смята за свободна/свободен от високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI).

(3)

Босна и Херцеговина фигурира в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 като трета страна, от която вносът и транзитът на месо от домашни птици през територията на Съюза са разрешени за цялата ѝ територия.

(4)

Босна и Херцеговина поиска да получи разрешение и за внос и транзитно преминаване през Съюза на яйца и яйчни продукти. Въз основа на информацията, събрана по време на одит на Комисията в Босна и Херцеговина с цел оценка на провеждания ветеринарно-санитарен контрол на място по отношение на месо от домашни птици, предназначено за износ за Съюза, и предвид благоприятние резултати от посочения одит, Комисията стигна до заключението, че Босна и Херцеговина изпълнява ветеринарно-санитарните изисквания, установени в Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вноса и транзитното преминаване през Съюза на яйца и яйчни продукти. Поради това е целесъобразно да се измени вписването за Босна и Херцеговина в таблицата в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008, така че да се разреши на тази трета страна вносът и транзитното преминаване през Съюза на яйца и яйчни продукти.

(5)

Освен това Босна и Херцеговина представи на Комисията своята национална програма за контрол на Salmonella при кокошки носачки от вида Gallus gallus. Не бе установено обаче, че посочената програма осигурява гаранции, еквивалентни на гаранциите, предвидени в Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета (4), и в крайна сметка тази програма не бе одобрена. Поради това от Босна и Херцеговина се разрешава само вносът на яйца от домашни птици от вида Gallus gallus, посочени в рубрика „S4“ в част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008.

(6)

Израел фигурира в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 като трета страна, от която вносът в Съюза и транзитното преминаване през неговата територия на някои стоки от домашни птици са разрешени за някои части от територията ѝ в зависимост от изпълнението на политиката за унищожаване на птиците при нюкасълска болест. Тази регионализация е въведена в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008.

(7)

На 24 април 2019 г. Израел потвърди наличието на HPAI от подтип H5N8 в стопанство за домашни птици на своя територия. Заради потвърденото огнище на HPAI от април 2019 г. територията на Израел вече не може да бъде считана за свободна от тази болест и съответно ветеринарните органи на Израел вече не могат да сертифицират пратки с месо от домашни птици за консумация от човека, предназначени за внос в Съюза или транзитно преминаване през неговата територия.

(8)

Ветеринарните органи на Израел предоставиха на Комисията предварителна информация за огнището на HPAI и потвърдиха, че считано от датата на потвърждаване на възникването на огнище на HPAI са преустановили издаването на ветеринарни сертификати за пратки с месо от домашни птици, предназначени за внос или транзитно преминаване през Съюза.

(9)

Поради това след тази дата в Съюза не са били въвеждани пратки с такива продукти с произход от Израел. От съображения за яснота и правна сигурност е целесъобразно тази ситуация да се документира и в таблицата в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 да се въведе съответната крайна дата. Освен това по този начин се гарантира, че когато Израел отново бъде свободна от HPAI и бъде определена начална дата, пратките с такива продукти, произведени в периода между крайната и посочената начална дата, няма да отговарят на условията за въвеждане в Съюза.

(10)

Поради това вписването за Израел в таблицата в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да се измени с цел да бъде отчетена настоящата епидемиологична обстановка в тази трета страна.

(11)

Вследствие на посредническите усилия на Обединените нации (ООН), през юни 2018 г. Атина и Скопие постигнаха двустранно споразумение („Споразумението от Преспа“) за промяна на възприетото от ООН временно наименование „Бивша югославска република Македония“. Това споразумение понастоящем е ратифицирано и от двете държави, като Република Северна Македония официално уведоми ЕС за неговото влизане в сила. Поради това е целесъобразно да се измени наименованието на посочената трета страна в таблицата в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008.

(12)

В част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 е установен образец на ветеринарен сертификат за яйчни продукти (ЕР). В посочения образец на ветеринарен сертификат част I от забележките се отнася до кодовете по Хармонизираната система (ХС), които трябва да се посочат в клетка I.19. на част I на посочения сертификат.

(13)

Ензимите, получени от яйца, например лизозим, се разглеждат като яйчени продукти, и поради това съответните кодове по ХС за тези ензими следва да се добавят към кодовете по ХС, които трябва да се посочат в клетка I.19 на част I от образеца на ветеринарен сертификат за яйчни продукти. Поради това е целесъобразно да се измени образецът на ветеринарен сертификат за яйчни продукти (ЕР).

(14)

Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да бъде съответно изменено.

(15)

Следва да се даде възможност да изтече разумен преходен период от два месеца, преди измененият образец на ветеринарен сертификат да стане задължителен, за да могат държавите членки и промишлеността да се адаптират към новите изисквания, установени в изменения образец на ветеринарен сертификат.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

В продължение на преходен период до 11 ноември 2019 г. държавите членки продължават да разрешават въвеждането в Съюза на пратки със стоките, обхванати от образеца на ветеринарен сертификат за яйчни продукти (EP), установен в част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008, в неговата редакция преди изменението на посочения образец чрез настоящия регламент, при условие че е подписан преди 11 октомври 2019 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 септември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74.

(3)  Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменя, както следва:

1)

Част 1 се изменя, както следва:

а)

вписването за Босна и Херцеговина се заменя със следното:

Код по ISO и име на третата държава или територия

Код на третата държава, територия, зона или компартмент

Описание на третата държава, територия, зона или компартмент

Ветеринарен сертификат

Специфични условия

Специфични условия

Статус на наблюдението по отношение на инфлуенцата по птиците

Ваксинационен статус по отношение на инфлуенцата по птиците

Статус по отношение на контрола на Salmonella (6)

Образец/ образци

Допълнителни гаранции

Крайна дата (1)

Начална дата (2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

„BA — Босна и Херцеговина

BA-0

Цялата страна

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4“

POU

 

 

 

 

 

 

 

б)

вписването за Израел се заменя със следното:

Код по ISO и име на третата държава или територия

Код на третата държава, територия, зона или компартмент

Описание на третата държава, територия, зона или компартмент

Ветеринарен сертификат

Специфични условия

Специфични условия

Статус на наблюдението по отношение на инфлуенцата по птиците

Ваксинационен статус по отношение на инфлуенцата по птиците

Статус по отношение на контрола на Salmonella (6)

Образец/ образци

Допълнителни гаранции

Крайна дата (1)

Начална дата (2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

„IL – Израел (5)

IL-0

Цялата страна

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

28.1.2017 г.

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015 г.

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017 г.

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015 г.

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017 г.

 

 

 

S4“

IL-1

Областта на юг от път № 5

POU

X

N, P2

24.4.2019 г.

 

 

 

 

IL-2

Областта на север от път № 5

POU

X

P3

28.1.2017 г.

 

 

 

 

в)

вписването за Република Северна Македония се заменя със следното:

Код по ISO и име на третата държава или територия

Код на третата държава, територия, зона или компартмент

Описание на третата държава, територия, зона или компартмент

Ветеринарен сертификат

Специфични условия

Специфични условия

Статус на наблюдението по отношение на инфлуенцата по птиците

Ваксинационен статус по отношение на инфлуенцата по птиците

Статус по отношение на контрола на Salmonella (6)

Образец/ образци

Допълнителни гаранции

Крайна дата (1)

Начална дата (2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

„MK — Република Северна Македония

MK-0

Цялата страна

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

28.1.2017 г.

1.5.2017 г.“

 

 

 

г)

заличава се следната бележка под линия:

„(4)

Бивша югославска република Македония: окончателната номенклатура за тази страна ще бъде договорена след приключването на преговорите, които понастоящем се водят в ООН.“

2)

В част 2 образецът на ветеринарен сертификат за яйчни продукти (EP) се заменя със следното:

Образец на ветеринарен сертификат за яйчни продукти (ЕР)

Image 1 Текст на изображението Image 2 Текст на изображението Image 3 Текст на изображението Image 4 Текст на изображението