12.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 187/11


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1188 НА КОМИСИЯТА

от 14 март 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета посредством установяването на класове на експлоатационни показатели за външни щори и сенници по отношение на устойчивостта на натоварване от вятър

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 27, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Европейският стандарт EN 13561 относно външните щори и сенници бе първоначално приет от Европейския комитет за стандартизация (CEN) през 2004 г. и изменен през 2008 г. Той съдържа четири класа на експлоатационни показатели за външни щори и сенници в зависимост от устойчивостта на натоварване от вятър на тези продукти.

(2)

Класовете, установени със стандарт EN 13561, не са достатъчни за всички продукти, предлагани понастоящем на пазара. Най-новите продукти се характеризират с по-висока степен на устойчивост на натоварване от вятър от произведените преди тях. В някои случаи използването на съществуващата класификация може да доведе до проблеми с безопасността във връзка с монтажа на продуктите.

(3)

Поради това е необходимо към класификацията, включена в стандарт EN 13561, да се добавят още три класа на експлоатационни показатели за устойчивост на натоварване от вятър. Необходимо е също така при използването на класовете да се направи разграничение между обхванатите от този стандарт подгрупи, и по-специално за щори с шарнирно рамо, за външни щори със захващане в странични водещи релси и за щори за перголи.

(4)

Съгласно член 27 от Регламент (ЕС) № 305/2011 Комисията или европейските органи по стандартизация въз основа на преразгледан мандат, издаден от Комисията, могат да определят класове на експлоатационните показатели по отношение на съществените характеристики на строителните продукти. Като се има предвид необходимостта възможно най-скоро да бъдат създадени допълнителни класове на експлоатационни показатели, тези нови класове следва да бъдат установени от Комисията. В съответствие с член 27, параграф 2 от посочения регламент, тези класове следва да бъдат използвани в хармонизираните стандарти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Установяват се класове на експлоатационни показатели за външни щори и сенници по отношение на устойчивостта на натоварване от вятър, съгласно посоченото в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Класове на експлоатационни показатели по отношение на устойчивостта на натоварване от вятър за външни щори със захващане в странични водещи релси и щори за перголи

Класове

0

1

2

3

Номинално налягане на вятъра pN (N/m2)

< 40

≥ 40 - < 70

≥ 70 - < 110

≥ 110 - < 170

Допустимо налягане на вятъра pS (N/m2)

< 48

≥ 48 - < 84

≥ 84 - < 132

≥ 132 - < 204


Класове

4

5

6

Номинално налягане на вятъра pN (N/m2)

≥ 170 - < 270

≥ 270 - < 400

≥ 400

Допустимо налягане на вятъра pS (N/m2)

≥ 204 - < 324

≥ 324 - < 480

≥ 480

Таблица 2

Класове на експлоатационни показатели по отношение на устойчивостта на натоварване от вятър за щори с пантографно рамо, щори с конзолно падащо рамо, щори с падащо рамо с водачи, вертикални ролетни щори, маркизи, фасадни щори, щори за оберлихти, щори за зимни градини и мрежи срещу насекоми

Класове

0

1

2

3

Номинално налягане на вятъра pN (N/m2)

< 40

≥ 40 - < 70

≥ 70 - < 110

≥ 110

Допустимо налягане на вятъра pS (N/m2)

< 48

≥ 48 - < 84

≥ 84 - < 132

≥ 132


Таблица 3

Класове на експлоатационни показатели по отношение на устойчивостта на натоварване от вятър за щори с шарнирно рамо

Класове

0

1

2

Номинално налягане на вятъра pN (N/m2)

< 40

≥ 40 - < 70

≥ 70

Допустимо налягане на вятъра pS (N/m2)

< 48

≥ 48 - < 84

≥ 84