3.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 179/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1131 НА КОМИСИЯТА

от 2 юли 2019 година

за създаване на митнически инструмент с цел прилагане на член 14а от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета и член 24а от Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1), и по-специално член 14а, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (2), и по-специално член 24а, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2016/1036 и Регламент (ЕС) 2016/1037 се създава възможност за прилагане и събиране на антидъмпингово и/или изравнително мито върху определени стоки в континенталния шелф на държава членка или в изключителната икономическа зона, посочена от държава членка съгласно Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (3).

(2)

Ако разглежданият продукт е въведен на изкуствен остров, фиксирана или плаваща инсталация или друга конструкция в континенталния шелф или в изключителната икономическа зона на държава — членка на Съюза, от митническата територия на Съюза, в този случай съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4) се изисква преди заминаването на продукта той да бъде деклариран, като се използва декларация за реекспорт, уведомление за реекспорт или обобщена декларация за напускане. С цел да се гарантира наличността на информацията, необходима, за да могат митническите органи да определят дали се дължи антидъмпингово и/или изравнително мито, или за да се изпълнят задълженията за регистриране и докладване по силата на член 14, параграфи 5, 5а и 6 от Регламент (ЕС) 2016/1036 и член 24, параграфи 5, 5а и 6 от Регламент (ЕС) 2016/1037, от получателя следва да се изисква в срок от 30 дни от получаването на разглеждания продукт на изкуствен остров, фиксирана или плаваща инсталация или друга конструкция в континенталния шелф или в изключителната икономическа зона да подаде декларация за получаване до компетентния митнически орган на държавата членка, в която е приета декларацията за реекспорт или в която е направено регистрирането на уведомлението за реекспорт или на обобщената декларация за напускане.

(3)

Ако разглежданият продукт е въведен на изкуствен остров, фиксирана или плаваща инсталация или друга конструкция в континенталния шелф или в изключителната икономическа зона на държава — членка на Съюза, директно от територия извън митническата територия на Съюза, не е възможно да се използват инструментите, предвидени за целта в Регламент (ЕС) № 952/2013. С цел да се гарантира наличността на информацията, необходима, за да могат митническите органи да определят дали се дължи антидъмпингово и/или изравнително мито, или за да се изпълнят задълженията за регистриране и докладване по силата на член 14, параграфи 5, 5а и 6 от Регламент (ЕС) 2016/1036 и член 24, параграфи 5, 5а и 6 от Регламент (ЕС) 2016/1037, разглежданият продукт следва да се декларира чрез декларация за получаване, подадена от получателя в срок от 30 дни от получаването на разглеждания продукт на изкуствен остров, фиксирана или плаваща инсталация или друга конструкция в континенталния шелф или в изключителната икономическа зона. Декларацията следва да се подаде до компетентния митнически орган на държавата членка, която притежава континенталния шелф или изключителната икономическа зона, тъй като именно тази държава членка най-добре може да осъществява контрол.

(4)

С цел опростяване на контрола, който трябва да бъде осъществяван от митническите органи по силата на настоящия регламент, следва понятието „длъжник“ по правило да бъде ограничено до притежателите на лицензи, позволяващи извършването на търговски операции в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на държавите членки, които получават разглежданите продукти на изкуствен остров, фиксирана или плаваща инсталация или всяка друга структура в този континентален шелф или в тази изключителна икономическа зона, независимо от мястото, от което разглежданият продукт е въведен. В конкретни ситуации обаче длъжници може да бъдат лица, различни от притежателите на лицензи.

(5)

За да се предотврати евентуално заобикаляне на антидъмпинговото и/или изравнителното мито, е необходимо специално правило по отношение на случаите, в които разглежданият продукт е поставен под режим активно усъвършенстване, преди да бъде доставен на изкуствен остров, фиксирана или плаваща инсталация или друга конструкция в континенталния шелф или в изключителната икономическа зона на държава — членка на Съюза.

(6)

За да се даде възможност за ефективно функциониране на създадената с настоящия регламент уредба, следва да се прилагат съответните, вече установени в Регламент (ЕС) № 952/2013 процедури във връзка с изчисляването, уведомяването за, събирането, възстановяването, опрощаването и погасяването на митническото задължение и предоставянето на обезпечение, доколкото те са относими съгласно настоящия регламент.

(7)

Тъй като съдържащите се в Регламент (ЕС) № 952/2013 разпоредби относно митническия контрол не се прилагат извън митническата територия на Съюза, е необходимо в настоящия регламент да се установят специални правила във връзка с митническия контрол.

(8)

С цел да се даде достатъчно време на митническите органи да се подготвят за обработката на декларациите за получаване, прилагането на разпоредбите на настоящия регламент следва да бъде отложено.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, посочен в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036 и в член 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1037,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят условията за налагане на антидъмпингово и/или изравнително мито върху продукти, въведени на изкуствен остров, фиксирана или плаваща инсталация или друга конструкция в континенталния шелф или в изключителната икономическа зона на държава членка, както и процедурите, свързани с уведомяването за такива продукти и тяхното деклариране и с плащането на такова мито, когато тези продукти са предмет на едно от следните:

а)

известие за започване на антидъмпингово или антисубсидийно разследване;

б)

регламент за изпълнение на Комисията за въвеждане на регистрационен режим за даден внос;

в)

регламент за изпълнение на Комисията за налагане на временно или окончателно антидъмпингово или изравнително мито.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„митнически органи“ означава митническите администрации на държавите членки, които отговарят за прилагането на настоящия регламент и на митническото законодателство, както е определено в член 5, точка 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

2.

„континентален шелф“ означава континенталният шелф, както е определен в Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право;

3.

„изключителна икономическа зона“ означава изключителната икономическа зона, както е определена в Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право и която е посочена като изключителна икономическа зона от държава членка съгласно Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право;

4.

„разглеждан продукт“ означава стоки, които са предмет на едно от следните:

а)

известие за започване на антидъмпингово или антисубсидийно разследване;

б)

регламент за изпълнение на Комисията за въвеждане на регистрационен режим за даден внос;

в)

регламент за изпълнение на Комисията за налагане на временно или окончателно антидъмпингово или изравнително мито;

5.

„декларация за получаване“ означава актът, с който получателят удостоверява, в указаната форма и по указания начин, че е получил разглежданите продукти на изкуствен остров, фиксирана или плаваща инсталация или друга конструкция в континенталния шелф или в изключителната икономическа зона на държава членка, и в който се съдържат елементите от данни, необходими за събирането на подлежащия на плащане размер на антидъмпинговото мито и/или изравнителното мито или за докладването и/или регистрирането в съответствие с акт, посочен в член 1, буква а) или б);

6.

„задължение“ означава задължението на лице да заплати размера на антидъмпинговото и/или изравнителното мито, приложимо по отношение на разглеждания продукт;

7.

„получател“ означава лицето, което е притежател на лиценз или разрешение за осъществяване на стопански дейности в континенталния шелф или в изключителната икономическа зона на държава членка и което получава или е договорило получаването на разглеждания продукт на изкуствен остров, фиксирана или плаваща инсталация или друга конструкция в този континентален шелф или в тази изключителна икономическа зона;

8.

„длъжник“ означава всяко лице, което е отговорно за заплащане на дадено задължение.

Член 3

Подаване на декларация за получаване

1.   Получателят декларира получаването на разглеждания продукт на изкуствен остров, фиксирана или плаваща инсталация или друга конструкция в континенталния шелф или в изключителната икономическа зона на държава членка, като използва декларация за получаване.

2.   Декларацията за получаване се подава — незабавно и най-късно в срок от 30 дни от получаването на разглеждания продукт, като се използват средства за електронна обработка на данни — до следните митнически органи:

а)

когато разглежданият продукт е въведен от митническата територия на Съюза: до митническия орган на държавата членка, където е приета декларацията за реекспорт или където е направено регистрирането на уведомлението за реекспорт или на обобщената декларация за напускане;

б)

когато разглежданият продукт не е въведен от митническата територия на Съюза: до митническия орган на държавата членка, на която принадлежи континенталният шелф или изключителната икономическа зона.

3.   Декларацията за получаване съдържа елементите от данни, определени в част I от приложението, и се придружава от документите в подкрепа на тези елементи от данни.

4.   Митническият орган може да разреши декларацията за получаване да бъде подадена, като се използват средства, различни от средствата за електронна обработка на данни. В този случай получателят подава на хартиен носител формуляра, посочен в част II от приложението — оригинал и едно копие — заедно с посочените във формуляра документи в подкрепа на елементите от данни. Оригиналът се съхранява от митническия орган. Копието се връща на получателя от митническия орган, след като той е регистрирал декларацията за получаване и е потвърдил получаването ѝ.

5.   Държавите членки използват информацията от декларацията за получаване, за да изпълнят задълженията си за регистриране по силата на член 14, параграфи 5 и 5а от Регламент (ЕС) 2016/1036 и член 24, параграфи 5 и 5а от Регламент (ЕС) 2016/1037, както и задълженията си за докладване на Комисията по силата на член 14, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/1036 и член 24, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2016/1037.

Член 4

Задължение

1.   Задължение възниква при следните обстоятелства:

а)

подаване на декларация за реекспорт, уведомление за реекспорт или обобщена декларация за напускане във връзка с разглеждания продукт — включително преработен продукт, получен от разглеждания продукт под режим активно усъвършенстване, както е посочен в Регламент (ЕС) № 952/2013 — който ще бъде въведен на изкуствен остров, фиксирана или плаваща инсталация или друга конструкция в континенталния шелф или в изключителната икономическа зона на държава членка от митническата територия на Съюза;

б)

получаване на разглеждания продукт, въведен от територия, намираща се извън митническата територия на Съюза, на изкуствен остров, фиксирана или плаваща инсталация или друга конструкция в континенталния шелф или в изключителната икономическа зона на държава членка.

2.   В случаите, посочени в параграф 1, буква а), задължението възниква в момента на приемане на декларацията за реекспорт или на регистриране на уведомлението за реекспорт или на обобщената декларация за напускане.

В случаите, посочени в параграф 1, буква б), задължението възниква в момента на получаване на разглежданите продукти.

3.   Длъжник е получателят.

Когато декларацията за реекспорт, уведомлението за реекспорт или обобщената декларация за напускане, посочени в параграф 1, буква а), или декларацията за получаване, посочена в параграф 4, са изготвени въз основа на информация, която води до несъбиране на част или на цялото антидъмпингово и/или изравнително мито, длъжник е също и лицето, което е предоставило информацията, изисквана за изготвянето на декларацията или на уведомлението, и което е знаело или според обстоятелствата е трябвало да знае, че тази информация е невярна.

Когато за плащането на антидъмпингово и/или изравнително мито, съответстващо на едно задължение, има повече от един длъжник, длъжниците са солидарно отговорни за заплащането на съответния размер на митото.

4.   Получателят подава декларация за получаване незабавно и най-късно в срок от 30 дни от получаването на разглеждания продукт. Прилага се член 3, параграфи 2, 3 и 4.

5.   За целите на прилагането на параграф 1, буква а), в декларацията за реекспорт, уведомлението за реекспорт или обобщената декларация за напускане се предоставя информация за континенталния шелф или изключителната икономическа зона на държавата членка, в която ще бъде въведен разглежданият продукт, като се използва съответният код на допълнителните данни съгласно определеното в дял II, точка 2, елемент от данни 2/3 от приложение Б към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (5).

6.   Задължението възниква на мястото, в което се подава декларацията за получаване или, когато тя не е била подадена по силата на член 3, параграф 2 или член 4, параграф 4, на мястото, където е трябвало да бъде подадена.

Член 5

Изчисляване на размера на антидъмпинговото и/или изравнителното мито

1.   Размерът на подлежащото на плащане антидъмпингово и/или изравнително мито се определя mutatis mutandis въз основа на правилата на Регламент (ЕС) № 952/2013 за изчисляване на подлежащото на плащане вносно мито, приложими към разглеждания продукт към момента на възникване на задължението по отношение на този продукт.

2.   Когато разглеждан продукт е бил поставен под режим активно усъвършенстване, както е посочен в Регламент (ЕС) № 952/2013, изчисляването на задължението по отношение на преработените продукти, получени от разглеждания продукт, които са реекспортирани с местоназначение континенталния шелф или изключителната икономическа зона на държава членка, се осъществява въз основа на тарифното класиране, митническата стойност, количеството, естеството и произхода на разглеждания продукт, поставен под режим активно усъвършенстване, към момента на приемането на митническата декларация за този продукт.

Член 6

Уведомяване за задължение, събиране, плащане, възстановяване, опрощаване и погасяване на задължение и предоставяне на обезпечение

За целите на уведомяването за задължение, на събирането, плащането, възстановяването, опрощаването и погасяването на задължение, както и на предоставянето на обезпечение се прилагат mutatis mutandis съответните разпоредби от дял III, глави 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

Член 7

Контрол от страна на митническите органи

1.   Митническите органи могат да извършват проверка на разглеждания продукт и/или да вземат проби, ако това все още е възможно; да проверяват точността и пълнотата на информацията, подадена в декларация за реекспорт, уведомление за реекспорт, обобщена декларация за напускане или декларация за получаване, и да проверяват наличието, автентичността, точността и валидността на всички придружаващи документи.

2.   Митническите органи могат да проверяват счетоводната отчетност на длъжника и други видове отчетност, която се отнася до операциите с разглеждания продукт или до предварителни или последващи търговски операции, включващи тези продукти.

3.   При наличието на доказателства, че дадено лице не е спазило някое от задълженията, установени в настоящия регламент, митническите органи може да проверяват счетоводната отчетност на въпросното лице и други видове отчетност, която се отнася до операциите с разглеждания продукт или до предварителни или последващи търговски операции, включващи тези продукти.

4.   Контролът и проверките, посочени в параграфи 1, 2 и 3, може да се извършват в помещенията на държателя на стоките или на негов представител, както и в помещенията на всяко друго лице, което във връзка със стопанската си дейност участва пряко или косвено в операциите, или на всяко друго лице, което притежава съответните документи и данни за търговски цели.

Член 8

Съхраняване на документи и друга информация, такси и разходи

По отношение на съхраняването на документи и друга информация се прилага mutatis mutandis член 51 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

По отношение на таксите и разходите се прилага mutatis mutandis член 52 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

Член 9

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той започва да се прилага четири месеца след датата на публикуването му.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 юли 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 55.

(3)  ОВ L 179, 23.6.1998 г., стр. 3.

(4)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ

ЧАСТ I

Елементи от данни

Получателят подава по електронен път декларацията за получаване, в която се съдържат следните елементи от данни:

1.

Име, адрес и EORI номер на получателя

2.

Описание на декларирания разглеждан продукт, код на стоката — код по TARIC и допълнителен код по TARIC (когато е приложимо), брутна и нетна маса, количество, изразено в допълнителна мерна единица (когато е приложимо), код на държавата на произход и/или, когато е приложимо, код на държавата на изпращане (1)

3.

Компетентна държава членка (вж. член 3, параграф 2 и член 4, параграф 4)

4.

Номер на регламента (-ите) или известието (-ята) за започване на разследване, приложими по отношение на настоящата декларация

Приложима мярка:

Статистически данни във връзка с антидъмпинговите/изравнителните мерки

Известие за започване на разследване

Регистрация

Временно антидъмпингово мито

Временно изравнително мито

Окончателно антидъмпингово мито

Окончателно изравнително мито

5.

Нетна цена франко границата на континенталния шелф или на изключителната икономическа зона

6.

Изчисляване на размера на временното и/или окончателното антидъмпингово и/или изравнително мито, когато е приложимо

7.

Дата на получаване на разглеждания продукт и когато е приложимо, основен референтен номер (MRN)

8.

Представени документи, сертификати и разрешения, допълнителни данни (в случай на продажба на разглеждания продукт се прилага фактура)

9.

Дата, име и подпис на получателя

Митническите органи може да разрешат тези елементи от данни да бъдат предоставени без използване на средства за електронна обработка на данни. В този случай получателят трябва да използва посочения по-долу формуляр за „Декларация за получаване“ на хартиен носител.

ЧАСТ II

Формуляр

Image 1 Текст на изображението Image 2 Текст на изображението

Забележка:

Текстът върху копието на декларацията за получаване трябва да бъде:

„Копие

за получателя“


(1)  В случай че след разследване във връзка със заобикаляне на мерките обхватът на антидъмпинговите или антисубсидийните мерки е бил разширен, за да включва и продукти, изпращани от държава, различна от засегнатата от мерките държава.