2.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 177/66


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1124 НА КОМИСИЯТА

от 13 март 2019 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2019/1122 по отношение на функционирането на Регистъра на ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021—2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 (1), и по-специално член 12, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1122 на Комисията от 12 март 2019 г. за допълване на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на функционирането на Регистъра на ЕС (2) определя правилата за функционирането на Регистъра на ЕС, създаден съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3).

(2)

Всички необходими операции във връзка с периода за изпълнение на задълженията между 2013 и 2020 г. следва да бъдат завършени съгласно правилата, определени в Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията (4). Тъй като с Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) се установяват правилата за периода на изпълнение на задълженията от 2013—2020 г., включително относно използването на международни кредити за намалени емисии, генерирани съгласно Протокола от Киото, посоченият регламент ще продължи да се прилага за тези операции до 1 юли 2023 г., когато завършва допълнителният период за изпълнение на задълженията по втория период на задължения по Протокола от Киото. За да се осигури яснота относно правилата, които се прилагат за всички операции, свързани с периода за изпълнение на задълженията между 2013 и 2020 г. съгласно Решение № 406/2009/ЕО, от една страна, и правилата, които се прилагат за всички операции, свързани с периода за изпълнение на задълженията между 2021 и 2030 г. съгласно Регламент (ЕС) 2018/842, от друга страна, обхватът на прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 389/2013, които продължават да се прилагат, след влизането в сила на настоящия регламент, по отношение на операциите, свързани с периода на изпълнение на задълженията между 2013 и 2020 г., ще бъде ограничен до тази цел.

(3)

С Регламент (ЕС) 2018/842 се определят задължения за държавите членки по отношение на минималния им принос за периода от 2021 до 2030 г. за постигане на целта на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове с 30 % под нивата от 2005 г. през 2030 г.

(4)

В член 12 от Регламент (ЕС) 2018/842 се предвижда да се гарантира точното отчитане на трансакциите, извършени в рамките на посочения регламент, в Регистъра на ЕС.

(5)

Единиците годишно разпределено количество емисии следва да се издават в партидите на държавите членки за изпълнение на задълженията във връзка с Регламент (ЕС) 2018/842 („партиди за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ“), създадени в Регистъра на ЕС съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2019/1122 в количествата, определени по силата на член 4, параграф 3 и член 10 от Регламент (ЕС) 2018/842. Единиците годишно разпределено количество емисии могат да се водят само в партидите за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ в Регистъра на ЕС.

(6)

Регистърът на ЕС следва да дава възможност за осъществяване на годишния цикъл на изпълнение на задълженията съгласно Регламент (ЕС) 2018/842, като осигурява процесите, необходими за въвеждането в партидите за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на данните за годишните преразгледани емисии на парникови газове, за определянето на стойността на показателя за съответствие за партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на всяка държава членка за всяка година от даден период за изпълнение на задълженията, както и за прилагането на фактора, посочен в член 9, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/842, ако е необходимо.

(7)

Регистърът на ЕС следва също така да осигури точното отчитане на трансакциите съгласно членове 5, 6, 7 и 11 от Регламент (ЕС) 2018/842.

(8)

Следователно Делегиран регламент (ЕС) 2019/1122 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1122 се изменя, както следва:

1)

В позоваванията се добавя следният текст:

„като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021—2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 (*1), и по-специално член 12, параграф 1 от него,

(*1)  ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 26.“;"

2)

В член 2 се добавя следният параграф:

„Настоящият регламент се прилага и за единиците годишно разпределено количество емисии (ГРКЕ).“;

3)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

точка 12) се заменя със следното:

„12)

„трансакция“ означава процес в Регистъра на ЕС, който включва прехвърлянето на квота или единица годишно разпределено количество емисии от една партида в друга партида;“

б)

добавят се следните точки 23) и 24):

„23)

„период на изпълнение на задълженията във връзка с РРУ“ означава периодът от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г., през който държавите членки трябва да ограничат своите емисии на парникови газове съгласно Регламент (ЕС) 2018/842;

24)

„единица годишно разпределено количество емисии“ означава подразделение на годишното разпределено количество емисии на държава членка, определено съгласно член 4, параграф 3 и член 10 от Регламент (ЕС) 2018/842 и равно на един тон еквивалент на въглероден диоксид;“;

4)

В член 4 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Държавите членки използват Регистъра на ЕС за целите на изпълнение на задълженията си по член 19 от Директива 2003/87/ЕО и член 12 от Регламент (ЕС) 2018/842. Регистърът на ЕС предоставя на националните администратори и титулярите на партиди възможност за изпълнение на всички процеси, посочени в настоящия регламент.“;

5)

В член 7 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Централният администратор, компетентните органи и националните администратори изпълняват само процесите, необходими за осъществяване на съответните им функции съгласно Директива 2003/87/ЕО и Регламент (ЕС) 2018/842.“;

6)

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Откриване на партиди, администрирани от централния администратор

1.   Централният администратор открива всички партиди за управление по СТЕ в Регистъра на ЕС, партидата на ЕС за общото количество ЕГРКЕ по РРУ, партидата за анулираните квоти по Регламент (ЕС) 2018/842 („партида за анулирани квоти във връзка с РРУ“), партидата на ЕС за общото количество ЕГРКЕ по приложение II, партидата на ЕС за резерва за безопасност съгласно РРУ и по една партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ за всяка държава членка за всяка година от периода на изпълнение на задълженията.

2.   Националният администратор, определен съгласно член 7, параграф 1, действа като упълномощен представител за партидите за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ.“;

7)

Добавя се следният член 27а:

„Член 27а

Закриване на партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ

Централният администратор закрива партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ не по-рано от един месец след определянето на стойността на показателя за съответствие за същата партида съгласно член 59е, и след като уведоми предварително титуляря на партидата.

При закриване на партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС прехвърля ЕГРКЕ, останали в партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ, към партидата за анулирани квоти във връзка с РРУ.“;

8)

Добавя се следният дял IIА:

„ДЯЛ IIA

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ТРАНСАКЦИИТЕ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТИ (ЕС) 2018/842 И (ЕС) 2018/841

ГЛАВА 1

Трансакции съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2018/842

Член 59а

Създаване на ЕГРКЕ

1.   В началото на периода на изпълнение на задълженията централният администратор създава:

а)

в партидата на ЕС за общото количество ЕГРКЕ по РРУ такова количество ЕГРКЕ, което е равно на сумата на годишното разпределено количество емисии за всички държави членки за всички години от периода на изпълнение на задълженията, както е определено в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/842 и в решенията, приети съгласно член 4, параграф 3 и член 10 от Регламент (ЕС) 2018/842;

б)

в партидата на ЕС за общото количество ЕГРКЕ по приложение II такова количество ЕГРКЕ, което е равно на цялото годишно разпределено количество емисии за всички отговарящи на условията държави членки за всички години от периода на изпълнение на задълженията, както е определено в решенията, взети съгласно член 4, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2018/842 въз основа на процентите, съобщени от държавите членки съгласно член 6, параграф 3 от същия регламент.

2.   Централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС присвоява на всяка ЕГРКЕ уникален идентификационен код при създаването ѝ.

Член 59б

Единици годишно разпределено количество емисии

ЕГРКЕ са валидни за целите на изпълнението на поставените изисквания за ограничаване на емисиите на парникови газове за държавите членки съгласно член 4 от Регламент (ЕС) 2018/842 и ангажиментите им съгласно член 4 от Регламент (ЕС) 2018/841. Те могат да се прехвърлят само в съответствие с условията, определени в член 5, параграфи 1 — 5, член 6, член 9, параграф 2 и член 11 от Регламент (ЕС) 2018/842 и член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/841.

Член 59в

Прехвърляне на ЕГРКЕ във всяка партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ

1.   В началото на периода на изпълнение на задълженията централният администратор прехвърля от партидата на ЕС за общото количество ЕГРКЕ в съответната партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ такова количество ЕГРКЕ, което отговаря на годишното разпределено количество емисии за всяка държава членка за всяка година, както е определено в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/842 и в решенията, приети съгласно член 4, параграф 3 и член 10 от Регламент (ЕС) 2018/842.

2.   Когато при затварянето на партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на държавата членка за 2020 г. съгласно член 31 от Регламент (ЕС) № 389/2013 общото количество емисии на парникови газове, изразено в тонове еквивалент на въглероден диоксид в тази партида надхвърля сумата на всички ЕГРКЕ, международни кредити, вСЕРЕ и дСЕРЕ, количеството, съответстващо на извънредното количество емисии, умножена по коефициента на намаление, посочен в член 7, параграф 1, буква а) от Решение № 406/2009/ЕО, се приспада от количеството на ЕГРКЕ, прехвърлени в партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на държавата членка за 2021 г. съгласно параграф 1 от настоящия член.

Член 59г

Въвеждане на съответните данни за емисиите на парникови газове

1.   Когато са налични съответните данни за преразгледаните емисии на парникови газове за дадена година от периода на изпълнение на задълженията за по-голямата част от държавите членки, централният администратор въвежда своевременно общото количество на съответните преразгледани емисии на парникови газове, изразено в тонове еквивалент на въглероден диоксид, за всяка държава членка, в партидата ѝ за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ за дадената година от периода на изпълнение на задълженията.

2.   Централният администратор въвежда също така сумата от съответните данни за преразгледаните емисии на парникови газове за всички държави членки за дадена година в партидата на ЕС за общото количество ЕГРКЕ по РРУ.

Член 59д

Изчисляване на салдото по партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ

1.   При въвеждане на съответните данни за емисиите на парникови газове съгласно член 59 г. централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС изчислява салдото по съответната партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ, като изважда общото количество преразгледани емисии на парникови газове, изразено в тонове еквивалент на въглероден диоксид, в съответната партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ, от сумата на всички ЕГРКЕ в същата партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ.

2.   Централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС показва салдото по всяка партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ.

Член 59е

Определяне на стойностите на показателя за съответствие

1.   Централният администратор гарантира, че 6 месеца след въвеждането на съответните данни за емисии на парникови газове съгласно член 59 г. от настоящия регламент за 2025 и 2030 г. Регистърът на ЕС определя стойността на показателя за съответствие за всяка партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ за 2021 и 2026 г., като изчислява общото количество на всички ЕГРКЕ, кредити съгласно член 24а от Директива 2003/87/ЕО и единиците за смекчаване от земеползване (ЕСЗ), от което се приспада общото количество преразгледани емисии на парникови газове, изразено в тонове еквивалент на въглероден диоксид в същата партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ.

2.   Централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС определя стойността на показателя за съответствие за всяка партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ за 2022—2025 г. и 2027—2030 г., като изчислява общото количество на всички ЕГРКЕ, кредити съгласно член 24а от Директива 2003/87/ЕО и ЕСЗ, от което се приспада общото количество преразгледани емисии на парникови газове, изразено в тонове еквивалент на въглероден диоксид в същата партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ към дата един месец след определянето на стойността на показателя за съответствие за предходната година.

Централният администратор гарантира, че в Регистъра на ЕС се записва стойността на показателя за съответствие за всяка партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ.

Член 59ж

Прилагане на член 9, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2018/842

1.   Когато стойността на показателя за съответствие, определена съгласно член 59е от настоящия регламент, е отрицателна, централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС прехвърля превишаващото количество преразгледани емисии на парникови газове, изразено в тонове еквивалент на въглероден диоксид, умножено по коефициента от 1,08, посочен в член 9, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/842, от партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на дадена държава членка за дадената година в партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на същата държава членка за следващата година.

2.   Същевременно централният администратор блокира партидите за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на съответната държава членка, съответстващи на оставащите години от периода на изпълнение на задълженията.

3.   Централният администратор променя състоянието на партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ от „блокирана“ на „открита“ за всички оставащи години от периода на изпълнение на задълженията, считано от годината, за която стойността на показателя за съответствие, определена съгласно член 59е, е нулева или положителна.

Член 59з

Използване на възможностите за гъвкавост, определени в член 6 от Регламент (ЕС) 2018/842

Централният администратор гарантира, че по искане на държава членка Регистърът на ЕС извършва прехвърляне на ЕГРКЕ от партидата на ЕС за общото количество ЕГРКЕ по приложение II към партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на същата държава членка за дадена година от периода на изпълнение на задълженията. Такова прехвърляне не се осъществява в следните случаи:

а)

искането на държавата членка е подадено преди изчисляване на салдото по партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ или след определяне на стойността на показателя за съответствие за дадената година;

б)

държавата членка, отправила искането, не е включена в списъка от приложение II към Регламент (ЕС) 2018/842;

в)

поисканото количество надвишава общия размер на оставащото салдо по приложение II към Регламент (ЕС) 2018/842 за тази държава членка, както е определено в решенията, приети съгласно член 4, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2018/842, като се отчита всяко преразглеждане на количеството в посока намаляване, съгласно член 6, параграф 3, втора алинея от посочения регламент;

г)

поисканото количество надвишава извънредното количество емисии за дадена година, изчислено като е взето предвид количеството ЕГРКЕ, прехвърлено от партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на тази държава членка за дадена година към партидата за изпълнение на задължения във връзка със ЗПЗГС на същата държава членка съгласно член 59ч, параграф 3 или член 59ща, параграф 2.

Член 59и

Заемане на ЕГРКЕ

Централният администратор гарантира, че по искане на държава членка Регистърът на ЕС извършва прехвърляне на ЕГРКЕ към партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на същата държава членка за дадена година от периода на изпълнение на задълженията от нейната партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ за следващата година от периода на изпълнение на задълженията. Такова прехвърляне не се осъществява в следните случаи:

а)

искането на държавата членка е подадено преди изчисляване на салдото по партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ или след определяне на стойността на показателя за съответствие за дадената година;

б)

поисканото количество надвишава 10 процента от годишното разпределено количество емисии за следващата година, както е определено съгласно член 4, параграф 3 и член 10 от Регламент (ЕС) 2018/842, по отношение на периода 2021—2025 г., и 5 процента от годишното разпределено количество емисии, както е определено съгласно член 4, параграф 3 и член 10 от Регламент (ЕС) 2018/842 по отношение на периода от 2026—2029 г.

Член 59й

Натрупване на ЕГРКЕ

Централният администратор гарантира, че по искане на държава членка Регистърът на ЕС извършва прехвърляне на ЕГРКЕ от партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на същата държава членка за дадена година от периода на изпълнение на задълженията към нейната партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ за която и да е от следващите години от периода на изпълнение на задълженията. Такова прехвърляне не се осъществява в следните случаи:

а)

искането на държавата членка е подадено преди изчисляване на салдото по партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ за дадената година;

б)

по отношение на 2021 г. поисканото количество надвишава положителното салдо по партидата, изчислено съгласно член 59д;

в)

по отношение на периода 2022—2029 г. поисканото количество надвишава положителното салдо по партидата, изчислено съгласно член 59д от настоящия регламент или 30 % от кумулативното годишно разпределено количество емисии на същата държава членка до тази година, определено съгласно член 4, параграф 3 и член 10 от Регламент (ЕС) 2018/842;

г)

състоянието на стартиращата прехвърлянето партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ не позволява прехвърлянето.

Член 59к

Използване на единици за смекчаване от земеползване

Централният администратор гарантира, че по искане на държава членка Регистърът на ЕС извършва прехвърляне на единици за смекчаване от земеползване от партидата за изпълнение на задълженията във връзка със ЗПЗГС на държава членка към партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на същата държава членка. Такова прехвърляне не се осъществява в следните случаи:

а)

поисканото количество надвишава наличното количество ЕСЗ, отговарящо на условията за прехвърляне в партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ съгласно член 59ч, или оставащото налично количество;

б)

поисканото количество надвишава наличното количество съгласно приложение III към Регламент (ЕС) 2018/842, или оставащото налично количество;

в)

поисканото количество надвишава количеството емисии за съответната година, от което са приспаднати ЕГРКЕ за същата година, както е посочено в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/842 и решенията, приети съгласно член 4, параграф 3 и член 10 от същия регламент, и от което е приспаднато количеството ЕГРКЕ, натрупани от предишни години за текущата или коя да е следваща година съгласно член 59й от настоящия регламент;

г)

съответната държава членка не е представила своя доклад в съответствие с член 7, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 525/2013 за намерението си да се възползва възможностите за гъвкавост, определени в член 7 от Регламент (ЕС) 2018/842;

д)

държавата членка не е изпълнила изискванията съгласно Регламент (ЕС) 2018/841;

е)

прехвърлянето е стартирано преди изчисляване на салдото по партидата за изпълнение на задълженията във връзка със ЗПЗГС на дадената държава членка или след определяне на стойността на показателя за съответствие за съответния период за изпълнение на задълженията съгласно членове 59ф и 59ща.

ж)

прехвърлянето е стартирано преди изчисляване на салдото по партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на дадената държава членка или след определяне на стойността на показателя за съответствие за дадената година.

Член 59л

Предварителни прехвърляния на годишното разпределено количество емисии на държава членка

Централният администратор гарантира, че по искане на държава членка Регистърът на ЕС извършва прехвърляне на ЕГРКЕ от партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на тази държава членка за дадена година към партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на друга държава членка. Такова прехвърляне не се осъществява в следните случаи:

а)

по отношение на периода 2021—2025 г. поисканото количество надвишава пет процента от годишното разпределено количество емисии на стартиращата държава членка за дадената година, определено съгласно член 4, параграф 3 и член 10 от Регламент (ЕС) 2018/842, или оставащото налично количество;

б)

по отношение на периода 2026—2030 г. поисканото количество надвишава десет процента от годишното разпределено количество емисии на стартиращата държава членка за дадената година, определено съгласно член 4, параграф 3 и член 10 от Регламент (ЕС) 2018/842, или оставащото налично количество;

в)

държавата членка е поискала прехвърлянето към партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ за година, предхождаща дадената година;

г)

състоянието на стартиращата прехвърлянето партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ не позволява прехвърлянето.

Член 59м

Прехвърляния след изчисляване на салдото по партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ

Централният администратор гарантира, че по искане на държава членка Регистърът на ЕС извършва прехвърляне на ЕГРКЕ от партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на тази държава членка за дадена година към партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на друга държава членка. Такова прехвърляне не се осъществява в следните случаи:

а)

искането на държавата членка е подадено преди изчисляване на салдото по партидата съгласно член 59д;

б)

поисканото количество надвишава положителното салдо по партидата, изчислено съгласно член 59д, или оставащото налично количество;

в)

състоянието на стартиращата прехвърлянето партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ не позволява прехвърлянето.

Член 59н

Резерв за безопасност

При въвеждане на съответните данни за емисиите на парникови газове съгласно член 59 г. от настоящия регламент за 2030 г., централният администратор създава в партидата на ЕС за резерва за безопасност във връзка с РРУ такова количество допълнителни ЕГРКЕ, което е равно на разликата между 70 % от количеството на преразгледаните емисии на парникови газове за 2005 г. на всички държави членки, определено по методиката в решението, прието съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/842, и сбора от данните за съответните преразгледани емисии на парникови газове за всички държави членки за 2030 г. Това количество е между 0 и 105 милиона ЕГРКЕ.

Член 59о

Първи кръг на разпределяне на резерва за безопасност

1.   Централният администратор гарантира, че по искане на държава членка Регистърът на ЕС извършва прехвърляне на ЕГРКЕ от партидата на ЕС за резерва за безопасност съгласно РРУ към партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на същата държава членка за която и да е година от периода 2026—2030 г., според искането на държавата членка. Такива прехвърляния не се осъществяват в следните случаи:

а)

искането се отнася до партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ за година извън периода 2026—2030 г.;

б)

искането на държавата членка е подадено преди изчисляване на салдото по партидата за 2030 г.;

в)

искането на държавата членка е подадено по-малко от 6 седмици преди определянето на стойността на показателя за съответствие по партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ за 2026 г.;

г)

искането е отправено от държава членка, която не е включена в решението, публикувано съгласно член 11, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/842;

д)

поисканото количество надвишава 20 % от общото преизпълнение тази държава членка за периода 2013—2020 г., както е определено в решението, публикувано в съответствие с член 11, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/842, или количеството, намалено съгласно параграф 3 от настоящия член, или оставащото налично количество;

е)

количеството ЕГРКЕ, продадено на други държави членки съгласно членове 59л и 59м, надвишава количеството ЕГРКЕ, придобито от други държави членки съгласно членове 59л и 59м;

ж)

поисканото количество надвишава количеството извънредни емисии за дадената година, като се вземе предвид следното:

i)

количеството ЕГРКЕ за дадената година, както е посочено в решенията, приети съгласно член 4, параграф 3 и член 10 от Регламент (ЕС) 2018/842;

ii)

количеството ЕГРКЕ, придобито по или продадено от партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ за дадената година съгласно членове 59л и 59м;

iii)

цялото количество ЕГРКЕ, натрупано от предходни години за текущата или следващите години съгласно член 59й;

iv)

общото количество ЕГРКЕ, разрешено за заемане за тази година съгласно член 59и;

v)

количеството ЕСЗ, отговарящо на условията за прехвърляне в партидите за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ съгласно член 59ч, или останалото налично количество съгласно член 59м.

2.   Шест седмици преди определяне на стойността на показателя за съответствие за 2026 г., централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС изчислява и показва общото количество ЕГРКЕ, поискано от всички държави членки съгласно параграф 1.

3.   Когато количеството, посочено в параграф 2, е по-голямо от общото количество ЕГРКЕ в партидата на ЕС за резерва за безопасност съгласно РРУ, централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС извършва прехвърляне на всяко количество, поискано от всяка държава членка, намалено на пропорционална основа.

4.   Централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС изчислява пропорционално намаленото количество, като умножава поисканото количество по отношението на общото количество ЕГРКЕ в партидата на ЕС за резерва за безопасност съгласно РРУ към общото количество, поискано от всички държави членки в съответствие с параграф 1.

Член 59п

Втори кръг на разпределяне на резерва за безопасност

1.   Когато количеството, посочено в член 59о, параграф 2, е по-малко от общото количество ЕГРКЕ в партидата на ЕС за резерва за безопасност съгласно РРУ, централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС разрешава допълнителни искания от държавите членки при следните условия:

а)

искането на държавата членка е подадено най-рано шест седмици преди определянето на стойността на показателя за съответствие за 2026 г., но не по-късно от 3 седмици преди определянето на стойността на показателя за съответствие за 2026 г.;

б)

искането е отправено от държава членка, която е включена в решението, публикувано съгласно член 11, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/842;

в)

количеството ЕГРКЕ, продадено на други държави членки съгласно членове 59л и 59м, не надвишава количеството ЕГРКЕ, придобито от други държави членки съгласно членове 59л и 59м;

г)

прехвърленото количество не надвишава извънредното количество емисии за дадената година, като се вземат предвид всички количества, посочени в член 59о, параграф 1, буква ж) и количеството ЕГРКЕ, получено съгласно член 59о.

2.   Ако сборът от всички валидни искания надвишава останалото общо количество, централният администратор гарантира, че Регистърът на ЕС изчислява количеството за прехвърляне за всяко валидно искане, като умножава оставащото общо количество ЕГРКЕ в партидата на ЕС за резерва за безопасност съгласно РРУ по отношението на това искане към сбора от всички искания, изпълняващи критериите на параграф 1.

Член 59р

Корекции

1.   В случай на корекции по член 10 от Регламент (ЕС) 2018/842 или всяко друго изменение на сумата, посочена в член 59а от настоящия регламент, което би довело до увеличение на годишното разпределено количество емисии за дадена държава членка по време на периода на изпълнение на задълженията, централният администратор създава съответстващо количество ЕГРКЕ в партидата на ЕС за общото количество ЕГРКЕ съгласно РРУ и го прехвърля в съответната партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на въпросната държава членка.

2.   В случай на корекции по член 10 от Регламент (ЕС) 2018/842 или всяко друго изменение на сумата, посочена в член 59а от настоящия регламент, което би довело до намаление на годишното разпределено количество емисии за държава членка по време на периода на изпълнение на задълженията, централният администратор прехвърля съответстващото количество ЕГРКЕ от съответната партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на държавата членка към партидата за анулирани квоти във връзка с РРУ.

3.   Ако дадена държава членка уведоми за намаление на процента по член 6, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) 2018/842 и след съответното изменение на количествата, определени в решението, прието съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/842, централният администратор прехвърля съответстващото количество ЕГРКЕ от партидата на ЕС за общото количество ЕГРКЕ по приложение II в партидата за анулирани квоти във връзка с РРУ. Общото налично количество за тази държава членка в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) 2018/842 се изменя по съответния начин.

Член 59с

Прехвърляния на натрупани ЕГРКЕ

Централният администратор гарантира, че по искане на държава членка Регистърът на ЕС извършва прехвърляне на ЕГРКЕ към партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ на същата държава членка за дадена година от периода на изпълнение на задълженията от нейната партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ за която и да е от следващите години от периода на изпълнение на задълженията. Такова прехвърляне не се извършва, когато:

а)

поисканото количество надвишава количеството ЕГРКЕ, натрупани съгласно член 59й в партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ, от която предстои да се извърши прехвърлянето;

б)

искането на държавата членка е подадено преди изчисляването на салдото или след определянето на стойността на показателя за съответствие на партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ, към която предстои да се извърши прехвърлянето.

Член 59т

Изпълнение и отмяна на прехвърлянията

1.   По отношение на всички прехвърляния, посочени в настоящия дял, се прилагат членове 34, 35 и 55.

2.   Стартирани по погрешка прехвърляния към партидите за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ могат да бъдат отменени по искане на националния администратор. В тези случаи се прилага член 62, параграфи 4, 6, 7 и 8.“;

9)

В член 70 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Централният администратор гарантира, че Дневникът на ЕС за трансакциите (EUTL) извършва автоматизирани проверки, като се вземат предвид спецификациите за обмен на данни и техническите спецификации, предвидени в член 75 от настоящия регламент, на всички процеси за откриване на нередности и несъответствия, при които предложеният процес не съответства на изискванията, посочени в Директива 2003/87/ЕО, Регламент (ЕС) 2018/842 и настоящия регламент.“;

10)

Приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2019/1122 се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент;

11)

Приложение XIII към Делегиран регламент (ЕС) 2019/1122 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 26.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/1122 на Комисията от 12 март 2019 г. за допълване на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на функционирането на Регистъра на ЕС (вж. стр. 3 от настоящия брой на Официален вестник).

(3)  Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).

(4)  Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 година за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията (ОВ L 122, 3.5.2013 г., стр. 1).

(5)  Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 136).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2019/1122 се добавя следната таблица:

Таблица I-II: Партиди за целите на отчитането на трансакции по дял IIA

Наименование на вида партида

Титуляр на партидата

Администратор на партидата

Брой партиди от този вид

ЕГРКЕ

Отчетени емисии/отчетени поглъщания

ЕСЗ

РКВГУГП

Партида на ЕС за общото количество ЕГРКЕ по РРУ

ЕС

Централният администратор

1

Да

Не

Не

Не

Партида за анулирани квоти във връзка с РРУ

ЕС

Централният администратор

1

Да

Не

Да

Не

Партида на ЕС за общото количество ЕГРКЕ по приложение II

ЕС

Централният администратор

1

Да

Не

Не

Не

Партида на ЕС за резерва за безопасност съгласно РРУ

ЕС

Централният администратор

1

Да

Не

Не

Не

Партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ

Държава членка

Централният администратор

По 1 за всяка от 10-те години на изпълнение на задълженията за всяка държава членка

Да

Не

Да

Не.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложение XIII към Делегиран регламент (ЕС) 2019/1122 се добавя следната точка II:

„II.   Информация във връзка с отчитането на трансакциите по дял IIА

Публично достъпна информация

7.

Централният администратор оповестява публично следната информация за всяка партида за изпълнение на задълженията по РРУ, като при необходимост я актуализира в срок от 24 часа:

а)

информация за държавата членка, която е титуляр на партидата;

б)

годишното разпределено количество емисии, определено съгласно член 4, параграф 3 и член 10 от Регламент (ЕС) 2018/842;

в)

състоянието на всяка партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ съгласно член 10;

г)

съответните данни за емисиите на парникови газове съгласно член 59 г.;

д)

стойността на показателя за съответствие съгласно член 59е за всяка партида за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ, както следва:

i)

A = съответствие,

ii)

I = несъответствие;

е)

количеството емисии на парникови газове, вписано съгласно член 59ж;

ж)

следната информация за всяка завършена трансакция:

i)

име на титуляря на партидата и идентификатор на титуляря на партидата за прехвърлящата партида;

ii)

име на титуляря на партидата и идентификатор на титуляря на партидата за придобиващата партида;

iii)

количеството ЕГРКЕ, включени в трансакцията, без посочване на уникалния идентификационен код на ЕГРКЕ;

iv)

идентификационен код на трансакцията;

v)

дата и час на завършване на трансакцията (централноевропейско време);

vi)

вид на трансакцията.

Информация, достъпна за титуляря на партида

8.

Регистърът на ЕС показва и актуализира в реално време в съответната част от своя уебсайт, която е достъпна само за титуляря на партидата за изпълнение на задълженията във връзка с РРУ, следната информация:

а)

текущите наличности на ЕГРКЕ, без посочване на уникалния идентификационен код на ЕГРКЕ;

б)

списък на предложените трансакции, стартирани от този титуляр на партида, с включване на следната подробна информация за всяка предложена трансакция:

i)

елементите по точка 7, буква ж);

ii)

датата и часът на предлагане на трансакцията (централноевропейско време);

iii)

текущото състояние на тази предложена трансакция;

iv)

всички кодове за отговор, получени в резултат на проверките, направени от Регистъра и от Дневника на ЕС за трансакциите (EUTL);

в)

списък на ЕГРКЕ, придобити от тази партида в резултат на завършени трансакции, с подробно описание за всяка трансакция на елементите по точка 7, буква ж);

г)

списък на ЕГРКЕ, прехвърлени от тази партида в резултат на завършени трансакции, с подробно описание за всяка трансакция на елементите по точка 7, буква ж).“