12.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 235/11


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1090 на Комисията от 26 юни 2019 година за неподновяване на одобрението на активното вещество диметоат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

( Официален вестник на Европейския съюз L 173 от 27 юни 2019 г. )

На страница 40 в съображение 15

вместо:

„17 октомври 2019 г.“

да се чете:

„30 септември 2019 г.“,

вместо:

„17 юли 2020 г.“

да се чете:

„30 юни 2020 г.“.

На страница 41 в член 3

вместо:

„17 януари 2020 г.“

да се чете:

„31 декември 2019 г.“.

На страница 41 в член 4

вместо:

„17 октомври 2019 г.“

да се чете:

„30 септември 2019 г.“,

вместо:

„17 юли 2020 г.“

да се чете:

„30 юни 2020 г.“.