27.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/36


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1089 НА СЪВЕТА

от 6 юни 2019 година

относно разпределянето на възможностите за риболов съгласно Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2008 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 241/2008 (1) за сключване на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2) (наричано по-долу „споразумението“). Споразумението влезе в сила на 15 април 2008 г., беше подновено с мълчаливо съгласие и все още е в сила.

(2)

Срокът на действие на последния протокол към споразумението изтече на 23 ноември 2017 г.

(3)

Комисията проведе преговори от името на Съюза за нов протокол. В резултат на тези преговори новият протокол беше парафиран на 15 ноември 2018 г.

(4)

Съгласно Решение (ЕС) 2019/1088 на Съвета (3) протоколът за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея-Бисау (2019—2024 г.) (наричан по-долу „протоколът“) беше подписан на 15 юни 2019 г.

(5)

Предвидените в протокола възможности за риболов следва да се разпределят между държавите членки за периода на прилагане на протокола.

(6)

Протоколът следва да се прилага временно от подписването му, за да се осигури скорошно започване на риболовните дейности на корабите на Съюза. Поради това настоящият регламент следва да започне да се прилага от същата дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент „далекомигриращи видове“ означава видовете, изброени в приложение I към Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г., с изключение на семейство Alopiidae, семейство Sphyrnidae и следните видове: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus.

Член 2

Възможности за риболов

Възможностите за риболов, определени с Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.), се разпределят между държавите членки в съответствие с членове 3 и 4 от настоящия регламент.

Член 3

Дънни видове и дребни пелагични видове

Възможностите за риболов на дънни видове и дребни пелагични видове се разпределят между държавите членки, както следва:

1)

през първата и втората година на прилагане на протокола — въз основа на система на риболовно усилие (брутен регистриран тонаж, БРТ):

а)

траулери с оборудване за дълбоко замразяване за улов на скариди:

Испания

2 500 БРТ;

Гърция

140 БРТ;

Португалия

1 060 БРТ;

б)

траулери с оборудване за дълбоко замразяване за улов на риба и главоноги мекотели:

Испания

2 900 БРТ;

Гърция

225 БРТ;

Италия

375 БРТ;

в)

траулери за улов на дребни пелагични видове:

Испания

3 500 БРТ;

Португалия

500 БРТ;

Литва

5 000 БРТ;

Латвия

5 000 БРТ;

Полша

1 000 БРТ;

2)

от третата година на прилагане на протокола — въз основа на система, определяща ограничения на улова по видове (общ допустим улов, ОДУ):

а)

траулери с оборудване за дълбоко замразяване за улов на скариди:

Испания:

1 650 тона;

Гърция:

100 тона;

Португалия:

750 тона;

б)

траулери с оборудване за дълбоко замразяване за улов на риба:

Испания:

9 500 тона;

Гърция:

500 тона;

Италия:

1 000 тона;

в)

траулери с оборудване за дълбоко замразяване за улов на главоноги мекотели:

Испания:

1 200 тона;

Гърция:

150 тона;

Италия:

150 тона;

г)

траулери за улов на дребни пелагични видове:

Испания:

3 900 тона;

Португалия:

700 тона;

Литва:

6 000 тона;

Латвия:

6 000 тона;

Полша:

1 400 тона.

Член 4

Далекомигриращи видове

Възможностите за риболов на далекомигриращи видове се разпределят, както следва:

а)

кораби с мрежи гъргър за улов на риба тон с оборудване за дълбоко замразяване и кораби с парагади за улов на повърхността:

Испания:

14 кораба;

Франция:

12 кораба;

Португалия:

2 кораба;

б)

кораби за улов на риба тон с въдици:

Испания:

10 кораба;

Франция:

3 кораба.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 15 юни 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 6 юни 2019 година.

За Съвета

Председател

A. BIRCHALL


(1)  Регламент (ЕО) № 241/2008 на Съвета от 17 март 2008 г. за сключване на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (ОВ L 75, 18.3.2008 г., стр. 49).

(2)  ОВ L 342, 27.12.2007 г., стр. 5.

(3)  Решение (ЕС) 2019/1088 на Съвета от 6 юни 2019 г. относно подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.) (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).