18.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/3


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/986 НА КОМИСИЯТА

от 7 март 2019 година

за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на наблюдението на емисиите на CO2 от нови леки търговски превозни средства, чийто тип е одобрен в рамките на многоетапен процес

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (1), и по-специално член 8, параграф 9, втора алинея и член 13, параграф 6, четвърта алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Всички лекотоварни превозни средства, считано от 1 септември 2019 г., ще бъдат обект на нова регулаторна процедура за изпитване с цел измерване на емисиите на CO2 и разхода на гориво на лекотоварни превозни средства — Хармонизираната в глобален мащаб процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP), определена в Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията (2), която заменя Новия европейски пътен цикъл (NEDC), определен в Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (3). Поради това следва да бъде установена нова методика за определяне на емисиите на CO2 и разхода на гориво на превозни средства от категория N1, чийто тип е одобрен в рамките на многоетапен процес.

(2)

Съгласно Регламент (ЕС) № 510/2011 специфичните емисии на CO2 на превозно средство с многоетапно одобрение на типа следва да бъдат разпределени на производителя на базовото превозно средство. С цел да се даде възможност на производителя на базовото превозно средство да планира ефективно и с достатъчна сигурност съответствието си с целите за специфичните емисии, следва да се определи методика, която да гарантира, че емисиите на CO2 и масата на некомплектувани базови превозни средства, които ще бъдат разпределени на този производител, са известни в момента на производството и продажбата на некомплектуваното базово превозно средство, а не едва в момента, в който крайният производител пуска напълно комплектуваното превозно средство на пазара.

(3)

При определяне на емисиите на CO2 на некомплектуваното базово превозно средство е целесъобразно да се използва интерполационният метод, предвиден в Регламент (ЕС) 2017/1151, при който конкретните входящи стойности следва така да са определени, че в резултат да се получат емисии на СО2 и стойности за масата, които са възможно най-представителни за стойностите, определени впоследствие за крайното напълно комплектувано превозно средство. С цел да се осигури съгласуваност, при изчисляването на целта за специфичните емисии на производителя на базовото превозно средство следва да се вземат предвид стойностите на масата, определени за целта.

(4)

Производителят на базовото превозно средство следва да докладва на Комисията входящите стойности, използвани за интерполационния метод, както и емисиите на CO2 и стойностите на масата за некомплектуваното базово превозно средство. В същото време държавите членки следва да продължат да докладват на Комисията специфичните емисии на CO2 и масата на крайните напълно комплектувани превозни средства.

(5)

Въз основа на тези докладвани данни Комисията следва непрекъснато да оценява представителността на стойностите на емисиите на CO2 на базовото превозно средство и да информира производителите за всяко установено разминаване. В случай на съществена и постоянна разлика между средната стойност на специфичните емисии на CO2 на крайното напълно комплектувано превозно средство и средната стойност от наблюдението на стойностите на CO2, определени за производителя на базовото превозно средство, за целите на определянето на съответствието на производителите с техните цели за специфичните емисии следва да се използват стойностите за крайните напълно комплектувани превозни средства.

(6)

Поради това приложения I и II към Регламент (ЕС) № 510/2011 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Регламент (ЕС) № 510/2011 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива (ЕО) 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията от 18 юли 2008 г. за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 199, 28.7.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и II към Регламент (ЕС) № 510/2011 се изменят, както следва:

1)

В точка 1, буква в) от приложение I се добавя следната алинея:

„В случай на некомплектувани превозни средства с многоетапно одобрение на типа, посочени в част А точка 1а от приложение II, вместо стойността М се използва масата от наблюдението (Mmon). Масата от наблюдението се изчислява в съответствие със следната формула:

 

Mmon = MRObase × B0

 

където:

 

MRObase и B0 са определени в част А, точка 1a.1, буква а) от приложение II.“

2)

В приложение II част А се изменя, както следва:

а)

считано от 1 януари 2021 г. точка 1.2 се заличава;

б)

създават се следните точки 1a, 1а.1, 1б и 1в:

„1а.   Специфични емисии на CO2 от превозни средства от категория N1 с многоетапно одобряване на типа, определени съгласно Регламент (ЕС) 2017/1151

Считано от 1 септември 2019 г., за всяко некомплектувано базово превозно средство от категория N1, което съгласно Директива 2007/46/ЕО е обект на многоетапно одобрение на типа, производителят определя и докладва на Комисията специфичните емисии на CO2 на това базово превозно средство, наричани по-нататък „емисии на CO2 от наблюдението“, в съответствие с методиката, определена в точка 1а.1.

Комисията използва емисиите на СО2 от наблюдението за некомплектуваното базово превозно средство, които са ѝ докладвани съгласно първата алинея, за да изчисли средните специфични емисии на CO2 на производителя на базовото превозно средство за календарната година, през която е регистрирано напълно комплектуваното превозно средство с многоетапно одобрение на типа, с изключение на случаите, в които са изпълнени условията, посочени в точка 1б.

За напълно комплектувано базово превозно средства, за целите на наблюдението на CO2 се използват емисиите на CO2 и масата в готовност за движение на това превозно средство.

1a.1   Изчисляване на специфичните емисии на CO2 на некомплектуваното базово превозно средство

Производителят на базовото превозно средство изчислява стойността на емисиите на CO2 от наблюдението за дадено некомплектувано базово превозно средство посредством интерполационния метод, посочен в точки 3.2.3.2 или 3.2.4 от подприложение 7 към приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151 в зависимост от методиката, приложена за одобрението на типа на базовото превозно средство, като термините се дефинират, както са дефинирани в същата точка, със следните изключения:

а)

Маса на отделното превозно средство

Терминът „TMind“, посочен в точки 3.2.3.2.2.1 или 3.2.4.1.1.1 от подприложение 7 към приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151, се заменя с масата по подразбиране на базовото превозно средство DMbase или, когато е приложимо, с TML — маса на изпитване на превозното средство с ниска стойност на необходимата енергия, или с TMH — маса на изпитване на превозното средство с висока стойност на необходимата енергия.

DMbase се определя в съответствие със следната формула:

DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + MVL

където:

MRObase

е масата в готовност за движение на базовото превозно средство, както е определена в точка 3.2.5 от приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151

B0

е стойността на масата на каросерията, равна на 1,375

MVL

е представителната маса на товара на превозното средство, т.е. 28 процента от максималния товар на превозното средство, където максималният товар на превозното средство се дефинира като технически допустимата максимална маса в натоварено състояние минус масата в готовност за движение на базовото превозно средство, умножено по B0, минус 25 kg.

Стойността B0 се изчислява като среднопретеглена стойност на съотношението между сбора от масата в готовност за движение на некомплектуваното базово превозно средство за всички превозни средства с многоетапно одобрение на типа, регистрирани през календарната година, и предварително определената маса, изчислена в съответствие с раздел 5 от приложение XII към Регламент (ЕО) № 692/2008, и масата в готовност за движение на базовото превозно средство за всички превозни средства с многоетапно одобрение на типа, регистрирани през календарните години 2015, 2016 и 2017.

Стойността B0 се коригира най-късно до 31 октомври 2021 г. въз основа на съответните стойности за масата на превозните средства с многоетапно одобрение на типа, регистрирани през календарните години 2018, 2019 и 2020, изчислени в съответствие със следните формули:

 

Формула 1:

Formula

където:

Ay

е среднопретеглената стойност на съотношението между Mfi и Mbi

Mfi

е масата в готовност за движение на базовото превозно средство, увеличена с предварително определената маса, както е определена в раздел 5 от приложение XII към Регламент (ЕО) 692/2008.

Mbi

е масата в готовност за движение на базовото превозно средство

n

е броят на базовите превозни средства за всички превозни средства с многоетапно одобрение на типа, регистрирани през календарната година

 

Формула 2:

Formula

където:

Ai

е среднопретеглената стойност, изчислена по формула 1

ni

е броят на базовите превозни средства за всички превозни средства с многоетапно одобрение на типа, регистрирани през дадена календарна година

Когато масата по подразбиране на базовото превозно DMbase е по-ниска от масата на изпитване на превозното средство с ниска стойност на необходимата енергия (TML) от фамилията за интерполация, TMind се заменя с TML.

Когато масата по подразбиране на базовото превозно DMbase е по-висока от масата на изпитване на превозното средство с висока стойност на необходимата енергия (TMH) от фамилията за интерполация, TMind се заменя с TMH.

б)

Съпротивление при търкаляне на отделното превозно средство

Съпротивлението при търкаляне на базовото превозно средство се използва за целите на точка 3.2.3.2.2.2 или 3.2.4.1.1.2 от подприложение 7 към приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151.

в)

Челна площ

В случая на некомплектувано базово превозно средство, принадлежащо към фамилия с матрица на съпротивленията при движение, производителят определя термина „Af“, посочен в точка 3.2.3.2.2.3 от подприложение 7 към приложение XXI към Регламент (ЕС) 2017/1151, в съответствие с един от следните варианти:

i)

челна площ на представителното превозно средство от фамилията с матрица на съпротивленията при движение, изразена в m2;

ii)

средната стойност на челната площ на превозно средство с висока стойност на необходимата енергия и превозно средство с ниска стойност на необходимата енергия от фамилията за интерполация, изразена в m2;

iii)

челната площ на превозното средство с висока стойност на необходимата енергия от фамилията за интерполация, в случай че интерполационният метод не е използван, изразена в m2.

В случая на некомплектувано базово превозно средство, което не принадлежи към фамилия с матрица на съпротивленията при движение, се използва стойността за челната площ на превозното средство с висока стойност на необходимата енергия от фамилията за интерполация.

1б.   Представителност на наблюдаваната стойност на CO2

Всяка година, считано от календарната 2020 година, Комисията извършва оценка на представителността на средните стойности на емисии на СО2 от наблюдението, докладвани от производителя на базовото превозно средство, спрямо средната стойност на специфичните емисии на CO2 на напълно комплектуваните превозни средства, регистрирани през съответната календарна година, и уведомява за това производителя на базовото превозно средство.

Когато при оценката се установи разлика от 4 % или повече между средната стойност на специфичните емисии на CO2 за всички напълно комплектувани превозни средства и средната стойност на емисиите на CO2 от наблюдението за всички засегнати базови превозни средства на производителя за всяка една от две последователни календарни години, Комисията трябва да използва средната стойност на специфичните емисии на CO2 на напълно комплектуваните превозни средства за следващата календарна година, за да изчисли средните специфични емисии на CO2 на производителя на базовото превозно средство или на извадката за същата година. В случай на продължаващи различия, изчислението се повтаря на всеки три години.

1в.   Докладване на данни от производителите на базови превозни средства

Всяка година до 28 февруари производителите на базови превозни средства докладват на Комисията следните данни за всяко некомплектувано или напълно комплектувано базово превозно средство, подложено на многоетапно одобрение на типа и продадено от тях в Съюза през предходната календарна година:

а)

идентификационен номер на превозното средство;

б)

идентификатор на фамилията за интерполация;

в)

специфични емисии на CO2 на базовото превозно средство;

г)

челна площ (посочете приложимия вариант);

д)

съпротивление при търкаляне на базовото превозно средство

е)

маса от наблюдението;

ж)

маса в готовност за движение на базовото превозно средство;

з)

представителна маса за товара на превозното средство, както е определена в точка 1а.1 от настоящото приложение.“

в)

точка 2 се заменя със следното:

„Подробните данни, посочени в точка 1, се вземат от сертификата за съответствие или трябва да бъдат съвместими със сертификата за съответствие, издаден от производителя на съответното леко търговско превозно средство. Останалите данни се вземат от документацията за одобрение на типа или от информацията, докладвана от производителя на базовото превозно средство съгласно точка 1в. Държавите членки въвеждат необходимите мерки за осигуряване на подходяща точност на процедурата за наблюдение. Когато в сертификата за съответствие са посочени минималната и максималната маса на дадено леко търговско превозно средство, за целите на настоящия регламент държавите членки използват само максималната маса. В случая на автомобили, задвижвани с два вида гориво (бензин/газ), в чиито сертификати за съответствие са посочени стойностите на специфичните емисии на CО2 за двата вида гориво, държавите членки използват само стойността, измерена за газ.“